Suprhrdina - Superhero Movie


Chcete uká­zat, že máte dob­rý vkus, co se týče fil­mo­vé tvor­by? Zkritizujte něja­kou paro­dii, kte­rá vznik­la v posled­ní době. A obvykle udě­lá­te dob­ře, pro­to­že „skvos­ty“ jako Děsnej doják nebo Děsnej doják nejsou zrov­na pře­hlíd­kou těch nej­lep­ších fór­ků a zábav­ných gagů. Ne, že by se u nich člo­věk občas neu­smál, ale (ale­spoň z mého pohle­du) je v nich až moc hni­su a jiných těles­ných teku­tin.Obvyklé je i hlá­sat něco ve sty­lu: „To se Bláznivým stře­lám nebo Žhavým výstře­lům nehra­be ani po kot­ní­ky.“ Je to tak, novo­do­bé paro­die pros­tě nema­jí kouz­lo a kva­li­tu zmí­ně­ných titu­lů, ale už je pros­tě nača­se se s tím smí­řit. Když srov­ná­vat, tak s fil­my, kte­ré vznik­nu­ly v posled­ních letech a ne se pořád nos­tal­gic­ky ohlí­žet do minu­los­ti. Suprhrdinu napsal a reží­ro­val Craig Mazin, kte­rý se autor­sky podí­lel na Scary Movie 3 a 4 a jeho styl je cítit. Sice se, co se týče nechut­nos­tí, drží se zpát­ky, tak­že žád­né sper­ma­tic­ké vodo­pá­dy nebo vybuchu­jí­cí uhry veli­kos­ti hrneč­ku na kafe, ale nezna­me­ná to, že by si bral ser­vít­ky.

Jeho humor je doce­la čer­ný, tak­že občas se dočká­te dost drs­ných nará­žek na reál­né osob­nos­ti nebo si Mazin uta­hu­je z poměr­ně ože­ha­vých témat (nevy­hý­bá se ani nek­ro­fil­ním hrát­kám a podob­ným pra­sár­nič­kám). Ale mys­lím si, že těž­ko bude něja­ké scé­ny oprav­du zhnuse­ní. Suprhdina zby­teč­ně netla­čí na pilu a spí­še těží z úto­ků na celebri­ty nebo se sna­ží vyvo­lat úsměv s pomo­cí drž­ko­pá­dů hlav­ní­ho hrdi­ny. To je sice z počát­ku doce­la úsměv­né, ale časem je jeho neši­kov­nost spí­še trap­ná, než zábav­ná. Skutečně pove­de­ných vtíp­ků tu není zrov­na pře­hr­šel, ale něko­li­krát se urči­tě zasmě­je­te. Suprhrdina je důka­zem toho, že to fun­gu­je i v pří­pa­dě, že se ube­re na fekál­ním humo­ru. Nějaké ty prdy a sexu­ál­ní fór­ky tu jsou, ale nic, co by Vás nuti­lo zne­chu­ce­ně se odvrá­tit od fil­mu. Suprhdina se sna­ží zesměš­nit Spider-mana, Fantastickou čtyř­ku, X-Meny a dal­ší comic­so­vé spek­ták­ly a někdy mu to i doce­la jde. Ne, že by byl jeho humor hlu­bo­ko­my­sl­ný a pro­myš­le­ný, ale čas od času i pří­mo­ča­ré gagy dob­ře poba­ví.

Hlavním hrdi­nou je extrém­ně neši­kov­ný mla­dík Rick (Drake Bell), kte­rý je škol­ním otlou­kán­kem. Ale jeho osud nabe­re jiný směr, když ho na škol­ní exkur­zi pokou­še gene­tic­ky upra­ve­ná váž­ka. Od té doby se jeho život změ­ní. Nebo by ale­spoň měl. Ale z oby­čej­né­ho ňou­my se jen sta­ne mas­ko­va­ný ňou­ma, kte­rý se sna­ží zachrá­nit měs­to, ale spí­še vše ješ­tě zkom­pli­ku­je. A to se mu sna­ží pomo­ci napří­klad i ředi­tel ško­ly pro neasij­ské nada­né stu­den­ty, pro­fe­sor Xavier (Tracy Morgan) a jeho man­žel­ka paní Xavierová (Regina Hall), aktiv­ní strý­ček Albert (Leslie Nielson) nebo upr­dě­ná teta Lucille (Marion Ross).

Obsazení bylo zvo­le­no sluš­ně, Drake Bell se umí škle­bit jed­na radost a kome­di­ál­ní role mu sedí. Leslie Nielson je pro paro­die jas­nou vol­bou a Marion Ross oprav­du čas­to půso­bí jako tetič­ka ze Spider-mana. Suprhrdina mohl být urči­tě lep­ší, z téma­tu mohl vytřís­kat mno­hem více, ale když se podí­vám na to, co se v posled­ní době uro­di­lo v žán­ru, nemůžu si pomo­ci a musím říct, že film je doce­la sluš­nou podí­va­nou. Nepobaví tak, jak by mohl, ale moh­lo to být mno­hem hor­ší.

Více na Kritiky.cz
Muž z oceli | Man of Steel [80%] Nejikoničtější komiksový hrdina všech dob se vrací ve velkém stylu. Zatímco konkurence bodu...
Eli Wallach Eli Wallach (7. prosince 1915 Brooklyn, New York, USA - 25. června 2014 USA ) byl americký herec p...
Blade Runner 2049 Krátký dokument o tom, jak přispělo UPP filmu Blade Runner 2049....
Terminator Genisys - VELKOLEPÉ FINÁLE Producent David Ellison říká: “Toto je nejvelkolepější Terminátor, který kdy vznikl. Akčn...
Bohemian Rhapsody Jen málokterý životopisný film za poslední dekádu vyvolával tolik zájmu jako právě film Bo...

Obávám se troš­ku toho, že recen­zen­ti si na něm stej­ně smls­nou a divác­ky také přespří­liš neu­spě­je. Gagy jsou moc jed­no­du­ché na to, aby si zaslou­ži­ly pochva­lu od pro­fe­si­o­ná­la, ale zase málo nechut­né, aby při­táh­ly do kin hro­ma­dy divá­ků, kte­rým se líbí fil­my ze série Děsných dojá­ků, bijá­ků atd.. Já jsem se ale roz­ho­dl, že nako­nec udě­lím rela­tiv­ně vyso­ké hod­no­ce­ní a z toho důvo­du, že se Suprhrdina vyma­nil prá­vě ze ška­tul­ky, do kte­ré jme­no­va­né pro­jek­ty spa­da­jí. Chtělo by to ješ­tě mno­hem více, abych mohl film ozna­čit za kva­lit­ní paro­dii, ale když se nad tím zamys­lím, tak Suprhdina uká­zal správ­ný směr

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Velkej biják - Epic Movie18. května 2007 Velkej biják - Epic Movie Filmové parodie ve stylu Děsnej doják nebo Velkej biják vznikají z několika důvodů. Samozřejmě hlavně proto, že vydělávají slušné miliony, ale také, aby naštvaly kritiky (i když ti jsou […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Děsnej doják29. dubna 2006 Děsnej doják Pod scénář Děsného dojáku se podepsali dva z 6 autorů Scary Movie. Dokonce se tím chlubil trailer. Dá se tak odhadovat, že Date Movie měl zaplnit časovou mezeru mezi třetím a čtvrtým dílem […]
  • Sherlock Holmes [80%]18. ledna 2010 Sherlock Holmes [80%] Filmovým průmyslem nejčastěji recyklovaná literární postava se vrací zpátky na začátek svých dobrodružství. Britský guru kriminální satiry Guy Ritchie upouští od ztvárnění uhlazeného […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Scary Movie 417. června 2006 Scary Movie 4 Série Žhavých výstřelů nebo Bláznivých střel jsou klasikami v žánru parodií a stěží hledají konkurenci. Nejen proto, že jde o povedené snímky, ale také díky tomu, že se od dob jejich […]
  • Simpsonovi ve filmu - The Simpsons Movie10. září 2007 Simpsonovi ve filmu - The Simpsons Movie Přiznávám, že jemnější humor Simpsonových je mi bližší než drsný, který nabízí South Park. Ne tak očividné, ale vtipné popkulturní narážky mě rozesmějí víc než divoký vodopád sprostých […]
  • Krvavá hostina - Feast11. března 2008 Krvavá hostina - Feast Název by napovídal, že film, který vás čeká, bude horor. Ale upřímně řečeno, jestli předpokládáte, že během sledování Krvavé hostiny budete zděšeně schoulení pod dekou a budete se nervózně […]
  • Scary Movie 4 - Průměrná - přesto v současné době zřejmě nejlepší filmová parodie.8. června 2006 Scary Movie 4 - Průměrná - přesto v současné době zřejmě nejlepší filmová parodie. Psal se jeden z pozdních zimních večerů, když se mi poštěstilo zapnout televizi (znáte to - letmé otření o spínač) a narazit v ní na jednu obzvláště vypečenou parodii. Přestože jsem […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]