Vražedné pouzdro na housle - 65 %

4097632ffkfGZ1Pu1IOOWUzfdoPlTnN8WacjXsBuDsmUH3alq1jff4xZMJiJmXotiqGLhLO2C90LNKmIXnqKb knnntFw

Jerry Cotton popr­vé v akci. Tentokrát sem se zamě­řil na jeho prv­ní nasa­ze­ní v tele­vi­zi z roku 1965, kdy byl sní­mek ješ­tě nato­čen v čer­no­bí­lém for­má­tu. Přináším tedy recen­zi na Vražedné pouz­dro na hous­le.

Film začí­ná řádě­ním ozbro­je­né ban­dy, kte­rá pře­pa­dá­vá vyti­po­va­ná mís­ta a s tuč­nou kořis­tí pak mizí nezná­mo kam, za sebou zane­chá­vá pou­ze zavraž­dě­né obě­ti. Z výcvi­ko­vé­ho stře­dis­ka FBI je inspek­tor Jerry Cotton (George Nader) spo­lu s neroz­luč­ným kama­rá­dem Philem Deckerem (Heinz Weiss) povo­lán do New Yorku. Šéf oddě­le­ní John High (Richard Münch) totiž nedáv­no obdr­žel od jakési Mary Springfieldové zvlášt­ní tele­fo­ná­ty, kte­ré by se sérií podiv­ných pře­pa­de­ní moh­ly úzce sou­vi­set. Jerry a Phil obdr­ží sezna­my všech Springfieldových v New Yourku a sna­ží se děv­če vypá­t­rat. Po třech dnech hle­dá­ní nalez­ne Jerry odpo­ví­da­jí­cí dív­ku z tele­fo­ná­tu, násled­ně je však dív­ka sra­že­na autem s gan­gs­te­ry a umí­ra­jí­cí v sanit­ce se svě­ří Jerrymu, že ban­da se chys­tá nechat vybuch­nout jakousi budo­vu v New Yorku. Jerry se infil­tru­je k ban­dě, kte­rá má úto­čiš­tě v kužel­ně u hlav­ní­ho nádra­ží, a zkon­tak­tu­je Marynu sest­ru. Od ní zjiš­tu­je, že bom­ba má být umís­tě­na na ply­no­mě­ru ve ško­le na 83.ulici. Bomba má slou­žit jako kamufláž pro gan­ste­ry, kte­ří chtě­jí vylou­pit taj­ný kle­not­ní­kův byt přes uli­ci. Jerry zne­škod­ní v sute­ré­nu bom­bu a zachrá­ní tak děti ve ško­le. Mezitím gan­gs­te­ři pře­pad­nou kle­not­ní­ka, vybe­rou jeho dra­ho­cen­né šper­ky a přes stře­chy okol­ních budov ute­čou. Jerry je jim v patách, ale je omrá­čen a odve­den před muže s brý­le­mi, kte­rý ban­du vede. Jerrymu se poda­ří utéct a zkon­tak­to­vat newy­or­skou poli­cii. Mezitím Jerryho šéf John High se pod­le důka­zů domní­vá, že jeho pří­tel uzna­lý obháj­ce Hamilton je prav­dě­po­dob­ně ten, kdo dával tipy ban­dě na krá­de­že. Jerry s Philem zjis­tí, že to není prav­da. Za všech­no může onen obrý­le­ný šéf ban­dy, kte­rý je zeť obháj­ce Hamiltona a má kopii klí­če k jeho tre­zo­ru. Následuje sou­boj Jerryho se šéfem ban­dy na člu­nu, zatím­co jeho kama­rád Phil s poli­cis­ty stí­há ostat­ní gan­gs­te­ry po pří­sta­viš­ti. Konec koru­nu­je na 5.Avenue, kde Jerry a Phil sto­jí u své­ho Jaguáru a pozvou svou sekre­tář­ku na veče­ři. Jak už to bývá v tu chví­li jim zavo­lá šéf a oni musí zpát­ky do akce.

Snímek sem viděl patr­ně popr­vé, nevzpo­mí­nám si, že bych ho jako malý kluk vůbec shlé­dl. I když se jed­ná o jeden z těch star­ších sním­ků o Jerry Cottonovi, byl sem veli­ce mile pře­kva­pen. Začátek, kdy ban­da pře­pa­dá­vá mís­ta a vraž­dí, mi sice při­pa­dal jako z něja­ké gro­tes­ky tak sem tro­chu krou­til oči­ma, co mě to vůbec čeká za film. Naštěstí se zkla­má­ní neko­na­lo a já  si dal­ší Jerryho pří­pad pří­jem­ně užil. Film má dob­rý pří­běh se sym­pa­tic­ký­mi hrdi­ny - Jerry a Phil jsou fakt dob­rá dvoj­ka. Vše sto­jí na Jerrym kolem, kte­ré­ho se točí celý film - je vtip­ný, cha­risma­tic­ký a dokon­ce mu věří­te, že zbou­chá všech pět chla­pů holý­ma ruka­ma. Nechybí tu dokon­ce ani scé­ny s jeho oblí­be­ným Jaguárem E-type (řídí­cí Jerry před pro­mí­ta­cím poza­dím). Jediné co mi tro­chu vrtá hla­vou je název fil­mu. Zní ori­gi­nál­ně to ano, ale žád­né­ho zabi­já­ka s hous­le­mi sem ve fil­mu neza­hlé­dl. Je prav­da, že onen obrý­le­ný šéf ban­dy v jed­nom zábě­ru nesl pouz­dro na hous­le, ale to je tak vše. No neva­dí, film je to parád­ní, ikdyž je postar­ší. Za pří­běh s nápa­dy mu dávám 65 % v hod­no­ce­ní.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Operace stodolarový gang - 65 %18. července 2012 Operace stodolarový gang - 65 % Druhý z  řady německých filmů o slavném agentu FBI Jerry Cottonovi opět z roku 1965 vysílala TV NOVA s českým dabingem pod názvem Operace stodoloravý gang, oficiální název zní spíše Noc […]
  • Chladnokrevně předložený účet - 70 %10. září 2012 Chladnokrevně předložený účet - 70 % Agent FBI Jerry Cotton se opět připomíná na scéně! Tentokrát se podíváme na recenzi k filmu z roku 1966 s názvem Chladnokrevně předložený účet, tj. tedy čtvrtý snímek v celkovém pořadí […]
  • Past sklapne o půlnoci - 55 %29. července 2012 Past sklapne o půlnoci - 55 % Tak jsem se vrátil po nějaké (krátké) době opět k americkému agentovi FBI Jerry Cottenovi. Hodlám tuto starší sérii dokončit až ke konečnému devátému dílu, takže se máte na co těšit :) […]
  • Dynamit v zeleném – 60 %16. července 2012 Dynamit v zeleném – 60 % Tak jsem si připomněl svoje mládí, kdy ještě v Československé televizi frčely filmy s Jerrym Cottonem a o agentovi 007 s povolením zabíjet sem neměl ani ponětí. Tato srdcovka ze 70. […]
  • Brooklynský klub vrahů - 70 %10. listopadu 2012 Brooklynský klub vrahů - 70 % Zatímco James Bond opět září v docela úspěšném bijáku Skyfall na plátně kin, zavzpomínejme si  na staré dobré časy, kdy jsme měli v obývácích jen černobílé televize a byli vděčni za […]
  • Poklad na Stříbrném jezeře - Der Schatz im Silbersee (1962)3. července 2018 Poklad na Stříbrném jezeře - Der Schatz im Silbersee (1962) Koncem padesátých a počátkem šedesátých let procházel německý filmový průmysl hlubokou krizí, jejíž příčinou byl mimo jiné prudký rozvoj televizního vysílání. Docházelo k zavírání kin i ke […]
  • Poklad na Stříbrném jezeře - Hlavní hrdinové3. července 2018 Poklad na Stříbrném jezeře - Hlavní hrdinové Producent Horst Wendlandt si byl dobře vědom, že úspěch každého filmu závisí především na obsazení hlavních rolí. A nemohl si věru vybrat lepší představitele pokrevních bratrů Vinnetoua a […]
  • Poklad na Stříbrném jezeře - Záhadná scéna3. července 2018 Poklad na Stříbrném jezeře - Záhadná scéna První říjen roku 1962 byl zároveň posledním dnem natáčení Pokladu na Stříbrném jezeře. Vinnetou a Old Shatterhand stáli ve skalách a byli připraveni k natáčení. Kamera se rozsvítila a […]
  • Poklad na Stříbrném jezeře - Grobničko polje a boj o Butlerovu farmu3. července 2018 Poklad na Stříbrném jezeře - Grobničko polje a boj o Butlerovu farmu Z vnitrozemí se štáb přesunul do Rijeky, přístavního města na severu Chorvatska a ubytoval se v hotelech Park a Jadran. V blízkosti Rijeky se nachází Grobničko polje, které filmaři […]
  • Poklad na Stříbrném jezeře - Lišák Slavko Andres3. července 2018 Poklad na Stříbrném jezeře - Lišák Slavko Andres Ve štábu velkých koprodukcí vidělo mnoho asistentů příležitost vytáhnout se a ukázat svoji moc. Tak se během natáčení Pokladu na Stříbrném jezeře choval i Slavko Andres, druhý asistent […]