Občan X (Citizen X) 1995


Televizní fil­my nemu­sí být a pri­o­ri špat­né a nemu­sí z nich hned nut­ně „kou­kat“ laci­ný roz­po­čet s nekva­lit­ní kame­rou v zádech. Důkazem toho by mohl být ame­ric­ký sní­mek z pro­duk­ce HBO Občan X.
Sovětský svaz počát­kem osm­de­sá­tých let, v lese neda­le­ko Rostova se najde 8 mrtvých lid­ských těl v růz­ném stá­diu roz­kla­du. Do řeše­ní pří­pa­du se niko­mu moc nechce, neboť v sovět­ském Rusku je to věc znač­ně ože­ha­vá, odpo­věd­ní lidé pro­hla­šu­jí, že v soci­a­lis­tic­ké zemi nemů­že dochá­zet k exis­ten­ci tako­vých delikvan­tů, jako jsou tře­ba séri­o­ví vra­zi. Případu se tak ují­má pro­fe­sí původ­ně pato­log Burakov (Stephen Rea), kte­rý krom sou­bo­je s maso­vým vra­hem musí pod­stu­po­vat čet­né půtky i se zkost­na­tě­lým byro­kra­tic­kým sys­té­mem země.
Při pře­čte­ní základ­ní záplat­ky díla by se moh­lo zdát, že se jed­ná o film, kte­rý nikterak výraz­ně nevy­bo­ču­je z řady sním­ků, jež se zabý­va­jí pro­ble­ma­ti­kou séri­o­vých vra­hů a je jich jako hub po deš­ti. Občan X je ale jiný, tou jina­kos­tí jsou zejmé­na skvě­lí her­ci a rela­tiv­ně věro­hod­né pro­stře­dí, neboť - ačko­liv byl sní­mek natá­čen v Maďarsku, tak se do sovět­ských reá­lií tre­fil pod­le mého sou­du cel­kem solid­ně (až na nad­pis psy­cho­lo­gic­ké stu­die, kte­rý je bůhví­proč vyve­den v ang­lič­ti­ně). Zároveň urči­tý nástin nepruž­né­ho sys­té­mu, kte­rý radě­ji nechá­vá ven­ku pobí­hat maso­vé­ho vra­ha, než aby při­pus­til, že „sou­dru­zi někde udě­la­li chy­bu“ je vel­mi zají­ma­vý. Otázkou samo­zřej­mě zůstá­vá do jaké míry je film v tom­to ohle­du věr­ný sku­teč­ným udá­los­te, na jejichž zákla­dě byl nato­čen. Osobnost samot­né­ho vra­ha Čikatila (zná­mé­ho i pod ozna­če­ním „ros­tov­ský řez­ník“) se pod­le mně zná­mých infor­ma­cí poda­ři­lo zre­kon­stru­o­vat vel­mi dob­ře, lví podíl na tom měl i herec Jeffrey DeMunn. Vůbec her­ci jsou sil­nou devi­zou fil­mu Občan X, krom výše jme­no­va­ných se tu obje­ví i Max von Sydow a Donald Sutherland, kte­ré­mu ta sovět­ská uni­for­ma sed­la náram­ně.
S ame­ric­ký­mi fil­my, kte­ré se ode­hrá­va­jí v sovět­ském sva­zu mám osob­ně doce­la čas­to potíž, jde zejmé­na o her­ce a pro­stře­dí, kte­ré pros­tě a jed­no­du­še není věro­hod­né. Takový pocit jsem ale u fil­mu Občan X roz­hod­ně neměl.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • O koních a lidech (Hross í oss) 201318. září 2014 O koních a lidech (Hross í oss) 2013 Island je zvláštní země. Malý počet obyvatel a přitom takřka každý je tam nějaký umělec. Bůhví, čím to bude. Možná tou bezprostřední láskou ke koním.. Film O koních a lidech […]
  • También la lluvia (Even The Rain, A také déšť) 20106. února 2012 También la lluvia (Even The Rain, A také déšť) 2010 Indiáni v Bolívii se nikdy neměli zrovna dobře. Nejdřív přijeli ti divní lidé s pobledlými tvářemi a začali si brát jejich půdu, zlato (čert jej vem, všude ho přece bylo plno) a […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Fotograf - 65 %13. ledna 2015 Fotograf - 65 % Fotograf Jan je obklopen ženami a není tak divu, že mu výrazně zasahují do života. Modelky potřebuje, protože fotografováním je Janova profese a posedlost. Kromě modelek však se o […]
  • Ona - 65 % 27. dubna 2014 Ona - 65 % Kdo si myslí, že romantická láska má místo jen na písečné pláži s nezbytným drinkem a v kruhu okouzlujících mladých lidí, ten bude filmem Ona překvapen. Hlavní hrdina tohoto filmu, nesmělý […]
  • Saw II8. února 2006 Saw II Po každém úspěšném filmu následuje skoro vždy nějaké jeho pokračování. K loňskému velice úspěšnému hororu se natočilo pokračování, které má splňovat touhy lidí po pokračování úspěšné […]
  • 812231. května 2012 Konec srpna v hotelu Ozon (1966) Film, o kterém jsem se na těchto stránkách už zmiňoval. Do jisté míry se jedná o ojedinělý zjev v československé kinematografii, na nějž vzdáleně navazuje snad pouze Poslední přesun. […]
  • Na dotek - Tak trochu jiný romantický film.3. května 2005 Na dotek - Tak trochu jiný romantický film. Je snadné psát recenzi na titul, kde se horečně vyprázdňují zásobníky pistolí, stejně tak je lehké rozplývat se nad propracovaností animovaných pohádek a kritizovat něco, kde je špatně […]
  • KLUB SRÁČŮ (KEVIN AND PERRY GO LARGE)18. června 2008 KLUB SRÁČŮ (KEVIN AND PERRY GO LARGE) Pokud jste viděli filmy od tvůrce MR. BEANA, tak tento film Vás zaručeně pobaví ještě víc. Je to velmi známá komedie v řadách teenagerů, ale nejen mezi nimi. Komedie KLUB SRÁČŮ je pro […]
  • Samotáři16. září 2003 Samotáři Vesna:"já si myslím že lidi jsou tady na sebe zlí,protože čeština je zlá" Jakub:"já si zase myslim že tady lidi málo hulej,hulení tady prostě nemá žádnou tradici" Petr a […]