Krvavá hostina - Feast


Název by napo­ví­dal, že film, kte­rý vás čeká, bude horor. Ale upřím­ně řeče­no, jest­li před­po­klá­dá­te, že během sle­do­vá­ní Krvavé hos­ti­ny bude­te zdě­še­ně schou­le­ní pod dekou a bude­te se ner­vóz­ně ohlí­žet, jest­li ve stí­nu za vámi nečí­há maso­vý vrah, tak bude­te hod­ně roz­ča­ro­vá­ni. Ne, snad, že by tu byla nou­ze o krev, té je tu dost a dost, ale Krvavá hos­ti­na se nebe­re váž­ně a na to divák musí při­stou­pit, jinak bude hod­ně zkla­ma­ný.Film se nesna­ží být prá­vo­plat­ným horo­rem, sna­ží se z horo­ro­vých klišé uta­ho­vat na doraz. Servíruje omše­lou záplet­ku, arche­ty­py cha­rak­te­rů, kte­ré se obje­vu­jí v kaž­dém dru­hém béč­ko­vém horo­ru, při­vá­dí na scé­nu mon­stra, kte­rá svou „gumo­vi­tos­tí“ bijí do očí a při­dá­vá čer­no­čer­ný humor, kte­rý musí poba­vit kaž­dé­ho, kdo se v žán­ru děsi­vých fil­mů vyzná.

Krvavá hos­ti­na sle­du­je návštěv­ní­ky malé zapad­lé hos­po­dy, do kte­ré najed­nou vtrh­ne zkr­va­ve­ný muž a za moment i zkr­va­ve­ná žena. Zmatení návštěv­ní­ci baru se dozvě­dí, že se k nim žene sku­pi­na mon­ster, kte­rá je hod­lá roz­cu­po­vat na kusy. Než se hlav­ní hrdi­no­vé sta­čí rozkou­kat, už je jed­né z postav ukous­nu­ta hla­va a začí­ná zbě­si­lý kolo­toč tak praš­tě­ných scén, že ne kaž­dý je bude scho­pen unést.

Příběh nějak nepo­kra­ču­je dál, záplet­ka je nazna­če­na hned na začát­ku a poté už jen sle­du­je pár lidí, jak se sna­ží vyhnout tomu, aby je podiv­né a dost sexuch­ti­vé oblu­dy nena­se­ka­ly na krva­vou kaši. To se mno­hým z nich nepo­ve­de a scé­nář se nebo­jí nechat odpra­vit posta­vy, u kte­rých čeká­te, že se to dotáh­nou do „fini­še“ jako jed­ni z mála pře­ži­vších.

Ale jinak se cha­rak­te­ry vyví­je­jí přes­ně tak, jak bys­te čeka­li. Ale dovo­lím si tvr­dit, že je to záměr tvůr­ců, aby pře­ved­li jak úsměv­ná je psy­cho­lo­gie lidí, kte­ří se obje­vu­jí v horo­ro­vých fil­mech.

Naopak se nedo­čká­te žád­né­ho hlub­ší­ho vysvět­lo­vá­ní toho, kde se vůbec ony zrů­dy vza­ly, neob­je­ví se nikdo, kdo by vysvět­lil, co jsou zač, co vlast­ně chtě­jí a podob­ně. Prostě v prv­ních pár minu­tách vtrh­nou na scé­nu a už se jen bez otá­le­ní věnu­jí vraž­dě­ní podiv­né par­ty šta­m­gas­tů baru.

Jejich počí­ná je hod­ně krva­vé, ale dost čas­to se ved­le zne­chu­ce­ní dosta­ví i úsměv na rtech. Zdejší humor je hod­ně čer­ný, ale pořád doce­la zábav­ný (tedy jak pro koho, samo­zřej­mě). A ješ­tě navíc se dočká­te i něko­li­ka úchyl­nos­tí jako je ufik­nu­tý penis jed­no­ho z mon­ster nebo scé­ny, kde se dvě bes­tie oddá­va­jí bujaré­mu sexu­ál­ní­mu vese­lí.

Nad tím jis­tě musí kaž­dý člo­věk bez nad­hle­du krou­tit nevě­říc­ně hla­vou, ale pokud bude­te ochot­ni ke Krvavé hos­ti­ně při­stu­po­vat jako k horo­ro­vé kome­dii, tak pře­kva­pe­ni nebu­de­te. Je tu plno krve, pře­hna­ně drs­ných, ale zábav­ný hlá­šek, uje­tých scén a pár leka­ček. Film navíc nešet­ří ženy ani děti, k niko­mu nejsou brá­ny ohle­dy, pros­tě žád­né ser­vít­ky, když bru­ta­li­ta tak bru­ta­li­ta.

Krvavá hos­ti­na vze­šla z hlav vítězů rea­li­ty show, kte­rou pořá­da­li Ben Affleck a Matt Damon. Tito dva jí také zaští­ti­li jako pro­du­cen­ti, stej­ně jako Wes Craven. A přes­to­že byl roz­po­čet vel­mi ome­ze­ný (něco málo přes tři mili­o­ny dola­rů), tak gore efek­ty půso­bí vel­mi dob­ře.

Není to roz­hod­ně film, kte­rý oce­ní kaž­dý. Je to podí­va­ná pro horo­ro­vé fajnšme­k­ry, kte­ří se necha­jí nala­dit na vlnu nad­hle­du. Krvavá hos­ti­na vás totiž vyle­ká tak dva­krát, ale vyvo­lá úsměv mno­hem čas­tě­ji.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Fearless - Huo Yuan Jia23. března 2006 Fearless - Huo Yuan Jia O tom, že Jet Li hodlá ukončit svou kariéru akční ikony už se mluví nějakou dobu a zdá se, že jeho rozhodnutí je nyní skutečně definitivní. Ale než se vrhnul do „důchodu“ (ne hereckého, […]
  • Zabij nebo budeš zabit - The Condemned11. března 2008 Zabij nebo budeš zabit - The Condemned Nenechte se vystrašit názvem, který je zbytečně dlouhý a současně v podstatě popisuje vše, co vás ve filmu čeká. Zabij nebo bude zabit je akční film, který má prostou zápletku, na kterou […]
  • Neviditelné (Les Invisibles) 201816. června 2019 Neviditelné (Les Invisibles) 2018 Neviditelné jsou jedním z těch nenápadných filmů, které se vám dokážou zarýt hluboko pod kůži. Film se zaměřuje na jakýsi denní stacionář pro ženy bez přístřeší. Katalyzátorem děje […]
  • Slimák - Slither9. dubna 2007 Slimák - Slither Horor nám jako žánr vzkvétá. Ani ne, co se týče kvalitativní stránky, ale spíše pokud jde o kvantitu. Logicky si tak má divák šanci vybírat z široké nabídky, takže pokud chtějí filmaři […]
  • Proč jsem nesnědl svého taťku - 35 %16. listopadu 2015 Proč jsem nesnědl svého taťku - 35 % Taková otázka mě při sledování francouzského animovaného filmu nenapadla, ale nestačila jsem se divit, co všechno se dá do jednoho filmového příběhu zamotat. Nejdříve jsem si musela […]
  • Suprhrdina - Superhero Movie25. dubna 2008 Suprhrdina - Superhero Movie Chcete ukázat, že máte dobrý vkus, co se týče filmové tvorby? Zkritizujte nějakou parodii, která vznikla v poslední době. A obvykle uděláte dobře, protože „skvosty“ jako Děsnej doják nebo […]
  • Umučení Krista - recenze23. března 2004 Umučení Krista - recenze Nejkontroverznější z filmů posledních let? Je zajímavé, že největší diskuze vždy propukne okolo filmu s náboženskou tématikou, není to poprvé ani naposledy. Je vidět, že i ve víře […]
  • Osudový dotek7. února 2005 Osudový dotek A tak jako v rádiích nehrají ty nejkvalitnější skladby, tak jako v televizích neběží ty nejkvalitnější pořady, tak se do kin také nevpouštějí ty nejkvalitnější a nejzásadnější filmy. […]