Alois Nebel (2011)


Alois Nebel, aneb jak se stát z komik­so­vé­ho under­groun­du hvězdou mul­ti­kin, i když...s těmi mul­ti­ki­ny to asi zase až tak žha­vé nebu­de.
Asi je cel­kem zby­teč­né zno­vu opa­ko­vat všech­ny už snad sto­krát vyřče­né věty o tom, že Nebel je roto­sko­pic­kou adap­ta­cí rela­tiv­ně zná­mé­ho komik­su ode­hrá­va­jí­cí­ho se v Jeseníkách na pře­lo­mu 80. a 90. let s mír­ný­mi nad­při­ro­ze­ný­mi pře­sa­hy do klí­čo­vých udá­los­tí 20. sto­le­tí v naší zemi (což film bohu­žel do vel­ké míry opo­mí­jí a redu­ku­je tak pou­ze na jed­nu „zasu­tou“ vzpo­mín­ku).
S adap­ta­ce­mi je vždy pro­blém, takřka sto­pro­cent­ně se totiž najde hard-core jádro fanouš­ků původ­ní ver­ze, kte­ré není spo­ko­je­no. Film seškr­tal někte­ré posta­vy, dokon­ce si dovo­lil změ­nit i základ­ní cha­rak­ter hlav­ní posta­vy. Z poví­da­vé­ho (prý až pábi­tel­ské­ho) Nebela je nemluv­ný ele­gán, kte­ré­ho panu Krobotovi už nikdo jen tak neod­pá­ře. Film jsem shlé­dl vče­ra v Aeru, což bylo ozvlášt­ně­no i pří­tom­nos­tí reži­sé­ra Luňáka a násled­nou dis­ku­sí s ním - což ale vzhle­dem k počtu návštěv­ní­ků bylo spí­še mono­lo­gic­ky ladě­nou před­náš­kou - tak­že dojmy mám snad ješ­tě čer­stvé. Komiks jsem četl před del­ší dobou, ale i tak jsem si mno­ho scén doká­zal vyba­vit cel­kem dob­ře. Film je zjed­no­du­šen, což mi neva­dí, záro­veň i ono tolik pověst­né ani­má­tor­ské mis­trov­ství nabí­zí tro­chu jinou gra­fic­kou strán­ku, než na jakou jsou fan­do­vé komik­su zvyklí. Film není tak syro­vý a věř­te mi, že vizu­ál­ně vypa­dá sku­teč­ně výteč­ně. Nejsem odbor­ní­kem, ale trou­fám si tvr­dit, že v kon­ku­ren­ci jiných roto­sko­pic­kých fil­mů - kte­ré jsem měl tu mož­nost vidět (Valčík s Bašírem, Temný obraz) - se roz­hod­ně neztra­tí. Horší je to už s pří­bě­hem, kte­rý ješ­tě na komik­so­vém papí­ře fun­gu­je, nicmé­ně tak­to seškr­ta­ný (zmi­ze­li nacis­té na jejich loko­mo­ti­vě s pís­me­nem V, mrt­vá, kte­rou Němý zabil ješ­tě v Polsku, apod.), kte­rý v pod­sta­tě vyprá­ví jen kla­sic­ký motiv o zlo­či­nu a pomstě, na což jsou mís­ty tro­chu násil­ně, mís­ty cel­kem šikov­ně narou­bo­vá­ny záplet­ky pana Nebela. Prostě a jed­no­du­še, člo­věk se neu­brá­ní poci­tu, že z ono­ho téma­tu by šlo „vytřís­kat“ ješ­tě něco víc.
Tak tedy, film bude mít u nás jis­tě úspěch (netvr­dím, že nut­ně komerč­ní, na to je pří­liš niter­ný), ale trou­fám si tvr­dit, že v zahra­ni­čí (snad s výjim­kou Polska a Slovenska) žád­né vavři­ny nena­sbí­rá. Ačkoliv se tvůr­ci sna­ži­li o zají­ma­vé poje­tí, tak pří­běh sám je úzce spjat s tou­to zemí tak, že mno­ho věcí zahra­nič­ní­mu divá­ko­vi ani nedo­jde.
P.S. A také mě samo­zřej­mě veli­ce mrzí vypuš­tě­ní poznám­ky o Slavii z úst nádra­žá­ka Wachka (viz komiks, kde je to zmí­ně­no hned na začát­ku, když se Němý roz­va­lu­je na lavič­ce na nádra­ží) 🙂

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Zelená míle12. května 2005 Zelená míle Snad první film, o kterém nevím, co napsat, je to jedno z nejatypičtějších děl poslední doby (posledních několika let), které jsem shlédl a to jsem jich viděl opravdu dost a to dokonce […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Transformers3. února 2008 Transformers Já jsem jich pár měl. A dost dětí z okolí mi je závidělo. Jasně, že je řeč o legendárních hraček Transformers. Moc by mě překvapilo, kdyby někdo nevěděl, co Transformers jsou, ale kdyby se […]
  • The Pyramid (2014)6. prosince 2015 The Pyramid (2014) Člověk který už nakoukal několik základních filmů, které se holedbají kolonkou "horor", má jasno. Když už tým amerických vědců vykope nějakou starou stavbu, tak je jasné, že se bude něco […]
  • Nebezpečná metoda (A Dangerous Method) 20119. února 2012 Nebezpečná metoda (A Dangerous Method) 2011 Nebezpečná metoda je filmem, o kterém se toho docela dost napsalo a mluvilo. Proč? Když je pod něčím podepsán geniální Cronenberg a herci jako Mortensen, Cassels, či Knightley, tak už to […]
  • Diktátor (2012)4. června 2012 Diktátor (2012) Zámožný herec, a bůhvíco ještě, pocházející z ortodoxní židovské rodiny - Sacha Baron Cohen - je zpět. Tentokráte se po svých inkarnací do těl Aliho G, Borata a homosexuální hvězdy Bruna […]
  • Grindhouse: Planeta Teror - Grindhouse: Planet Terror9. září 2007 Grindhouse: Planeta Teror - Grindhouse: Planet Terror Společný projekt dvou kultovních režiséru Quentina Tarantina a Roberta Rodrigueze čeřil hladinu filmového světa dlouho před svou premiérou a čeří jí i po ní. Pocta béčkovým hitům nazvaná […]
  • Osudové peníze (2010)23. ledna 2012 Osudové peníze (2010) Film Osudové peníze režiséra Jiřího Krejčíka jsem shlédl včera a musím uznat, že v tomto případě veřejnoprávní peníze padly na úrodnou půdu. Režisér Krejčík je klasikem českého (potažmo […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Kletba bratří Grimmů - recenze19. listopadu 2005 Kletba bratří Grimmů - recenze Přiznám se hned a bez mučení. Nevím pořádně, kdo je Terry Gilliam. Jistě mám povědomí o Monty Pythonech a o tom, že natočil Brazil, ale tím to u mě končí. Asi jsem moc mladý, nebo […]