Za mořem / Beyond the Sea (2004)

beyond dance1

S  pří­cho­dem na svět Bobbyho Darina se zro­di­la píseň Splish Splash, kte­rou zbož­ňo­val kdeja­ký rock’n‘rollový fanou­šek 50. a 60. let v Americe. Nastal rok 1959, kdy se naro­dil Kevin Spacey, věr­ný fanou­šek Bobbyho Darina, bez toho, aniž by věděl, že nebu­de trvat dlou­ho, než nato­čí film o své celo­ži­vot­ní zále­ži­tos­ti.

Režie: Kevin Spacey

Hrají: Kevin Spacey, Kate Bosworth, Brenda Blethyn, William Ullrich, John Goodman, …

 

Žánr: Drama / Hudební

Země: USA / Velká Británie / Německo

Délka: 118 minut

 

 

Film Za mořem nám při­bli­žu­je život hudeb­ní­ka a her­ce Bobbyho Darina. Začíná jeho vystou­pe­ním před bouř­li­vým pub­li­kem, kde Bobby Darin točí o sobě film, protka­ný vzpo­mín­ka­mi ze začát­ku své­ho živo­ta. Scéna se musí něko­li­krát opa­ko­vat, pro­to­že s ní není spo­ko­jen a neví, jak přes­ně ji zahrát. Bobbyho Darina hra­je v dět­ství malý kluk, kte­rý mu přes­ně pora­dí jak má začít. Zabloudí spo­lu do vzpo­mí­nek. Najednou má Bobby Darin jas­no – pří­běh musí začít v uli­ci, kde vyrůs­tal. Mezi svý­mi vzpo­mín­ka­mi se mu vyba­vi­la i jed­na, na kte­rou nikdy neza­po­mněl. Jednalo se o rev­ma­tic­kou horeč­ku z dět­ství, kte­rá mu postih­la i srd­ce. Za dveř­mi stál dok­tor, kte­rý sdě­lo­val mat­ce, jak špat­ně na tom Bobby Darin je. Ta se dozvě­dě­la, že bude mít štěs­tí, když se doži­je pat­nác­ti let, což byla nejen pro ni vel­ká rána. I přes svo­ji nemoc mu mat­ka kou­pi­la mno­ho hudeb­ních nástro­jů. Zdálo se, že Bobby Darin je obda­řen BTSvel­kým talen­tem. Začal hrát na kla­vír, kte­rý mu dělal spo­leč­nost i po celou dobu, kdy ho trá­pi­ly úmor­né boles­ti a vyso­ká horeč­ka. Hudba mu ote­vře­la dve­ře do nové­ho svě­ta. Mezi jeho nej­vět­ší favo­ri­ty pat­řil Frank Sinatra. V mlá­dí pobí­há za děv­ča­ty a začí­ná se rýso­vat jeho kari­é­ra nada­né­ho zpě­vá­ka. Vystupuje v míst­ních barech a po vel­kých úspě­ších se ode­bí­rá do Hollywoodu, aby si zahrál ve fil­mu, kde se sezná­mí se Sandrou Dee, slav­nou hereč­kou. Ta ho zpo­čát­ku odmí­tá, ale netr­vá dlou­ho, kdy se dotknou svý­mi rty. Matka Sandry Dee s cho­vá­ním své dce­ry nesou­hla­sí a tou­ží po tom, aby si vza­la za muže her­ce Rockyho Hudsona. Na kázá­ní už je poz­dě, Sandra Dee a Bobby Darin jsou zasnou­be­ni a v roce 1960 se zava­zu­jí man­žel­stvím. Společně se pro­jdou po roz­žha­ve­ném uhlí, zaku­sí slad­kou náplň lás­ky, život popu­lár­ních hvězd a Bobby Darin se dozví kru­tou prav­du o svých rodi­čích.

 

 

Kevin Spacey zís­kal k fil­mu Za mořem fil­mo­vá prá­va v roce 2000. Po dlou­hých poho­vo­rech s rodi­nou Bobbyho Darina a jeho agen­tem, kte­rý stá­le chrá­ní jeho prá­va mu byly poskyt­nu­ty ori­gi­nál­ní nahráv­ky a zápi­sy not z jeho živo­ta. Ve fil­mu zazně­la hud­ba, kte­rá byla od začát­ku do kon­ce tako­vým ori­gi­ná­lem, jakým ji uči­nil Bobby Darin. Můžeme sly­šet sklad­bu Za mořem (Beyond the Sea), kte­rá je plna vyzná­ní a lás­ky. Lidé sly­ší to, co vidí.

Kevin Spacey, kte­rý ve fil­mu mimo jiné i zpí­vá, je vel­mi nada­ný taneč­ník a zpě­vák, což pozná­me v taneč­ních i pěvec­kých čás­tech fil­mu.  Jeho cho­re­o­graf o něm řekl, že má tanec v krvi a svůj způ­sob, ve kte­rém ví, jak jej před­vést. Hrál od svých 14 do 20 let v muzi­ká­lech, což o něm vět­ši­nou nikdo neví, pro­to­že jej pro­sla­vil hlav­ně sní­mek Americká Krása (American Beauty, 1999) reží­ro­va­ný Samem Mendesem.

 

John Goodman má za sebou vel­mi dlou­hou kari­é­ru her­ce, zahrál si v Barton Fink (Barton Fink, 1991) nebo Big Lebowski (Big Lebowski, 1998). Kate Bosworth  si zahrá­la po boku Kevina Spaceyho v Oko Bere (21, 2008). Tajnosti a lži (Secrets & Lies, 1996) a Pokání (Atonement, 2007) – tako­vý­mi fil­my se pro­sla­vi­la Brenda Blethyn. Malého Bobbyho Darina si zahrál William Ullrich, pro kte­ré­ho to byl prv­ní celo­ve­čer­ní film, ve kte­rém hrál.

 

Bobby Darin (vl. jm. Walden Robert Cassotto, *1936 †1973) byl jeden z nej­zná­měj­ších hudeb­ní­ků, kte­rý začí­nal hrát rock’n’roll a folk. Měl davy fanouš­ků, vět­ši­nou tee­nage­rů, kte­ří byli z jeho hud­by nad­še­ni. Už v 8 letech váž­ně one­moc­něl a zdra­vot­ní pro­blémy se ho drže­ly i v dospě­los­ti. V dět­ství začí­nal hrát na růz­né nástro­je a věděl, co chce dělat, až bude dospě­lý. Chtěl být hudeb­ní­kem. To se mu také spl­ni­lo. Změnil si jmé­no na Bobby Darin za úče­lem vět­ší vidi­tel­nos­ti. Za něko­lik let dostal pozvá­ní do tzv. nej­slav­něj­ší­ho klu­bu Copacabana, kde hrá­ly jen nej­vět­ší hvězdy jako Frank Sinatra. Splnil se mu jeho nej­taj­něj­ší sen. Od té doby znal Bobbyho Darina kaž­dý tee­nager v Americe. Prodal něko­lik desí­tek mili­o­nů desek. Jeho nej­zná­měj­ší nahráv­ky byly Splish Splash, Beyond the Sea a Dream Lover. V roce 1973 se Darinův stav zhor­šil. Zemřel po ope­ra­ci srd­ce 20. pro­sin­ce 1973.

Více na Kritiky.cz
DEADPOOL 2 - O produkci             Padly rekordy návštěvnosti a Ryan Reynolds se vrací jako Deadpool a tento...
Psychopatologie - nauka o nemocech duše - Miroslav Orel a kol - 99% Konečne je tu 2. aktualizované vydanie publikácie, na ktoré netrpezlivo už dlhšiu dobu čakalo...
Velká knižní záhada - kniha - recenze - 100 % Pavel Čech stvořil vynikající pohádkovou knihu s neotřelým nápadem. Velká knižní záhada...
Nový dokumentární seriál, který se pokouší rozptýlit obavy lidí z odchodu z tohoto světa. Od 22. ledna bude seriál vysílat ČT2 každý čtvrtek ve 22 hodin. Brána smrti nabízí divákům zcela jiný pohled na smrt, než je běžné. Většina lidí má ze...
Mise nový domov 25.10.2017 ...

 

 

 

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Kritika_Grbavica7. listopadu 2008 Kritika_Grbavica Grbavica je první celovečerní snímek bosenské režisérky Jasmily Žbanić. Název byl přejat od stejnojmenné městké části v Sarajevu a v překladu znamená “žena s hrbem“. Za války se zde […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • RECENZE: Baby Driver27. července 2017 RECENZE: Baby Driver Edgar Wright patří k těm osobitějším režisérům současnosti. Jeho "Cornetto trilogie" Soumrak mrtvých, Jednotka příliš rychlého nasazení a U konce světa si získala slušnou fanouškovskou […]
  • Falco – jako na horské dráze16. listopadu 2008 Falco – jako na horské dráze Píše se rok 1957 a kdesi ve Vídni se právě narodil Hans Hölzel. Původně měl být jedním z trojčat, nakonec byl ale zázrak, že přežil alespoň on. A stejně jako byl komplikovaný již jeho […]
  • Single Man12. července 2010 Single Man Film debutujícího režiséra Toma Forda, který se dosud věnoval módnímu návrhářství pro takové značky jako Gucci či Yves Saint Laurent a v roce 2006 navrhl vlastní kolekci pánské módy, po […]
  • Amélie z Montmartru28. září 2005 Amélie z Montmartru Asi není třeba nějak zvlášť představovat dílo, které pobralo spoustu různých ocenění a bylo vyhlášeno nejlepším filmem za rok 2001. Pro mě se rozhodně jedná o neopakovatelný […]
  • Chata na prodej - 60 %23. července 2018 Chata na prodej - 60 % Schovaná mezi lesy se  zahradou stojí dřevěná chata, u které pilně pracuje matka. Stejně jako každý rok na podzim hrabe listí, zatímco jí pozoruje její manžel z terasy chaty. Jediné, co […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *