Predátoři [80%]

Pod pod­stat­ným jmé­nem Predátor si dnes, ved­le krve­lač­ných doku­men­tů na Discovery, vět­ši­na z nás před­sta­ví pře­de­vším slav­nou fil­mo­vou sci-fi sérii číta­jí­cí dva samo­stat­né díly a dva cros­so­ve­ry s přá­tel­ský­mi sou­se­dy Vetřelci. Avšak ruku na srd­ce, drti­vou vět­ši­nu prá­ce za všech­ny čty­ři sním­ky stej­ně odvá­dí hned McTiernanova jed­nič­ka, kte­rá dnes pla­tí za vlaj­ko­vou loď a záro­veň zda­le­ka nej­čas­tě­ji sklo­ňo­va­né­ho čle­na ságy. A prá­vě toho si je vědo­mo i její nej­no­věj­ší pokra­čo­vá­ní pod zášti­tou pro­du­cen­ta Roberta Rodrigueze, Predátoři.

Blog auto­ra: http://www.jumbotron.cz

Když se popr­vé ohlá­si­lo, že dal­ší film o dre­da­tém mys­liv­ci z vesmí­ru ten­to­krát chys­tá prá­vě Rodriguez, v duších fil­mo­vých šta­m­gas­tů se zablýsk­la ale­spoň malá jis­křič­ka nadě­je na pro změ­nu zase úcty­hod­né pokra­čo­vá­ní kul­tov­ní sci-fi z roku 1987. Konkrétně na jeho „fan­dov­ský“ pří­stup k dané lát­ce však už nikdo moc nesly­šel, za fanouš­ky se totiž pro­hla­šo­va­la i tro­ji­ce reži­sé­rů ne zrov­na pove­de­ných cros­so­ve­rů vetřel­ců pro­ti pre­dá­to­rům. Když už je ale nyní nový film, ve kte­rém pre­dá­to­ři zase hra­jí prim bez účas­ti svých osliz­lých kama­rá­dů, koneč­ně na svě­tě, může­me vidět, že zatím­co Paul W.S. Anderson a brat­ři Strausovi jsou náru­živ­ci spí­še do počí­ta­čo­vých her, komik­sů a nej­růz­něj­ších pseu­do­vě­dec­kých poznat­ků o mimo­zem­ském šmejdu z Hollywoodu, Rodriguez a jeho svě­ře­nec, reži­sér Nimród Antal, se nao­pak uká­za­li jako pří­z­niv­ci čis­tě ono­ho kon­krét­ní­ho fil­mu se zablá­ce­ným Arnoldem Schwarzeneggerem, jeho koman­dem zla­té gene­ra­ce drs­ňá­ků 80. let a one ugly mother­fuc­ker.

Na nových Predátorech je zají­ma­vé to, že by asi vypa­da­li prak­tic­ky stej­ně, i kdy­by nikdy nevzni­kl Predátor II či dvě násle­du­jí­cí AvPčka. Inspirace prv­ním Predátorem je zřej­má už z prv­ních minut, vyu­ží­va­jí­cích pod­ma­ni­vé sce­né­rie nepro­pust­né džun­gle (tady navíc kame­ra občas těká tak, že už dokon­ce čeká­te, kdy ze kře vyběh­ne led­ní med­věd). Pocta původ­ní­mu fil­mu však s násled­nou změ­nou loka­ce zda­le­ka nemi­zí a nao­pak se z ní postup­ně stá­vá stě­žej­ní motiv nových Predátorů.

Více na Kritiky.cz
Pokrok: Deset důvodů, proč se těšit na budoucnost Pokrok je kniha, která vám představí deset důvodů, proč byste budoucnost neměli vidět tak ...
Zhodnocení roku 2002 až 2003 Tak už náš server překročil bludný kruh malé návštěvnosti, neúspěšných recenzí a čl...
To dáme, dědo! - Martin dělá to, co nemá a děda ho v tom ještě podporuje Martinův děda momentálně griloval. I kdyby to Martin nevěděl, tak by to ucítil podle kouře, ...
Láska (Amour) - 65 % V pařížském bytě plném knih, obrazů a starého nábytku žije manželská dvojice učitelů h...
Enid - 75% Byla jednou jedna holčička, která strašně moc milovala svého tatínka. I když měla dva m...

Predátoři totiž před­sta­vu­jí zají­ma­vý hyb­rid seque­lu a rema­keu, kdy z řady cita­cí své­ho před­chůd­ce odvo­zu­jí vlast­ní ori­gi­na­li­tu. Dokonce se nebo­jí ani pří­mo roz­ví­jet nevy­u­ži­té moti­vy z jed­nič­ky, když napří­klad veli­ce přes­ně rekon­stru­u­jí jed­nu její kon­krét­ní scé­nu (a to pro­sím i včet­ně hudeb­ní­ho dopro­vo­du, což vám ale po cel­ko­vé ódě na Alana Silvestriho burá­ce­jí­cí napříč celým fil­mem, nako­nec ani nepři­jde nijak zvlášt­ní), ve kte­ré dochá­zí na čel­ní střet jed­né z ved­lej­ších postav s titul­ním pre­dá­to­rem. Zatímco ale v ori­gi­ná­lu pou­ze z dál­ky sly­ší­me smr­tel­ný řev pora­že­né­ho, Predátoři svůj duel neo­pouš­tí a ved­le atrak­ce pro vlast­ní film nám tak nabí­zí i doda­teč­nou satis­fak­ci za to, co jsme všich­ni chtě­li vidět už v jed­nič­ce, ale neby­lo nám to dopřá­no.

Predátorům para­dox­ně hod­ně podrá­že­jí nohy jejich trai­le­ry (viz. proflák­nu­tý prů­ser s desít­kou lase­ro­vých troj­ú­hel­ní­ků zamě­ře­ných na Adriena Brodyho, kte­ré v kon­fron­ta­ci s výsled­nou scé­nou ve fil­mu půso­bí oprav­du úsměv­ně). Predátorů tu zda­le­ka není tolik, kolik by člo­věk čekal, avšak nebýt poma­lej­ší­ho roz­jez­du, kdy, opět po vzo­ru McTiernanova ori­gi­ná­lu, si scé­nář dává s před­sta­ve­ním hlav­ních zápo­rá­ků na čas, je kaž­dý jeden z pří­tom­ných lov­ců oso­bi­tý a v akci vyu­ži­tý na plno. Film samot­ný balan­cu­je na hra­ně (vědo­mě) úsměv­né­ho kýče, avšak pau­zy mezi jed­not­li­vý­mi jat­ky se občas bohu­žel zvrt­nou v až moc dlou­hou zake­cá­vač­ku. Největší ško­da u tako­vých scé­nách je, že váž­ně nema­jí žád­ný smy­sl. Je jas­né, že už od prv­ních minut bez pro­blé­mu pozná­te, kte­ří drs­ňá­ci mají na čele napsá­no „zab­te mě“, s tako­vý­mi posta­va­mi by ale měla být ale­spoň sran­da, a to bohu­žel není. Walton Goggins je pro­tiv­ný vel­ko­hu­bák, slič­ná sni­per­ka Alice Braga v jed­nom kuse hází psí oči (přes­to­že její che­mii s Brodym a schop­nost táh­nout film i v jeho nepří­tom­nos­ti popřít nelze) a Danny Trejo poho­řel na tom, že ho pre­dá­to­ři do džun­gle nesho­di­li i s jeho sekač­kou od Mountfieldu, se kte­rou by šmejd z vesmí­ru mohl doslo­va kosit.

Film tak vylo­že­ně táh­nou roz­to­mi­le trh­lý Laurence Fishburne (jehož dějo­vé poza­dí ve fil­mu tro­chu pře­chý­lí od Predátorů k Vetřelcům) a samo­zřej­mě Brody, kte­rý je sice nej­vět­ší drs­ňák a všu­de byl a všech­no zná, záro­veň je to ale tako­vý par­chant, že vás občas i donu­tí se zamys­let, jest­li mu oprav­du chce­te fan­dit (titul Predátoři v něko­li­ka dia­lo­zích dostá­vá úpl­ně nový roz­měr), což scé­nář skr­ze pár situ­a­cí taky chytře otes­tu­je.

Více na Kritiky.cz
1968 milimetrů V roce 1968 se vyhrotil střet idejí s realitou Rok 1968 byl přelomový. Je to symbol společensk...
Batman začíná - Batman Begins První dva filmy ve kterých se představil temný mstitel Batman dostal na starosti Tim Burton. Ten...
Andělé a démoni (POP ART Steelbook) Co mělo by mělo pokračovat po úspěšném, relativně, filmu? Asi druhý díl, že. Dan Brown na...
Kancl (2018) Divadlo Rokoko jsem navštívil co si pamatuji poprvé. Překvapilo mě, kolik menších divadelníc...
Hněv Titánů - Stručný obsah ...

Výsledně vás můžou noví Predátoři uspo­ko­jit úměr­ně tomu, jak špat­ně jste nes­li jejich posled­ní dva (polo)výlety na fil­mo­vé plát­no. Neškodilo by jim ale tro­chu ubrat na kon­ver­zač­kách a při­dat ješ­tě ze pár krva­vých bonbón­ků (a to pře­de­vším do prv­ní půl­ky fil­mu, pro­to­že finá­le je nao­pak parád­ní a doko­na­le našla­pa­né). Ironií zůstá­vá, že přes všech­ny obta­ho­vač­ky prv­ní­ho Predátora se zrov­na sym­pa­tic­ké ved­lej­ší posta­vy pře­vést nepo­da­ři­lo. McTiernanovi sta­či­la úvod­ní scé­na ve vrtu­l­ní­ku a hned jsme si Arnoldovy kama­rá­dy všich­ni zami­lo­va­li. Tady, sic jsou her­ci obsa­ze­ni vesměs dob­ře a dostá­va­jí pro­sto­ru dosta­tek, je čas jim věno­ván vyu­ži­tý úpl­ně špat­ně.

(Pokud bych měl ze všech těch nará­žek na prv­ní­ho Predátora vybrat oprav­du jed­nu, byl by jí hudeb­ní dopro­vod k závě­reč­ným titul­kům. Ale nech­te se pře­kva­pit.)

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Predátoři - 30 % Atmosféra | 20 % Důstojný pokračovatel v odkazu | 40 % Predátoři | 10 % Robert Rodriguez5. října 2018 Predátoři - 30 % Atmosféra | 20 % Důstojný pokračovatel v odkazu | 40 % Predátoři | 10 % Robert Rodriguez Třetí návrat predátorů, tentokráte pod producentskou taktovkou Roberta Rodrigueze, který před nějakou řádkou let pracoval i na produkci původní nerealizované trojky, vás zavede na planetu […]
  • Machete zabíjí | Machete Kills [35%]16. ledna 2014 Machete zabíjí | Machete Kills [35%] Film, který sám o sobě je založený na falešném traileru, který paroduje ty nejpřepálenější akční výplachy minulých desetiletí a který byl nalepen na dvojprogram podobně laděných filmů, byl […]
  • Muži v černém 27. června 2018 Muži v černém 2 OBSAH Je to čtyři roky, co tajní vládní agenti Kay (Tommy Lee Jones) a Jay (Will Smith) odvrátili hrozbu intergalaktické katastrofy obrovských rozměrů. Kay se mezitím vrátil do běžného […]
  • Alita: Battle Angel8. února 2019 Alita: Battle Angel Krátký dokument o tom, jak počítačoví odbornící z Wety oživili hlavní postavu z filmu Alita: Battle Angel. https://youtu.be/hOMuRopLgxg
  • Ant-Man a Wasp1. května 2018 Ant-Man a Wasp Trailer na poslední film letošního roku od Marvelu. https://youtu.be/UUkn-enk2RU
  • Ant-Man a Wasp - film o filmu Kdo je Wasp3. července 2018 Ant-Man a Wasp - film o filmu Kdo je Wasp
  • Ant-Man a Wasp - film o filmu - Tým spojuje síly3. července 2018 Ant-Man a Wasp - film o filmu - Tým spojuje síly
  • Ant-Man a Wasp30. ledna 2018 Ant-Man a Wasp První trailer na film Ant-Man a Wasp. https://www.youtube.com/watch?v=jygVOXRvj38
  • Terminator Salvation [60%]2. prosince 2009 Terminator Salvation [60%] Po tolika parádních trailerech, zábavných perličkách z natáčení a nekonečném přehrávání Nine Inch Nails nám režisér McG okolo svého nového bijáku konečně vyložil všechny skryté karty... a […]
  • Sin City - Město hříchu25. prosince 2005 Sin City - Město hříchu Robert Rodriguez si docela zavařil, když k režii přizval autora comicsové předlohy Sin City Franka Millera (kromě něj si ještě komandování herců zkusil Quentin Tarantino). Filmové odbory z […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *