Shrek Třetí – Recenze

PlayAllspoluprace3

Další dob­ro­druž­ství oblí­be­né­ho zlo­b­ra a jeho přá­tel i nepřá­tel. Tentokrát je ve hře trůn krá­lov­ství Za sed­me­ro hora­mi a také nepří­liš nad­še­ně při­ja­té otcov­ství.

Shrek je už bez­má­la legen­dou, asi bys­te dnes těž­ko hle­da­li něko­ho, kdo by toho­to na povrch drs­né­ho, ale uvnitř hod­né­ho a milu­jí­cí­ho zlo­b­ra neznal. Může za to jed­nak bra­vur­ně zvlád­nu­tá reklam­ní kam­paň, ale pře­de­vším dva vyni­ka­jí­cí ani­mo­va­né fil­my s Shrekem v hlav­ní roli. A pro­to­že mar­ke­tingo­vý zákon velí ždí­mat doj­nou krá­vu, dokud to jen tro­chu jde, setká­vá­me se se zlo­b­rem a dal­ší­mi posta­vič­ka­mi potře­tí. Už víme, že zlobři jsou jako cibu­le, že zakle­té prin­cez­ny mohou být krás­né roz­lič­ným způ­so­bem, že otrav­ných mlu­ví­cích zví­řat není nikdy dost a že víly kmo­t­řič­ky nemu­sí být vždyc­ky dob­ré. Nyní při­chá­zí čas, abychom zjis­ti­li, jak jsou na tom zlobři s vlád­nu­tím a s otcov­stvím.

Třetí díl Shreka ztra­til hod­ně ze své­ho nad­hle­du i leh­kos­ti, jak je znát již ze samot­né­ho pří­bě­hu. Ten se odví­jí od smr­ti krá­le Harolda, kte­rá vede k tomu, že se Shrek a Fiona musí ujmout vla­dař­ských povin­nos­tí. Protože jim to ale není po chu­ti, vydá­vá se Shrek s věr­ným dopro­vo­dem Oslíka a Kocoura hle­dat dal­ší­ho násled­ní­ka trů­nu – puber­ťá­ka a soci­ál­ní­ho out­si­de­ra Artuše, jemuž vidi­na zod­po­věd­nos­ti nut­né ke kra­lo­vá­ní brzy kalí počá­teč­ní radost z vlast­ní důle­ži­tos­ti. Vedle toho se tu ješ­tě roz­ví­jí otáz­ka Fionina těho­ten­ství, kte­rá navo­zu­je Shrekovi noč­ní můry, v nichž ho napří­klad jed­no zlobřát­ko oho­dí vodo­pá­dem zvrat­ků.

Shrek Třetí je tedy pře­de­vším o zod­po­věd­nos­ti, o tom, jak ji musí­me při­jmout, i když máme strach a tak dále. Celý ten­to mra­vou­č­ný kon­text je tady bohu­žel až pří­liš oka­tý (jis­tě, ve všech ani­má­cích jsou výchov­ná posel­ství, důle­ži­té je ale umět je chytře zakrýt a pou­čo­vat jak­si nená­sil­ně). Film kvů­li tomu (a taky kvů­li jis­té degra­da­ci humo­ru) půso­bí již pří­liš dět­sky. Zdá se, že se tvůr­ci zača­li zamě­řo­vat na mno­hem mlad­ší pub­li­kum než tomu bylo u před­chá­ze­jí­cích dílů. Notně uby­lo inte­li­gent­ní­ho humo­ru, fil­mo­vých cita­cí a paro­dií, ale zato při­by­lo jed­no­du­chých gagů a dětin­ských vtíp­ků. Nutno však podotknout, že tato stra­te­gie v jis­tém smys­lu zabí­rá. Shrek sice ztrá­cí své dospě­lé pří­z­niv­ce, ale zís­ká­vá spous­tu dět­ských fanouš­ků, kte­ří si na rodi­čích vypro­sí lís­tek do kina a navíc utra­tí ješ­tě za pop­corn a colu. Skladba divá­ků v kině v den pre­mi­é­ry tomu­to tren­du také přes­ně odpo­ví­da­la. Kino bylo nabi­té dět­mi, kte­ré se smá­ly laci­něj­ším fór­kům (ale chví­le­mi se už také nudi­ly) a ved­le toho zde bylo něko­lik nepří­liš nad­še­ných rodi­čů, kte­ří povět­ši­nou nechá­va­li bez ode­zvy i ty osa­mo­ce­né vti­py smě­řo­va­né na dospě­lej­ší pub­li­kum (Paroubshrek, Perníčkovo krko­lom­né nelha­ní).

Více na Kritiky.cz
Rozhovor s režisérem Jiřím Sádkem Film Polednice je moderním hororem odehrávajícím se ve dne. Název sice evokuje variaci znám...
Scarface (Zjizvená tvář) V květnu 1980 otevřel Fidel Castro kubánský přístav Mariel s jasným záměrem nechat někter...
Město spí Víš, kdo v noci pracuje, když ty spíš? Český scénárista, dramatik, herec, autor písňových textů a spisovatel má na kontě další ...
Hry plné nápadů a fantazie – do klubovny i do přírody Hra je nejdůležitější prostředek výchovy. Prostřednictvím her rozvíjíme u dětí fantazii...
Vytváření panství Delos ...

Film už také nepři­ná­ší nic nové­ho, naroz­díl od svých před­chůd­ců se nemů­že pochlu­bit ničím ori­gi­nál­ním. Shrek Třetí pou­ze vyu­ží­vá již vybu­do­va­né­ho svě­ta a vklá­dá do něj nepří­liš zají­ma­vou dějo­vou kost­ru. Prakticky jedi­ným novým prv­kem je tu pohád­ko­vá ško­la, ale její poten­ci­ál zůstá­vá trestu­hod­ně nevy­u­žit. Také s posta­va­mi je tro­chu kříž, před­cho­zí cha­rak­te­ry pocho­pi­tel­ně zůstá­va­jí, avšak mnoh­dy se jejich lesk ztrá­cí. Dokonce ani výmě­na těl mezi Oslíkem a Kocourem nepři­ná­ší nic úchvat­né­ho a Shreka už také nikdo nepro­ná­sle­du­je s vidle­mi (hláš­ka „To je ale ksicht!“ pří­liš neob­sto­jí). Nové posta­vy pak nema­jí sílu dosta­teč­ně zaujmout, zatím­co dvoj­ka při­ved­la na svět­lo boží sym­pa­tic­ké­ho Kocoura v botách a ukáz­ko­vé zápo­rá­ky prin­ce Krasoně s vílou Kmotřičkou, troj­ka nabí­zí pou­ze vzdo­ro­vi­té­ho, ale brzy napra­ve­né­ho Artuše a roz­pa­či­tě poma­te­né­ho Merlina. Vcelku zají­ma­vým nápa­dem je napro­ti tomu ali­an­ce pohád­ko­vých postav, kte­ré ve svých pří­bě­zích pro­hrá­ly a nyní chtě­jí pod Krasoňovým vede­ním zís­kat vlá­du. Jejich akce je však pří­liš krát­ká, brzy při­chá­zí uvě­do­mě­ní a napra­ve­ní a Shrek Třetí tak vlast­ně postrá­dá něja­ké to pořád­né bom­bas­tic­ké finá­le.

Verdikt: Shrek ztra­til své jedi­neč­né kouz­lo a pro­mě­nil se v jed­no­du­chou podí­va­nou pro děti, kte­rá už dospě­lým nemá veskr­ze co nabíd­nout. Není to vylo­že­ně špat­ný film, ale lať­ka je tady pros­tě pří­liš vyso­ko a ta se s cha­bým mra­vou­č­ným pří­bě­hem a čas­to neú­nos­ně nata­ho­va­ným dětin­ským humo­rem zkrát­ka pře­sko­čit nedá.

Hodnocení: 3/5/

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Zuřivost v krvi - Jing mo gaa ting26. ledna 2007 Zuřivost v krvi - Jing mo gaa ting Vždy jsem věděl, že jsem se narodil na špatném kontinentu. Knedlo-vepřo-zelo bych hned vyměnil za pravou „čínu“, tělocvik v červených trenýrkách a „jarmilách“ za kung fu a Karlův most za […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Freddy vs Jason – Všechno špatně!!!19. října 2004 Freddy vs Jason – Všechno špatně!!! Kde jsou ty časy opravdových a pořádných Nočních můr?Já vím. Uznávám, že mé recenze nebývají zrovna nejoptimističtější, ale já za to zkrátka nemůžu. Mám prostě jen smůlu na ne zrovna […]
  • The Pyramid (2014)6. prosince 2015 The Pyramid (2014) Člověk který už nakoukal několik základních filmů, které se holedbají kolonkou "horor", má jasno. Když už tým amerických vědců vykope nějakou starou stavbu, tak je jasné, že se bude něco […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • Pojedeme k moři (2014)27. dubna 2014 Pojedeme k moři (2014) Jirka Mádl je typ člověka, o kterém byste řekli, že neumí do pěti počítat a on vás pak překvapí tím, jak zvládne používat integrály a derivovat. To je potom šok... Pozitivní šok. Mádla […]
  • Vrásky z lásky – důchodcovská romance, která ztrácí dech (40%)26. dubna 2012 Vrásky z lásky – důchodcovská romance, která ztrácí dech (40%) Událost roku, za kterou bylo avizováno setkání dvou hereckých legend Jiřiny Bohdalové a Radoslava Brzobohatého v novém distribučním celovečerním hraném filmu režiséra Jiřího Stracha (Anděl […]
  • Cypher3. dubna 2005 Cypher Představte si že žijete ve světě, který tak úplně není takový jaký se vám zdál. Představte si že vás firma najme jako tajného agenta. Představte si že nic okolo vás není pravda.Pokud […]