Na divoké vlně (Chasing Mavericks) - 55 %

Na divo­ké vlně (Chasing Mavericks) - 55 %
Ohodnoťte člá­nek

Jay Moriarity je mezi sur­fa­ři pojem a není divu, že jeho život­ní pří­běh inspi­ro­val fil­ma­ře k nato­če­ní fil­mu. Tvůrci před­po­klá­da­li, že nato­čit film o zná­mé osob­nos­ti je divác­ky při­taž­li­vé a k atrak­tiv­nos­ti měla při­spět i atmo­sfé­ra při sur­fař­ských závo­dech.

Oficiální text dis­tri­bu­to­ra: Film je nato­če­ný pod­le život­ní­ho pří­bě­hu talen­to­va­né­ho sur­fa­ře, jehož styl dodnes obdi­vu­jí tisí­ce fanouš­ků divo­kých vln. Jeho snem bylo zdo­lat Mavericks - jed­nu z nej­vět­ších moř­ských vln na svě­tě. Když je Jayovi 15 let, zjis­tí, že mís­to, kde se vel­ká vlna Mavericks obje­vu­je, oprav­du exis­tu­je a nachá­zí se dokon­ce jen něko­lik mil od jeho domo­va v Santa Cruz. Podaří se mu pře­svěd­čit míst­ní legen­du Rickyho „Frosty“ Hessona , býva­lé­ho záchra­ná­ře a repre­zen­tan­ta v pla­vá­ní, aby ho začal tré­no­vat. Zkušený pro­fe­si­o­nál po prv­ních hodi­nách pocho­pí, že v mla­dém klu­ko­vi se skrý­vá nejen doko­na­lý cit pro moře, ale i nesku­teč­ně pev­ná vůle, kte­rá mu pomá­há zdo­lá­vat i ty nej­těž­ší pře­káž­ky. Mezi Jayem a Rickym se postup­ně vytvo­ří jedi­neč­né přá­tel­ství a tak je spo­ju­je nejen tou­ha po zdo­lá­ní nezkrot­né vlny. Aby Jay doká­zal poko­řit Mavericks, musí nejdří­ve absol­vo­vat tvr­dou fyzic­kou i psy­chic­kou pří­pra­vu, a pak se může i on stát legen­dou pro dal­ší gene­ra­ce sur­fa­řů.

Osudy slav­ných lidí zkrát­ka fil­ma­ře láka­jí. V minu­lém roce byl v našich kinech uve­den film Moneyball, kte­rý se věno­val výraz­né osob­nos­ti ame­ric­ké­ho base­ballu. Tvůrci vsa­di­li na oso­bi­tý pro­jev hlav­ní posta­vy, kte­rá díky svým pova­ho­vým vlast­nos­tem a doved­nos­tem muse­la řešit urči­tý pro­blém a chtě­la pro­sa­dit své řeše­ní.  Většinou si auto­ři dra­ma­tic­kých děl mys­lí, že čím kom­pli­ko­va­něj­ší je hlav­ní posta­va a stras­tipl­ná ces­ta k něja­ké­mu cíli, tím bude dílo zají­ma­věj­ší. Ale není to záru­ka úspě­chu.  U postav z his­to­rie si ješ­tě mohou scé­náris­té vymýš­let a her­ci mají vol­něj­ší ruce při hle­dá­ní vlast­ní inter­pre­ta­ce posta­vy. U fil­mu Na divo­ké vlně stej­ně jako u fil­mu Moneyball  byla tvor­ba scé­ná­ře obtíž­něj­ší, pro­to­že Billy Beane ješ­tě žije a Jay  Moriarity zemřel nešťast­nou náho­dou při  potá­pě­ní těs­ně před 23 naro­ze­ni­na­mi v roce 2001. Stále však  žije ve vzpo­mín­kách man­žel­ky Kim, tre­né­ra Frosty Hessona i mno­ha přá­tel. Při tvor­bě scé­ná­ře se tak neda­lo moc vymýš­let. Film zachy­cu­je obdo­bí, kdy se Jay při­pra­vu­je na zdo­lá­ní vlny Mavericks a v samém závě­ru může­me odváž­né sur­fa­ře jen obdi­vo­vat.

V obou fil­mech jsou hrdi­no­vé zau­ja­tí svou čin­nos­tí, mají něja­ký cíl, a ten se sna­ží spl­nit. Billy Beane ve fil­mu Moneyball pra­cu­je s lid­mi, dostá­vá se s nimi do stře­dů, a to při­ná­ší napě­tí a nutí her­ce k reak­ci. V posta­vě Billiho Beaneho  se výraz­ně roze­hrál zku­še­ný Brad Pitt. Naopak fil­mo­vá posta­va Jaye Moriarityho ve fil­mu Na divo­ké vlně půso­bí jako intro­vert , pře­ko­ná­vá vlast­ní vůli a zdo­ko­na­lu­je vlast­ní schop­nos­ti. Jeho mat­ka má sice pro­blémy, ale ty se postup­ně „nějak“ vyře­ší. Drzí spo­lu­žá­ci nejsou dob­ří sur­fa­ři a dív­ka Kim pozná­vá, že Jay je její život­ní lás­ka. Konflikty a stře­ty s lid­mi Jay nemu­sí nijak důraz­ně řešit a vnitř­ní boj s vlast­ní vůlí se obtíž­ně před­vá­dí. Pro roli sur­fa­ře Jaye byl vybrán mla­dý herec  Jonny Weston, kte­rý dosud nato­čil pět fil­mů a je i zdat­ný sur­fař.  Nejsem ale pře­svěd­če­na, že se mu Jay hrál dob­ře.  Pro divač­ky však může být  Jonny Weston zají­ma­vým obje­vem.

Z herec­kých výko­nů mě zau­jal ješ­tě Gerard Butler v roli tre­né­ra Frosty Hessona. Jeho posta­va půso­bí uvol­ně­ně a sou­čas­ně tajem­ně. I když mu scé­nář pře­de­psal vel­ké množ­ství pona­u­če­ní a „moud­rých rad“, je cel­ko­vý dojem z posta­vy pří­jem­ný. Je to pros­tě „chla­pák“ s tajem­stvím a zod­po­věd­nos­tí. Jako celek půso­bí film prů­měr­ně. Ani pří­běh o zná­mé osob­nost není záru­ka zají­ma­vé­ho a pou­ta­vé­ho fil­mu. Film Na divo­ké vlně je nej­na­pí­na­věj­ší a nej­za­jí­ma­věj­ší při sjíž­dě­ní vlny Mavericks. Impozantní vlny  půso­bí nebez­peč­ně. Obdiv zaslou­ží sur­fa­ři, jejich dopro­vod  i  fil­mo­vý kame­ra­man. Záběry moře a vln se mi na celém fil­mu líbi­ly nej­víc!

Karolína Černá

Související příspěvky:

  • Mocný vládce OZ (OZ: The Great and Powerful) - 62 %4. března 2013 Mocný vládce OZ (OZ: The Great and Powerful) - 62 % Když se kouzelník Oscar Diggs (James Franco) kdesi v Kansasu snaží přesvědčit diváky o svých kouzelnických schopnostech, není moc úspěšný. Jednoduchá kouzla a čáry jsou efektní, ale […]
  • Rezistence (2015) - 80%14. dubna 2016 Rezistence (2015) - 80% Po roce tu máme další filmové pokračování knižní série Divergence pod názvem Rezistence. Hned na první pohled je vidět, že druhý díl režíroval jiný režisér. Po neshodách Neila Burgera se […]
  • Rezistence (Insurgent) – Recenze – 30%4. dubna 2015 Rezistence (Insurgent) – Recenze – 30% Především asi nemá smysl, abyste chodili na film Rezistence, pokud jste neviděli loňskou Divergenci. Rezistence na ni totiž plynule navazuje (jde o adaptaci druhého dílu knižní trilogie), […]
  • Jak vycvičit draka 2 - 70 %10. června 2014 Jak vycvičit draka 2 - 70 % Už žádné psí a kočičí mazlíčci, ale pořádný drak je tím správným přítelem člověka. Alespoň tak to chodí na ostrově Blp u Vikingů. A musím konstatovat, že by se mi občas nějaký ochočený […]
  • Železná srdce - 60 %11. listopadu 2014 Železná srdce - 60 % Válečný veterán, armádní seržant Don „Wardaddy“ (Brad Pitt) velí jednomu z tanků Sherman, které v dubnu 1945 postupovala proti ustupující německé armádě.  Po těžkých bojích, kdy spojenecká […]
  • 21. dubna 2003 SVATÝ Aranžmá filmu na mě zapůsobilo dojmem frankensteinské obludy, poskládané z částí dříve živých těl a zelektrizované k umělému křepčení. Základní schéma je špiónsky až bondovsky laděné, […]
  • Recenze: 300: BITVA U THERMOPYL - Blu-ray STEELBOOK10. března 2014 Recenze: 300: BITVA U THERMOPYL - Blu-ray STEELBOOK V roce 2006 Zack Snyder natočil komiks od Franka Millera. Jeho stylizaci si vzal za svou a s pomocí počítačů, několika méně slavných herců a samozřejmě zeleného plátna natočil svůj velice […]
  • Percy Jackson: Moře nestvůr - 60 %20. srpna 2013 Percy Jackson: Moře nestvůr - 60 % Mladý Percy Jackson vypadá jako obyčejný náctiletý mladíček, ale zdání klame. Jako dítě boha Poseidona a pozemské ženy je od narození polobohem a mísí se v něm lidské i „božské“ vlastnosti […]
  • Pád Bílého domu je slušně řečeno hrozná "mrva"14. dubna 2013 Pád Bílého domu je slušně řečeno hrozná "mrva" Antoine Fuqua se musel definitivně zbláznit. Tvůrce vynikajícího filmu "Training Day" a obstojných akčňáků "Odstřelovač" nebo historického "Král Artur", natočil bezduchou akční agitku "Pád […]
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - CO SE ZMĚNILO ZA PĚT LET 6. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - CO SE ZMĚNILO ZA PĚT LET V roce 2010 „vletěl“ do kin snímek Jak vycvičit draka z produkce DreamWorks Animation. Diváci po celém světě si ho zamilovali díky jeho letecké akčnosti, duchaplnému humoru a dramatické […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *