Ghost Rider - Sympatický lebkoun, který hoří touhou Vás poznat.

Nicku, míval jsem tě rád. Míval jsem tě rád a ty jsi mi to oplá­cel pove­de­ný­mi role­mi v ješ­tě pove­de­něj­ších sním­cích. Jako vyjuka­né­ho exper­ta přes zku­mav­ky jsem tě baš­til i s tou plan­da­vou ofi­nou a můžeš mi věřit - když tě ten­krát pokro­pi­ly ty stí­hač­ky, vyschlo mi v ústech a půl­ky se mi stáh­ly jako po pade­sá­ti otáč­kách kva­lit­ní­ho svě­rá­ku. Jako Nicku… nebu­du dělat kro­ca­na a při­znám se, že ses mi líbil i s tou dlou­hou hří­vou a při­le­pe­ný­mi bicá­ky v Con Air, kde jsi zpra­co­val hned půl­ku věz­ni­ce. Líbil ses mi nato­lik, že jsem bez breptá­ní pře­šel scé­nu, v níž ti pro­stře­li­li rame­no a ty sis toho ani nevši­ml. Sakra, Nicku, já tě strá­vil i v těch toli­krát zatra­co­va­ných Lovcích pokla­dů! Ostatní sice rem­ca­li, že je to blbost pro neo­pe­ře­né děti, ale já je nepo­slou­chal, pomod­lil jsem se a nako­nec se poba­vil víc než u obou Tomb Raiderů dohro­ma­dy. Nicku… býval jsi dob­rej… to jako kaž­do­pád­ně… ale… pro­sím tě… můžeš mi sak­ra vysvět­lit… pročpak teď hra­ješ… od dob Obchodníka se smr­tí (kde jsi byl mimo­cho­dem taky skvě­lej, Nicku)… v tako­vých srač­kách?!

Nicku, omlou­vám se za ten tvr­dý výraz, ale jinak to snad ani nejde. Nechápej mě ve zlém. Jsme kámo­ši a kámo­ši si občas muse­jí říkat nehez­ky zně­jí­cí věci. Rozhodně si tě nechci osed­lat a  namo­ci si hla­siv­ky něko­li­ke­rým „Olé!“. Vždyť tě mám rád. No a prá­vě pro­to nemůžu mlčet a nečin­ně při­hlí­žet tvé zká­ze! Chlape, sun­dej si ten kbe­lík, co máš na hla­vě, vytáh­ni si z uší ty kor­ko­vé špun­ty (špun­ty, Nicku!!!) a otoč se o sto osm­de­sát stup­ňů. Ať už ses upíchl na jakou­ko­li vodí­cí linii, věř mi, že zrov­na tahle smě­řu­je rov­nou do pek­la.

Cože?

Co říkáš, Nicku?

Že ti za to sluš­ně pla­tí? … No aby taky ne! Tihle chla­pí­ci vod Columbie jsou stej­ně tak zákeř­ní jako balí­ček žile­tek zape­če­ný do jableč­né­ho štr­údlu. Mávaj ti před oči­ma zele­ný­mi papír­ky, pořád opa­ku­jí, jak tě mají rádi, že jste jed­na vel­ká rodi­na, ale ve sku­teč­nos­ti... ...ale ve sku­teč­nos­ti to jenom hra­jí (i ty ban­kov­ky jsou urči­tě nama­lo­va­né vodov­ka­ma)! Oni vůbec nehle­dí na pub­li­kum, na jeho potře­by. Jde jim jen o pra­chy, a pokud pla­tíš za doj­nou krá­vu, berou tě, plá­ca­jí po rame­nou a meta­jí ti na stůl jeden kon­trakt za dru­hým. Což o to, že se ohá­ně­jí kra­vi­na­mi. Pro ně je kva­li­ta dru­ho­řa­dá.

Cože? Že tě maj divá­ci i tak rádi?

No joo­oo… Zatím ješ­tě tro­chu jo. Měj však na mys­li otře­pa­né úslo­ví: „Nic netr­vá věč­ně.“ Trpělivost divá­ků má své pat­řič­né meze. Pryč jsou časy, kdy jsi exce­lo­val jakož­to herec dvou-tří ospa­lých výra­zů v nej­růz­něj­ších akč­ňá­cích a thrille­rech. Nyní se situ­a­ce obrá­ti­la. Už nemů­žeš expe­ri­men­to­vat a  pokou­šet roze­žra­né­ho divá­ka kdeja­kou pro­duk­cí. Musíš si svě­do­mi­tě vybí­rat a nepo­de­pi­so­vat vše, na čem je vytiš­tě­na osmi­míst­ná suma. No pros­tě - musíš se pře­ko­nat, odo­lat šus­tě­ní peněz a igno­ro­vat přá­ní poří­dit si kom­plet­ně pod­skle­pe­ný dům s dese­ti kou­pel­na­mi a gará­že­mi pro sbě­ra­tel­skou edi­ci Porsche. Stačí vskut­ku málo: naho­dit nesmlou­va­vý výraz, něko­li­krát zaký­vat hla­vou ve smě­ru vodo­rov­ném (já vím, že to umíš jen ve svis­lém, ale s  tím už si nějak pora­dí­me) a sro­zu­mi­tel­ně říci: „Sorry, páno­vé, ale v  tom fil­mu, za kte­rý mi nabí­zí­te dva­cet mili­o­nů dola­rů a dese­ti­pro­cent­ní pro­vi­ze ze zis­ku, hrát nebu­du.“

Více na Kritiky.cz
Aktéři Zlaté mládeže - Renato Od dokončení studií pracuje v mediální sféře. Má bohaté zkušenosti: od moderování, přes...
Vykolejená | Trainwreck [45%] Judd Apatow patří minimálně v Americe mezi komediální komerční jistoty. Jeho komedie, ať ji...
Simpsonovi - Bart’s Not Dead (S30E01) První díl 30. sezony nám přinesl další rutinní epizodu. Kromě dvou nových hostujících her...
Top 7/2017 Poslední aktualizace: 1.8.2017 7:08:33 Sagan vs. Cavendish - 801 zobr. Soutěž s filmem...
Hellboy 3: Spoutaná rakev a další příběhy (100 %) Tak mám prvního Hellboye. Díky spolupráci s partnerem si čtu jeden z prvních komiksů o Hell...

Jenže ty to zjev­ně neu­míš, Nicku. Vystoupal jsi na vrchol poměr­ně snad­no (záslu­hou neče­ka­né­ho Oscara), měl jsi štěs­tí na dob­ré role a teď… nyní, když se tvůj agent lehce flá­ká… děláš všech­no pro to, aby jsi skon­čil v těch nej­za­pad­lej­ších regá­lech video­půj­čo­ven. Ano, ano, rtuť v tep­lo­mě­rech kle­pe na dva­ačty­ři­cít­ku a Sprinklery na stro­pech budou coby dup roz­stři­ko­vat vodu. Ještě pár tako­vých sním­ků jako Rituál a Ghost Rider a  mlýn­ské kame­ny tě roz­měl­ní na ty nej­béč­ko­věj­ší mik­ro­čás­teč­ky.

Nicku, kalich pozvol­na pře­té­ká. Zakruť s tou hla­vou a zkus si aspoň jed­nou pře­číst scé­nář dřív než pár minut před úvod­ní klap­kou! Nic tím nezka­zíš. V opač­ném pří­pa­dě skon­číš jako Travolta, můj kámoš z Hollywoodu. Taky mě nepo­slou­chal a kde teď je? Opravdu… Nicku… pře­staň blb­nout, roz­luč se s kama­rá­dy (a s Tsui Harkem jakbys­met) a vrať se tam, kde jsi figu­ro­val něko­lik sezón nazpět.

Co říkáš? Jestli mě jako něco naštva­lo?

Ne, jsem rela­tiv­ně v klíd­ku. Nohy na sto­le, klá­ves­ni­ce na rame­nou. Jen jsem pros­tě pocí­til potře­bu pro­mlu­vit ti do duše.

No dob­ře. Dostal mě ten Ghost Rider. Ač mě nevy­to­čil tak jako ostat­ní a já se u něj doce­la bavil (avšak tako­vým tím zvrá­ce­ným způ­so­bem), musel bych být asi smys­lů zba­ve­ný, abych neza­vět­řil onen zka­že­ný zápach a dro­lí­cí se obrys tvých pra­cek v chod­ní­ku slá­vy. Co si bude­me namlou­vat, on ten biják není dva­krát pove­de­nej a Mark Steven Johnson by zaslu­ho­val doži­vot­ní odně­tí prá­va na jaké­ko­li komik­so­vé adap­ta­ce a vůbec na všech­ny sním­ky, v nichž jde o postup­nou likvi­da­ci fil­mo­vých svi­ní.

Já vím, Nicku. Ty sis chtěl spl­nit sen. Tak dlou­ho jsi vykři­ko­val do svě­ta, že prah­neš po  něja­ké komik­so­vé posta­vě, a tak dlou­ho tě nikdo nebral na zře­tel... Nevyšlo to se Supermanem, ani s Batmanem a na cas­ting Spider-Mana tě ani nepři­zva­li (samo­zřej­mě, Nicku, bylo to pod­lé). Když se pak na scé­ně obje­vil Johnson, chla­pík, kte­rý vzkří­sil Daredevila jenom pro to, aby jej hned poslé­ze uzem­nil něko­li­ke­rým mách­nu­tím režij­ní tak­tov­ky, a vypsal kon­kurs na obsa­ze­ní role akro­ba­tic­ké­ho motor­ká­ře, jenž se v časech hus­to­vlasých upsal Ďáblovi, aby zachrá­nil rako­vi­nou zmá­ha­né­ho otce, vyra­šil ti na tvá­ři úsměv o veli­kos­ti panam­ské­ho prů­pla­vu.

Více na Kritiky.cz
Westworld - The Well-Tempered Clavier (S01E09) - 85 % Tak máme předposlední epizodu z futuristického parku za sebou a čeká nás hodinu a půl dlouh...
S02E10: The Passenger Velká galerie obrázků z posledního dílu 2. sezóny seriálu Westworld....
Michał Zadara a Nawojka Gurczyńska: Spravedlnost - 28. 10. 2018 - Divadlo pod Palmovkou Teatr Powszechny, Varšava, Polsko, režie: Michał Zadara Vstupenky: goout.net/cs/listky/spravedln...
Noe - 50 % Starostlivý otec Noe (Russell Crowe) se o svou rodinu umí postarat, a když je potřeba, dokáže ...
ANDY SERKIS ANDY SERKIS  je držitelem celé řady cen od kritiků i diváků, kteří takto ocenili mnoho jeho...

Neboj, nebu­du tě zase pes­ko­vat a otlou­kat ti o leb­ku roz­hod­nu­tí, kte­ré je už, bohu­žel, nezvrat­né. Drobné kázá­ní si přes­to nemo­hu odpus­tit (Nicku, poklek­ni). Ačkoliv chá­pu, že jsi jed­nal za enorm­ně napnu­té­ho obli­čejo­vé­ho sval­stva a  chvil­ko­vé­ho výpad­ku mys­li, mohl ses jakož­to herec­ký ruti­nér vze­přít, s  roz­hod­nu­tím posečkat a ujed­nat si nej­pr­ve všech­na pro a pro­ti. Tím bys nic nezka­zil. A nao­pak – mož­ná by sis uvě­do­mil, že zrov­na Johnson nále­ží mezi tvůr­ce, s nimiž se spo­lu­pra­cu­je jen teh­dy, znáš-li nazpa­měť popla­cho­vé směr­ni­ce.

Nicku…

Nicku?!

Posloucháš mě vůbec???

Vytáhni si, sak­ra, ty špun­ty!

(nyní již koneč­ně recen­ze)

Netvrdím, že si Johnson zaslu­hu­je řetě­zem přes prdel - jen se domní­vám, že se zrov­na on nena­ro­dil pro žánr komik­so­vých bijá­ků. Ghost Rider vyka­zu­je stej­né stru­py jako Daredevil. I z něj sálá obrov­ská dáv­ka nad­še­ní a tou­ha kva­li­fi­ko­vat se mezi eli­tu tvůr­ců, kte­ří jsou s bub­li­no­vým mat­ro­šem za jed­no. Johnson se však sna­ží až přespří­liš, cir­ku­lár­ce dává co pro­to a pili­ny mu vyrý­va­jí do ruko­pi­su řadu vrá­sek. Filmař, jenž se naděj­ně uve­dl dra­ma­tem Simon Birch, zapo­mí­ná totiž na nej­zá­sad­něj­ší pra­vi­dlo. Na to, že je veš­ke­rý hod­not­ný výsle­dek odra­zem důklad­né prá­ce a neskrom­né časo­vé inves­ti­ce.

Co naplat. Kdyby Johnson adap­to­val scé­nář koho­ko­liv jiné­ho, mož­ná bych jej ješ­tě poli­to­val a pli­val na jinou tram­vaj. Takhle ale nemůžu. Johnson zasel seme­no na celém lánu, a jeli­kož se prá­ce ujal jakož­to pří­vr­že­nec názo­ru „Nejsem pla­cen za hodi­ny, ale za výsle­dek“, nemoh­lo se zro­dit nic, co by bylo lid­mi opě­vo­vá­no, opra­šo­vá­no a  zacho­vá­vá­no jako doklad řeme­sl­nic­ké prá­ce pro dal­ší fil­mař­ské gene­ra­ce. Kdepak. Výsledek vychá­zí z  důvěr­ně zná­mé recep­tu­ry: „Napiš si své céč­ko­vé béč­ko za pár dnů“. Problém Ghost Ridera netkví ani tak v tom, že nepři­ná­ší nic, co by neby­lo již někde jin­de zvěč­ně­no, ale prá­vě v tom, jak násil­ně je zkon­stru­o­ván a že je totál­ně pod­ří­zen zámě­ru, aby v něm byly tři-čtyři bojo­vé scé­ny, jed­na fem­me fata­le s  push-up výstři­hem a něko­lik men­tor­ských mono­lo­gů o správ­ném hrdi­no­vi, kte­rý TO NEDĚLÁ PRO SEBE. Film je tedy už od počát­ku pohá­něn na bázi mini­mál­ně pře­svěd­či­vých scén a dras­tic­ky plo­chých dia­lo­gů („Jimmy, musí­me se roze­jít.“ – „Cože?“ – „Stěhuji se k mat­ce. Otec mě tady již nechce.“ – „To ne!“ – „Jimmy…“ – „Utečeme spo­lu pryč.“ – „A co tvá kari­é­ra?“ – „Na kari­é­ru kaš­lu. Zítra ve dva­náct odjíž­dí­me.“ – „Dobře“ – Muck). Johnson si nelá­me hla­vu se zásad­ní­mi momen­ty v  živo­tě hrdi­ny, takřka všech­ny situ­a­ce (ať už akč­ní, neakč­ní, roman­tic­ké, nero­man­tic­ké, srd­ce­ryv­né…) sta­ví na jed­nu úro­veň a  opo­mí­jí jaký­ko­li důraz, emoč­ní vyzně­ní a sna­hu uči­nit sní­mek méně „prů­le­to­vým“.

A výsled­ný pro­dukt? Ten je vše­li­ja­ký, jen ne uce­le­ný. Johnson si pros­tě uva­řil kafe, po chvil­ce úpor­né­ho pře­mýš­le­ní jej napadly ony tři-čtyři akč­ní scé­ny, v nichž hra­je prim ohni­vá motor­ka, vir­tu­ál­ní hoří­cí leb­ka a pro­kla­tě dlou­hý řetěz, a na jejich zákla­dě vysta­věl zby­tek fil­mu (zane­dba­tel­ných 90%). Pokud by byl ten­to postup, jemuž kon­cep­ce sním­ku doko­na­le odpo­ví­dá, dob­ře odhad­nu­tý, byl by jaký­ko­li údiv zby­teč­ný. Mezery mezi likvi­dač­ní­mi pasá­že­mi jsou vypl­ně­ny tou nej­na­dý­cha­něj­ší výpl­ňo­vou vatou (bez ohle­du na kon­zis­ten­ci a dal­ší pří­sluš­né vlast­nos­ti nava­zu­jí­cí­ho mate­ri­á­lu). Nechybí tuna žán­ro­vých klišé (hrdi­na neví, že vypá­lil uli­ci, hrdi­na zjiš­ťu­je, že je posti­že­ný, hrdi­na se svě­řu­je nej­bliž­ším…), bitva o svět, jež je ori­gi­nál­ně zalo­že­na na kusu pra­dáv­né­ho papí­ru, čty­ři pro­tiv­ní­ci, kte­ří se náhod­ně zje­vu­jí dle scé­náris­to­vy potře­by a kte­ří jsou tady z pros­té­ho důvo­du (aby růz­no­ro­dě pochcí­pa­li), ved­lej­ší posta­vy do počtu a  fórky-nefórky, umís­tě­né vždy tam, kde ruši­vě vyční­va­jí (s  výjim­kou hef­tu: „Jak je na tom motor­ka?“ – poté, co se Cage sty­lo­vě vyse­ká).

Více na Kritiky.cz
#1863: Tomb Raider Archivy S.4 - 50 % Tomb Raider Archivy S.4 (Tomb Raider Archives Volume 4)Vydalo nakladatelství Comics Centrum v ...
Veterinární akademie - Lék pro poníka - podaří se dívkám zachránit poníka? Abbey, Hanna a Talika zdárně proplouvají školou pro veterináře. Nyní přišel další úkol. ...
Díra u Hanušovic - 60 % Stejně jako si nikdo nemůže vybrat své rodiče, tak si ani Jaruna (Lenka Krobotová)  s Maruno...
Moje léto lásky Komorní letní příběh dvou zcela rozdílných dívek doplňovaný "výstřelky" spasitelského b...
Cable Guy Jim Carrey v hlavní roli bláznivé komedie Je to jednoduché: dáte chlápkovi od kabelové tel...

Sami bys­te podob­né­ho výsled­ku dosáh­li, kdy­bys­te si nakou­pi­li tři balíč­ky Puzzle, pro­mí­cha­li je a poku­si­li se sesta­vit jeden obrá­zek.

Ghost Rider je přes­to zábav­ným (či  spí­še sran­dov­ním) poči­nem. Avšak zábav­ným pro divá­ka, kte­rý se před pro­jek­cí pat­řič­ně obe­zná­mil s názo­rem veřej­nos­ti a se vše­mi „hap­py kri­ti­ka­mi“. Smíření se s fak­tem, že je Ghost Rider neho­ráz­ný prů­měr (a to ješ­tě záslu­hou jakž­takž ori­gi­nál­ní akce v  podá­ní při­lna­vé a ohněm zkrášle­né motor­ky), kte­rý nabí­zí pito­mouč­kou záplet­ku a nechut­ně pře­hrá­va­jí­cí­ho Nicolase Cagea, pro­spě­je kaž­dé­mu, kdo se ško­do­li­bě vyží­vá na hor­kou jehlou šitých poči­nech - v době, kdy jsou vyna­lo­že­né finan­ce mini­mál­ní. Opravdu; jít na to do kina, zacá­lo­vat půl dru­hé­ho kila a těšit se na str­hu­jí­cí řež, do hodi­ny bych spáchal omi­lost­ňu­jí­cí hara­ki­ri, ale takhle…

...takhle jsem se nao­pak náram­ně bavil. Možná jsem se bavil na účet těch, kte­ří se těši­li a vyprázd­ni­li obsah peně­žen­ky i za part­ner­ku, ale což… Je to už týden, co jsem Ghost Ridera viděl, a stá­le se usmí­vám při  vzpo­mín­ce na scé­nu, v níž si Cage poví­dá se svým obra­zem v zrca­dle.

Více na Kritiky.cz
Poklad Aztéků - Největším nepřítelem filmařů je déšť Špatné počasí působilo filmařům starosti i v následujících dnech a týdnech. Bouře a vyda...
Bolero Byla znásilněna!A jelikož nechtěla mlčet, musela zemřít!Český film inspirovaný skutečnou ...
Tourfilm 2011 https://www.youtube.com/watch?v=fXrIwnbAUOs...
Profesní kompetence učitele mateřské školy - podpora profesního růstu učitele Role učitele se od svých počátků nesmírně mění. Na pedagogy je kladeno mnoho nároků na pr...
Deník Bridget Jonesové Na filmové dveře nám pomalu klepe druhý díl romantické komedie o lehce pomatené Bridget Jones...

Uáááááá!

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Resident Evil17. listopadu 2002 Resident Evil Film inspirovaný úspěšnou počítačovou hrou…. Tak tuto větu jsme v poslední době mohli slyšet či číst poměrně častokrát. Ovšem takřka stejně častokrát nás čekalo nemilé zklamání a […]
  • Dětská hra (Child’s Play) – Koho to napadlo?5. prosince 2005 Dětská hra (Child’s Play) – Koho to napadlo? Panenka Chucky. Tenhle pojem zná snad každý z vás, minimálně polovina. Komu se poštěstilo a viděl tento horor (?) ještě za svého velmi ranného mládí, vyděsil se zřejmě pořádně. Ale čím víc […]
  • Dům (Dom 2011)18. června 2012 Dům (Dom 2011) Film Dům slovenské režisérky Zuzany Liové je snímkem, na který jsem se dlouho těšil. Film získal slušné kritiky a i diváci mu vyjádřili svoji návštěvou biografů přízeň. Dokonalý předpoklad […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • T O M B R A I D E R ( 2 0 0 1 )23. srpna 2003 T O M B R A I D E R ( 2 0 0 1 ) Každý z vás jistě zná cyklus počítačových her, kde vystupuje sličná Lara Croft, se stylově houpajícím se poprsím. Tato velice úspěšná série čítá celkově pět dílů - Tomb Rider I,II,III, IV […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Sylvia / Sylvie18. prosince 2012 Sylvia / Sylvie Co dělat, když se s tím, koho milujete, nedá žít? Píše se rok 1956. Sylvia Plath studuje na prestižní anglické univerzitě v Cambridgi a píše své první literární pokusy. Potkává zde […]
  • Rozchod Nadera a Simin (Jodaeiye Nader az Simin)6. prosince 2012 Rozchod Nadera a Simin (Jodaeiye Nader az Simin) Íránský film Rozchod.... Asghara Farhadiho byl oceněn Oscarem (pochopitelně za nejlepší cizojazyčný snímek) a stal se takovým příjemným zjevením nedávné doby. Proč? Dobrá otázka... Na […]
  • MirrorMask - vizuálně originální dílo13. března 2006 MirrorMask - vizuálně originální dílo Tento, podle názvu pro vás dost možná neznámý nezávislý film z produkce pánů Davea McKeana a Neila Gaimana spatřil světlo světa celkem nedávno, přesto ale už obíhá nejrůznější […]
  • PlayAllspoluprace726. března 2007 Ghost Rider - Recenze Člověk ve svém životě uzavře spousty smluv, hypotéka, práce, zdravotní pojištění, splátky… Ovšem uzavřít smlouvu se samotným ďáblem? No tomu říkám fakt pech! Když ještě k tomu zjistíte, že […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *