Chladnokrevně předložený účet - 70 %

J

Agent FBI Jerry Cotton se opět při­po­mí­ná na scé­ně! Tentokrát se podí­vá­me na recen­zi k fil­mu z roku 1966 s názvem Chladnokrevně před­lo­že­ný účet, tj. tedy čtvr­tý sní­mek v cel­ko­vém pořa­dí této úspěš­né postar­ší série kri­mi­ná­lek.

Jerry se při návštěvě noč­ní­ho baru v New Yorku zaple­te do rvač­ky mezi gan­gs­te­ry. Rváči sice ute­čou, ale v baru od  krás­né zpě­vač­ky Violet se dozví­dá něco málo o jed­nom z nich. Agent FBI se dostá­vá na sto­pu k chys­ta­né­mu pře­pa­de­ní obr­ně­né­ho vozu při pře­vo­zu cenin z Americké národ­ní ban­ky. Jerry se poku­sí u guver­né­ra ban­ky pana Clarka pozdr­žet zásil­ku k pře­vo­zu, ale neú­spěš­ně. K pře­pa­dě­ní obr­ně­né­ho vozu oprav­du dojde a náklad v hod­no­tě tři­nác­ti mili­o­nů dola­rů skon­čí v rukou gan­gs­te­rů. Jerry zachrá­ní na posled­ní chví­li guver­né­ra před sebe­vraž­dou, když mu v kan­ce­lá­ři slí­bí, že bere celou zod­po­věd­nost za krá­dež na sebe a ozná­mí to veřej­nos­ti. Následně však při tis­ko­vé kon­fe­ren­ci guver­nér umí­rá na infarkt a Jerry zůstá­vá v očích veřej­nos­ti vin­ný za ztrá­tu peněz. Následuje jeho odvo­lá­ní z pří­pa­du a plná suspen­da­ce. Případu se ují­má jeho kama­rád Phil, kte­rý pota­jí s Jerrym spo­lu­pra­cu­je. Mezitím gan­gs­te­ři une­sou baro­vou zpě­vač­ku Violet, jeli­kož chtě­jí vědět, jest­li jejich nedáv­no zahy­nu­lý a nedů­vě­ry­hod­ný kole­ga Tommy s někým nespo­lu­pra­co­val. Violet necha­jí osa­mo­tě v kan­ce­lá­ři a čeka­jí komu zavo­lá. Zpěvačka zalar­mu­je Jerryho, kte­rý při­jíž­dí se svým Jaguárem k opuš­tě­né­mu obchod­ní­mu domu. Je to past, při kte­ré dojde k pře­střel­ce mezi gan­gs­te­ry. Jerry je však pro­ti gan­gs­te­rům důstoj­ným sou­pe­řem. Zachrání Violet, ale gan­gs­te­ři uni­ka­jí i s kořis­tí. V már­ni­ci se setká­vá s Philem, kte­rý ohle­dá­vá Tommyho tělo, ale nepři­chá­ze­jí na žád­nou sto­pu. Až Jerry v bytě Violet obje­ví pro­spekt na boxer­ské zápa­sy, kte­rý pat­řil Tommymu. Jerry se vydá­vá do boxér­ské­ho klu­bu. Gangsteři jsou varo­vá­ni nezná­mým vola­jí­cím, že agent FBI je jim opět v patách. Jerry se por­ve v kotel­ně s namaka­ný­mi gan­gs­te­ry, ale je  pře­mo­žen a spo­leč­ně i s Violet spou­tán v kou­pel­ně. Mezitím šéfa gan­gs­te­rů pře­kva­pí svo­ji návště­vou pan Davis a jeho par­ťák, což jsou oni nezná­mí, kte­ří sle­do­va­li ban­du z povzdá­lí. Pan Davis byl dva­cet let svě­do­mi­tým zaměst­nan­cem ban­ky, kte­rý dohlí­žel na trans­port peněz. Dlouho vymýš­lel ten­to plán, dokud se nena­skyt­la pří­le­ži­tost. Davis se nej­pr­ve tvá­ří, že chce s ban­dou spo­lu­pra­co­vat a zná člo­vě­ka, kte­ré­mu by se ukra­de­né dia­man­ty z lou­pe­že daly pro­dat. Jakmile se mu však dosta­ne ulou­pe­ná kořist do rukou, ban­du zra­dí a jejich šéfa chlad­no­krev­ně zastře­lí. Davis a jeho par­ťák uni­ka­jí s kořis­tí v heli­kop­té­ře. To však netu­ší, že mají jed­no­ho zachy­ce­né­ho pasa­že­ra s sebou. Je to Jerry Cotton, kte­rý je donu­tí oba při­stát s heli­kop­té­rou na atle­tic­kém sta­di­o­nu. Následuje závě­reč­ný sou­boj, kdy oba muže pře­mů­že a zís­ká ukra­de­ný lup z ban­ky. Vše kon­čí pří­jez­dem poli­cie...

Černobílá kri­mi­nál­ka Chladnokrevně před­lo­že­ný účetJerry Cottonem se ten­to­krát poved­la. Film je to napí­na­vý se zají­ma­vým dějem plný gan­gs­te­rů, rva­ček a pře­stře­lek. Přepadová scé­na s obr­ně­ným vozem je poměr­ně efek­tiv­ní s dob­rým nápa­dem. Nechybí ani sexy polo­vič­ka v podá­ní Yvonne Monlaur. Závěrečné děj­ství má spád, a dokon­ce i ten zvrat. Jasně, je to pořád Cottenovská kla­si­ka - naiv­ní pří­běh, omše­lá zad­ní pro­jek­ce, nedo­ta­že­né rány, němec­ké kuli­sy pro­vá­za­né s archiv­ní­mi zábě­ry sku­teč­né­ho New Yorku a Jerryho fak­tic­ká nezranitelnost.Přesto se jed­ná o dob­rý sní­mek ze sta­ré ško­ly, kte­ré­mu dávám cel­kem sluš­né hod­no­ce­ní, tj. 70 %.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Past sklapne o půlnoci - 55 %29. července 2012 Past sklapne o půlnoci - 55 % Tak jsem se vrátil po nějaké (krátké) době opět k americkému agentovi FBI Jerry Cottenovi. Hodlám tuto starší sérii dokončit až ke konečnému devátému dílu, takže se máte na co těšit :) […]
  • Operace stodolarový gang - 65 %18. července 2012 Operace stodolarový gang - 65 % Druhý z  řady německých filmů o slavném agentu FBI Jerry Cottonovi opět z roku 1965 vysílala TV NOVA s českým dabingem pod názvem Operace stodoloravý gang, oficiální název zní spíše Noc […]
  • Vražedné pouzdro na housle - 65 %17. července 2012 Vražedné pouzdro na housle - 65 % Jerry Cotton poprvé v akci. Tentokrát sem se zaměřil na jeho první nasazení v televizi z roku 1965, kdy byl snímek ještě natočen v černobílém formátu. Přináším tedy recenzi na Vražedné […]
  • Dynamit v zeleném – 60 %16. července 2012 Dynamit v zeleném – 60 % Tak jsem si připomněl svoje mládí, kdy ještě v Československé televizi frčely filmy s Jerrym Cottonem a o agentovi 007 s povolením zabíjet sem neměl ani ponětí. Tato srdcovka ze 70. […]
  • Brooklynský klub vrahů - 70 %10. listopadu 2012 Brooklynský klub vrahů - 70 % Zatímco James Bond opět září v docela úspěšném bijáku Skyfall na plátně kin, zavzpomínejme si  na staré dobré časy, kdy jsme měli v obývácích jen černobílé televize a byli vděčni za […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Jenseits der Stille (Za hranicí ticha) 19967. prosince 2013 Jenseits der Stille (Za hranicí ticha) 1996 Německý snímek Za hranicí ticha je dílem známé režisérky Caroline Link (která se asi nejvíce proslavila filmem Nikde v Africe). Jedná se o velmi citlivý film pojednávající o lásce, o hudbě […]
  • Vykoupení z věznice Shawshank (The Shawshank Redemption)6. června 2006 Vykoupení z věznice Shawshank (The Shawshank Redemption) Drama režírované Frankem Darabontem nominované na sedm Oskarů a dva Zlaté globy se odehrává v Nové Anglii dvacátého století v nechvalně známé věznici Shawshank. Viceprezident významné […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]