Mrtvá nevěsta Tima Burtona (Tim Burton’s Corpse Bride)

n200903191005 Corpse Bride

Corpse Bride12 let po Ukradených Vánocích měl Tim Burton stá­le chuť natá­čet ani­mo­va­né fil­my pod­le vlast­ních lite­rár­ních před­loh. Filmoví pro­du­cen­ti zase měli díky zvuč­né­mu jmé­nu auto­ra stá­le chuť do tako­vých pro­jek­tů inves­to­vat. Právě sou­hra těch­to fak­to­rů umož­ni­la vznik­nout popi­so­va­né­mu dílu z obdo­bí 19. sto­le­tí, kte­ré sle­du­je osud mla­dé­ho Victora, jenž bude muset uči­nit nesnad­nou vol­bu. Ale popo­řád­ku! 

Movitá, leč neu­ro­ze­ná rodi­na Van Dortů, zbo­hat­lá pro­de­jem ryb, již dáv­no sní o postu­pu na spo­le­čen­ském žeb­říč­ku. Teď se jí k tomu naský­tá vhod­ná pří­le­ži­tost v podo­bě šlech­tic­ké rodi­ny Everglotů řeší­cích opač­ný pro­blém, a to nedo­sta­tek finanč­ních pro­střed­ků k zajiš­tě­ní les­ku rodin­né­ho jmé­na. Zasněný roman­tik Victor Van Dort si pro­to z vůle rodi­čů musí vzít jedi­nou dce­ru Everglotů.

Corpse Bride - svatbaZe začát­ku všech­no jde rela­tiv­ně dob­ře. Bohužel ner­vóz­ní Victor nedo­ká­že správ­ně dát do hro­ma­dy sva­teb­ní pro­slov a k dovr­še­ní vše­ho zlé­ho zapá­lí nastá­va­jí­cí tchýni šaty. S han­bou a napros­to zma­ten utí­ká do lesa, kde urput­ně pilu­je tuto řeč. Nakonec se mu začí­ná dařit, nála­da se zlep­šu­je, v očích hrdi­ny se zra­čí nefal­šo­va­né nad­še­ní, s kaž­dou dal­ší ply­nu­le vyslo­ve­nou větou je víc a víc omá­me­ný, až nako­nec - v gra­do­va­ném finá­le, rov­něž cvič­ně, nasa­zu­je roz­já­sa­ný Victor sva­teb­ní prs­ten na jakousi vět­vič­ku.

Větvička ale není, čím se zdá­la být! Záhy se němu nata­hu­je a Victor s údě­sem zjiš­ťu­je, že jde o část zápěs­tí, jež ply­nu­le pokra­ču­je v ruku, rame­no a pře­chá­zí v tělo mrt­vé dív­ky ve zbyt­cích sva­teb­ních šatů, kte­rá mu s radost­ným pohle­dem v časem a smr­tí pozmě­ně­né tvá­ři říká nad­še­né: „Ano!“ O úder srd­ce poz­dě­ji je zko­pr­ně­lý ženich vle­čen do říše mrtvých. Teď si hlav­ní hrdi­na může vybrat, zda zůsta­ne s hezkou, avšak poně­kud mrt­vou nevěs­tou pod zemí, nebo se bude pokou­šet o návrat k o něco méně hez­ké, zato 100% živé nevěs­tě na povrchu.

Více na Kritiky.cz
MARTIN HOFMANN (1978), role Macha Filmový, televizní a divadelní herec. Narozen v Českých Budějovicích. Po studiích na pražs...
Far Cry 5 - DLC Hodiny temnoty Dnes vyšlo první DLC pro hru Far Cry 5 - Hodiny temnoty ...
LEGO Pirates of the Caribbean Zdarma pro Xbox Live Gold (Xbox 360 + Xbox One) - Dostupné: 7/16 - 7/31. ...
Poslední klapka natáčení české části komedie Zdeňka Trošky Doktor od Jezera hrochů Definitivně poslední 33. klapka natáčení české části komedie Zdeňka Trošky Doktor od Jeze...
Grinch (The Grinch) – Recenze – 60% Zelený chlupatý mrzout Grinch je hlavním hrdinou dětské knížky Jak Grinch ukradl Vánoce...

Corpse Bride - zábavaJe zají­ma­vé, že Tim Burton před­vá­dí svět mrtvých plněj­ším živo­ta, než svět živých. Na zem­ském povrchu je stá­le noc a chmur­né stí­ny, při pohle­du na archi­tek­tu­ru i lidi se pod divá­ko­vu kůži vkrá­dá chlad. Jde o vel­ký kon­trast ve srov­ná­ní se živo­tem pod zemí. Zatímco se živí pozůsta­lí pohy­bu­jí v oko­vech ste­re­o­ty­pu, jejich mrt­ví pří­buz­ní si napl­no uží­va­jí záhrob­ní­ho živo­ta v hluč­ných a vese­lých krč­mách ve stej­ně roz­do­vá­dě­né spo­leč­nos­ti mrtvých i živých kre­a­tur za dopro­vo­du kape­ly kos­ter pod vede­ním míst­ní­ho Raye Charlese v typic­kých čer­ných brý­lích hra­jí­cí­ho na kla­vír.

Mrtví mají rov­něž smy­sl pro humor (čer­ný pocho­pi­tel­ně). Díky tomu může autor roze­hrá­vat bez­po­čet scé­nek s milý­mi a sym­paťác­ký­mi oby­va­te­li pod­ze­mí. Samostatnou kapi­to­lou je v tomhle smě­ru mrt­vá nevěs­ta, kte­rá co chví­li ztrá­cí oko a v jejíž hla­vě žije zele­ný čer­vík, s nímž hrdin­ka neu­stá­le roz­mlou­vá. Z jiných postav se rov­něž vyjí­má čer­ná vdo­va a inte­lek­tu­ál­ský „ske­le­ton“ kni­ho­mol, díky jehož zaklí­nadlu dosta­ne nesou­ro­dá dvo­ji­ce mož­nost vyjít na povrch, aby Victor mohl před­sta­vit nevěs­tu rodi­čům, což polo­ží základ poin­tě celé­ho fil­mu.

Corpse Bride - mrtvé děťátko (2ks), mrtvé štěňátko (1ks)Jako vždy se musí zmí­nit chytla­vá hud­ba Dannyho Elfmana dopl­ně­ná stej­ně chytla­vý­mi tex­ty, vtip­né dia­lo­gy, kva­lit­ní herec­ké obsa­ze­ní – Burtonovi oblí­ben­ci Johnny Depp, Helena Bonham Carterová či tře­ba Christopher Lee jako výraz­ný pas­tor. To vše zasa­ze­né do, Burtonem oblí­be­né­ho, vik­to­ri­án­ské­ho pro­stře­dí, kte­ré přes­to nepo­strá­dá roman­tic­ké vib­ra­ce. I tech­nic­ké zpra­co­vá­ní je svým způ­so­bem uni­kát­ní. Od dob Ukradených Vánoc uply­nu­lo přes deset let a tech­no­lo­gie výraz­ně pokro­či­ly, čehož bylo v Mrtvé nevěs­tě nále­ži­tě vyu­ži­to.

Více na Kritiky.cz
MasterChef Česko řada II. díl 13 Díl z 26.9.2016....
Michel Galabru Michel Louis Edmond Galabru (* 27. října 1922 Sáfí, Maroko, † 4. ledna 2016 Paříž, Francie)...
Hra o trůny Vystřižené scény z poslední (šesté) sezóny....
Assassin’s Creed Origins - Blížící se hrozba Nový zdarma úkol pro Assassin's Creed Origins....
Muž 40+ Co už nemusí řešit Sháníte skvělý dárek pro svého kamaráda, kolegu, bratra nebo švagra? Už nehledejte, práv...

Nechtěl bych oba fil­my srov­ná­vat. Ukradené Vánoce byly ve své době men­ší revo­lu­cí a prá­vem si zaslou­ži­ly mís­to v his­to­rii. Z toho­to hle­dis­ka není Mrtvá nevěs­ta výraz­ným dílem. Zajímavé - jed­no­znač­ně ano, přes­to o kou­sek méně, než před­chůd­ce. Každopádně pokud jste Mrtvou nevěs­tu Tima Burtona dopo­sud nevi­dě­li, dočtě­te text a ihned ji začně­te shá­nět!

Teď!

Název: Mrtvá nevěs­ta Tima Burtona (Tim Burton’s Corpse Bride)
Žánr: Animovaný / Muzikál
Délka: 78 minut
Rok: 2005
Země: Velká Británie / USA
Režie: Tim Burton, Mike Johnson
Hrají: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Emily Watson, Albert Finney, Richard E. Grant, Christopher Lee, Joanna Lumley, Danny Elfman, Michael Gough, Tracey Ullman, Jane Horrocks, Deep Roy

Více na Kritiky.cz
Destiny 2 Zdarma v June 2018 Humble Monthly...
Sharp Aquos LC-46LE630E – nadupaná novinka na českém trhu Doby, kdy si lidé kupovali LED televize za velké peníze a ještě je museli mít někde, kde pot...
Ivana Korolová jako Líza Simpsonová – páté video Páté video s Ivanou Korolovou jako Lízou Simpsonovou....
Nahlédněte do reklamní branže! V předvánoční době je velmi aktuální téma nákupu a prodeje. Často se vracíte z obchodu ...
Deadpool 2 - VZHLED              „Deadpool 2“ má hvězdný tým nejen na plátně, ale i mimo něj – ...

 

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Karlík a továrna na čokoládu - Willy Wonka je Johny Depp31. března 2019 Karlík a továrna na čokoládu - Willy Wonka je Johny Depp Podivín Willy Wonka je proslulý svou továrnou na výrobu čokolády, kterou zásobuje celý svět. V továrně však již dlouho nikdo nebyl, ani nikdo neví, co se tam vlastně odehrává. Před lety […]
  • Temné stíny - 65%7. května 2012 Temné stíny - 65% Temné stíny vstupují do života rodiny Collinsů na tajemné usedlosti na kraji města Collinsport. Režisér Tim Burton si tentokrát pro svou upírskou pohádku pro dospělé vybral historii lásky […]
  • Soutěž s režisérem Timem Burtonem – výsledky9. února 2013 Soutěž s režisérem Timem Burtonem – výsledky Ve spolupráci s našim sponzorem vyhlašujeme vítěze soutěže s  režisérem Timem Burtonem. Sponzor soutěže: Otázky Který je nejčastěji obsazovaný dvorní  herec ve filmech Tima […]
  • Frankenweenie: Domácí mazlíček - 65 %4. ledna 2013 Frankenweenie: Domácí mazlíček - 65 % Sparky je obětavý pejsek, který by pro svého lidského páníčka Viktora udělal cokoliv. Nejen že poslouchá a obětavě se snaží aportovat hozené předměty, ale dokáže po své smrti opět […]
  • Čarovný les - O tvůrcích1. dubna 2015 Čarovný les - O tvůrcích MERYL STREEP (čarodějnice) za svou takřka čtyřicetiletou kariéru ztvárnila pozoruhodné množství nejrůznějších postav a kráčí světem divadla, filmu a televize po zcela ojedinělých […]
  • Čarovný les - Obsah/O Filmu1. dubna 2015 Čarovný les - Obsah/O Filmu OBSAH Před dávnými časy v jednom vzdáleném království, když byl pekař (James Corden) ještě malý, byl jeho otec (Simon Russell Beale) přistižen při krádeži kouzelných fazolí ze […]
  • MB323. května 2012 Muži v černém 3 - 80 % Každé pokračování úspěšných filmů je hodnoceno optikou přechozích dílů a v případě MiB3 můžeme s potěšením konstatovat, že se povedlo. Přispěly k tomu zejména dvě skutečnosti - […]
  • Osamělý jezdec - 60%6. července 2013 Osamělý jezdec - 60% Osamělý jezdec a jeho indiánský přítel Tonto vtrhli na filmové plátno a dráždí milovníky amerických westernů.  Slavný ochránce práv Osamělý jezdec se stane z  mladého  právníka Johna Reida […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Je prostě báječná (She´s Funny That Way) – Recenze – 50%13. května 2015 Je prostě báječná (She´s Funny That Way) – Recenze – 50% Na americké komedii Je prostě báječná je nejzajímavější to, jak zcela otevřeně a přiznaně hlásá, že se snaží napodobit styl komedií, které se v Hollywoodu natáčely v jeho Zlaté éře, tedy […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *