Recenze Hranaři - 40 %.


Nový film reži­sé­ra Tomáše Zelenky je dle tvůr­ců thriller o korup­ci a poli­ti­ce. Já bych film cha­rak­te­ri­zo­va­la jak čes­ký thriller s pohád­ko­vým kon­cem, kte­rý je o lidech žijí­cích na hra­ně záko­na. Scénáristé Oto Klempíř a Jiří Hubáček se pus­ti­li do téma­tu korupč­ní­ho pro­stře­dí sou­čas­né­ho pod­ni­ka­tel­ské­ho svě­ta a lob­bis­tů.
Hlavní hrdi­no­vé jsou pod­ni­ka­te­lé Sláma a Hlož, kte­ří nejsou žád­ní nováč­ci a zdá se jim , že je nic nemů­že pře­kva­pit. Ani pro pani Slámovou(Vilma Cibulková) nejsou pra­po­div­né pod­ni­ka­tel­ské prak­ti­ky ničím novým a pani Hložová(Kateřina Brožová) se tvá­ří, že v mode­lin­go­vé agen­tu­ře je vše v pořád­ku a počest­né. Och, jak se všich­ni pře­po­čí­ta­li. Je stá­le dost lidí, kte­ří umí stej­né vari­an­ty obchá­ze­ní pra­vi­del a v pří­pra­vě výbě­ro­vé­ho říze­ní mají v ruká­vě dal­ší esa. A do toho se mota­jí něja­cí agen­ti z Ruska a dal­ší tajem­ný agent, kte­rý sko­ro nemlu­ví a jen se tajem­ně dívá. Takové ztě­les­ně­né tajem­no a neu­r­či­to umí zahrát jen Jan Tříska. Prostě padou­cho­vé , kam se jen podí­váš, a tak musí Sláma z kola ven. Film se dosta­ne do tem­pa, sem tam pad­ne mrt­vo­la, ale divák se nemu­sí děsit. Na kon­ci čeká pro méně špat­né a vlast­ně klad­né hrdi­ny vysvo­bo­ze­ní a mod­rá oblo­ha.
Film má sviž­ný spád a rych­lé stří­dá­ní pro­sto­ru i akté­rů nutí divá­ka neu­stá­le pře­mýš­let, kdo kam pat­ří, kdo koho sle­du­je a co se chys­tá. Ještě že pomá­ha­jí osvět­lu­jí­cí titul­ky.
Hudba Zdeňka Merty dává fil­mu holly­wo­od­ský nádech. V pod­sta­tě urču­je tem­po scén, cha­rak­te­ri­zu­je nála­du situ­a­cí a výraz­ně osla­zu­je závěr fil­mu. Tady si tvůr­ci zahrá­li na holly­wo­od­ský vel­ko­film.
Ve fil­mu najde­me scé­ny na pokra­ji grotesky,naivního pře­hrá­vá­ní i rea­lis­tic­ky chlad­né likvi­dač­ní scé­ny. Tvůrci tak balan­cu­jí na hra­ně drs­né­ho fil­mu ze sou­čas­nos­ti a jakési pohád­ko­vé fik­ce svě­ta korup­ce a rádo­by pocti­vých hrdi­nů.
Snahu scé­náris­tů a reži­sé­ra o zachy­ce­ní pro­ple­te­né­ho pro­stře­dí lob­bis­tů a vše­ho­schop­ných exis­ten­cí se s ver­vou sobě vlast­ní sna­ži­li ztvár­nit popu­lár­ní her­ci. I na malé role se poda­ři­lo tvůr­cům fil­mu pře­mlu­vit uzná­va­né her­ce( Michal Dlouhý, MilanKňažko, Vladimír Kratina, Norbert Lichý, Václav Postránecký).
Role vype­če­ných dare­bá­ků se schop­nos­tí se měnit jako cha­me­le­ón bar­vu si s chu­tí zahrá­li Martin Dejdar a Jiří Langmajer(Lulu). Oba doda­li svým posta­vám cha­rak­te­ris­tic­ké vněj­ší zna­ky i sebe­jis­to­tu prás­ka­ných a dušev­ně ome­ze­ných jedin­ců. Jakési klad­né hrdi­ny si pocti­vě ode­hrá­li Saša Rašilov a Miroslav Etzler. Zejména Saša Rašilo si vyzkou­šel dal­ší rejstřík svých herec­kých schop­nos­tí - akč­ní­ho hrdi­nu. No, proč ne. Třeba se mu poštěs­tí jin­dy zís­kat lep­ší scé­nář. Miroslav Etzler zahrál to, co umí dob­ře! Rozhodný a drs­ný chlap s cit­li­vou duší. A stej­ně tak si pora­di­la se svou rolí Vilma Cibulková. Její role zku­še­né potvo­ry, kte­rá si je vědo­ma svých mož­nos­tí i odhad­nout rizi­ka cho­vá­ní, je prav­di­vá. Škoda, že se něco tako­vé­ho nedá říci o Kateřině Brožové. Její posta­va je však napsa­ná jako naiv­ní husič­ka, kte­ré nemů­že divák moc uvě­řit. Slabé dia­lo­gy v pod­sta­tě hereč­ku dosta­ly do sla­bé­ho prů­mě­ru.
Ačkoliv se film tvá­ří váž­ně a drs­ně, musí se divák při­pra­vit na cel­ko­vě nevy­vá­že­nou podí­va­nou a nesmí nad fil­mem moc pře­mýš­let. Něco se poved­lo víc a něco méně. Snaha fil­ma­řů o zachy­ce­ní korupč­ní­ho pro­stře­dí a všu­dypří­tom­né sle­do­vá­ní něko­ho někým je zřej­má. Ale pří­liš mno­ho postav, pří­liš vzta­hů a nejas­ných vazeb kom­pli­ku­je ori­en­ta­ci v ději a vytvo­ří povrch­ní a nepře­hled­nou mota­ni­ci a ztrá­cí se tím věro­hod­nost. Proto se ani sebe­lep­ším her­cům nepo­da­ři­lo dát fil­mu dosta­teč­nou prav­di­vost.
Výrazně se ve fil­mu pro­sa­di­la kame­ra Karla Fairaisela. Tomu se poda­ři­lo dodat fil­mu sku­teč­nou kva­li­tu sní­ma­ných zábě­rů. Ale to na cel­ko­vé dob­ré hod­no­ce­ní fil­mu nesta­čí.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Nic proti ničemu – recenze - 20 %10. října 2011 Nic proti ničemu – recenze - 20 % Kdo má rád videoprojekce přátel z třídních srazů a v každém amatérském videu nachází něco netradičního a neotřelého, ten by měl vidět i film Petra Marka s názvem Nic proti ničemu. Nechá se […]
  • Lidice8. září 2011 Lidice Na film, který přibližuje osudy lidí spojených s vypálenou obcí Lidice, jsem se vydala až po delší úvaze. Neměla jsem zájem sledovat rekonstrukci drastické scény spojené s likvidací obce.  […]
  • Probudím se včera – divákova noční můra (40%)16. března 2012 Probudím se včera – divákova noční můra (40%) Proč chodit zbytečně kolem horké kaše. Další pokus o českou komedii je směšný sám o sobě, ale bohužel ne zásluhou dobře napsaného scénáře, zdařilé realizace či slušných hereckých výkonů. […]
  • Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70%30. března 2012 Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70% Po toužení fanoušků jednoho z nejlepšího seriálů poslední doby na TV Nova Okresního přeboru se rozhodl režisér natočit i celovečerní film. Napadl ho dobrý nápad v tom, že nejdůležitějším […]
  • Dům (Dom 2011)18. června 2012 Dům (Dom 2011) Film Dům slovenské režisérky Zuzany Liové je snímkem, na který jsem se dlouho těšil. Film získal slušné kritiky a i diváci mu vyjádřili svoji návštěvou biografů přízeň. Dokonalý předpoklad […]
  • Signál – další český film, o kterém divák neví, co si o něm má myslet (40%)21. února 2012 Signál – další český film, o kterém divák neví, co si o něm má myslet (40%) Čekám na komedii a ona z plátna nepřichází a tak čekám dál… marně. Ve volné parafrázi na ústřední stejnojmennou píseň skupiny Nightwork k novému filmu teprve čtyřiadvacetiletého režiséra […]
  • Poslední přesun (1995)27. dubna 2012 Poslední přesun (1995) O filmu Poslední přesun jsem věděl hned v době jeho vzniku, jako vášnivý čtenář časopisů Nemesis a Ikarie mi něco podobného samozřejmě nemohlo uniknout. V té době jsem ovšem film neviděl a […]
  • Modrý tygr - 45%13. února 2012 Modrý tygr - 45% Do kin vstoupí  koncem února nový český film pro děti ve věku 4 – 9 let a jejich rodiče. Režisér Petr Oukropec natočil svůj debut pro citlivé duše, které mají rády přírodu a nechají  se […]
  • Čtyři slunce 50 %28. února 2012 Čtyři slunce 50 % Kdo bude mít slunce v duši, ten bude šťastný? Pomůže nám víra v tajemné síly přírody vyřešit problémy reálného života? Tak tohle se mi motalo v hlavě, když jsem sledovala nový film Bohdana […]
  • Vrásky z lásky - Film Vrásky z lásky je velice slušně natočený film, který má pozvolné tempo, ale nenudí.  30. dubna 2019 Vrásky z lásky - Film Vrásky z lásky je velice slušně natočený film, který má pozvolné tempo, ale nenudí.   Dostat před kameru dvojici výborných herců, Jiřinu Bohdalovou a Radka Brzobohatého, bylo snem režiséra Jiřího Stracha. Jen napsat správný scénář a bude vyhráno. Zalíbil se jim až scénář o […]