Kozí příběh se sýrem - 62%

Koza01

Kozí sýr může být gur­mán­ská lahůd­ka nebo také důvod, proč nato­čit dět­ský film. V pohád­ko­vém krá­lov­ství je na sýrech závis­lý král, kte­rý pro svůj mls­ný jazý­ček hod­lá ochut­nat sýry ze všech kou­tů svě­ta a obě­tu­je pro to vše­chen svůj maje­tek včet­ně krá­lov­ské koru­ny. Sýr vyrá­bí také Kuba, kte­rý se usa­dil v pohád­ko­vém krá­lov­ství s celou svou rodi­nou a pro­s­to­ře­kou kozou. A koneč­ně sýr je veli­ce důle­ži­tý pro krá­lov­ské­ho rád­ce Kobyla, pro­to­že může mls­né­ho krá­le dostat tam, kam chce. Kobyl je maza­ný jak samot­ný čert. Neštítí se likvi­do­vat kon­ku­ren­ci výrob­ců sýrů v celém pohád­ko­vém krá­lov­ství. To se sta­ne osud­ným i Kubovi a  jeho ženě Máce. Oba jed­né noci zmi­zí a v cha­loup­ce zůsta­nou jen dvě malé děti a koza. Správný fil­mo­vý pří­běh potře­bu­je hrdi­ny a najed­nou jsou tu hned tři. Malý Honzík, kte­rý svou mlad­ší sestřič­ku Zuzanku škád­lí a otra­vu­je, se stá­vá neo­hro­že­ným bojov­ní­kem s dře­vě­ným mečem. Malá Zuzanka se z ukřiv­dě­né fňukal­ky změ­ní v odváž­nou hol­či­nu. Malé sku­pin­ce odváž­ných osvo­bo­di­te­lů vévo­dí své­rázná koza. Ta doká­že vtip­ně komen­to­vat a razant­ně zasáh­nout tam, kde je to potře­ba.

Sýr se najed­nou z pří­bě­hu vytrá­cí a pře­vá­ží ces­ta za osvo­bo­ze­ním rodi­čů. Cesta je to pat­řič­ně bar­vi­tá a dob­ro­druž­ná, pro­to­že se jed­ná o pohád­ko­vou zemi, kde je mož­né na kaž­dém kro­ku potkat něja­kou pohád­ko­vou bytost. Takové pohád­ko­vé bytos­ti umí růz­né kous­ky, býva­jí něčím zají­ma­vé a všich­ni se před­há­ně­jí, kdo bude vtip­něj­ší a zábav­něj­ší. Našim hrdi­nům nechy­bí odva­ha, mají dobrou nála­du i pís­nič­ku na rtech. Jak jinak může jejich ces­ta kon­čit, než sta­teč­ným bojem a vítěz­stvím nad zlým Kobylem. A Kuba s Mácou se mohou opět věno­vat výro­bě kozí­ho sýra.

Film Kozí pří­běh se sýrem nato­či­la stej­ná tvůr­čí sku­pi­na lidí pod vede­ním reži­sé­ra, výtvar­ní­ka a spo­lu­au­to­ra scé­ná­ře Jana Tománka. V roce 2008 se s vel­kým ohla­sem setkal prv­ní ani­mo­va­ný film ve 3D s názvem Kozí pří­běh – Pověsti ze sta­ré Prahy, kte­rý měl u divá­ků i u kri­ti­ků  dob­rý ohlas. Jan Tománek tedy vsa­dil na osvěd­če­ný for­mát rodin­né­ho ani­mo­va­né­ho fil­mu s pro­s­to­ře­kou kozou a jejím pánem Kubou. Jestliže byl Kozí pří­běh svě­žím díl­kem s nápa­dy a vti­pem, kte­rý vyu­žil dobo­vou atmo­sfé­ru sta­ré Prahy a něko­lik postav z pověs­tí, pak Kozí pří­běh se sýrem se sle­pe­nec vyu­ží­va­jí­cí námě­ty z mno­ha pohá­dek. Je to zásad­ní roz­díl a nic nepo­má­há, že posta­vy neu­stá­le sna­ží zaujmout divá­ka svou vtip­nos­tí, gri­ma­sou nebo akcí. Množství růz­ných nápa­dů, nará­žek a mož­ných pro­po­je­ní pro­vo­ku­jí k zamyš­le­ní typu “kde jsem to sly­šel“ nebo „kde jsem něco podob­né­ho viděl“. V koneč­ném důsled­ku se mls­ný král splask­ne jen na zámin­ku, proč nechat zmi­zet Kubu s Mácou a vyslat děti s kozou na osvo­bo­zu­jí­cí ces­tu pohád­ko­vou zemí.

Je jas­né, že ces­to­vá­ní při­ná­ší změ­nu, napě­tí, dává vět­ší mož­nos­ti pro výtvar­né zpra­co­vá­ní a rea­li­za­ci nápa­dů. Jenže je toho pří­liš. Je doce­la mož­né, že divák mno­ho „vtip­ných“ nará­žek ani nesta­čí postřeh­nout. A zásad­ně se tu vytra­ti­la jed­no­tí­cí atmo­sfé­ra, kte­rá tak výraz­ně ovliv­ni­la vyzně­ní prv­ní­ho fil­mu Kozí pří­běh – Pověsti ze sta­ré Prahy.

Film  Kozí pří­běh se sýrem je smě­ro­ván spíš k mlad­ším divá­kům než k jejich rodi­čům. Do popře­dí se dostal dět­ský hrdi­na. Odmlouvání Honzíka a Zuzanky i jejich při­po­mín­ky k řeše­ní situ­a­cí zastí­ní i pro­s­to­ře­kou kozu. Jenže spe­ci­fic­ký slov­ní humor, kte­rý byl dří­ve spo­jo­ván s posta­vou kozy a divák je od ní oče­ká­val, se pře­ne­sl na více postav. Všichni se pře­ko­ná­va­jí ve vtip­ných hláš­kách a čeho je moc, toho je pří­liš.

Co se týká ani­ma­ce, pak mi s porov­ná­ním např. s fil­mem Rebelka schá­zí v někte­rých scé­nách ani­ma­ce poza­dí v kra­ji­ně nebo vou­sy krá­le při zábě­ru v detai­lu. Vdechnou život trá­vě nebo lis­tům na vět­vích stro­mů je těž­ší, než oži­vit záběr v uli­ci staré­ho měs­ta.

Odlehčené ladě­ní fil­mu pod­trh­la i hud­ba, kte­rou slo­žil David Solař. Na přá­ní reži­sé­ra zazní ve fil­mu i čty­ři sviž­né pís­nič­ky, kte­ré navo­dí pří­jem­nou nála­du a uvol­ní napě­tí. Škoda, že se nepo­da­ři­lo pís­nič­ky nechat doznít.

Film nezkla­me malé­ho dět­ské­ho divá­ka a rodi­če se mohou těšit na někdy příš­tě. Třeba na Kozí pří­běh č.3.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Kozí příběh se sýrem - O filmu6. října 2012 Kozí příběh se sýrem - O filmu Koza s hlasem Jiřího Lábuse se vrací v novém příběhu Do kin se v české animované 3D komedii Kozí příběh se sýrem vrací oblíbená postava prostořeké Kozy s hlasem Jiřího Lábuse. V […]
  • Mazalové (TV seriál)7. listopadu 2018 Mazalové (TV seriál) Komediální seriál o nelehkém soužití hradních strašidel s příšernou rodinou Mazalů. Mazalové jsou rodinný komediální seriál, který nás zavede na starobylý hrad Oreb, kde si spokojeně žije […]
  • Tři bratři - 68 %14. srpna 2014 Tři bratři - 68 % Kdysi dávno žili na statku otec, matka a jejich tři synové: nejstarší Jan, prostřední Pepa a nejmladší Matěj. Jako malí kluci si rádi hráli a dělali různé skopičiny, ale postupně vyrostli […]
  • Hurvínek a kouzelné muzeum | Zajímavosti ze zákulisí31. srpna 2017 Hurvínek a kouzelné muzeum | Zajímavosti ze zákulisí Náročnost projektu Hurvínek a kouzelné muzeum charakterizují čísla a fakta Jak dlouho trval vznik filmu – od prvního nápadu po premiéru? Celkem to bylo dlouhých 9 let. První vážně míněný […]
  • Hurvínek a kouzelné muzeum | Nejvíce se proměnila Mánička31. srpna 2017 Hurvínek a kouzelné muzeum | Nejvíce se proměnila Mánička Rozhovor s hlavním režisérem a producentem Martinem Kotíkem Proč jste se rozhodl právě pro Hurvínka a jak těžké pro vás bylo vytvořit nový příběh, tak, aby ctil legendu a zároveň byl […]
  • Velké dobrodružství Čtyřlístku - Jak se rodil Čtyřlístek28. března 2019 Velké dobrodružství Čtyřlístku - Jak se rodil Čtyřlístek Pinďa, Bobík, Myšpulín, Fifinka. Veselé a dobrodružné příběhy této komiksové čtveřice provázejí už padesát let několik generací dětí. Parta zvířecích přátel v lidském světě vyšla z tužky […]
  • Velké dobrodružství Čtyřlístku - O TVŮRCÍCH28. března 2019 Velké dobrodružství Čtyřlístku - O TVŮRCÍCH JAROSLAV NĚMEČEK (výtvarník, autor Čtyřlístku), vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Věnoval se keramice, vytvořil pro dolnorakouské město Retz kašnu a sochu sv. […]
  • Hurvínek a kouzelné muzeum | O filmu31. srpna 2017 Hurvínek a kouzelné muzeum | O filmu Nový film Hurvínek a kouzelné muzeum vstoupí do českých kin 31. srpna 2017. Animovaný příběh pro celou rodinu vznikal více než sedm let pod vedením producenta a hlavního režiséra Martina […]
  • Co jste možná nevěděli o Čtyřlístku. Myšpulín nese jméno po ovoci mišpule a proslulý rybník Blaťák je Máchovo jezero28. března 2019 Co jste možná nevěděli o Čtyřlístku. Myšpulín nese jméno po ovoci mišpule a proslulý rybník Blaťák je Máchovo jezero Než 4. dubna vyrazíte do kina na nový animovaný film Velké dobrodružství Čtyřlístku, zkuste si ověřit, jak dobře legendární český komiks znáte. Pinďa, Bobík, Myšpulín, Fifinka. Veselé a […]
  • Hurvínek a kouzelné muzeum | Kdopak to mluví31. srpna 2017 Hurvínek a kouzelné muzeum | Kdopak to mluví Obě hlavní postavy filmu Hurvínek a kouzelné muzeum namluvil Martin Klásek. Další postavy oživili osvědčení dabéři – Martin Dejdar, Petr Rychlý, Ota Jirák, Vilém Udatný nebo Jiří […]