Shake hands with the devil-Podat ruku ďáblovi-95%

  •  
163364 large

Shake hands with the devil:Failure of huma­ni­ty in Rwanda. Tak se jme­nu­je kni­ha býva­lé­ho gene­rá­la Roméa Dallaira, pod­le kte­ré byl roku 2007 nato­čen film se stej­ným názvem, v čes­kém pře­kla­du Podat ruku ďáblo­vi.

Těm co vidě­li dosud nej­slav­něj­ší adap­ta­ci rwand­ské geno­ci­dy – Hotel Rwanda, asi netře­ba při­po­mí­nat, že to nebu­de film, po kte­rém bude­te zrov­na v radost­ném roz­po­lo­že­ní. Když se vydr­ží­te dívat na ten­to sní­mek až do kon­ce, a pokud nejste z kame­ne, bude­te všech­no, jen ne klid­ní. A je cel­kem jed­no, jest­li o pro­ble­ma­ti­ce ve Rwandě něco víte, nebo ne. Základní poin­tu pocho­pí i cvi­če­ná opi­ce, a když pobě­ží závě­reč­né titul­ky, bude­te mít hoř­kou pachuť v ústech. Budete cítit bez­moc, bude­te naštva­ní, bude­te se ptát, proč. Jak je mož­né, že se v dneš­ním civi­li­zo­va­ném svě­tě, svě­tě úžas­ných tech­no­lo­gií, McDonald´s, KFC a kva­lit­ních pořa­dů typu American Idol, může něco tako­vé­ho při­ho­dit. Proč tako­vé obrov­ské moc­nos­ti jako USA, Velká Británie, Francie, moc­nos­ti, kte­ré ovlá­da­jí tuhle země­kou­li, kte­ré se ple­tou do vše­ho na svě­tě, něco neu­dě­la­ly. Proč neu­dě­lal nikdo nic. Celý svět se zuby neh­ty brá­nil vyslo­ve­ní toho slo­va. Slova, kte­ré má kaž­dý spo­je­ný jen s tím šíle­ným psy­cho­pa­tem Hitlerem a jeho tábo­ry smr­ti. Genocida. Na kon­ci dva­cá­té­ho sto­le­tí? To pře­ce není reál­né. Film vám mimo jiné odkry­je taky to, k čemu vlast­ně slou­ží orga­ni­za­ce typu OSN, Rada bez­peč­nos­ti atd. Napsat to by neza­bra­lo pří­liš času, nicmé­ně není důvod, pokud se na film podí­vá­te, odpo­ví­te si sami.

Ústřední posta­va – gene­rál­po­ru­čík Roméo Dallaire je sku­teč­ný, žijí­cí člo­věk z masa a kos­tí, i když po tom, co doká­zal, bude­te asi na pochy­bách. Film vznik­nul z jeho obrov­ské ini­ci­a­ti­vy, aby hrů­zy, kte­ré se v této malé afric­ké zemič­ce děly, při­blí­žil šir­ší­mu pub­li­ku. Dallaire zůstal ve Rwandě až téměř do úpl­né­ho kon­ce, chtěl zažít a zdo­ku­men­to­vat to, co svět vidět nechtěl. Nejstrašnějším para­do­xem je, že člo­věk, kte­rý doká­zal nemož­né a snad i víc než to, a kte­rý si zaslou­ží pito­mou Nobelovu cenu mili­on­krát víc než všich­ni Obamové dohro­ma­dy, trpí těž­ký­mi psy­chic­ký­mi pro­blémy a výčit­ka­mi, zatím­co lidé, kte­ří měli tu moc rwand­ské­mu masa­k­ru zabrá­nit, nebo jej ale­spoň výraz­ně eli­mi­no­vat usí­na­jí kaž­dý večer klid­ným spán­kem.

O herec­kém výko­nu Kanaďana Roye Dupuise se roze­pi­so­vat nebu­du, nicmé­ně ti, kdo si jej pama­tu­jí ze seri­á­lu Brutální Nikita v roli chlad­né­ho Michaela, se asi nebu­dou sta­čit divit. Zatímco pro zmí­ně­nou roli mu sta­či­lo nacvi­čit jeden výraz, se kte­rým si vysta­čil po celou dobu trvá­ní seri­á­lu, pro roli Roméa Dallaira dozrál jako to nej­kva­lit­něj­ší víno. Jeho výkon je str­hu­jí­cí.

Shake hands with the devil je pro mne doko­na­lým fil­mem. Hudba, sce­né­rie, auten­tič­nost, herec­ké výko­ny, všech­no do sebe zapa­dá. Není tady sna­ha o žád­nou zby­teč­nou pate­tič­nost, dra­ma­ti­za­ci, hero­i­za­ci hlav­ní posta­vy. Není to totiž potře­ba. Jen víc tako­vých fil­mů, jen víc tako­vých lidí jako je pan Dallaire. A i když on si to nemys­lí, on spa­sil Rwandu. On, jedi­ný člo­věk pro­ti nesku­teč­né pře­si­le nepří­te­le i pro­ti těm, kte­ří mu měli pomá­hat. Jedna neo­by­čej­ně humán­ní bytost. Jeden neo­by­čej­ný film. Nezavírejte oči a podí­vej­te se pro­sím.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • Super Size Me25. března 2006 Super Size Me Nadváha. To je problém zhruba 100 milionů Američanů. Morgan Spurlok natočil dokument o hlavní příčině vzniku obezity v Americe. Posvítil si na největší síť fast foodů na světě McDonald´s. […]
  • Living Is Easy with Eyes Closed (Vivir es fácil con los ojos cerrados) 201322. listopadu 2015 Living Is Easy with Eyes Closed (Vivir es fácil con los ojos cerrados) 2013 Se zavřenými kukadly se někdy skutečně žije lépe, ale o tom tento španělský snímek režiséra Trueba není. Modří možná už tuší, že se jedná o narážku na text populární písně Beatles […]
  • Yamakasi 2 – Velká výzva5. května 2005 Yamakasi 2 – Velká výzva Někdy se na pultech videopůjčovny objeví filmy, o kterých jste nikdy neslyšeli. Jestliže po nich ze zvědavosti sáhnete, pak většinou litujete. Přece jen, distributoři už vědí, u kterých […]
  • JASMÍNINY SLZY - Blu-ray11. února 2014 JASMÍNINY SLZY - Blu-ray Je tomu už více než půl roku, kdy šel poslední film Woodyho Allena do kin. Samozřejmostí bylo v této době i napsání recenze k premiéře filmu v kinech. Filmové recenze se zhostila naše […]
  • Škola superhrdinů - Sky High28. února 2006 Škola superhrdinů - Sky High Není vůbec lehké najít dobrou rodinou komedii. Dobře, máme tu Harryho Pottera, ale to je zábava pro hodně drsné rodinky, protože poslední filmy s pubertálním čarodějem atmosférou […]
  • Básníci čekají na zázrak. A český film?24. dubna 2016 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […]