Válečný kůň – recenze - 75 %

Předlohou k fil­mo­vé­mu scé­ná­ři se sta­la kni­ha War Horse ang­lic­ké­ho spi­so­va­te­le a dra­ma­ti­ka Michaela Morpurga. Kniha oslo­vi­la mno­ho čte­ná­řů a Nick Stafford ji upra­vil do diva­del­ní hry, kte­rá měla pre­mi­é­ru v roce 2007. Velice úspěš­nou insce­na­ci viděl i reži­sér Steven Spielberg a roz­ho­dl se pro fil­mo­vou adap­ta­ci. Vsadil na osvěd­če­ný a divá­ky pro­vě­ře­ný námět o přá­tel­ství , odva­ze a vzta­zích oby­čej­ných lidí v době váleč­né­ho kon­flik­tu. Ve fil­mu však, opro­ti původ­ní před­lo­ze, zvý­raz­nil pří­běh mla­dé­ho Alberta a váleč­né pří­běhy posta­vil jako život­ní pouť, kte­rá začí­ná a kon­čí doma na far­mě.

Farmář Ted Narracott( Peter Mullan) kou­pí na trhu hří­bě ušlech­ti­lé­ho koně. Farmářův syn Albert( Jeremy Irvine) dá koni jmé­no Joey a začne se o něj sta­rat. Joey si s Albertem dob­ře rozu­mí a spo­leč­ně doká­žou, že zvlád­nou i tu nej­tvrd­ší prá­ci na far­mě. Ted Narracott má však finanč­ní pro­blémy a začát­kem vál­ky se roz­hod­ne koně pro­dat vojen­ské kava­lé­rii. Protože vztah mezi Albertem a  Joey je veli­ce sil­ný, chce Albert naru­ko­vat a jít do vál­ky také. Je však pří­liš mla­dý, a tak jen sli­bu­je, že své­ho koně najde. Začíná pouť váleč­né­ho koně po bojiš­tích prv­ní svě­to­vé vál­ky. V prv­ní bitvě pad­ne jeho prv­ní pán, kapi­tán Nicholls (Tom Hiddleston), násle­du­je zaje­tí a služ­ba v němec­ké armá­dě. Při dob­ro­druž­ství s mla­dý­mi němec­ký­mi vojá­ky se Joey dosta­ne na used­lost, kde se o něj sta­rá děv­čát­ko Emilka(Celine Buckens) a její dědeček(Niels Arestrup). Po krát­ký čas se vál­ka ozý­vá jen vzdá­le­nou střel­bou. Následuje setká­ní s oprav­du těž­kou vojen­skou tech­ni­kou a Joey se , stej­ně jako ostat­ní koně, vyčer­pá­vá při táh­nu­tí mohut­ných děl. Těžká a namá­ha­vá prá­ce, neu­stá­lý hluk a váleč­ná maši­né­rie drtí lidi i zví­řa­ta. Při násle­du­jí­cí váleč­né bitvě, kde se obje­ví i tan­ky, Joey zaběh­ne až do pro­sto­ru plné­ho ost­na­tých drá­tů s pře­ká­žek. V „ úze­mí niko­ho“ zůstá­vá pora­ně­ný a zamo­ta­ný mezi drá­ty. Na jeho osvo­bo­ze­ní se podí­lí vojá­ci z pro­ti­leh­lých nepřá­tel­ských stran. Ke kon­ci vál­ky se zra­ně­ný Albert setká­vá se svým koněm a v záři čer­ván­ků dojdou až na svou far­mu.

V kni­ze doká­zal autor Michael Morpurg veli­ce úspor­ně a sou­čas­ně výstiž­ně vybrat důle­ži­té situ­a­ce, do kte­rých se kůň Joey dostá­vá a kte­ré sou­čas­ně sou­vi­sí s živo­tem lid­ských hrdi­nů. Příběhy lidí, jejich utr­pe­ní během vál­ky jsou sle­do­vá­ny a komen­to­vá­ny z pohle­du koně.
Autoři fil­mu zvo­li­li ces­tu jinou. Scénáristé Richard Curtis a Lee Hall napsa­li fil­mo­vý scé­nář se sna­hou zacho­vat základ­ní myš­len­ku původ­ní­ho romá­nu, zachy­tit vybra­né dra­ma­tic­ké situ­a­ce a pone­chat kla­sic­kou for­mu vyprá­vě­ní pří­bě­hu bez komen­tá­ře hlav­ní­ho hrdi­ny. Po pře­čte­ní kníž­ky jsem byla nad­še­ná a po shléd­nu­té fil­mu doja­tá a roz­pa­či­tá.
Režisér Steven Spielberg „přesla­dil“ film doko­na­le a dodal fil­mu vel­ko­le­post ame­ric­ké­ho poje­tí. Dokonce ve sna­ze odleh­čit začá­tek fil­mu nechá­vá zahrát krát­ké humor­né scén­ky s hou­se­rem. Ale je to násil­né a do pří­bě­hu to vůbec nepa­su­je.
Dokonalé zábě­ry, svět­lo a hudeb­ní motiv malu­jí poho­du na far­mě i na stat­ku Emilky a dědeč­ka. Vše je tak vyvá­že­né a pro­myš­le­né, až člo­věk rados­tí zajá­sá, když se kůň při­ro­ze­ně roze­běh­ne nebo oto­čí hla­vu.
O něco lépe vychá­zí scé­ny váleč­né. S napě­tím jsem si sle­do­va­la situ­a­ci, kdy se Joey setká s tan­kem a po zbě­si­lém úpr­ku kon­čí zamo­ta­ný v ost­na­tých drá­tech. Ani jsem nesta­či­la postřeh­nout, kdy sle­du­ji živé­ho koně a kdy lout­ku. Ano, pro tuto scé­nu musel odbor­ník na spe­ci­ál­ní efek­ty Neil Cobould posta­vit umě­lé­ho Joeyho ve sku­teč­né veli­kos­ti. Loutku ovlá­da­li lout­ká­ři, ukry­tí pod zemí. Pro natá­če­ní detai­lů byl pou­ži­tý sku­teč­ný kůň Finder, s jehož pomo­cí byly nato­če­ny zábě­ry chy­ce­né­ho koně.

Na dob­ré kva­li­tě fil­mu se pode­psal kame­ra­man Janusz Kaminski, kte­rý se Spielbergem spo­lu­pra­co­val už na fil­mech Zachraňte vojí­na Ryana a Schindlerův seznam. Proto jsou zábě­ry na hro­mad­né váleč­né scé­ny i detai­ly vede­ny s jis­to­tou a s pře­hle­dem. Působivá je scé­na , kdy se jez­dec­ká kava­lé­rie při­pra­vu­je na svůj útok, jezd­ci se dostá­va­jí do sedel ve vyso­ké trá­vě a vyrá­ží do trysku.
Dalším zku­še­ným spo­lu­au­to­rem fil­mu, kte­rý již se Spielbergem pra­co­val na před­cho­zích pro­jek­tech, je skla­da­tel John Williams. Složil hud­bu hod­nou vel­ko­fil­mu a slad­ce líbez­nou. Nevím proč, ale nějak mi k evrop­ské­mu pří­bě­hu nepa­so­va­la. Doplňovala se však dob­ře s vel­ký­mi a dlou­hý­mi zábě­ry na Devonskou kra­ji­nu. Ale hud­ba není v tom­to fil­mu to nej­při­taž­li­věj­ší.
I přes veš­ke­rý nános holly­wo­od­ské­ho balas­tu a sen­ti­men­tu je ve fil­mu hlav­ním hrdi­nou kůň Joey a ten si doká­že divá­ka zís­kat napros­to jed­no­znač­ně. Hrdinného koně si zahrá­lo cel­kem čtr­náct růz­ných koní, kte­ří se vystří­da­li při posu­nu děje a na zákla­dě růz­ných fází živo­ta. Nejvíce si zahrál jede­nác­ti­le­tý kůň Finger od tre­né­ra Bobby Lovgrena. Ve scé­ně jízd­ní­ho úto­ku si zahrá­lo 100 koní a přes všech­nu nároč­nost při bojo­vých scé­nách neby­lo při natá­če­ní bojo­vých scén zra­ně­no jedi­né zví­ře. Nechce se mi to ani věřit.
Z herec­kých výko­nů mě zau­jal Jeremy Irvine, kte­rý vyza­řu­je pat­řič­né chla­pec­ké nad­še­ní a sou­čas­ně doká­že zahrát cit­li­vě scé­ny s koněm. V rolích rodi­čů Alberta uvi­dí­me Emily Watson v roli sta­rost­li­vé mat­ky a Patera Mullana v roli tvr­do­hla­vé­ho otce. Skutečně hezkou roli kapi­tá­na Nichollse si krát­ce zahra­je Tom Hiddleston, kte­rý mi nej­ví­ce při­po­mí­nal posta­vu z kni­hy od Morpurga. V dal­ších rolích hra­jí David Thewlis, Stephen Graham, David Kross, Benedict Cumberbatch.
Co říci závě­rem? Válečný kůň je pro­ti­vá­leč­ný film, kte­rý je nato­čen až pří­liš slad­ko­bol­ně. Vadilo mi taky, že film abso­lut­ně zbou­ral jazy­ko­vou bari­é­ru a všich­ni vojá­ci, bez ohle­du na národ­nost, mlu­ví ang­lic­ky. Domnívám se, že by pří­běh koně a jeho setká­ní s lid­mi z růz­ných zemí a s růz­nou řečí vyzně­lo ješ­tě sil­ně­ji.
Ale přes veš­ke­ré výhra­dy film dopo­ru­ču­ji. Citlivky se musí vyba­vit záso­bou kapes­ní­ků a razant­něj­ší nátu­ry se budou při sle­do­vá­ní fil­mu občas oší­vat.
Knihu War Horse dopo­ru­ču­ji pře­číst kaž­dé­mu!

Válečný kůň – recenze - 75 %
Ohodnoťte článek

Karolína Černá

Související příspěvky:

  • PROBÍHÁ NATÁČENÍ NOVÉHO DOBRODRUŽNÉHO FILMU SPOLEČNOSTI WARNER BROS. PICTURES PODLE KLASICKÉHO DÍLA KNIHA DŽUNGLÍ11. března 2015 PROBÍHÁ NATÁČENÍ NOVÉHO DOBRODRUŽNÉHO FILMU SPOLEČNOSTI WARNER BROS. PICTURES PODLE KLASICKÉHO DÍLA KNIHA DŽUNGLÍ Praha 11.března 2015 – Začalo natáčení nového celovečerního 3D filmu společnosti Warner Bros. Pictures na motivy oblíbené klasiky Rudyarda Kiplinga Kniha džunglí. V celovečerním režijním […]
  • Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic - 90%17. února 2013 Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic - 90% Tak zas po delší době jsem šel na 3D film. Naštěstí jenom na novinářskou projekci, a tak jsem to měl zdarma, tak mi nevadila cena lístku. Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic je film od […]
  • Jeníček a Mařenka - Lovci čarodějnic - 60%3. března 2013 Jeníček a Mařenka - Lovci čarodějnic - 60% Přiznám se, že se za českou kinematografii začínám stydět. Dlouho se vymlouváme na naši malou zemi, sporé prostředky a tudíž nedostatek zdatných režisérů, herců a obecně filmařů. Ovšem […]
  • Obr Dobr - 80 % (pro děti, co čtou knížky - 100 %)4. září 2016 Obr Dobr - 80 % (pro děti, co čtou knížky - 100 %) Tak režisérovi je skoro 70. Po delší době natočil pohádku pro děti. Roald Dahl napsal mnoho dětských knížek a jednu z nich si  Steven Spielberg vybral. Tou se stal Obr Dobr, který sice má […]
  • Harry Potter a Vězeň z Azkabanu - Emma Watson RULEZZZ :-)21. prosince 2018 Harry Potter a Vězeň z Azkabanu - Emma Watson RULEZZZ :-) Harrymu Potterovi je nyní třináct let a zanedlouho pro něj začne třetí školní rok v čarodějné škole v Bradavicích. Co tento nový školní rok s sebou přinese?Příběh začíná, jako ostatně […]
  • Teorie všeho - 70 %16. února 2015 Teorie všeho - 70 % Onemocnět ve 21. letech závažnou chorobou a očekávat konec do dvou let, to není žádná výhra. S takovou prognózou je těžké rozhodovat o budoucnosti, ale je také možné se zamilovat a žít, […]
  • Teorie všeho - Stručná historie26. února 2015 Teorie všeho - Stručná historie Brilantního astrofyzika Stephena Hawkinga vždycky fascinoval čas: kdy vznikl vesmír, kdy zanikne, a taky všechno mezi tím. Profesorovy slavné knihy Stručná historie času se po celém světě […]
  • Teorie všeho - Za hvězdami27. února 2015 Teorie všeho - Za hvězdami Protože milostný příběh, který začíná jako běžná každodenní romance, brzy zahne do neprobádaných vod, poznamenává scenárista a producent Anthony McCarten, že Teorie všeho má nakonec „závěr […]
  • Teorie všeho - Jonathan26. února 2015 Teorie všeho - Jonathan Producentka Lisa Bruce poznamenává, že „tento film je skutečně dospělým milostným příběhem, který neodpovídá obecné představě o procházce růžovou zahradou. Zatímco se všechna manželství […]
  • Avengers: Infinity War - 100 %26. dubna 2018 Avengers: Infinity War - 100 % Každý rok přijde do kin několik filmů od Marvelu. Některé slabší a některé lepší. Postupně se během deseti let objevilo 18 filmů, aby dneska konečně přišel film, ve kterém se setkají […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *