Mrtvá nevěsta Tima Burtona (Tim Burton’s Corpse Bride)

n200903191005 Corpse Bride

Corpse Bride12 let po Ukradených Vánocích měl Tim Burton stá­le chuť natá­čet ani­mo­va­né fil­my pod­le vlast­ních lite­rár­ních před­loh. Filmoví pro­du­cen­ti zase měli díky zvuč­né­mu jmé­nu auto­ra stá­le chuť do tako­vých pro­jek­tů inves­to­vat. Právě sou­hra těch­to fak­to­rů umož­ni­la vznik­nout popi­so­va­né­mu dílu z obdo­bí 19. sto­le­tí, kte­ré sle­du­je osud mla­dé­ho Victora, jenž bude muset uči­nit nesnad­nou vol­bu. Ale popo­řád­ku! 

Movitá, leč neu­ro­ze­ná rodi­na Van Dortů, zbo­hat­lá pro­de­jem ryb, již dáv­no sní o postu­pu na spo­le­čen­ském žeb­říč­ku. Teď se jí k tomu naský­tá vhod­ná pří­le­ži­tost v podo­bě šlech­tic­ké rodi­ny Everglotů řeší­cích opač­ný pro­blém, a to nedo­sta­tek finanč­ních pro­střed­ků k zajiš­tě­ní les­ku rodin­né­ho jmé­na. Zasněný roman­tik Victor Van Dort si pro­to z vůle rodi­čů musí vzít jedi­nou dce­ru Everglotů.

Corpse Bride - svatbaZe začát­ku všech­no jde rela­tiv­ně dob­ře. Bohužel ner­vóz­ní Victor nedo­ká­že správ­ně dát do hro­ma­dy sva­teb­ní pro­slov a k dovr­še­ní vše­ho zlé­ho zapá­lí nastá­va­jí­cí tchýni šaty. S han­bou a napros­to zma­ten utí­ká do lesa, kde urput­ně pilu­je tuto řeč. Nakonec se mu začí­ná dařit, nála­da se zlep­šu­je, v očích hrdi­ny se zra­čí nefal­šo­va­né nad­še­ní, s kaž­dou dal­ší ply­nu­le vyslo­ve­nou větou je víc a víc omá­me­ný, až nako­nec - v gra­do­va­ném finá­le, rov­něž cvič­ně, nasa­zu­je roz­já­sa­ný Victor sva­teb­ní prs­ten na jakousi vět­vič­ku.

Větvička ale není, čím se zdá­la být! Záhy se němu nata­hu­je a Victor s údě­sem zjiš­ťu­je, že jde o část zápěs­tí, jež ply­nu­le pokra­ču­je v ruku, rame­no a pře­chá­zí v tělo mrt­vé dív­ky ve zbyt­cích sva­teb­ních šatů, kte­rá mu s radost­ným pohle­dem v časem a smr­tí pozmě­ně­né tvá­ři říká nad­še­né: „Ano!“ O úder srd­ce poz­dě­ji je zko­pr­ně­lý ženich vle­čen do říše mrtvých. Teď si hlav­ní hrdi­na může vybrat, zda zůsta­ne s hezkou, avšak poně­kud mrt­vou nevěs­tou pod zemí, nebo se bude pokou­šet o návrat k o něco méně hez­ké, zato 100% živé nevěs­tě na povrchu.

Corpse Bride - zábavaJe zají­ma­vé, že Tim Burton před­vá­dí svět mrtvých plněj­ším živo­ta, než svět živých. Na zem­ském povrchu je stá­le noc a chmur­né stí­ny, při pohle­du na archi­tek­tu­ru i lidi se pod divá­ko­vu kůži vkrá­dá chlad. Jde o vel­ký kon­trast ve srov­ná­ní se živo­tem pod zemí. Zatímco se živí pozůsta­lí pohy­bu­jí v oko­vech ste­re­o­ty­pu, jejich mrt­ví pří­buz­ní si napl­no uží­va­jí záhrob­ní­ho živo­ta v hluč­ných a vese­lých krč­mách ve stej­ně roz­do­vá­dě­né spo­leč­nos­ti mrtvých i živých kre­a­tur za dopro­vo­du kape­ly kos­ter pod vede­ním míst­ní­ho Raye Charlese v typic­kých čer­ných brý­lích hra­jí­cí­ho na kla­vír.

Mrtví mají rov­něž smy­sl pro humor (čer­ný pocho­pi­tel­ně). Díky tomu může autor roze­hrá­vat bez­po­čet scé­nek s milý­mi a sym­paťác­ký­mi oby­va­te­li pod­ze­mí. Samostatnou kapi­to­lou je v tomhle smě­ru mrt­vá nevěs­ta, kte­rá co chví­li ztrá­cí oko a v jejíž hla­vě žije zele­ný čer­vík, s nímž hrdin­ka neu­stá­le roz­mlou­vá. Z jiných postav se rov­něž vyjí­má čer­ná vdo­va a inte­lek­tu­ál­ský „ske­le­ton“ kni­ho­mol, díky jehož zaklí­nadlu dosta­ne nesou­ro­dá dvo­ji­ce mož­nost vyjít na povrch, aby Victor mohl před­sta­vit nevěs­tu rodi­čům, což polo­ží základ poin­tě celé­ho fil­mu.

Corpse Bride - mrtvé děťátko (2ks), mrtvé štěňátko (1ks)Jako vždy se musí zmí­nit chytla­vá hud­ba Dannyho Elfmana dopl­ně­ná stej­ně chytla­vý­mi tex­ty, vtip­né dia­lo­gy, kva­lit­ní herec­ké obsa­ze­ní – Burtonovi oblí­ben­ci Johnny Depp, Helena Bonham Carterová či tře­ba Christopher Lee jako výraz­ný pas­tor. To vše zasa­ze­né do, Burtonem oblí­be­né­ho, vik­to­ri­án­ské­ho pro­stře­dí, kte­ré přes­to nepo­strá­dá roman­tic­ké vib­ra­ce. I tech­nic­ké zpra­co­vá­ní je svým způ­so­bem uni­kát­ní. Od dob Ukradených Vánoc uply­nu­lo přes deset let a tech­no­lo­gie výraz­ně pokro­či­ly, čehož bylo v Mrtvé nevěs­tě nále­ži­tě vyu­ži­to.

Nechtěl bych oba fil­my srov­ná­vat. Ukradené Vánoce byly ve své době men­ší revo­lu­cí a prá­vem si zaslou­ži­ly mís­to v his­to­rii. Z toho­to hle­dis­ka není Mrtvá nevěs­ta výraz­ným dílem. Zajímavé - jed­no­znač­ně ano, přes­to o kou­sek méně, než před­chůd­ce. Každopádně pokud jste Mrtvou nevěs­tu Tima Burtona dopo­sud nevi­dě­li, dočtě­te text a ihned ji začně­te shá­nět!

Teď!

Název: Mrtvá nevěs­ta Tima Burtona (Tim Burton’s Corpse Bride)
Žánr: Animovaný / Muzikál
Délka: 78 minut
Rok: 2005
Země: Velká Británie / USA
Režie: Tim Burton, Mike Johnson
Hrají: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Emily Watson, Albert Finney, Richard E. Grant, Christopher Lee, Joanna Lumley, Danny Elfman, Michael Gough, Tracey Ullman, Jane Horrocks, Deep Roy


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Karlík a továrna na čokoládu - Willy Wonka je Johny Depp31. března 2019 Karlík a továrna na čokoládu - Willy Wonka je Johny Depp Podivín Willy Wonka je proslulý svou továrnou na výrobu čokolády, kterou zásobuje celý svět. V továrně však již dlouho nikdo nebyl, ani nikdo neví, co se tam vlastně odehrává. Před lety […]
  • Temné stíny - 65%7. května 2012 Temné stíny - 65% Temné stíny vstupují do života rodiny Collinsů na tajemné usedlosti na kraji města Collinsport. Režisér Tim Burton si tentokrát pro svou upírskou pohádku pro dospělé vybral historii lásky […]
  • Velká ryba - Může se ze života stát jeden krásný, neskutečný příběh?27. dubna 2019 Velká ryba - Může se ze života stát jeden krásný, neskutečný příběh? Jak tenká je hranice mezi tím, co se stalo, a tím, co bychom chtěli, aby se stalo? Jaký je rozdíl mezi skutečností a sny, pokud je člověk natolik sebevědomý a odvážný („Pravda je, že já […]
  • Ospalá díra - Johnny Depp málem přijde o hlavu!31. května 2019 Ospalá díra - Johnny Depp málem přijde o hlavu! Tajemné městečko, záhadné vraždy, ponurá atmosféra, bezhlavý rytíř a to vše okořeněno trochou hororu, humoru i romantiky - takto by se dala charakterizovat Ospalá díra (Sleepy Hollow). Je […]
  • Soutěž s režisérem Timem Burtonem – výsledky9. února 2013 Soutěž s režisérem Timem Burtonem – výsledky Ve spolupráci s našim sponzorem vyhlašujeme vítěze soutěže s  režisérem Timem Burtonem. Sponzor soutěže: Otázky Který je nejčastěji obsazovaný dvorní  herec ve filmech Tima […]
  • Frankenweenie: Domácí mazlíček - 65 %4. ledna 2013 Frankenweenie: Domácí mazlíček - 65 % Sparky je obětavý pejsek, který by pro svého lidského páníčka Viktora udělal cokoliv. Nejen že poslouchá a obětavě se snaží aportovat hozené předměty, ale dokáže po své smrti opět […]
  • Čarovný les - O tvůrcích1. dubna 2015 Čarovný les - O tvůrcích MERYL STREEP (čarodějnice) za svou takřka čtyřicetiletou kariéru ztvárnila pozoruhodné množství nejrůznějších postav a kráčí světem divadla, filmu a televize po zcela ojedinělých […]
  • Čarovný les - Obsah/O Filmu1. dubna 2015 Čarovný les - Obsah/O Filmu OBSAH Před dávnými časy v jednom vzdáleném království, když byl pekař (James Corden) ještě malý, byl jeho otec (Simon Russell Beale) přistižen při krádeži kouzelných fazolí ze […]
  • #24 - Dracula (1958)19. srpna 2019 #24 - Dracula (1958) Dracula je jednou z nejčastěji se na plátně objevujících postav. Z těch hororových jednoznačně. Christopher Lee je zase jedním z nejznámějších představitelů transylvánského hraběte. Film […]
  • MB323. května 2012 Muži v černém 3 - 80 % Každé pokračování úspěšných filmů je hodnoceno optikou přechozích dílů a v případě MiB3 můžeme s potěšením konstatovat, že se povedlo. Přispěly k tomu zejména dvě skutečnosti - […]