Dynamit v zeleném – 60 %

Jerry Cotton Dynamit in gruener Seide 79485 0

Tak jsem si při­po­mněl svo­je mlá­dí, kdy ješ­tě v Československé tele­vi­zi frče­ly fil­my s Jerrym Cottonem a o agen­to­vi 007 s povo­le­ním zabí­jet sem neměl ani poně­tí. Tato srd­cov­ka ze 70. let sice, jak sem poz­dě­ji zjis­til, vykrá­dá fil­my s Jamesem Bondem, ale za socí­ku ze zahra­nič­ní pro­duk­ce u nás pros­tě nic lep­ší­ho neby­lo. V dneš­ní době je cel­kem obtíž­né tyto sta­ré dob­ré fil­my někde vůbec sehnat. Sem rád, že se mi to poda­ři­lo a mohu tou­to recen­zí čte­ná­ři FILMCZ při­blí­žit jeden z titu­lů série s názvem Dynamit v zele­ném.

Film začí­ná pře­pa­de­ním che­mic­ké továr­ny gan­gs­ter­skou sku­pi­nou a ukra­de­ním bomb s nebez­peč­ným ply­nem, kte­rý umí rych­le člo­vě­ka omá­mit a po 5 minu­tách dokon­ce usmr­tit. Celou zlo­či­nec­kou orga­ni­za­ci řídí z povzdá­lí přes vysí­lač­ku nezná­mý muž, kte­ré­mu mu ostat­ní říka­jí Stone. Vše je sou­čás­tí vel­ké­ho plá­nu, do kte­ré­ho spa­dá i naja­tý spe­ci­a­lis­ta na poplaš­ná zaří­ze­ní. FBI vytu­ší závaž­nost situ­a­ce a zamě­ní naja­té­ho spe­ci­a­lis­tu po při­stá­ní na letiš­ti v Los Angeles za své­ho nej­lep­ší­ho muže Jerryho Cottena. Ten se pod skry­tou iden­ti­tou shle­dá s ostat­ní­mi ze zlo­či­nec­ké ban­dy a začne vyzví­dat, co se dá o tajem­ném člo­vě­ku v poza­dí a jeho plá­nu.

Více na Kritiky.cz
George Simon:Vlci v rouše beránčím Slovem „manipulace“ se v psychologii rozumí takové jednání, které má za důsledek přím...
Pivečko ...
Nejlepší české papírové skládačky - zábava, co se nikdy neomrzí... Oblíbené skládačky z různobarevného papíru v dětech probudí opravdový zájem o tvoření, ...
Godzilla – 50% Je tomu už šedesát let, co přišla do kin první příšera atomového věku. K tomuto velkému ...
Festival Mezi ploty už tento víkend v Bohnické léčebně, kde vystoupí například Divokej Bill, Mňága a Žd’orp, Tonya Graves, Sto zvířat, Vladimír Mišík a spoustu dalších. Na letošním festivalu Mezi ploty, který se v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice odehraje 28...

Jerry Cotton v podá­ní ame­ric­ké­ho her­ce George Nadera je sice postar­ší, ale zato sym­paťák s humo­rem, kte­rý ho neo­pouš­tí ani v těch nej­pre­kér­něj­ších situ­a­cích.  Hlavně v čes­kém zně­ní si jej zami­lu­je­te. Vůbec cel­ko­vě čes­ký dabing je na vel­mi dob­ré úrov­ni a zvyk­ne­te si na něj tak, že bys­te těž­ko snes­li jinou nověj­ší ver­zi. Tu dělá v posled­ních letech obvykle TV NOVA, kte­rá již něko­lik tako­vých star­ších fil­mů pře­da­bo­va­la (zka­zi­la). Prostě ten­to dabing k fil­mu pat­ří jako zácho­do­vé prkýn­ko na prdel. Je zkrát­ka neza­mě­ni­tel­ný. Těžko bys­te se smi­řo­va­li s tím, kdy­by vám pře­da­bo­va­li tako­vé­ho Lexe Barkera z Pokladu na stří­br­ném jeze­ře nebo Luise de Funese ve Fantomasovi. Vladimír RážFrantišek Filipovský jsou pros­tě neza­mě­ni­tel­ní dabé­ři a bez nich by byly fil­my polo­vič­ní.

Po vizu­ál­ní strán­ce vypa­dá film cel­kem laci­ně, pro­s­to­du­še a až komic­ky. Není čemu se divit, když od pre­mi­é­ry toho­to bijá­ku uteklo už něja­kých 45 let, a oko divá­ka v dneš­ní době  je zvyk­lé na vše­li­ja­ké ty 3D ani­ma­ce a jiné bullet-time efek­ty. Dějství ve fil­mu dopro­vá­zí chytla­vá hud­ba, kte­rá je v někte­rých pasá­žích špat­ně vykres­le­ná a po něja­ké době z ní dokon­ce bolí hla­va. Největší kámen úra­zu vidím v hra­ní her­ců před pro­mí­ta­ným poza­dím, kte­ré tak tro­chu kazí cel­ko­vý poži­tek z celé­ho fil­mu. Nejvíce je to patr­né, když agent Jerry Cotton vychá­zí z letiš­tě v Los Angeles a dva gan­gs­te­ři ho vtáh­nou do taxí­ku. Plátno v poza­dí je jas­ně patr­né a vy se jenom smě­je­te, co to tam děla­jí. No patr­ně se pro­du­cen­ti nezmoh­li kou­pit pár lete­nek a nato­čit to v reá­lu :-). Další zábě­ry s říze­ním auta před plát­nem zase tolik neva­dí. Další, co mi při­šlo komic­ké byly tech­nic­ké vychy­táv­ky té doby. Například tako­vé hodin­ky s vyta­ho­va­cí anté­nou a  vysí­lač­kou, kte­ré dostal kaž­dý ze čle­nů gan­gu od šéfa, mi při­po­mně­ly časy, kdy sem tou­žil po stej­ných, ale s vodo­tryskem .-) Legrační bylo i zapo­le­ní Jerryho Cottena jako spe­ci­a­lis­ty s poplaš­ným sys­té­mem, kdy stá­hl kon­tak­ty a pak pou­ze vytr­hl drá­tek mezi jis­ti­či. Hold tech­ni­ka jde pořád dopře­du a čas je stá­le čím dál tím víc nemi­lo­srd­něj­ší.

Jerry Cotton je typic­ký fra­jí­rek v kra­va­tě a saku, kte­rý si může s Jamesem Bondem podat ruku. Jako Bond má svůj oblí­be­ný ape­ri­tiv (nemu­sí Whisky), záli­bu v ženách, autech a roz­dá­vá rány jed­no­mu zlo­du­cho­vi za dru­hým. Nechybí akč­ní scé­ny (vět­ši­nou rych­le sestřiháné,ale pořád efek­tiv­ní) a rych­lé honič­ky v růz­ných doprav­ních pro­střed­cích. U Dynamitu v zele­ném může­te vidět jeho parád­ní skok skrz před­ní sklo pro­jíž­dě­jí­cí auto­mo­bi­lu a skok z mos­tu, z honi­ček pak jízdu na motor­ce za hlav­ním padou­chem. Finále vrcho­lí sou­bo­jem s padou­chem na jachtě, výbuch a násled­ný rych­lý střich Jerry si při­ťuká­vá s blon­dýn­kou v leta­dle a pak... KONEC.

Je prav­da, že film Dynamit v zele­ném při­po­mí­ná laci­něj­ší ver­zi o Jamesu Bondovi, kte­rá je pro­ti němu nobles­něj­ší a vychy­ta­něj­ší. Přesto němec­ko­i­tal­ská ver­ze o New Yorském agen­to­vi z FBI má i po letech něco do sebe. Ti mlad­ší budou breptat co je to za hroz­ný brak a nao­pak ti star­ší si zavzpo­mí­na­jí na zla­té dob­ré časy, kdy moh­li i mís­to Majora Zemana sle­do­vat v tele­vi­zi něco jiné­ho. Já pat­řím do té dru­hé sku­pi­ny a i přes nedo­stat­ky dávám Jerrymu za jeho dob­ro­druž­ství krás­ných 60% v hod­no­ce­ní.

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Operace stodolarový gang - 65 %18. července 2012 Operace stodolarový gang - 65 % Druhý z  řady německých filmů o slavném agentu FBI Jerry Cottonovi opět z roku 1965 vysílala TV NOVA s českým dabingem pod názvem Operace stodoloravý gang, oficiální název zní spíše Noc […]
  • Vražedné pouzdro na housle - 65 %17. července 2012 Vražedné pouzdro na housle - 65 % Jerry Cotton poprvé v akci. Tentokrát sem se zaměřil na jeho první nasazení v televizi z roku 1965, kdy byl snímek ještě natočen v černobílém formátu. Přináším tedy recenzi na Vražedné […]
  • Chladnokrevně předložený účet - 70 %10. září 2012 Chladnokrevně předložený účet - 70 % Agent FBI Jerry Cotton se opět připomíná na scéně! Tentokrát se podíváme na recenzi k filmu z roku 1966 s názvem Chladnokrevně předložený účet, tj. tedy čtvrtý snímek v celkovém pořadí […]
  • Past sklapne o půlnoci - 55 %29. července 2012 Past sklapne o půlnoci - 55 % Tak jsem se vrátil po nějaké (krátké) době opět k americkému agentovi FBI Jerry Cottenovi. Hodlám tuto starší sérii dokončit až ke konečnému devátému dílu, takže se máte na co těšit :) […]
  • Brooklynský klub vrahů - 70 %10. listopadu 2012 Brooklynský klub vrahů - 70 % Zatímco James Bond opět září v docela úspěšném bijáku Skyfall na plátně kin, zavzpomínejme si  na staré dobré časy, kdy jsme měli v obývácích jen černobílé televize a byli vděčni za […]
  • Poklad na Stříbrném jezeře - Lišák Slavko Andres3. července 2018 Poklad na Stříbrném jezeře - Lišák Slavko Andres Ve štábu velkých koprodukcí vidělo mnoho asistentů příležitost vytáhnout se a ukázat svoji moc. Tak se během natáčení Pokladu na Stříbrném jezeře choval i Slavko Andres, druhý asistent […]
  • Poklad na Stříbrném jezeře - Grobničko polje a boj o Butlerovu farmu3. července 2018 Poklad na Stříbrném jezeře - Grobničko polje a boj o Butlerovu farmu Z vnitrozemí se štáb přesunul do Rijeky, přístavního města na severu Chorvatska a ubytoval se v hotelech Park a Jadran. V blízkosti Rijeky se nachází Grobničko polje, které filmaři […]
  • Poklad na Stříbrném jezeře - Hlavní hrdinové3. července 2018 Poklad na Stříbrném jezeře - Hlavní hrdinové Producent Horst Wendlandt si byl dobře vědom, že úspěch každého filmu závisí především na obsazení hlavních rolí. A nemohl si věru vybrat lepší představitele pokrevních bratrů Vinnetoua a […]
  • Poklad na Stříbrném jezeře - Režie, scénář, kostýmy3. července 2018 Poklad na Stříbrném jezeře - Režie, scénář, kostýmy Na post režiséra filmu byl dosazen Rakušan Harald Reinl (1908-1986), jeden z nejuznávanějších režisérů poválečného Německa, který měl na svém kontě celou řadu oblíbených vesnických dramat, […]
  • Poklad na Stříbrném jezeře - Der Schatz im Silbersee (1962)3. července 2018 Poklad na Stříbrném jezeře - Der Schatz im Silbersee (1962) Koncem padesátých a počátkem šedesátých let procházel německý filmový průmysl hlubokou krizí, jejíž příčinou byl mimo jiné prudký rozvoj televizního vysílání. Docházelo k zavírání kin i ke […]