Recenze: Cosmopolis - 55%

COS 51

Snímek Cosmopolis, kte­rý sou­tě­žil v Cannes a nyní vstu­pu­je do čes­ké dis­tri­buce, pro­vá­ze­jí od jeho letoš­ní pre­mi­é­ry v Karlových Varech roz­po­ru­pl­né ohla­sy, z nichž sou­dím, že ten­to­krát nenadchl fanouš­ky jeho tvůr­ce Davida Cronenberga, ale spí­še fanyn­ky před­sta­vi­te­le hlav­ní role Roberta Pattinsona. Jelikož nepa­t­řím do prv­ní ani dru­hé sku­pi­ny, budu tuto fil­mo­vou adap­ta­ci nove­ly Dona DeLilla recen­zo­vat z pozi­ce divá­ka s mini­mál­ní­mi oče­ká­vá­ní­mi, kte­ré­ho tím pádem lze jen těž­ko zkla­mat.

Problematičnost Cosmopolisu bije do očí. Všechno začí­ná už vol­bou pro­stře­dí, jehož odci­ze­nost a deka­dent­nost mají sym­bo­li­zo­vat jakousi pře­da­po­ka­lyp­tic­kou fázi kapi­ta­lis­mu. Mladý mili­ar­dář trá­ví celý den v seda­dle luxus­ní limu­zí­ny a obklo­pu­je se lid­mi a tech­no­lo­gi­e­mi, kte­ré mu pomá­ha­jí uko­jit obse­si v roz­mno­žo­vá­ní své­ho jmě­ní. Do toho je navště­vo­ván milen­ka­mi, s nimiž sou­lo­ží (což se děje - svě­te, div se! - v limu­zí­ně), a sem tam jde sám navští­vit svou novo­man­žel­ku, při­čemž ústřed­ním téma­tem jejich roz­ho­vo­rů je, kdy spo­lu budou mít sex. Pokud vám uni­ká smy­sl této kon­ste­la­ce, nejste sami: hrdi­nův kon­takt s oko­lím má nádech absurd­na a jeho psýché je plna tajů a kuri­o­zit. Což se ovšem dá tvr­dit o kte­ré­ko­li posta­vě, jež se v prů­bě­hu 108 minut obje­ví na plát­ně.

Tím se hned dostá­vá­me k dal­ší sví­ze­li, a sice herec­ké­mu obsa­ze­ní, kte­ré je nebo aspoň má ambi­ce být hvězd­né. Cronenberg se díky uzná­ní, kte­ré se dostá­vá jeho tvor­bě, mož­ná tro­chu podo­bá Quentinu Tarantinovi, s nímž prý také chce natá­čet „úpl­ně kaž­dý“. Ovšem šan­ce, kte­rou dostá­va­jí Juliette Binoche, Samantha Morton, Mathieu Amalric nebo Paul Giamatti, se rov­ná pro­sto­ru potřeb­né­ho k nato­če­ní série reklam­ních upou­tá­vek. Herci nezá­ří, ale odří­ká­va­jí sáhodlou­hé pasá­že, jejichž význa­mu snad ani sami nero­zu­mí. Brzy začne být jas­né, že Cosmopolis není dějo­vý film, nýbrž tea­trál­ní sled řeč­nic­kých figur. Pokud se něja­ký náznak děje obje­ví, hned za oka­mžik vstou­pí na scé­nu úpl­ně nová posta­va a apli­ku­je dal­ší koň­skou dáv­ku slov­ní­ho bom­bas­tu.

Přes všech­ny mož­né glo­sy o sta­vu civi­li­za­ce a kapi­ta­lis­tic­ké spo­leč­nos­ti nako­nec Cosmopolis není zavr­šen žád­ným finál­ním posel­stvím. Je prav­da, že film ke kon­ci dostá­vá poně­kud thrille­ro­vý náboj, ale to je stě­ží uspo­ko­ji­vá kom­pen­za­ce. Mnohem zají­ma­věj­ší je, že z fil­mu čiší atmo­sfé­ra futu­ris­tic­ké­ho New Yorku, a je jas­né, že se jed­ná o nej­vý­raz­něj­ší prvek, jakým Cronenberg kniž­ní před­lo­hu ino­vo­val. Rovněž samot­né poznám­ky na adre­su infor­mač­ní­ho kon­zu­me­ris­mu a mocen­ské­ho ovlá­dá­ní minu­los­ti a tvor­by budouc­nos­ti by moh­ly být dobrou inspi­ra­cí k filo­zo­fic­ké­mu zamýš­le­ní. Jenže film je médi­um hovo­ří­cí pře­de­vším obra­zem, a ten v Cosmopolisu vět­ši­nu času tvo­ří v prv­ním plá­nu inte­ri­ér limu­zí­ny a v dru­hém plá­nu revol­tu­jí­cí dav. I sku­teč­nost, že hlav­ní posta­va pod vli­vem všech udá­los­tí nepro­dě­lá­vá žád­ný vývoj a nevy­pa­dá, že by si něco zača­la uvě­do­mo­vat, pod­po­ru­je odci­ze­ní mezi ní a pub­li­kem. Pokud tedy máte rádi antiu­to­pic­ké romá­ny, v nichž hrdi­no­vé při svém puto­vá­ní zra­jí a postup­ně odha­lu­jí skry­tou pod­sta­tu toho či ono­ho ide­o­sys­té­mu, jsem pře­svěd­čen, že vás smy­sl Cronenbergova vyprá­vě­ní spo­leh­li­vě mine. Jinak nezbý­vá než se poku­sit vykou­mat zastřešu­jí­cí smy­sl všech prken­ně pro­ná­še­ných komen­tá­řů a zjis­tit něco málo prav­dy o bru­tál­ním, cynic­kém, hédo­nis­tic­kém a cito­vě vyprázd­ně­ném svě­tě, ve kte­rém žije­me. Což je oči­vid­ně nesnad­ný úkol i pro znal­ce Cronenbergovy tvor­by.

Více na Kritiky.cz
Česko verze A, B a C Jiří Drahoš se chystá na Praze 4 kandidovat do Senátu PČR. Jeho zájmem je prý lidi spo...
RECENZE – Návod k použití lásky Autorka: Renáta NázlerováPřeklad: Jana SemelkováNakladatelství: Fortuna LibriRok vydání v Č...
Batman V Superman: Úsvit spravedlnosti - screeny z teaseru ...
Králova zahradnice - Život v zahradě Srdcem celého příběhu Královy zahradnice je výjimečný svět zahrad a zahradnictví, které v...
Kniha s názvem Velká kniha stylů portrétní fotografie je přehledným rádcem pro fotografování Portrétů Velká kniha stylů portrétní fotografie aneb kniha receptů na profesionální portrétové techn...

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Děsnej doják29. dubna 2006 Děsnej doják Pod scénář Děsného dojáku se podepsali dva z 6 autorů Scary Movie. Dokonce se tím chlubil trailer. Dá se tak odhadovat, že Date Movie měl zaplnit časovou mezeru mezi třetím a čtvrtým dílem […]
  • The Wrestler - Když zaťaté pěsti naskýtají něco víc.9. července 2009 The Wrestler - Když zaťaté pěsti naskýtají něco víc. Randy „The Ram“ Robinson býval áčkovým wrestlerem. V televizi jej dávali častěji než reklamu na prací prášek a jeho plakát visel v každém druhém dětském pokoji. Uběhlo dvacet let a něco […]
  • Hrdina (Ying xiong) - recenze22. května 2003 Hrdina (Ying xiong) - recenze Další podařený kousek z východní produkce.Jeden z nejmocnějších králů čínské historie, Qin, musí čelit četným pokusům o atentát od svých hlavních nepřítelů. Jeho největší obavy však […]
  • Lehiyot Ita (Beauty and the Baker) 2013, tv seriál1. března 2019 Lehiyot Ita (Beauty and the Baker) 2013, tv seriál Před nějakým časem jsem se zde vypsal ze své lásky k izraelským seriálům. Je to láska slepá a lehce iracionální, nicméně tak už to v emoční oblasti bývá.Lehiyot ita (v angličtině se […]
  • Meruňkový ostrov - 60%21. března 2012 Meruňkový ostrov - 60% Hlavní ženskou hrdinkou je žena středního věku, která se zamiluje do staršího řidiče nákladního vozu. Náhle jejich setkávání ustane. Po nějakém čase nalezne žena v autobazaru milencovo […]
  • Upíři: Návrat - Vampires: The Turning1. února 2006 Upíři: Návrat - Vampires: The Turning Jednou se to musí stát každému, kdo navštěvuje videopůjčovny. Všechny hity už jste viděli, nové zatím nepřišly, tak co teď? Začnete si prohlížet obaly a hledat ten, který vás zaujme. V […]
  • John Wick 3 - Recenze - 85%14. května 2019 John Wick 3 - Recenze - 85% Zabijáci, kam se podíváš! Johnovi nedají odpočinout ani na chvilku a pokračuje se přesně tam, kde se skončilo. John Wick (Keanu Reeves) byl exkomunikován a zdá se, že po něm půjde […]
  • Purpurové řeky 223. dubna 2005 Purpurové řeky 2 I když Purpurové řeky odborná kritika většinou strhala a nebyly nijak zvlášť úspěšné, stejně se do kin dostala i dvojka. Naschvál jsem použil výraz „odborná kritika“, protože jistě najdete […]
  • Zběsilý útěk - Running Scared19. února 2007 Zběsilý útěk - Running Scared Když v Hollywoodu hledají dokonalého představitele psychopatické Rusa (popřípadě nacisty), pak je první na seznamu Karel Roden. A stejná role mu připadla i v americkém thrilleru Zběsilý […]