Koření života (No Reservations)

Do kin dora­zil dal­ší sní­mek od Warner Bros. O co v něm jde, co vás při jeho sle­do­vá­ní čeká a nemi­ne a vypla­tí se na něj vůbec jít do kina? To se vám poku­sím nyní při­blí­žit.

Hlavní hrdin­kou toho­to fil­mu je šéf­ku­chař­ka jed­né luxus­ní restau­ra­ce na Manhattanu, kte­rá se jme­nu­je Kate (střih­la si ji zná­má hereč­ka Catherine Zeta-Jones). Tady už je oblí­be­ná někte­rý­mi zákaz­ní­ky, ale jiní zákaz­ní­ci nevá­ha­jí její jíd­lo zkri­ti­zo­vat. Ale Kate nera­da sná­ší kri­ti­ku, a tak to vět­ši­nou skon­čí odcho­dem zákaz­ní­ků, na kte­ré se Kate nevá­há obo­řit a říct jim, co si o nich mys­lí. Majitelka restau­ra­ce to však tole­ru­je, pro­to­že by nera­da při­šla o tuto skvě­lou kuchař­ku. Ale pro jis­to­tu Kate dochá­zí prá­vě na přá­ní své nad­ří­ze­né na pra­vi­del­né tera­pie k psy­chi­at­ro­vi, kte­ré­mu poví­dá pou­ze o vaře­ní a vždy s sebou neza­po­me­ne při­nést něja­ké to lahod­né jíd­lo i se svo­jí spe­ci­ál­ní omáč­kou. Pro pří­pad, že by Kate byla nějak zane­prázd­ně­ná a nebo si vza­la dovo­le­nou plní funk­ci dru­hé­ho kucha­ře těhot­ná Leah, kte­rou brzy čeká mateř­ská dovo­le­ná a Kate je nuce­na zapra­co­vat na výbě­ru dru­hé­ho kucha­ře, ale pro­za­tím ten­to výběr odsu­nu­je, pro­to­že jí má při­jet navští­vit její sest­ra i s dce­rou. Zatímco je návště­va na ces­tě, tak Kate je samo­zřej­mě v prá­ci. Ale najed­nou při­chá­zí tele­fon a Kate se dozví­dá hro­zi­vou zprá­vu. Její sest­ra měla auto­ne­ho­du a zemře­la, ale její deví­ti­le­tá dce­ra Zoe to pře­ži­la. Zároveň se dozví­dá, že její sest­ra si přá­la, že pokud by se jí něco sta­lo, tak chce, aby se prá­vě Kate o Zoe posta­ra­la a vza­la si ji k sobě. Kate tedy nete­ři ozná­mí, že její mat­ka je bohu­žel mrt­vá a že ji vez­me k sobě do bytu a posta­rá se o ni.

 

Kate si záro­veň vez­me v prá­ci týden­ní vol­no a vše během této doby zaří­dí, ale Zoe odmí­tá jíst a není to pros­tě ono. Kate ji zapí­še do ško­ly a poté jí obsta­rá od agen­tu­ry sleč­nu na hlí­dá­ní. Nutno dodat, že tato „chů­va“ je vel­mi výstřed­ní a vypa­dá, jako­by prá­vě při­šla z ple­su upí­rů. Kate jí tedy svě­ří svou neteř a ode­jde do prá­ce, ale tady na ní čeká vel­ké pře­kva­pe­ní. V kuchy­ni hra­je ital­ská ope­ra a v Kateině kuchy­ni ope­ru­je jaký­si blonďák, kte­rý si zpí­vá ope­ru s mag­ne­ťá­kem a z kucha­řů udě­lá svůj orchestr. Kate se nesta­čí divit a vzá­pě­tí se dozví­dá, že to je její zástup­ce a záro­veň dru­hý hlav­ní kuchař Nick Palmer (hra­je ho Aaron Eckhart). Majitelka restau­ra­ce Kate vysvět­lí, že tak dlou­ho odklá­da­la výběr dru­hé­ho kucha­ře, až ho vybra­la prá­vě ona. Zároveň při­po­me­ne, že se jed­ná o vyso­ce kva­lit­ní­ho kucha­ře, kte­rý měl i lep­ší nabíd­ky, ale tuto nabíd­ku při­jal prá­vě jen kvů­li Kate. Zároveň jí řek­ne, že pokud ho tam nechce, tak že ihned ode­jde. Kate je tedy nako­nec donu­ce­na říci, že tam Nicka chce. Když se potom Kate vrá­tí domů, Zoe je zalez­lá pod poste­lí a bojí se a Kate dojde, že takhle to dál nejde. A tak si vez­me příští den po ško­le Zoe s sebou do restau­ra­ce. Nick se dozví, že Zoe odmí­tá jíst, a tak jí malou lstí vlast­ně nau­čí zno­vu jíst a Zoe si ho poma­lu zami­lo­vá­vá.

 

V příš­tích dnech už je Zoe zaběh­nu­tá pra­cov­ni­ce v kuchy­ni a doce­la efek­tiv­ně tam vypo­má­há. Ale jed­nou jí její teta zapo­me­ne vyzved­nout po ško­le a ona je na ni naštva­ná. Ale odpus­tí jí pod pod­mín­kou, že si v budouc­nu bude moci coko­liv přát. A také, že to při­jde. Po něko­li­ka dnech v kuchy­ni s Nickem si Zoe pře­je, aby Nick při­šel k nim domů a strá­vi­li všich­ni spo­leč­ně celý den. Nick s tím sou­hla­sí, a tak při­jde do bytu ke Kate a uva­ří ital­ské dob­ro­ty. A tak ti tři spo­lu strá­ví celý den a uží­va­jí si to. Zoe pak jde spát a zůsta­nou spo­lu jen Kate a Nick a spo­leč­ně ochut­na­jí tira­mi­su, kte­ré Nick při­ne­sl. A tady dojde k doce­la intim­ní chvil­ce. Oba se k sobě při­bli­žu­jí, a v tom nej­lep­ším Nick suše ozná­mí, že mu Kate sedí na šále. V dal­ších dnech se vztah Kate a Nicka pro­hlu­bu­je, začí­na­jí spo­lu cho­dit a samo­zřej­mě do toho při­bí­ra­jí i Zoe. Ale je tu jeden zádrhel. Zoe usí­ná při vyu­čo­vá­ní a omlou­vá to tím, že pomá­há v kuchy­ni až do noci. A tak dá ředi­tel­ka Kate nůž na krk, že pokud by se to nějak opa­ko­va­lo, tak uvě­do­mí pat­řič­né úřa­dy. A tak Kate vysvět­lí Zoe, že už nemů­že cho­dit do restau­ra­ce a požá­dá své­ho sou­se­da Seana, aby občas došel na Zoe dohléd­nout. A tak když zůsta­nou po prá­ci Kate a Nick popr­vé sami bez Zoe, tak si sed­nou k vín­ku a Kate to malin­ko pře­že­ne. Nick ji dopro­vo­dí domů a ode­jde.

 

Druhý den se Kate pro­bu­dí ved­le Zoe a zjis­tí, že se jim nikam nechce, a tak si Kate vez­me vol­no a Zoe omlu­ví ve ško­le a strá­ví den jen a jen spo­lu. A tak Nick zůstá­vá v kuchy­ni bez Kate, a to mu dává sluš­nou šan­ci se roz­jet a dělat to pod­le své­ho. A také že ano. Majitelka restau­ra­ce je nad­še­na a když se vrá­tí Kate do prá­ce, tak se dozví­dá, že Nickovi bylo nabíd­nu­to mís­to hlav­ní­ho šéf­ku­cha­ře na úkor Kate. Ta se na Nicka naštve a oso­čí ho, že po jejím mís­tě šel od začát­ku a že tohle je její kuchy­ně, a tak se Nick naštve a ode­jde. Kate pak za něj hle­dá náhra­du, ale není to pros­tě ono. A tak se sta­ne, že musí své nete­ři Zoe ozná­mit, že se s Nickem pohá­da­la a že už nejsou spo­lu. A Zoe to vez­me doce­la špat­ně. Ráno ji Kate nena­jde v bytě a nikdo o ní neví, a tak požá­dá Nicka o pomoc. Zároveň se také dozví­dá, že Nick její mís­to odmít­nul. A po chvil­ko­vé úva­ze Kate dochá­zí, kde že asi Zoe bude. A sku­teč­ně ji nalé­zá na hřbi­to­vě u hro­bu své sest­ry. Tak vez­me Zoe domů. Nick mezi­tím Kate sdě­lí, že při­jal mís­to šéf­ku­cha­ře v nově ote­vře­né restau­ra­ci v San Franciscu. To Kate zamr­zí, ale nic nedá naje­vo a dál pra­cu­je v restau­ra­ci. Ale tady dojde ke kon­flik­tu s dal­ším zákaz­ní­kem. Ten je nespo­ko­jen s krva­vým bif­te­kem, že je málo krva­vý, tak mu pošle jiný, ale zákaz­ník je opět nespo­ko­je­ný. A tak se Kate neu­dr­ží, flák­ne ten bif­tek před ono­ho sno­ba a řek­ne mu něco v tom smys­lu, ať si polí­bí a odchá­zí z restau­ra­ce. Rozhodne se, že zaje­de do Nickova bytu a poprosí ho, aby nikam nejez­dil. Ten si to sku­teč­ně roz­mys­lí a vše kon­čí samo­zřej­mě jak jinak než veli­kým hap­pyen­dem. Kate a Nick si ote­vřou své vlast­ní bis­tro s názvem: Bistro u Nicka, Kate a Zoe. Sem se také pře­su­ne Kateina stá­lá spo­ko­je­ná kli­en­te­la a všich­ni tři jsou šťast­ní...

 

Toliko k ději toho­to pozo­ru­hod­né­ho sním­ku. Následuje můj pohled na ten­to film. A rov­nou musím říci, že něco tako­vé­ho tu ješ­tě neby­lo. Jistě, exis­tu­je mno­ho fil­mů o jíd­le. Ale ten­to sní­mek je sku­teč­ně vel­mi ori­gi­nál­ní. Už jen tím, jak se v něm pře­lí­va­jí žán­ry. Začíná jako poho­do­vá kome­die, aby se změ­nil poslé­ze v dra­ma, násled­ně se opět vtě­lu­je do žán­ru kome­die, aby z něj bylo opět dra­ma a kon­čí opět jako kome­die. Tento film je jakým­si cha­me­le­o­nem, nelze se u něj celou dobu smát, ale nelze u něj také celou dobu být zachmu­ře­ný. To je jeden z aspek­tů ori­gi­nál­nos­ti. Tím dal­ším je jeho scé­nář, potaž­mo tedy celý děj. Do fil­mu je ori­gi­nál­ně zakom­po­no­ván sou­kro­mý život obou kucha­řů a stej­ně tak je tam i skvě­le zařa­ze­na gastro­no­mic­ká část. Děj je vel­mi zají­ma­vý a jste do posled­ní minu­ty napnu­tí, jak ten film vlast­ně dopad­ne, jak to celé skon­čí. Další vel­mi pozi­tiv­ní pozna­tek je, že ve fil­mu pře­vlá­da­jí vese­lé pes­t­ré bar­vy, kte­ré do vás pří­mo vstřík­nou poho­du a klid, tem­né bar­vy tu pří­liš nehle­dej­te. Film je opti­mis­tic­ký a vese­lý, a to i přes někte­ré chmur­né scén­ky. Co zce­la neza­pa­dá do kolo­ri­tu scén, to je hřbi­tov, ale to se snad­no přesto­jí, pro­to­že ten je sku­teč­ně vidět na plát­ně jen asi cel­kem jed­nu minu­tu. Dalším pří­jem­ným pozi­ti­vem jsou herec­ké výko­ny. Máme mož­nost vidět herec­ký kon­cert sym­pa­tic­ké bru­net­ky Catherine Zeta-Jones, kte­rá se do své role vlo­ži­la s vel­kým nasa­ze­ním a snad­no ji uvě­ří­te její roli. A jako vel­ký sym­paťák zde půso­bí Aaron Eckhart. Tomu tato role milov­ní­ka ital­ské ope­ry a ital­ských jídel vylo­že­ně sed­la a on si to evi­dent­ně uží­val. Opravdu půso­bil jako vel­ký sym­paťák a jako člo­věk, co vše bere s nad­hle­dem. Nelze, než jeho, ale i Catherine, pochvá­lit za před­ve­de­ný výkon a za to, že díky jejich nasa­ze­ní film půso­bí tak sym­pa­tic­ky a tak skvost­ně.

 

Celý film je pros­tě úžas­ně skvě­lý, ale záro­veň i tak tro­chu komor­ní, pro­to­že tam nena­jde­te žád­né spe­ci­ál­ní efek­ty, nena­jde­te tam žád­né mega­lo­man­ství, kte­ré je tolik typic­ké pro sou­čas­né ame­ric­ké fil­my, sko­ro by se dalo i říci, že film je spí­še jakousi komor­ní zále­ži­tos­tí. Prostě je to sní­mek, urče­ný pře­de­vším pro oddech a dobrou nála­du a pokud máte čas, chuť a mož­nost, tak na něj urči­tě zajdě­te, pro­to­že je to sym­pa­tic­ký milý sní­mek, kte­rý by byla ško­da pro­pás­nout. Můj dojem z něj je více než dob­rý a neroz­pa­ku­ji se říci, že se jed­ná o jeden z nej­lep­ších a nej­kva­lit­něj­ších fil­mů, kte­rý je letos u nás v kinech k vidě­ní. A to mys­lím zce­la upřím­ně a bez nad­sáz­ky. A jen tak pro zají­ma­vost jed­na má sou­kro­má infor­ma­ce. Jak jsem tak v sále před začát­kem fil­mu pře­mýš­lel nad tím kolik jsem letos zhléd­nul v kině sním­ků a jaké, tak jsem došel k tomu, že jsem byl letos v kině cel­kem na sed­mi fil­mech, a plné čty­ři fil­my z této sed­mič­ky byly od Warner Bros. A nut­no dodat, že ze všech čtyř sním­ků jsem byl nad­šen. A to už mi uka­zu­je, že tato dis­tri­buč­ní spo­leč­nost, ač uvá­dí fil­my bez něja­ké vět­ší pro­pa­ga­ce (s výjim­kou Harryho Pottera) mi pros­tě jako dis­tri­bu­tor vel­mi vyho­vu­je. Co mne však vel­mi zkla­ma­lo, že během pro­jek­ce jsem byl v celém kinosá­le sám pou­ze s part­ner­kou. Takže jsme byli v celém sále pou­ze dva lidé, což zamr­zí, zvláš­tě u takhle kva­lit­ní­ho sním­ku. Jsem zvě­da­vý na návštěv­nost sním­ku v prv­ním týd­nu pro­mí­tá­ní, ale tohle mne oprav­du dost mrzí, že lidé cho­dí na veli­ké bloc­kbus­te­ry, ale na nor­mál­ní film bez jakých­ko­liv spe­ci­ál­ních efek­tů si ces­tu nena­jdou. To je vel­ké zkla­má­ní. Lze to omlu­vit snad jen tím, že ve stej­nou dobu, kdy pro­bí­ha­la pro­jek­ce, kte­ré jsem se zúčast­nil, pro­bí­ha­la prá­vě v našem mul­ti­ki­ně před­pre­mi­é­ra nové­ho čes­ké­ho fil­mu Gympl za účas­ti her­ců a tvůr­ců, a to 8 dní před ofi­ci­ál­ní pre­mi­é­rou. Pokud to je tím, tak jsem rád, ovšem pokud to je tím, že lidé neu­mě­jí doce­nit kva­li­tu men­ších sním­ků, tak je něco špat­ně. Ale je jas­né, že kdo chce na ten­to film jít, ten na něj pros­tě půjde. A tak pokud se pro film Koření živo­ta roz­hod­ne­te, pře­ji vám pří­jem­nou, ničím neru­še­nou zába­vu. Pokud na něj jít nechce­te, tak vám pře­ji zába­vu u něja­ké­ho jiné­ho, mini­mál­ně stej­ně kva­lit­ní­ho sním­ku...

Související příspěvky:

  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Z prezidentské kuchyně (Saveurs du Palais, Les) - 70 % 7. března 2013 Z prezidentské kuchyně (Saveurs du Palais, Les) - 70 % Je krásné počasí a v malebné krajině ve Francii bloudí černé auto. Jeho řidič se ztratil, a tak volá paní Hortense (Catherine Frot). Po navigaci ji vyzvedává, doveze na nádraží a posílá do […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Mallory - 65%5. srpna 2015 Mallory - 65% Mallory je další časosběrnou studií lidského života z dílny Heleny Třeštíkové. Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o podobný příběh jako v předchozím dokumentu Katka, ale […]
  • Scooby Doo! Prokletí nestvůry z jezera10. července 2012 Scooby Doo! Prokletí nestvůry z jezera Dnes jsem si pro Vás připravil další recenzi, která bude na další hraný díl Scooby-Doo. V minulých letech vyšly 2 nové hrané filmy - Scooby-Doo: Začátek (ten už jsem recenzoval) a […]
  • Tohle se stává jen druhým / Ça n’arrive qu’aux autres3. května 2013 Tohle se stává jen druhým / Ça n’arrive qu’aux autres „O jednu bytost víc, o jednu bytost míň. A na duši padl černý stín.“   Život manželů Catherine a Marcella se zhroutí ve chvíli, kdy jim náhle zemře devítiměsíční dcerka Camille. […]
  • Dům – recenze - 50 %.17. října 2011 Dům – recenze - 50 %. Režisérka Zuzana Liová si zvolila pro svůj první film vlastní scénář, ve kterém se jí podařilo zachytit odlišnost snů a tužeb různých generací v současné realitě obyčejného života. Scénář […]
  • Diana - 60 %28. září 2013 Diana - 60 % Je 31.srpna 1997 a princezna Diana společně se svým přítelem Dodim opouští pařížský hotel Ritz. Doprovází je několik přátel, ochranka a jejich řidič. Jejich cestu dál ale už nesledujeme, […]
  • Jako malé děti (Little Children)5. března 2007 Jako malé děti (Little Children) Lákalo vás někdy být voyeurem? Sledovat životy druhých, jejich lásky, jejich hádky, jejich intimnosti? Potom je pro vás tento film jako stvořený. Nechybělo mnoho, a tento film jsem […]
  • Probudím se včera – divákova noční můra (40%)16. března 2012 Probudím se včera – divákova noční můra (40%) Proč chodit zbytečně kolem horké kaše. Další pokus o českou komedii je směšný sám o sobě, ale bohužel ne zásluhou dobře napsaného scénáře, zdařilé realizace či slušných hereckých výkonů. […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *