Let´s Dance 2 - Step Up 2: The Streets

  •  

Někdy mi při­jde až k smí­chu, co někte­ří lidé od urči­té­ho žán­ru oče­ká­va­jí. Nechápu, kdo může vyra­zit do kina s tím, že od taneč­ní­ho fil­mu dosta­ne hlu­bo­ko­my­sl­né myš­len­ky a ori­gi­nál­ní poin­tu. Tvářit se jako odta­ži­tý inte­lek­tu­ál, kte­rý tou­ží po vše­ří­ka­jí­cím mou­d­ru a jít na titul s názvem Let´s Dance 2? Nenechte se vysmát. Každému, ale­spoň s mini­mál­ní dáv­kou důvti­pu musí být jas­né, že tady půjde hlav­ně o to, aby Vám taneč­ní scé­ny vyra­zi­ly dech. A to se daří. Přestože prv­ní díl se mi doce­la líbil, chy­bě­la mi v něm lep­ší cho­re­o­gra­fie a více taneč­ních scén. A ten­to­krá­te jsem doko­na­le spo­ko­jen, pro­to­že pokra­čo­vá­ní je napě­cho­vá­no úchvat­ný­mi kous­ky, kte­ré nutí hýbat boky i ty, kte­ří jsou pruž­ní asi jako osm­de­sá­ti­le­tý sta­řík s umě­lou kyčlí.

Let´s Dance 2 je jed­no pří­bě­ho­vé klišé ved­le dru­hé­ho. Mladá pro­blé­mo­vá dívči­na Andie (Briana Evigan) se mís­to ško­ly pofla­ku­je s taneč­ní „crew“. Její čle­no­vé se baví tak, že pro­vo­ku­jí poli­cii divo­ký­mi kous­ky v met­ru a zdo­bí zdi svý­mi graf­fi­ti. Z toho není nějak nad­še­ná opa­t­rov­ni­ce Andie, kte­rá se jí uja­la po smr­ti její mat­ky. Rozhodne se ode­slat dív­ku za tetou do Texasu. Naštěstí se obje­ví hlav­ní hrdi­na prv­ní­ho dílu Tyler (Channing Tatum), kte­rý sho­dou okol­nos­tí Andie zná a slí­bí jí, že pokud nastou­pí na taneč­ní ško­lu, kam dochá­zel i on, posta­rá se o to, aby se nemu­se­la stě­ho­vat. Dívka, vyzná­va­jí­cí pohy­by uli­ce sice není z balet­ní ško­ly nějak nad­še­ná, ale sou­hla­sí.

A dál už to je sko­ro jas­né, potká tam pohled­né­ho Chase (Robert Hoffman), praš­tě­né­ho Moose (Adam G. Sevani), ale zatím­co zís­ká­vá nové přá­te­lé, čle­no­vé „crew“ jí vylou­čí zato, že nastou­pi­la na uhla­ze­nou taneč­ní aka­de­mii. Chasea napad­ne, že by moh­li zalo­žit vlast­ní par­tič­ku a tak ve ško­le vyhle­da­jí , poně­kud zvlášt­ní, ale talen­to­va­né spo­lu­žá­ky a roz­je­dou to…

Než se dočká­me osl­ňu­jí­cí­ho taneč­ní­ho finá­le, tak se to ješ­tě troš­ku zkom­pli­ku­je, pod­le kla­sic­ké­ho sché­ma­tu – vše vypa­dá bez­na­děj­ně, ale nako­nec zví­tě­zí lás­ka, přá­tel­ství, zná­te to. Všichni (nebo sko­ro) budou šťast­ní, ze zdán­li­vých zápo­rá­ků se sta­nou sym­paťá­ci a podob­ně.

Naštěstí pří­běh tu není hlav­ní devi­zou a morál­ní posel­ství není divá­ko­vi do obli­če­je cpá­no nato­lik, aby mu to vadi­lo. A kro­mě toho, někte­ré myš­len­ky jsou sice sen­ti­men­tál­ní, ale prav­di­vé. Ale dra­ma­tic­ká rovi­na je tu jen pro­to, aby se neřeklo, že se tu někdo nesna­žil o děj. Ten je ale hlav­ně nití, na kte­rou se nava­zu­jí skvě­lé taneč­ní kous­ky. Tancuje se tu, kde a kdy to jen jde. Žádné zby­teč­né zdr­žo­vá­ní s kom­pli­ko­va­ným dějem, par­ta cha­risma­tic­kých lidí vyu­ži­je­te kaž­dé pří­le­ži­tos­ti, aby před­ved­li svůj cit pro ryt­mus a oheb­nost svých klou­bů. A kšil­tov­ku dolů, v tom­to ohle­du odvá­dě­jí vyni­ka­jí­cí prá­ci. Je vidět, že tanec milu­jí a oddá­va­jí se mu napl­no a nesna­ží se jen sle­pě dodr­žo­vat nacvi­če­né kro­ky. Jestliže jste někdy zabrus­li­li na dis­ko­té­ku, tak si všim­ně­te lidí, kte­ří se pohy­bu­jí na par­ke­tu. Teď vyne­chá­me ty, co se tam obli­zu­jí, aby všich­ni vidě­li, jak dob­ře jim fun­gu­jí slin­né žlá­zy, sou­střeď­te se na taneč­ní­ky. Jsou tam ti, kte­ří sice umí kro­ky jako z kli­pů z MTV, ale mají něco nau­če­no a to posluš­ně pro­vá­dě­jí, a pak jsou tam ti, kte­ří se sna­ží cítit ryt­mus, netan­cu­jí pro­to, aby osl­ni­li ostat­ní, ale pro­to­že si to uží­va­jí a mají to rádi. A přes­ně to posled­ní lze pro­hlá­sit o her­cích v Let´s Dance 2.

Záměrně pou­ží­vám slo­vo herec a nejen taneč­ník, pro­to­že hra­jí doce­la dob­ře a jejich dra­ma­tic­ké výko­ny nejsou úsměv­né. Kromě toho, mys­lím, že žen­ské i muž­ské pub­li­kum bude spo­ko­je­no, pro­to­že hlav­ním posta­vám sexap­peal roz­hod­ně nechy­bí.

Někdo tvr­dí, že Let´s Dance 2 nabíd­ne to samé co kli­py na hudeb­ních tele­viz­ních sta­ni­cích. To je ale doce­la zjed­no­du­še­né a nefér, pro­hla­šo­vat něco tako­vé­ho. Jen v málo­kte­rém videu uvi­dí­te tak zvlád­nu­té taneč­ní scé­ny. Těšit se může­te na vyzna­va­če růz­ných sty­lů, ale pře­de­vším na hip-hopové kre­a­ce, plus něja­ký ten balet a troš­ku „lati­ny“.

Pokud Vám tedy vadí obří miki­ny, kšil­tov­ky s rov­ným kšil­tem a jed­na povy­táh­nu­tá noha­vi­ce, tak si film nepouš­těj­te. Já osob­ně pro­ti tomu sty­lu nic nemám, občas mě troš­ku roze­smě­je, když se „sýro­vě“ bílý kluk sna­ží vypa­dat jako nej­hus­těj­ší „nig­ga“, ale že by to u mě vyvo­lá­va­lo záchva­ty zuři­vos­ti to ne. Je to image, pokud něko­mu vyho­vu­je, proč ne.

Ujasněte si, co od fil­mu chce­te. Pokud tou­ží­te vidět par­tu mla­dých pohled­ných lidí, kte­ří občas řeší něja­ký ten pro­blém, ale hlav­ně se nechá­va­jí uná­šet silou tan­ce a jste ten typ, kte­rý, když sly­ší něja­kou melo­dic­kou píseň, pokle­pá­vá ale­spoň nohou, pak Let´s Dance 2 musí­te vidět. Po jeho zhléd­nu­tí jsem měl chuť chy­tit MP3 pře­hrá­vač, vyběh­nout ven a pro­vá­dět divo­ké taneč­ní kre­a­ce před bará­kem. Neudělal jsem to jen pro­to, že na to fyzic­ky nemám, a pro­to­že babič­ky vyhří­va­jí­cí se na lavič­kách by to asi neo­ce­ni­ly, ale je to důkaz toho, že film fun­gu­je tak jak má. Naposledy mě takhle pří­jem­ně mra­zi­lo u závě­reč­né scé­ny Hříšného tan­ce. Určitě dopo­ru­ču­ji.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Avengers: Endgame - Recenze - 100%30. dubna 2019 Avengers: Endgame - Recenze - 100% Jde se do finále! 11 let a 22 filmů to trvalo, než jsme došli na konec. Thanos těsně před koncem vyhrál velikou bitvu, ale tým Avengers se chystá na poslední odpor a vítězství ve válce. […]
  • Obchodník se smrtí - „Na každých dvanáct lidí na světě připadá jedna střelná zbraň. Jde o to, jak ozbrojit těch 11 zbývajících.“12. ledna 2006 Obchodník se smrtí - „Na každých dvanáct lidí na světě připadá jedna střelná zbraň. Jde o to, jak ozbrojit těch 11 zbývajících.“ Ať dělám, co dělám, musím to říci a strašně se za to stydím. Přestože Obchodník se smrtí vzbudil v zámoří docela velké pozdvižení, mě samotného to nechalo absolutně chladným a hlavně […]
  • Nový život (Nya människan) 200724. července 2015 Nový život (Nya människan) 2007 Co si budeme povídat, chudí a nevzdělaní lidé nemají různé zábrany a "zábrany" ve svém animálním rozmnožování. Jaká to hrůza, pomyslí si psychiatr pan doktor Berg (mimochodem největší […]
  • Magický hlas rebelky (2014)7. srpna 2014 Magický hlas rebelky (2014) Marta Kubišová, hudební symbol let šedesátých (v Československu), několikanásobná zlatá slavice (z doby, kdy ta soutěž - jak pevně věřím - ještě měla nějakou vypovídací hodnotu) a […]
  • Simpsonovi ve filmu - Spider-vepř rulez!11. srpna 2007 Simpsonovi ve filmu - Spider-vepř rulez! Psát recenzi na filmové Simpsony je „tak trochu“ hašením požáru hrnkem vody. Můžete si jich přečíst desítky a pokaždé se dostaví stejný ortel. Pro potencionální zájemce je zřejmě […]
  • O koních a lidech (Hross í oss) 201318. září 2014 O koních a lidech (Hross í oss) 2013 Island je zvláštní země. Malý počet obyvatel a přitom takřka každý je tam nějaký umělec. Bůhví, čím to bude. Možná tou bezprostřední láskou ke koním.. Film O koních a lidech […]
  • Ona - 65 % 27. dubna 2014 Ona - 65 % Kdo si myslí, že romantická láska má místo jen na písečné pláži s nezbytným drinkem a v kruhu okouzlujících mladých lidí, ten bude filmem Ona překvapen. Hlavní hrdina tohoto filmu, nesmělý […]
  • Saw 2 - “Vzal bych si půl kila lidských ledvin a nějaká ta uzená žebra…“3. března 2006 Saw 2 - “Vzal bych si půl kila lidských ledvin a nějaká ta uzená žebra…“ Upřímně řečeno, když mi byla dopřána první várka Hry o přežití, nebyl jsem z toho nikterak unešený. Pravda, první půle mě ještě jakžtakž přikovala k sedadlu, avšak čím více se snímek […]
  • 28 dní poté30. července 2003 28 dní poté Danny Boyle je zpátky! Zároveň s tímto tvrzením se však nabízí otázka, zdali zrovna já mám oprávnění tohle tvrdit. Adaptace Pláže Alexe Garlanda, přestože byla kritiky převážně rozcupována […]
  • 3:15 zemřeš – Horor podle skutečnosti?9. října 2005 3:15 zemřeš – Horor podle skutečnosti? S duchařskými horory se v poslední době doslova roztrhl pytel. A zvláště pak s těmi, jejichž hlavním motivem je dávná vražda, prokletý dům a pomstychtivá duše, které se ne a ne chtít jít […]