Zatímco spíš / Mientras duermes - 85 %

 

Šťastný? To je přes­ně můj pro­blém. Že nemůžu být šťast­ný. Nikdy jsem nebyl. Nedokážeš si před­sta­vit, jaké to je, pro­bu­dit se kaž­dý den bez moti­va­ce. To úsi­lí, kte­ré mě to sto­jí najít důvod. Aspoň jeden, proč se na všech­no nevy­kaš­lat. A věř mi, dávám tomu všech­no. To nej­lep­ší ze mě.

Španělsko opět potvr­zu­je, že je evrop­skou koléb­kou fil­mo­vé­ho horo­ru. Už něko­lik let ser­ví­ru­je fanšmej­krům jeden kva­lit­ní horor za dru­hým. Dalším sním­kem z jejich pro­duk­ce, kte­rý vyšel v dub­nu letoš­ní­ho roku, je Zatímco spíš / Mientras duer­mesLuisem Tosarem v hlav­ní roli. Nejedná se  o žád­nou typic­kou vyvraž­do­vač­ku s poto­ky krve a výkři­ky nabobt­na­lých sexy pipin, ale sází spí­še na tíži­vou a suges­tiv­ní atmo­sfé­ru - je to psy­cho­lo­gic­ký horor (spí­še psy­cho­thriller). V podob­ném duchu jsme moh­li vidět v minu­lých letech od Španělů fil­my jako Juliiny oči či Nezvaného hos­ta.

Režisérem fil­mu je pro­vě­ře­ný Jaume Balagueró, kte­rý má ve svých dílech oso­bi­tou for­mu vyprá­vě­ní a styl. Vše si již vyzkou­šel tře­ba na sním­cích Temnota (2002), Nepřemožitelné zlo (2005) a jako spo­lu­tvůr­ce i na úspěš­ném pseu­do­do­ku­men­tár­ním horo­ru [REC].  V němž mla­dá repor­tér­ka s kame­ra­ma­nem nata­če­jí jed­not­ku hasi­čů při zása­hu do domu, jehož oby­va­te­le kosí infek­ce a mění je v zom­bí­ky. Letos v létě se dočkal sní­mek tře­tí­ho pokra­čo­vá­ní (Recenze: [REC] 3 Genésis), kte­rou nato­čil dru­hý tvůr­ce Paco Plaza. Snad pove­de­něj­ší ver­ze od Jaumeho Balagueróa s titu­lem [REC] Apocalypse by se měla obje­vit až příští rok.

Teď už však k ději sním­ku Zatímco spíš / Mientras duer­mes. Hlavním hrdi­nou je psy­cho­pat César v podá­ní Luise Tosare, kte­rý je ve své roli oprav­du skvě­lý. Jeho herec­ký výkon je sevře­ný, kon­cen­t­ro­va­ný, auten­tic­ký a výmluv­ný úspor­ným pro­je­vem, jenž z všed­ně vypa­da­jí­cí­ho chla­pí­ka činí pře­svěd­či­vé­ho a zlem posed­lé­ho devi­an­ta. César pra­cu­je jako recepč­ní v jed­nom byto­vém domě v Barceloně. Jeho život je ste­re­o­typ­ní - ráno v pět vsta­ne z poste­le, dá si sprchu, pře­vlek­ne se do uni­for­my, roz­dě­lí poš­tu a pak celý den sedí za recep­cí. Není v hlou­bi duše šťast­ný, ale to co dělá v noci jej moti­vu­je, aby se neza­bil sko­kem ze stře­chy domu na uli­ci. Využívá totiž toho, že důvěr­ně zná všech­ny nájem­ní­ky a jejich stras­ti, a tudíž doká­že lsti­vě a pro­myš­le­ně vstu­po­vat do jejich živo­tů a při­ná­šet jim jen samé neštěs­tí. Když není šťast­ný on, tak oni taky nebu­dou! Jako recepč­ní má k dis­po­zi­ci klí­če od všech bytů a geni­ál­ní až ďábel­ské nápa­dy, jak zasáh­nout do cit­li­vých míst kaž­dé­ho z nich. Netuší to ani mla­dá, sym­pa­tic­ká a pohled­ná dív­ka Clara, kte­rá ho kaž­dé ráno vždy s úsmě­vem zdra­ví, a v živo­tě by ji nena­padlo, že tenhle tichý, sluš­ný chla­pík leží večer co večer pod její poste­lí jako tem­ný, zlo­věst­ný stín, kte­rý čeká až usne, aby ji poslé­ze omá­mil uspá­va­cím pro­střed­kem a poté vle­zl si k ní pod peři­nu. Jediný, komu se s tím César svě­řu­je, je jeho nemoc­ná mat­ka, kte­rá leží při­pou­tá­na na lůž­ku, ale  nemů­že pro­mlu­vit. Nikdo ho nedo­ká­že zasta­vit, ani hol­čič­ka z bytu odna­pro­ti, kte­rá ho nača­pe a začne jej vydí­rat. Nejdříve chce pení­ze, pak dokon­ce por­no­ka­ze­tu. Samotář za recep­cí se však nedá zastra­šit a ničí nadá­le živo­ty ostat­ním. Dává mu to totiž smy­sl svo­ji vlast­ní exis­ten­ce.

 Jaume Balagueró se sebe­vě­do­mě vydal z horo­ru na půdu thrille­ru, jehož úzkost­nost a oče­ká­va­nou tíži­vost odleh­ču­je čer­ným humo­rem tak suve­rén­ně, že i sám Hitchcock by měl nej­spí­še radost. Například ve scé­ně, kdy se chudák César oci­tá zamče­ný v bytě s Clarou i jejím pří­te­lem a nemů­že odtam­tud pryč. Je v úzkých, ale díky geni­ál­ním myš­len­ko­vým pocho­dům se dosta­ne ven. Film Zatímco spíš má od začát­ku do kon­ce mra­zi­vou atmo­sfé­ru, ori­gi­nál­ní zpra­co­vá­ní, spous­tu nápa­dů a per­fekt­ní­ho před­sta­vi­te­le hlav­ní role. Prosťáček César je v podá­ní Luise Torase věro­hod­ně zahra­ný a je zkrát­ka bez­va sle­do­vat jeho výkon - z před­sta­vo­va­né­ho sym­paťá­ka se vyklu­be nako­nec psy­cho­pat. Oproti fil­mu Intimní pastHilary Swank je sní­mek dale­ko lep­ší, vše vidí­me z per­spek­ti­vy ulít­lé­ho Césara a chá­pe­me jeho myš­le­ní.

Kdo má rád pros­tě inte­li­gent­ní mra­zi­vé psy­cho­thrille­ry tak jako já, tak ten si ten­to špa­něl­ským sní­mek uži­je. Já tomu­to sním­ku dávám cel­kem vyso­ké hod­no­ce­ní - 85 %, neboť sem byl po celou dobu sle­do­vá­ní na trní, měl mra­ze­ní v zádech, byl pře­kva­pen zvra­ty a nako­nec i spo­ko­jen se závě­rem. Ve výsled­ku zane­chal sní­mek na mé duši po něja­kou dobu trau­ma, kdy sem si při ule­he­ní do peřin kla­dl otáz­ku - a co když někdo váž­ně pod tou mojí poste­lí leží? 🙂

„Sbohem, Claro! Díky tobě, koneč­ně vím jak být šťast­ný.“

Související příspěvky:

  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Rychle a zběsile12. června 2003 Rychle a zběsile Rychlá auta + sexy kočky + přitažlivé honičky = 60 sekund. Zběsile rychlá auta + nesmírně sexy kočky + strhující honičky = Rychle a zběsile.   Asi bych se měl přiznat hned na začátku. […]
  • Hans Rath a Bůh pravili, že si musíme promluvit. Na Štědrý den!21. prosince 2017 Hans Rath a Bůh pravili, že si musíme promluvit. Na Štědrý den! Když Bůh praví, že si musíte promluvit, věřte mi, že se jen tak nevzdá. A bude vás pronásledovat kdekoliv. Neodlepí se. A nakonec s ním projdete chtě nechtě celou jeho pozemskou […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Nejdelší den (The Longest Day) 196213. července 2010 Nejdelší den (The Longest Day) 1962 Nejdelší den patří mezi nejslavnější válečné filmy, což navzdory jeho stáří zhruba padesáti let platí i pro dnešek.Děj tohoto známého snímku se odehrává v červnu 1944, kdy spojenci […]
  • Jenseits der Stille (Za hranicí ticha) 19967. prosince 2013 Jenseits der Stille (Za hranicí ticha) 1996 Německý snímek Za hranicí ticha je dílem známé režisérky Caroline Link (která se asi nejvíce proslavila filmem Nikde v Africe). Jedná se o velmi citlivý film pojednávající o lásce, o hudbě […]
  • Chladnokrevně předložený účet - 70 %10. září 2012 Chladnokrevně předložený účet - 70 % Agent FBI Jerry Cotton se opět připomíná na scéně! Tentokrát se podíváme na recenzi k filmu z roku 1966 s názvem Chladnokrevně předložený účet, tj. tedy čtvrtý snímek v celkovém pořadí […]
  • Ali13. února 2003 Ali Něco co málokdo viděl a stojí za to, to vidět - film o osobnosti jménem Muhammad Ali    Když se řekne Mohammad Ali, tak si všichni představují slavného boxera, ano je to pravda, ale […]
  • Super náhradník - Další z mnoha desítek filmových adaptací her Williama Shakespearea.3. října 2006 Super náhradník - Další z mnoha desítek filmových adaptací her Williama Shakespearea. Informacemi nedotčený divák by mohl snadno nabýt dojmu, že je letošní filmová sezóna plná snímků, jejichž kvalita je jedním slovem „suprová“. V létě nás navštívil znovuzrozený […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *