Za mořem / Beyond the Sea (2004)

beyond dance1

S  pří­cho­dem na svět Bobbyho Darina se zro­di­la píseň Splish Splash, kte­rou zbož­ňo­val kdeja­ký rock’n‘rollový fanou­šek 50. a 60. let v Americe. Nastal rok 1959, kdy se naro­dil Kevin Spacey, věr­ný fanou­šek Bobbyho Darina, bez toho, aniž by věděl, že nebu­de trvat dlou­ho, než nato­čí film o své celo­ži­vot­ní zále­ži­tos­ti.

Režie: Kevin Spacey

Hrají: Kevin Spacey, Kate Bosworth, Brenda Blethyn, William Ullrich, John Goodman, …

 

Žánr: Drama / Hudební

Země: USA / Velká Británie / Německo

Délka: 118 minut

 

 

Film Za mořem nám při­bli­žu­je život hudeb­ní­ka a her­ce Bobbyho Darina. Začíná jeho vystou­pe­ním před bouř­li­vým pub­li­kem, kde Bobby Darin točí o sobě film, protka­ný vzpo­mín­ka­mi ze začát­ku své­ho živo­ta. Scéna se musí něko­li­krát opa­ko­vat, pro­to­že s ní není spo­ko­jen a neví, jak přes­ně ji zahrát. Bobbyho Darina hra­je v dět­ství malý kluk, kte­rý mu přes­ně pora­dí jak má začít. Zabloudí spo­lu do vzpo­mí­nek. Najednou má Bobby Darin jas­no – pří­běh musí začít v uli­ci, kde vyrůs­tal. Mezi svý­mi vzpo­mín­ka­mi se mu vyba­vi­la i jed­na, na kte­rou nikdy neza­po­mněl. Jednalo se o rev­ma­tic­kou horeč­ku z dět­ství, kte­rá mu postih­la i srd­ce. Za dveř­mi stál dok­tor, kte­rý sdě­lo­val mat­ce, jak špat­ně na tom Bobby Darin je. Ta se dozvě­dě­la, že bude mít štěs­tí, když se doži­je pat­nác­ti let, což byla nejen pro ni vel­ká rána. I přes svo­ji nemoc mu mat­ka kou­pi­la mno­ho hudeb­ních nástro­jů. Zdálo se, že Bobby Darin je obda­řen BTSvel­kým talen­tem. Začal hrát na kla­vír, kte­rý mu dělal spo­leč­nost i po celou dobu, kdy ho trá­pi­ly úmor­né boles­ti a vyso­ká horeč­ka. Hudba mu ote­vře­la dve­ře do nové­ho svě­ta. Mezi jeho nej­vět­ší favo­ri­ty pat­řil Frank Sinatra. V mlá­dí pobí­há za děv­ča­ty a začí­ná se rýso­vat jeho kari­é­ra nada­né­ho zpě­vá­ka. Vystupuje v míst­ních barech a po vel­kých úspě­ších se ode­bí­rá do Hollywoodu, aby si zahrál ve fil­mu, kde se sezná­mí se Sandrou Dee, slav­nou hereč­kou. Ta ho zpo­čát­ku odmí­tá, ale netr­vá dlou­ho, kdy se dotknou svý­mi rty. Matka Sandry Dee s cho­vá­ním své dce­ry nesou­hla­sí a tou­ží po tom, aby si vza­la za muže her­ce Rockyho Hudsona. Na kázá­ní už je poz­dě, Sandra Dee a Bobby Darin jsou zasnou­be­ni a v roce 1960 se zava­zu­jí man­žel­stvím. Společně se pro­jdou po roz­žha­ve­ném uhlí, zaku­sí slad­kou náplň lás­ky, život popu­lár­ních hvězd a Bobby Darin se dozví kru­tou prav­du o svých rodi­čích.

 

 

Kevin Spacey zís­kal k fil­mu Za mořem fil­mo­vá prá­va v roce 2000. Po dlou­hých poho­vo­rech s rodi­nou Bobbyho Darina a jeho agen­tem, kte­rý stá­le chrá­ní jeho prá­va mu byly poskyt­nu­ty ori­gi­nál­ní nahráv­ky a zápi­sy not z jeho živo­ta. Ve fil­mu zazně­la hud­ba, kte­rá byla od začát­ku do kon­ce tako­vým ori­gi­ná­lem, jakým ji uči­nil Bobby Darin. Můžeme sly­šet sklad­bu Za mořem (Beyond the Sea), kte­rá je plna vyzná­ní a lás­ky. Lidé sly­ší to, co vidí.

Kevin Spacey, kte­rý ve fil­mu mimo jiné i zpí­vá, je vel­mi nada­ný taneč­ník a zpě­vák, což pozná­me v taneč­ních i pěvec­kých čás­tech fil­mu.  Jeho cho­re­o­graf o něm řekl, že má tanec v krvi a svůj způ­sob, ve kte­rém ví, jak jej před­vést. Hrál od svých 14 do 20 let v muzi­ká­lech, což o něm vět­ši­nou nikdo neví, pro­to­že jej pro­sla­vil hlav­ně sní­mek Americká Krása (American Beauty, 1999) reží­ro­va­ný Samem Mendesem.

 

John Goodman má za sebou vel­mi dlou­hou kari­é­ru her­ce, zahrál si v Barton Fink (Barton Fink, 1991) nebo Big Lebowski (Big Lebowski, 1998). Kate Bosworth  si zahrá­la po boku Kevina Spaceyho v Oko Bere (21, 2008). Tajnosti a lži (Secrets & Lies, 1996) a Pokání (Atonement, 2007) – tako­vý­mi fil­my se pro­sla­vi­la Brenda Blethyn. Malého Bobbyho Darina si zahrál William Ullrich, pro kte­ré­ho to byl prv­ní celo­ve­čer­ní film, ve kte­rém hrál.

 

Bobby Darin (vl. jm. Walden Robert Cassotto, *1936 †1973) byl jeden z nej­zná­měj­ších hudeb­ní­ků, kte­rý začí­nal hrát rock’n’roll a folk. Měl davy fanouš­ků, vět­ši­nou tee­nage­rů, kte­ří byli z jeho hud­by nad­še­ni. Už v 8 letech váž­ně one­moc­něl a zdra­vot­ní pro­blémy se ho drže­ly i v dospě­los­ti. V dět­ství začí­nal hrát na růz­né nástro­je a věděl, co chce dělat, až bude dospě­lý. Chtěl být hudeb­ní­kem. To se mu také spl­ni­lo. Změnil si jmé­no na Bobby Darin za úče­lem vět­ší vidi­tel­nos­ti. Za něko­lik let dostal pozvá­ní do tzv. nej­slav­něj­ší­ho klu­bu Copacabana, kde hrá­ly jen nej­vět­ší hvězdy jako Frank Sinatra. Splnil se mu jeho nej­taj­něj­ší sen. Od té doby znal Bobbyho Darina kaž­dý tee­nager v Americe. Prodal něko­lik desí­tek mili­o­nů desek. Jeho nej­zná­měj­ší nahráv­ky byly Splish Splash, Beyond the Sea a Dream Lover. V roce 1973 se Darinův stav zhor­šil. Zemřel po ope­ra­ci srd­ce 20. pro­sin­ce 1973.

 

 

 

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Kritika_Grbavica7. listopadu 2008 Kritika_Grbavica Grbavica je první celovečerní snímek bosenské režisérky Jasmily Žbanić. Název byl přejat od stejnojmenné městké části v Sarajevu a v překladu znamená “žena s hrbem“. Za války se zde […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • RECENZE: Baby Driver27. července 2017 RECENZE: Baby Driver Edgar Wright patří k těm osobitějším režisérům současnosti. Jeho "Cornetto trilogie" Soumrak mrtvých, Jednotka příliš rychlého nasazení a U konce světa si získala slušnou fanouškovskou […]
  • Falco – jako na horské dráze16. listopadu 2008 Falco – jako na horské dráze Píše se rok 1957 a kdesi ve Vídni se právě narodil Hans Hölzel. Původně měl být jedním z trojčat, nakonec byl ale zázrak, že přežil alespoň on. A stejně jako byl komplikovaný již jeho […]
  • Single Man12. července 2010 Single Man Film debutujícího režiséra Toma Forda, který se dosud věnoval módnímu návrhářství pro takové značky jako Gucci či Yves Saint Laurent a v roce 2006 navrhl vlastní kolekci pánské módy, po […]
  • Amélie z Montmartru28. září 2005 Amélie z Montmartru Asi není třeba nějak zvlášť představovat dílo, které pobralo spoustu různých ocenění a bylo vyhlášeno nejlepším filmem za rok 2001. Pro mě se rozhodně jedná o neopakovatelný […]
  • Chata na prodej - 60 %23. července 2018 Chata na prodej - 60 % Schovaná mezi lesy se  zahradou stojí dřevěná chata, u které pilně pracuje matka. Stejně jako každý rok na podzim hrabe listí, zatímco jí pozoruje její manžel z terasy chaty. Jediné, co […]