Léto, kdy se objevil létající talíř - 90%

Leta

Po pří­jez­du na Zlínský fes­ti­val jsem se akre­di­to­val a prv­ní film, kte­rý byl dostup­ný v nabíd­ce mul­ti­ki­na, na kte­rý bychom moh­li jít, je Irský film „Léto, kdy se obje­vil léta­jí­cí talíř“. Člověk, kte­rý moc necho­dí na fil­my a sle­du­je pou­ze čes­ké Novácké seri­á­ly nemů­že ohod­no­tit fil­my, kte­ré jsou na fes­ti­va­lech.Naštěstí po AniFestu a Animefestu jsem se jako redak­tor a novi­nář dostal na dal­ší fil­mo­vý fes­ti­val. Bohužel v rám­ci pra­cov­ní vytí­že­nos­ti a málo dovo­le­né jsem oprav­du nesti­hl vět­ši­nu fil­mů, ale ale­spoň 2 fil­my jsem viděl.

Sledovat irský film, o kte­rém nevím vůbec nic, je pěk­ný záži­tek. Díky fes­ti­va­lu jsem viděl her­ce a reži­sé­ra naži­vo, a tak to bylo potě­še­ním ten­to film sle­do­vat. Po krát­kém úvo­du na začát­ku fil­mu, kde se pří­běh ode­hrá­vá krát­ce v pří­tom­nos­ti se vyprá­vě­ní dosta­lo na sli­bo­va­né 60. léta. Hlavní posta­va Dan Mullaney se vra­cí zpět do rod­né ves­ni­ce během let­ních prázd­nin. Zjišťuje, že irská ves­ni­ce dbá na tra­di­cích, že původ­ní oby­va­te­lé si zacho­vá­va­jí svo­jí původ­ní kul­tu­ru. A mla­dík, kte­rý se vra­cí do rod­né ves­ni­ce je už moder­ní, má moder­ní názo­ry a hlav­ně hip­pies. Zrovna v tuto dobu hava­ru­je mimo­zem­ská loď v oko­lí jeho byd­liš­tě a Dan se roz­ho­dl mimo­zemš­ťa­nům pomo­ci, nejen s opra­vou jejich lodi, ale i s tím, že je vydá­vá za své přá­te­le z měs­ta.

Příběh je veli­ce jed­no­du­chý, ale dává smy­sl. Není tak „blbý“ jak ame­ric­ké kome­die. Velice se mi líbi­lo vyu­ži­tí 60. Let, kdy si oby­va­te­lé měs­ta zvyk­li na svůj stan­dard a veš­ke­ré nové věci. Obyvatelé jsou zvyk­lý, že se nic nemě­ní, že veš­ke­ré nové věci jsou špat­né a noví oby­va­te­lé jsou buď­to komu­nis­ti, nebo mimo­zemš­ťa­né.

Mimozemšťané, hlav­ně jejich odchod slou­ží k roz­vi­nu­tí pří­bě­hu, kdy se zjis­tí, že nejsou zlí a že díky nim se lidé mění od zapad­lých a tvr­do­hla­vých oby­va­te­lů na hod­né a vese­lé lidi, kte­ří umož­ní bez pro­blé­mů odlet mimo­zem­ské lodě. Ale veli­ce ji po svém pro­zře­ní pomů­žou.

Když mám posou­dit herec­ké výko­ny a režii, tak není sko­ro co kri­ti­zo­vat, ani hod­no­tit. Sám reži­sér si umí vybrat her­ce, kte­ří umí zahrát urči­tý cha­rak­ter, kte­ré dané posta­vě odpo­ví­dá., a tak her­ci nepo­tře­bu­jí moc pře­hrá­vat a hra­jí při­ro­ze­ně. Veškeré herec­ké akce jsou uvě­ři­tel­né, jak hlav­ní puber­tál­ní posta­va Dana, tak oso­by mimo­zemš­ťa­nů, kte­ré se odli­šu­jí od ostat­ních oby­va­tel, tak i ostat­ní ves­ni­ča­né, kte­ří jsou umís­tě­ny do jed­not­li­vých pozic, kte­ré her­cům nej­ví­ce vyho­vu­jí. Jako je posta­va otce v kos­te­le, tak i míst­ní „drb­ny“. Samozřejmostí je i neza­mě­ni­tel­ná posta­va zlé­ho pod­ni­ka­te­le, kte­rý ovlá­dá poli­cii, ale na kon­ci, jako ostat­ní posta­vy, své názo­ry změ­ní a stá­le se lep­ším.

Nebudu porov­ná­vat asi dal­ší aspek­ty fil­mu, pro­to­že to nebyl vel­ko­film, tri­ko­vá strán­ka věci (mimo­zemš­ťa­né a jejich loď) je vytvo­ře­na z reál­ných objek­tů a jed­no­du­chý tri­ků, kte­ré se pou­ží­va­jí už více než 100 let. Je dob­ře, že ten­to film pou­ží­vá sta­ré postu­py, pro­to­že vše co není vytvo­ře­né na počí­ta­čích je reál­něj­ší a hlav­ně her­ci mají oprav­do­vé reak­ce, pro­to­že vědí na co rea­gu­jí.

Je veli­ká ško­da, jak jsem psal i v před­chá­ze­jí­cích recen­zích na fil­my, kte­ré jsou pou­ze na fes­ti­va­lech, že v nor­mál­ních kinech jsou ame­ric­ké „blbos­ti“ a ne fil­my od srd­ce. Tento irský film v ČR vidě­lo pou­ze odha­dem 100 lidí na zlín­ském fes­ti­va­lu a je veli­ká ško­da, že nejde film do vět­ší dis­tri­buce. Je oddycho­vá a hlav­ně se hodí na prázd­ni­no­vá let­ní kina, kdy se lidé chtě­jí bavit a sle­do­vat film v let­ních kinech.


Ohodnoťte článek


Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • RECENZE: The Umbrella Academy27. února 2019 RECENZE: The Umbrella Academy    Ještě než se nám naplno rozjede blockbusterově komiksová sezóna, svoji troškou do mlýna opět přispěl Netflix na seriálovém poli. The Umbrella Academy je komiksovou adaptací série, která […]
  • Smrtelné Stroje (Mortal Engines) - Recenze - 60%5. prosince 2018 Smrtelné Stroje (Mortal Engines) - Recenze - 60% Vítejte v post-apokalyptickém světě. Světě, který si lidstvo (jak jinak) zničilo samo svými zbraněmi. Pár lidí přežilo a přežila i některé města. A z těch se za těch uplynulých cca 1000 […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Černočerná tma - Pitch Black25. srpna 2004 Černočerná tma - Pitch Black Sci-fi bez mnoha prvků inovace, ovšem dovedená takřka k dokonalosti. Klasický příběh, kvalitní vizuální efekty, velmi dobrá hudba, zajímavé použití kamery a hlavně perfektní herecké […]
  • České filmy v Cannes 201715. května 2017 České filmy v Cannes 2017 Už za pár dní odstartuje ve francouzském přímořském letovisku největší filmová událost roku - Mezinárodní filmový festival v Cannes (17. -28. 5. 2017). V oficiálním programu a dalších […]
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
  • Velká šestka na Blu-ray21. června 2015 Velká šestka na Blu-ray Když byly v loni v kinech animované filmy, tak jsem chtěl jít i na Velkou šestku. Bohužel jsem se to nestihl. A tak jsem si tento velkofilm pustil na své televizi. Očekával jsem film, […]
  • Kruh 2 - A prej že už z tý studně nevyleze...31. května 2005 Kruh 2 - A prej že už z tý studně nevyleze... Je-li určitý film úspěšný a ještě k tomu všemu kvalitní, je naprosto logické, že se tvůrci snaží osvědčenou látku rozvrstvit. V drtivé […]
  • PlayAllspoluprace102. března 2007 Kvaska - Recenze Vězeňské prostředí a zákulisí muzikálu, také se vám tato kombinace nezdá dvakrát běžná? Ovšem právě tuto myšlenku si zvolili manželé Landovi pro svůj nový film s názvem Kvaska. No film, […]
  • Predátoři [80%]16. července 2010 Predátoři [80%] Pod podstatným jménem Predátor si dnes, vedle krvelačných dokumentů na Discovery, většina z nás představí především slavnou filmovou sci-fi sérii čítající dva samostatné díly a dva […]