Vetřelec

Vetřelec
Ohodnoťte člá­nek

„Je to doko­na­lý orga­nis­mus, nezaťí­že­ný poci­ty, faleš­nou morál­kou a podvědomím.Jeho doko­na­los­ti se může vyrov­nat jen jeho zrud­nost.“

Budoucnost.nákladní remor­kér 180 924 609 plu­je tichým vesmí­rem k pla­ne­tě Zemi.Sedmičlenná posád­ka (plus kocour Jones) je v hyper­spán­ku a loď je říze­na palub­ním počí­ta­čem Matka.Matka zachy­tí zvlášt­ní sig­nál, kte­rý může být sig­ná­lem SOS, jakoi výstrahou.Matka auto­ma­tic­ky změ­ní kurz a když se kapi­tán Dallas, jeho zástup­ce Kane, pilot­ka Ripleyová, navi­gá­tor­ka Lambertová, vědec­ký pra­cov­ník Ash a dvo­ji­ce věč­ně nespo­ko­je­ných mecha­ni­ků Brett a Parker pro­bu­dí, čeká je nemi­lé překvapení.Zem je v nedo­hled­nu, ale nepro­zkou­ma­ná pla­ne­ta LV-426 je pří­mo pod jejich nosem.Nezbývá jim tedy nic jiné­ho, než přistát.A pro­zkou­mat zdroj signálu.Když Nostromo koneč­ně vzlét­ne z pla­ne­ty a vyra­zí zpět k Zemi, veze si posád­ka malý, zuba­tý dáre­ček…

1-HISTORIE FILMU.Povídá se, že nezná­mí scé­náris­ti Ronald Shusett (v roce 1990 se scé­náris­tic­ky podí­le­li na Verhovenově před­sta­ve­ní Total Recall) scé­nář k Vetřelci sesmo­li­li z nepo­u­ži­tých mate­ri­á­lu na nikdy nena­to­če­ný film Momory.Jejich prá­ce byla ale tak mizer­ná, že ji postup­ně odmít­li všech­ny studia.Zoufalí scé­náris­ti tedy udě­la­li posled­ní krok: posla­li svůj scé­nář do kan­ce­lá­ře reži­sé­ra a pro­du­cen­ta Waltera Hilla v are­á­lech Twentieth Century Fox.Následně se do hry vmon­to­val ang­lic­ký reži­sér Ridley Scott (teh­dy měl na kon­tě kopec reklam a dubut Soupeři), kte­rý pocho­pil, že v mizer­ném scé­ná­ři pře­ce jen NĚCO je.A to NĚCO ho zau­ja­lo /na roz­díl od jiných reži­sé­rů, kte­ří odmít­li film režírovat/.Začalo se točit.

2-EFEKTY.Jak zvu­ko­vé tak i visu­ál­ní dodnes nema­jí chy­bu, při­čemž ty visu­ál­ní si odnes­li Oscara.Jen závě­reč­ná scé­na s pří­še­rou ve vesmí­ru je znač­ně směš­ná.

3-KULISY jsou napro­ti doko­na­lým efek­tům pře­ce jen zají­ma­věj­ší, či spíš působivěšjí.A´t už dus­ný inte­ri­ér Nostroma, ane­bo loď na LV-426 mimo­o­zem­ské­ho půvo­du, všech­no je výbor­né, hrů­zostraš­né, chlad­né a běhá z toho mráz po zádech…A někde tam číhá při­še­ra.

4-To všech­no by samo­zřej­mě bylo na nic, nebýt HUDBY Jerryho Golsmitha, kte­rá je pros­tě famózní;využívá všech­ny mož­nos­ti, včet­ně agre­siv­ních pazvu­ků (scé­ny, kdy tři ast­ro­nau­ti obje­ví mimo­zemš­ťa­na s dírou v hru­di), kte­ré vás strh­nou.

5-HRŮZA Sálá sko­ro z kaž­dé scé­ny, tak­že napl­no vyšlo to, co si reži­sér Scott naplá­no­val (tj.-nechtěl vám tím­to fil­mem nic pově­dět, „jen“ vás vystra­šit k smrti).Ten živo­čiš­ný a smr­tel­ný strach, kdy na vás za nej­bliž­ším rohem může vysko­čit odpor­ný netvor, je nezapomenutelný.Pocit stra­chu, bez­moc­nos­ti a smr­ti se Scottovi poda­ři­lo nacpat do kaž­dé scé­ny, ve kte­ré to bylo třeba.S kaž­dým novým zabi­tým čle­nem posád­ky se šan­ce na pře­ži­tí zten­ču­je, a se stou­pa­jí­cí minu­tá­ží už vůbec nejde o to, co je ta pří­še­ra vůbec zač, ale pros­tě o holé pře­ži­tí.

6-KREV, NÁSILÍ Ano, nád­her­né téma.Scott se ani krvi ani nási­lí (ty dvě věci zas až tak úzce nesou­vi­sí, jak by se moh­lo zdát) ani nási­lí nevy­hý­bá, ale urči­tě se nejed­ná o laci­nou samoúčelnost.Legenda říká, že her­ci ve scé­ně „poro­du“ nemě­li ani tuše­ní o tom, co se má Johnovi Hurtovi ali­as Kaneovi stát, a tak by měli být jejich reak­ce nefalšované.nervově si to nej­víc odnes­la Veronica Cartwrightová.Zajímavé je, že půso­bi­vé jsou jak krva­vé scé­ny (Brettova prask­lá leb­ka), tak i ty bez krve (Dallas).

7-HERCI V roce 1979 byl hvězdou fil­mu sym­pa­tic­ký Tom Skerrit, kte­rý se časem pro­sla­vil snad hlav­ně titul­ní posta­vou ve vel­mi milém (ale ne pře­hna­ně úspěš­ném) seri­á­lu Picket Fenseas.Vidět jste ho moh­li i v Jiné lás­ce (s Juliette Lewisovou).Obrovské kari­é­ry se ale nikdy nedočkal.Ian Holm si poz­dě­ji zahrál napří­klad v Pátém ele­men­tu, ane­bo Brannaghově Frankensteinovi, ale legen­dár­ní slá­vu mu při­nes­la až posta­va Bilba z Jacksonova a Tolkienova Pána prstenů.Nejlépe dopadla prá­vě Sigourney Weaverová, teh­dy úpl­ně nezná­má herečka.Weaverová zůsta­la věr­ná i dal­ším třem seque­lům, ale v posled­ní době se mlu­ví o tom, že chys­ta­né pět­ce si už nezahraje.Všichni ostat­ní her­ci podá­va­jí vel­mi dob­ré výko­ny a to vět­ši­nou pro­to, že hra­jí stej­ně dob­ře napsa­né posta­vy zasa­ze­né v hlí­ně rea­li­ty (tak­že zapo­meň­te na hrdin­ské astronauty;těmhle časem prask­nou ner­vy).

8-RESUMÉ Vetřelec není film, kte­rý by vypo­ví­dal něja­ké neko­neč­né prav­dy o lid­ském živo­tě, o nena­pl­ně­né lás­ce a tak podobně.Tento film je o bez­d­ném stra­chu, kte­rý se vám zatla­čí do mozko­vé­ho lalo­ku a jen tak ho neo­pus­tí.

Redakce Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Vetřelec na Blu-ray (od 19.02.2015 v kinech)16. února 2015 Vetřelec na Blu-ray (od 19.02.2015 v kinech) Tento týden se vrací historie. Po 35 letech má v kinech premiéru film, který překonal hranice žánru a objevil jednu z nejvíce děsivých příšer a mimozemšťanů. V roce 1979 měl v kinech […]
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]
  • EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ15. prosince 2014 EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ Do kin přichází nový film legendárního režiséra Ridleyho Scotta (Gladiátor, Prometheus) - epické dobrodružství EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - příběh o odvaze jednoho člověka, který se dokázal […]
  • 5. května 2003 KONTAKT Onehdy jsem od kohosi slyšel, že jeho děti na Contact odmítly jít s tím, že tam ani nejsou žádní pořádní ufouni. Vlastně mají pravdu; je to film o prvním setkání lidí se známkami […]
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
  • EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - HERECKÉ OBSAZENÍ15. prosince 2014 EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - HERECKÉ OBSAZENÍ Mnoho herců filmu EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ obdrželo v minulosti významná filmová ocenění a pochází z celé řady zemí. Ridley Scott vysvětluje: „Egypt byl - a je tomu i nyní - soutokem […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - PLÁNOVÁNÍ A TVORBA SVĚTA16. prosince 2014 EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - PLÁNOVÁNÍ A TVORBA SVĚTA Mezi Scottovy tvůrčí spolupracovníky patří na Oscara dvakrát nominovaný filmový architekt Arthur Max a držitelka Oscara, kostýmní výtvarnice Janty Yatesová. Oba se podíleli na devíti […]
  • EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - MOROVÉ RÁNY A ROZESTOUPENÍ MOŘE15. prosince 2014 EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - MOROVÉ RÁNY A ROZESTOUPENÍ MOŘE Když Ramses odmítne Mojžíšovy prosby, aby nechal prorokův lid odejít, Egypt je zasažen sérií morových ran. Ramsesovi poradci nabízí pro tyto jevy, které jsou vzrušující ale i děsivou […]
  • 27. září 2004 Gladiátor Charismatický Russell Crowe ve velkolepém historickém velkofilmu z prostředí Římského impéria v režii Ridleye Scotta. Už tato dvě jména Russell Crowe a Ridley Scott, slibují, že půjde […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *