Stopařův průvodce po Galaxii (The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy)

  •  
n200905131056 1

Stopařův průvodceFilm je nato­čen pod­le stej­no­jmen­né kni­hy ang­lic­ké­ho spi­so­va­te­le Douglase Adamse, kte­rá vznik­la pře­pra­co­vá­ním původ­ní Adamsovy roz­hla­so­vé hry vysí­la­né BBC od roku 1978.

 

 

Stanice BBC zařa­di­la do své­ho pro­gra­mu The Hitchhiker’s Guide to Galaxy bez vět­ších oče­ká­vá­ní a jed­no­du­še pro­to, že bylo nut­né vypl­nit pro­stor ve vysí­lá­ní. Posluchači ale doká­za­li Stopařova prů­vod­ce nále­ži­tě oce­nit, pro­to bylo Douglasovi navrh­nu­to upra­vit roz­hla­so­vé hry do kniž­ní podo­by a poz­dě­ji pod­le díla nato­čit seri­ál. S fil­mo­vou ver­zí, kte­rou Douglas Adams zkou­šel uvést do živo­ta ješ­tě počát­kem 80. let, byly samé potí­že a tepr­ve v roce 2005 spat­řil svět­lo svě­ta popi­so­va­ný film. Autor se toho bohu­žel nedo­žil, umřel v roce 2001.

VogonNa začát­ku sním­ku je divák sezná­men s napros­to oby­čej­ným a ničím nevy­ni­ka­jí­cím Britem Arthurem Dentem, kte­rý řeší nepří­jem­nost se sta­veb­ním úřa­dem, neboť jed­no­ho stej­ně ničím nevy­ni­ka­jí­cí­ho dne se před jeho domem zasta­ví bul­do­ze­ry s úmys­lem zbou­rat Dentovo obyd­lí kvů­li výstav­bě dál­ni­ce. Nechápajícímu a roz­či­le­né­mu hrdi­no­vi je vysvět­le­no, že ozná­me­ní o výstav­bě dál­ni­ce bylo už něja­kou dobu vyvě­še­né v budo­vě pří­sluš­né­ho úřa­du, nyní je poz­dě na jaké­ko­liv námit­ky. Hned na to se na zem­ské orbi­tě obje­vu­je sta­veb­ní flo­ti­la mimo­zemš­ťa­nů Vogonů. Nechápajícím a roz­čí­le­ným pozemš­ťa­nům je ozná­me­no zahá­je­ní výstav­by mezi­ga­lak­tic­ké dál­ni­ce, jež pro­bí­há v sou­la­du s před­cho­zím ozná­me­ním o její výstav­bě, kte­ré je už přes pade­sát let vyvě­še­né na nástěn­ce sta­veb­ní­ho úřa­du na Alfa Centauri.

S eva­ku­a­cí lid­stva se nepo­čí­tá, pro­to je Arthurův neklid víc než na mís­tě. Naštěstí má kama­rá­da Forda Prefecta, kte­rý je půvo­dem mimo­zemšťan z Betelgeuse a na Zemi žil v přestro­je­ní, jenž ho zachrá­ní a spo­leč­ně se vyda­jí napříč gala­xií - jak jinak než autos­to­pem. V násle­du­jí­cí hodi­ně a půl zjis­tí­te, proč kaž­dý sto­pař musí mít ruč­ník, zjis­tí­te odpo­věď na otáz­ku živo­ta a vesmí­ru a vůbec (jed­ná se o odpo­věď čís­lo 42 - mimo­cho­dem zkus­te si zadat do Googlu „answer to life, uni­ver­se and eve­ry­thing“, uvi­dí­te, co všech­no nalez­ne­te...), potká­te depre­siv­ní­ho robo­ta, bláz­ni­vé­ho pre­si­den­ta dob­ro­dru­ha, jeden oso­bi­tý palub­ní počí­tač, něko­lik mimo­zem­ských ras, zjis­tí­te, kdo a na kom ve sku­teč­nos­ti pro­vá­dí expe­ri­men­ty, zda lidé na myších, nebo myši na lidech, a to všech­no v rych­lém tem­pu se stří­da­jí­cí­mi se posta­va­mi, pro­stře­dím a sviž­ně ply­nou­cím dějem.

TýmDefinice ruč­ní­ku: Ručník je sku­teč­ně kolosál­ně uži­teč­ná sou­část výba­vy hvězd­né­ho sto­pa­ře. Především má znač­nou prak­tic­kou cenu může­te se napří­klad do něj zaba­lit, aby vám neby­la zima, když poska­ku­je­te napříč chlad­ný­mi měsí­ci pla­ne­ty Jaglan Beta. Můžete na něm ležet na záři­vých, mra­mo­ro­vým pís­kem vystla­ných plá­žích Santraginu 5 a vde­cho­vat opoj­né výpa­ry z jeho moří. Můžete na něm spát pod hvězda­mi, jež tak rudě září na pla­ne­tě pouš­tí Kakrafúnu. Můžete ho taky pou­žít jako plach­tu, až poplu­je­te na malič­kém voru po prou­du drs­né řeky Moth, může­te ho namo­čit pro boj zblíz­ka nebo si jím zaha­lit hla­vu, abys­te necí­ti­li jedo­va­té pachy žra­vé oblu­dy blá­totlač­ky z Traalu a nestřet­li se s jejím pohle­dem. Když jste v úzkých, může­te jím sig­na­li­zo­vat o pomoc. No a samo­zřej­mě se jím také může­te utřít, pokud vám po tom všem ješ­tě při­pa­dá dost čis­tý.

Co je však ješ­tě důle­ži­těj­ší, je obrov­ský psy­cho­lo­gic­ký význam ruč­ní­ku. Z jaké­ho­si záhad­né­ho důvo­du, když něja­ký paďour (paďour = ten, kdo není sto­pař) zjis­tí, že sto­pař má při sobě ruč­ník, auto­ma­tic­ky před­po­klá­dá, že vlast­ní rov­něž kar­tá­ček, na zuby, žín­ku, mýdlo, kra­bi­ci suše­nek, čuto­ru, kom­pas, mapu, klub­ko pro­váz­ku, sprej pro­ti mra­ven­cům, výba­vu do deš­tě, ska­fan­dr atd. apod. A nejen to. Rád sto­pa­ři půj­čí kte­rý­ko­liv ze jme­no­va­ných před­mě­tů nebo coko­liv jiné­ho, co sto­pař nešťast­nou náho­dou „ztra­til“.

Ten - RobotHranice Adamsovy fan­ta­zie jsou v nedo­hled­nu! Charakteristickým prv­kem kni­hy jsou dia­lo­gy. Dokonce roz­ho­vor o jed­no­znač­ně neza­jí­ma­vé bana­li­tě se v poje­tí auto­ra jeví v novém svět­le. Jedná se o absurd­ní humor, kte­ré­mu se ale jen málo­kdo ubrá­ní. Pokud vás napa­dá sku­pi­na Monty Python a léta­jí­cí cir­kus, uho­di­li jste hře­bík na hla­vič­ku! Douglas Adams udr­žo­val s čle­ny sou­bo­ru přá­tel­ské vzta­hy.

Scénář k fil­mu rov­něž dělal Adams, tudíž v daném pří­pa­dě nejde žehrat na roz­díl­nost před­lo­hy a výsled­ku. I s prů­měr­ným roz­poč­tem se poved­lo nato­čit vizu­ál­ně poměr­ně zají­ma­vé dílo, ve kte­rém spe­ci­ál­ní efek­ty nevy­pa­da­jí špat­ně. Herecké obsa­ze­ní rov­něž nezkla­me, a tak zbý­vá jedi­né minus. K plno­hod­not­né­mu zážit­ku z fil­mu je dob­ré znát kni­hu, pro­to­že někte­rá téma­ta jsou ve fil­mu pou­ze v názna­ku, tudíž divák nezna­lý před­lo­hy se může cítit lehce zma­ten a nechá­pat „proč to...“.

Máte-li čas, obsta­rej­te si kni­hu a zbude-li nála­da, pusť­te si film.

 • Název: Stopařův prů­vod­ce po Galaxii (The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy)
 • Žánr: Dobrodružný / Komedie / Sci-Fi
 • Délka: 110 minut
 • Rok: 2005
 • Země: USA / Velká Británie
 • Režie: Garth Jennings
 • Hrají: Martin Freeman, Sam Rockwell, Zooey Deschanel, Bill Nighy, Anna Chancellor, Warwick Davis, John Malkovich, Mos Def, Alan Rickman, Helen Mirren, Bill Bailey, Edgar Wright, Ben Uttley


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

 • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
 • The Cabin in the Woods – 45 %14. července 2012 The Cabin in the Woods – 45 % Nový americký horor s festivalovým názvem Chata v horách si již sice odbyl svoji světovou premiéru v dubnu tohoto roku, zato v Čechách není vůbec jisté, zdali se do kin vůbec dostane. […]
 • Pixely (Pixels) - 60 %28. července 2015 Pixely (Pixels) - 60 % Je rok 1982 a právě se otevírá nová videoherna v městečku, kde žijí dva nerozluční kamarádi Sam Brenner a Will Cooper. I oni jsou nadšenci do videoher, zvláště Sam, který je tak úspěšný, […]
 • PlayAllspoluprace1111. února 2007 Clerks 2: Muži za pultem - Recenze Mnozí z vás nejspíš nemají pokračování zrovna v lásce, ovšem nutno uznat, že toto pokračování je hojně očekávané. Opravdu nás bude bavit ta samá story, co jsme mohli vidět v prvním díle? […]
 • n200708281410 NC28. srpna 2007 World Trade Center Oliver Stone se posadil na režisérskou židli, rozhlédl se kolem a spustil akci, z níž vzešel snímek, který nabízí pohled na události z 11. září 2001 v New Yorku. První minuty filmu patři […]
 • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
 • Team America: Světovej policajt - recenze2. února 2005 Team America: Světovej policajt - recenze Hned na začátku se vás zeptám na jednu důležitou otázku. Znáte South Park? Viděli jste nějaký díl? Nebo ještě lépe: viděli jste South Park: Peklo na zemi? Pokud zní vaše odpověď minimálně […]
 • PlayAllspoluprace726. března 2007 Ghost Rider - Recenze Člověk ve svém životě uzavře spousty smluv, hypotéka, práce, zdravotní pojištění, splátky… Ovšem uzavřít smlouvu se samotným ďáblem? No tomu říkám fakt pech! Když ještě k tomu zjistíte, že […]
 • Lví král (The Lion King) – Recenze – 60%19. července 2019 Lví král (The Lion King) – Recenze – 60% Disneyho série předělávek jeho slavných klasických animáků pokračuje – jen letos si už stihli odbýt premiéru Dumbo i Aladin a nyní po nich vstupuje do kin Lví král. Režíroval jej Jon […]
 • Recenze - Alvin a Chipmunkové 320. července 2012 Recenze - Alvin a Chipmunkové 3 K! Teď jsem opravdu nas*anej, protože tenhle film jsem stahoval 2x (prvně byla hrozná kvalita, teďkon to bylo o něco lepší a dokonce i s dabingem...), ale říkám si... :D No nebudu sprostý […]