Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva - 40%

  •  
Asterx

Není od věci, že jsem se dostal na pro­za­tím posled­ní­ho Asterixe v rám­ci neděl­ní sle­vy, kdy mís­to 249 Kč  stál 3D film pou­ze 100 Kč.. Ráno bylo kino plné dětí, fron­ty před poklad­na­mi, fron­ty před vstu­pem, ale na Asterixe plno neby­lo. A už víte proč? Protože to je sla­bý film. V porov­ná­ní s prv­ním fil­mem, kdy pro mě byl film úpl­ně pozi­tiv­ním pře­kva­pe­ním, je ten­to film posled­ní film zas nega­tiv­ním hod­no­ce­ním.

Řeknu-li, že kaž­dý film s pokra­čo­vá­ním je čím dál hor­ší, tak ten­to­krát je to úpl­ná prav­da. Po prv­ním, dru­hém a tře­tím jde tedy 4. Díl do kin. A je oprav­du nena­po­do­bi­tel­ný. Úplně kazí film to, že Asterixe hra­jí neu­stá­le hor­ší her­ci, že Caesara pokaž­dé hra­je někdo jiný a hlav­ně, že pří­běh je cha­bý jako papí­ro­vý pyt­lík od vysa­va­če.

Režisér, kte­rý byl i scé­náris­tou chtěl udě­lat film plný ske­čů. Ale bez pořád­né­ho pří­bě­hu, kte­rý zaujme a u kte­ré­ho začnou lidé pře­mýš­let, tak zírám pou­ze na film, kte­rý se sna­ží být vtip­ný krát­ký­mi ske­či, kte­ré jsou trap­né.

Velice mne mrzí, že ten­to film vyne­chal nej­dů­le­ži­těj­ší posta­vu fil­mů, jako je Idefix, pro­to­že ten­to psík, co si pama­tu­ji z před­cho­zích fil­mů i z ani­mo­va­ných. Tento malý psík by urči­tě mohl ten­to film povznést nad míru sne­si­tel­nos­ti.

Ke škod­li­vos­ti fil­mu kri­ti­zu­ji cha­bou, zas milost­nou, záplet­ku, kte­rá nekon­čí hap­py endem pro Galy. Potom pří­běh Normanďanů, kte­ří tvo­ří pou­ze humor­nou vlož­ku. Snaží se sice najít strach, ale tako­vé trap­né zavr­še­ní jejich lin­ky jsem vůbec neče­kal.

Další věc, kte­rou jsem nepo­cho­pil, je pozi­ce brit­ské krá­lov­ny. Ta má být v Londýně, ale ne v malé ves­nič­ce v Anglii, kte­rá má být dobý­va­ná Římany. Už 4. Díl s Římany a Caesarem, ale ten­to­krát je to veli­ce špat­ně zahra­ná posta­va. V před­cho­zím fil­mu jako Alain Delon byl nej­lep­ší, potom Alain Chabat v Kleopatře. Ale ten­to­krát  Fabrice Luchi nebyl k zapa­ma­to­vá­ní.

Potom, jak jsem psal v před­cho­zích odstav­cích lás­ka by měla být opě­to­vá­na a tře­ba i usku­teč­ně­ná, ale žár­li­vost tam nepat­ří. Oběť lás­ky, krás­ná Charlotte Lebon mi při­po­mí­na­la Katy Perry, což zna­čí, že reži­sér si dal jenom prá­ci si najít jenom krás­nou tvá­řič­ku, o kte­rou by se bojo­va­lo.

Je sice dob­ré, že se čes­ký dabing sna­ží o cha­rak­te­ris­ti­ku Angličanů pří­zvu­kem, ale měl celý film a veš­ke­ré Angličany udě­lat se stej­ným pří­zvu­kem, ale ne, aby kaž­dá oso­ba měla více či méně pří­zvuk pokaž­dé jiný..

V krát­kos­ti, bohu­žel ten­to film na závěr je oprav­du nej­slab­ší, co moh­li Francouzsi s Asterixem udě­lat. DVD si nekou­pím, rad­ši si kou­pím DVDčko s prv­ním, kdy jsou cha­rak­te­ry více pro­maka­né a cha­rak­te­ris­tic­ké pro své posta­vy v komik­su.


Ohodnoťte článek


Jiří Borový

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Yves Sain Laurent - 60 %24. března 2014 Yves Sain Laurent - 60 % Životní příběhy slavných osobností lákají filmaře jednak tím, jak je jejich cesta za životním úspěchem náročná, ale z obchodního hlediska se jedná o sázku na jistotu známého jména. Módní […]
  • EDITH PIAF28. června 2007 EDITH PIAF Strhující film o drobné ženě s mocným hlasem, jejíž osud vás naplno zasáhne. Písně Edith Piaf zná snad téměř každý. Jaký byl však osud této ženy, jejíž hlas zní tak teskně a vášnivě? To […]
  • Pád Třetí říše - recenze8. srpna 2005 Pád Třetí říše - recenze Není moc vídané, aby se po celém světě tak vzrušeně hovořilo o německém filmu, aniž by to v jeho názvu někdo chtěl. Pád Třetí říše to však dokázal, a tak, ještě předtím než si budeme moci […]
  • Na dřeň (Rouille et d'os, De) - 75 %6. března 2013 Na dřeň (Rouille et d'os, De) - 75 % Ali (Matthias Schoenaerts) je muž středního věku, který se musí sám postarat o svého malého syna Sama (Armand Verdure). Vydávají se za novým životem na jih Francie do městečka, kde žije […]
  • ZÍTŘEK NIKDY NEUMÍRÁ29. července 2002 ZÍTŘEK NIKDY NEUMÍRÁ V posledních pár týdnech jsem si užil Bonda skutečně vrchovatě. Pravděpodobně jako součást reklamní kampaně na Zítřek nikdy neumírá odvysílala u nás WTBS snad úplně všechny bondovské filmy […]
  • Báječná Angelika - Merveilleuse Angélique (1965)10. srpna 2019 Báječná Angelika - Merveilleuse Angélique (1965) Druhý díl barevného širokoúhlého seriálu se do českých kin dostal poněkud opožděně - až v roce 1971, tedy po šesti letech od svého vzniku a po promítání zbývajících čtyř dobrodružství. Děj […]
  • Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni - 75 %31. července 2018 Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni - 75 % Aja je mladý muž, který žije se svou matkou v malé indické vesničce. Jeho matka stále pracuje, aby se mohla vydat spolu s Ajou do Evropy, kde by mohl Aja pracovat jako kouzelník a fakír. […]
  • Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD12. srpna 2019 Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD Nedávno mi můj kamarád z Německa poslal balíček, ve kterém jsem nalezla DVD s německou verzí Angeliky. Je to v podstatě rarita, protože sehnat Angeliku v němčině je téměř nemožné (pokud […]
  • Angelika, markýza andělů - Angélique Marquise des Anges (1964)8. srpna 2019 Angelika, markýza andělů - Angélique Marquise des Anges (1964) První snímek z pětidílné série filmů natočených velmi volně na motivy románu Anne a Serge Golonových vypravuje o krásné a odvážné markýze Angelice, která byla provdána za nenáviděného a […]
  • Angelika a král - Angélique et le Roy (1966)16. srpna 2019 Angelika a král - Angélique et le Roy (1966) Třetí pokračování dobrodružného příběhu se odehrává několik let po domnělé smrti hraběte Peyraca. Angelika se mezitím provdala za bratrance Filipa, jenž dobrovolně padl ve službách svého […]