Meruňkový ostrov - 60%

Hlavní žen­skou hrdin­kou je žena střed­ní­ho věku, kte­rá se zami­lu­je do star­ší­ho řidi­če náklad­ní­ho vozu. Náhle jejich setká­vá­ní usta­ne. Po něja­kém čase nalez­ne žena v auto­ba­za­ru milen­co­vo auto a pod­le adre­sy se vydá milen­ce hle­dat na již­ní Slovensko. Nesetká se však s ním. V malém hos­po­dář­ství mezi meruň­ko­vý­mi sady najde jen jeho dva dospě­lé syny.Žena se roz­hod­ne zůstat a po čase spo­leč­né hos­po­da­ře­ní zavr­ší svat­ba se star­ším bra­t­rem Lajcsim. Také mlad­ší bra­tr Jancsi je do ženy zami­lo­ván. Na sva­teb­ní hos­ti­ně si svou tou­hu vyzpí­vá i zatan­čí. Je to jeden z nej­pů­so­bi­věj­ších oka­mži­ků fil­mu.
Následují však všed­ní dny a všich­ni tři oby­va­te­lé skrom­né­ho hos­po­dář­ství musí nalézt při­ja­tel­ný způ­sob sou­ži­tí. Oběma bra­t­rům pomá­há vrcho­va­tou měrou alko­hol, kte­rý napo­má­há k vytvá­ře­né napja­té atmo­sfé­ry. Žena se nau­čí v poměr­ně jed­no­du­še vyba­ve­ném domě zastat běž­né prá­ce ale rados­ti má málo. Vyprahlá kra­ji­na a mini­mum kon­tak­tů s lid­mi půso­bí magic­ky. Civilizaci při­po­me­ne jen budo­vá­ní kou­pel­ny a tekou­cí voda.
Život na malém hos­po­dář­ství je svým způ­so­bem ubí­je­jí­cí a není nijak per­spek­tiv­ní. Lajcsi se poku­sí zba­vit své závis­los­ti na alko­ho­lu a odjíž­dí do měs­ta za léka­řem. Alternativním prak­ti­kám pra­po­div­né­ho léči­te­le neu­vě­ří ani on, ani divák. Lajcsi se už pít neod­na­u­čí. Nemá vůli ani čas. Film spě­je nekom­pro­mis­ně ke smut­né­mu kon­ci.
Rovinatá kra­ji­na již­ní­ho Slovenska je jen zdán­li­vě pří­vě­ti­vá a poklid­ná a pro hrdi­ny fil­mu Meruňový ost­rov je až osu­do­vě tra­gic­ká.
Film Meruňkový ost­rov je beze­spo­ru půso­bi­vým fil­mem, kte­rý však může u divá­ků vyvo­lat dvo­jí reak­ci. Pro jed­ny bude ve fil­mu mno­ho vzta­ho­vých nejas­nos­tí a mini­mum tex­tů zkom­pli­ko­va­lo pocho­pe­ní jed­ná­ní hlav­ních hrdi­nů. Celkem nejas­ná je role dětí , kte­ré se ženě postup­ně naro­dí. V jejich pří­pa­dě pode­zí­rám scé­náris­tu, že je do fil­mu dodal jako sym­bol nebo potvr­ze­ní vzta­hu a dál jejich roli záměr­ně neroz­vá­děl.
Pro dru­hou sku­pi­nu, kte­rá se necha­la ovliv­nit sil­nou vizu­ál­ní a hudeb­ní strán­kou, je film výmluv­ný a půso­bí při­taž­li­vě. Protože tato sku­pi­na divá­ků nebu­de potře­bo­vat vše­mu rozu­mět a nechá na sebe jed­not­li­vé fil­mo­vé scé­ny pros­tě půso­bit.
Musím kon­sta­to­vat, že obě sku­pi­ny mají prav­du. Film má jed­no­du­chý pří­běh a osu­dy hrdi­nů i jejich cho­vá­ní jsou půso­bi­vé. Kromě veli­ce emoč­ně sil­ných scén je však ve fil­mu mno­ho nejas­ných vazeb a také úpl­ně zby­teč­ná scé­na z pro­ti­al­ko­hol­ní ordi­na­ce. Krátká a humor­ná scén­ka s alter­na­tiv­ním léči­te­lem půso­bí jak z jiné­ho fil­mu.
Na cel­ko­vé kva­li­tě fil­mu se pode­psa­la dob­rá kame­ra Martina Ziarana, pod­ma­ni­vá hud­ba Juráka Dobrakova a Tomáše Szarky a výbor­né herec­ké výko­ny .Hlavní žen­skou roli si zahrá­la slo­ven­ská hereč­ka a šan­so­ni­ér­ka Szidi Tobiás v úspor­né mimic­ké ver­zi, ale s vnitř­ní zau­ja­tos­tí. Nejvýrazněji na mě půso­bi­la při ero­tic­kých scé­nách. Výraznější výko­ny však odved­li her­ci Attila Mokos (Lajcsi) a Peter Nádasdi(Janci). Oba hra­jí napros­to uvol­ně­ně a věro­hod­ně. Jejich vnitř­ní poci­ty i pro­je­vy emo­cí divá­ka dosta­nou.
Film Meruňkový ost­rov dopo­ru­ču­ji pro jeho mimo­řád­ně vyda­ře­né vysti­že­ní nála­dy a život­ní­ho sty­lu.

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Učitelka - Synopse/O filmu4. července 2016 Učitelka - Synopse/O filmu Synopse Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení, ať už v podobě materiálních výhod, či dokonce […]
  • Učitelka - 65 %15. července 2016 Učitelka - 65 % Co je na tom špatného, když si lidé pomáhají? Obhajuje své vlezlé chování kadeřnice Bártová, u které se učitelka Drazdechová nechává doma česat. Za nový účes nechce zaplatit penězi, ale […]
  • Učitelka19. července 2016 Učitelka Tisková konference filmu Učitelka 12.7.2016. https://www.youtube.com/watch?v=Bmccn-G8BXU
  • Želary22. září 2003 Želary Tak po devíti letech se Ondřej Trojan vrátil k natáčení filmu. Před devíti lety natočil film "Historky u krbu" a před 12 lety šel do kin jeho režijní debut - Pějme píseň dohola.A znova se […]
  • Slovensko 2.0 - 60 %25. srpna 2014 Slovensko 2.0 - 60 % Tento film není klasickým filmovým snímkem, ale jedná se o unikátní projekt. Snímek tvoří 10 krátkých desetiminutových minifilmů od slovenských režisérů, z nichž někteří jsou známi i v […]
  • Dům (Dom 2011)18. června 2012 Dům (Dom 2011) Film Dům slovenské režisérky Zuzany Liové je snímkem, na který jsem se dlouho těšil. Film získal slušné kritiky a i diváci mu vyjádřili svoji návštěvou biografů přízeň. Dokonalý předpoklad […]
  • Kovář z Podlesí - 40 %3. května 2013 Kovář z Podlesí - 40 % Vesnička Podlesí je plná malebných dřevěných domečků, kde hospodaří převážně ženské, ale hlavní slovo tady mají muži. Je jich sice jen pár, ale rozumí takřka všemu. Jen s jedním si nějak […]
  • Rozhovor s Peterem Bebjakem, panem Littmannem4. července 2016 Rozhovor s Peterem Bebjakem, panem Littmannem Kromě herecké práce se věnujete i režii, na posledním Febiofestu jste představil své celovečerní drama Čistič, spolurežíroval jste i Příběhy prvního oddělení pro Českou televizi nebo […]
  • Případy 1. oddělení10. prosince 2013 Případy 1. oddělení Od ledna 2014 se mohou diváci těšit na Případy 1.oddělení Na dnešní tiskové konferenci představil ředitel Programu ČT Milan Fridrich spolu se scénáristy, režiséry a herci nový […]
  • 31. ročníku Finále Plzeň přivítal 13 800 návštěvníků a ocenil Zlatým ledňáčkem nejlepší filmy1. května 2018 31. ročníku Finále Plzeň přivítal 13 800 návštěvníků a ocenil Zlatým ledňáčkem nejlepší filmy VÝSLEDKY OCENĚNÍ ZLATÝ LEDŇÁČEK 2018 :                                                            Statutární ceny – Mezinárodní porota Cena Zlatý ledňáček za nejlepší celovečerní hraný […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *