Léto, kdy se objevil létající talíř - 90%

Leta

Po pří­jez­du na Zlínský fes­ti­val jsem se akre­di­to­val a prv­ní film, kte­rý byl dostup­ný v nabíd­ce mul­ti­ki­na, na kte­rý bychom moh­li jít, je Irský film „Léto, kdy se obje­vil léta­jí­cí talíř“. Člověk, kte­rý moc necho­dí na fil­my a sle­du­je pou­ze čes­ké Novácké seri­á­ly nemů­že ohod­no­tit fil­my, kte­ré jsou na fes­ti­va­lech.Naštěstí po AniFestu a Animefestu jsem se jako redak­tor a novi­nář dostal na dal­ší fil­mo­vý fes­ti­val. Bohužel v rám­ci pra­cov­ní vytí­že­nos­ti a málo dovo­le­né jsem oprav­du nesti­hl vět­ši­nu fil­mů, ale ale­spoň 2 fil­my jsem viděl.

Sledovat irský film, o kte­rém nevím vůbec nic, je pěk­ný záži­tek. Díky fes­ti­va­lu jsem viděl her­ce a reži­sé­ra naži­vo, a tak to bylo potě­še­ním ten­to film sle­do­vat. Po krát­kém úvo­du na začát­ku fil­mu, kde se pří­běh ode­hrá­vá krát­ce v pří­tom­nos­ti se vyprá­vě­ní dosta­lo na sli­bo­va­né 60. léta. Hlavní posta­va Dan Mullaney se vra­cí zpět do rod­né ves­ni­ce během let­ních prázd­nin. Zjišťuje, že irská ves­ni­ce dbá na tra­di­cích, že původ­ní oby­va­te­lé si zacho­vá­va­jí svo­jí původ­ní kul­tu­ru. A mla­dík, kte­rý se vra­cí do rod­né ves­ni­ce je už moder­ní, má moder­ní názo­ry a hlav­ně hip­pies. Zrovna v tuto dobu hava­ru­je mimo­zem­ská loď v oko­lí jeho byd­liš­tě a Dan se roz­ho­dl mimo­zemš­ťa­nům pomo­ci, nejen s opra­vou jejich lodi, ale i s tím, že je vydá­vá za své přá­te­le z měs­ta.

Příběh je veli­ce jed­no­du­chý, ale dává smy­sl. Není tak „blbý“ jak ame­ric­ké kome­die. Velice se mi líbi­lo vyu­ži­tí 60. Let, kdy si oby­va­te­lé měs­ta zvyk­li na svůj stan­dard a veš­ke­ré nové věci. Obyvatelé jsou zvyk­lý, že se nic nemě­ní, že veš­ke­ré nové věci jsou špat­né a noví oby­va­te­lé jsou buď­to komu­nis­ti, nebo mimo­zemš­ťa­né.

Mimozemšťané, hlav­ně jejich odchod slou­ží k roz­vi­nu­tí pří­bě­hu, kdy se zjis­tí, že nejsou zlí a že díky nim se lidé mění od zapad­lých a tvr­do­hla­vých oby­va­te­lů na hod­né a vese­lé lidi, kte­ří umož­ní bez pro­blé­mů odlet mimo­zem­ské lodě. Ale veli­ce ji po svém pro­zře­ní pomů­žou.

Více na Kritiky.cz
Zombik – 41 ...
Divoký Zapadákov - recenze Televize Markíza na Slovensku se pokouší přicházet stále s něčím novým a výjimkou nejsou ...
Expendables: Postradatelní 2 – film, který si nemůžete nechat ujít! Obrovskou popularitu filmu Sylvestera Stallona Expendables: Postradatelní způsobily překrásné a...
Výherci knihy Tři bratři Vyhlašujeme vítěze knihy Tři bratři....
Captain Marvel - Zajímavosti Snímek Captain Marvel představuje vůbec první filmovou sérii filmového světa společnosti...

Když mám posou­dit herec­ké výko­ny a režii, tak není sko­ro co kri­ti­zo­vat, ani hod­no­tit. Sám reži­sér si umí vybrat her­ce, kte­ří umí zahrát urči­tý cha­rak­ter, kte­ré dané posta­vě odpo­ví­dá., a tak her­ci nepo­tře­bu­jí moc pře­hrá­vat a hra­jí při­ro­ze­ně. Veškeré herec­ké akce jsou uvě­ři­tel­né, jak hlav­ní puber­tál­ní posta­va Dana, tak oso­by mimo­zemš­ťa­nů, kte­ré se odli­šu­jí od ostat­ních oby­va­tel, tak i ostat­ní ves­ni­ča­né, kte­ří jsou umís­tě­ny do jed­not­li­vých pozic, kte­ré her­cům nej­ví­ce vyho­vu­jí. Jako je posta­va otce v kos­te­le, tak i míst­ní „drb­ny“. Samozřejmostí je i neza­mě­ni­tel­ná posta­va zlé­ho pod­ni­ka­te­le, kte­rý ovlá­dá poli­cii, ale na kon­ci, jako ostat­ní posta­vy, své názo­ry změ­ní a stá­le se lep­ším.

Nebudu porov­ná­vat asi dal­ší aspek­ty fil­mu, pro­to­že to nebyl vel­ko­film, tri­ko­vá strán­ka věci (mimo­zemš­ťa­né a jejich loď) je vytvo­ře­na z reál­ných objek­tů a jed­no­du­chý tri­ků, kte­ré se pou­ží­va­jí už více než 100 let. Je dob­ře, že ten­to film pou­ží­vá sta­ré postu­py, pro­to­že vše co není vytvo­ře­né na počí­ta­čích je reál­něj­ší a hlav­ně her­ci mají oprav­do­vé reak­ce, pro­to­že vědí na co rea­gu­jí.

Je veli­ká ško­da, jak jsem psal i v před­chá­ze­jí­cích recen­zích na fil­my, kte­ré jsou pou­ze na fes­ti­va­lech, že v nor­mál­ních kinech jsou ame­ric­ké „blbos­ti“ a ne fil­my od srd­ce. Tento irský film v ČR vidě­lo pou­ze odha­dem 100 lidí na zlín­ském fes­ti­va­lu a je veli­ká ško­da, že nejde film do vět­ší dis­tri­buce. Je oddycho­vá a hlav­ně se hodí na prázd­ni­no­vá let­ní kina, kdy se lidé chtě­jí bavit a sle­do­vat film v let­ních kinech.

Více na Kritiky.cz
DOA: Na život a na smrt - DOA: Dead or Alive Corey Yuen má tedy odvahu, to se musí nechat. Už jen to, že se pustil do filmové adaptace poč...
Recept na vánoční makronky konečně odhalen! Vánoční makronky jsou další ze řady makronkových receptů, které můžete na Tvojechvilka na...
Richard Glatzer Richard Glatzer se narodil 28.1.1952 v New Yorku v USA. Vyrůstal v New Jersey a svoje studia zak...
Nejlepší film 2016 - 1. kolo - 7. dvojice Pasažéři Assassin’s Creed Odkaz na anketu na Facebooku...
Svatební přípravy mohou být docela fuška :-) ...

Ohodnoťte článek


|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • RECENZE: The Umbrella Academy27. února 2019 RECENZE: The Umbrella Academy    Ještě než se nám naplno rozjede blockbusterově komiksová sezóna, svoji troškou do mlýna opět přispěl Netflix na seriálovém poli. The Umbrella Academy je komiksovou adaptací série, která […]
  • Smrtelné Stroje (Mortal Engines) - Recenze - 60%5. prosince 2018 Smrtelné Stroje (Mortal Engines) - Recenze - 60% Vítejte v post-apokalyptickém světě. Světě, který si lidstvo (jak jinak) zničilo samo svými zbraněmi. Pár lidí přežilo a přežila i některé města. A z těch se za těch uplynulých cca 1000 […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Černočerná tma - Pitch Black25. srpna 2004 Černočerná tma - Pitch Black Sci-fi bez mnoha prvků inovace, ovšem dovedená takřka k dokonalosti. Klasický příběh, kvalitní vizuální efekty, velmi dobrá hudba, zajímavé použití kamery a hlavně perfektní herecké […]
  • České filmy v Cannes 201715. května 2017 České filmy v Cannes 2017 Už za pár dní odstartuje ve francouzském přímořském letovisku největší filmová událost roku - Mezinárodní filmový festival v Cannes (17. -28. 5. 2017). V oficiálním programu a dalších […]
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
  • Velká šestka na Blu-ray21. června 2015 Velká šestka na Blu-ray Když byly v loni v kinech animované filmy, tak jsem chtěl jít i na Velkou šestku. Bohužel jsem se to nestihl. A tak jsem si tento velkofilm pustil na své televizi. Očekával jsem film, […]
  • Kruh 2 - A prej že už z tý studně nevyleze...31. května 2005 Kruh 2 - A prej že už z tý studně nevyleze... Je-li určitý film úspěšný a ještě k tomu všemu kvalitní, je naprosto logické, že se tvůrci snaží osvědčenou látku rozvrstvit. V drtivé […]
  • PlayAllspoluprace102. března 2007 Kvaska - Recenze Vězeňské prostředí a zákulisí muzikálu, také se vám tato kombinace nezdá dvakrát běžná? Ovšem právě tuto myšlenku si zvolili manželé Landovi pro svůj nový film s názvem Kvaska. No film, […]
  • Predátoři [80%]16. července 2010 Predátoři [80%] Pod podstatným jménem Predátor si dnes, vedle krvelačných dokumentů na Discovery, většina z nás představí především slavnou filmovou sci-fi sérii čítající dva samostatné díly a dva […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *