Fontána - Recenze

PlayAllspoluprace6

Klasický film, kte­rý má pří­běh, jas­né rozuz­le­ní a kaž­dý divák si z něj odne­se podob­ný záži­tek. Takových už tu bylo! To není nic nové­ho. Přesně tohle si zřej­mě řekl reži­sér Darren Aronofsky, když začal vytvá­řet sní­mek Fontána. Rozhodl se, že vytvo­ří film, kte­rý už na prv­ní pohled bude vybo­čo­vat z dneš­ní­ho stan­dar­tu. Pojďme se tedy podí­vat, jak se mu ten­to odváž­ný krok vyda­řil.

Film kte­rý pojed­ná­vá o smr­ti a  věč­ném živo­tě. To tu oprav­du již dlou­ho neby­lo, ale nebu­de to něja­ká blbost? Bude to věc, na kte­rou se dá kou­kat, nebo to snad bude dokon­ce něja­ká pec­ka? Tak přes­ně s  tako­vý­mi otáz­ka­mi jsem šel do kina, neboť jsem neměl vůbec tuše­ní, co to bude a ani jsem si to nedo­ká­zal před­sta­vit. O to víc jsem byl z Fontány nad­šen. Opravdu se nejd­ná o žád­nou blbost, to musím říct už na začát­ku.

Základem celé­ho fil­mu je vztah dvou lidí ve třech růz­ných časo­vých obdo­bích, kte­ré se v kaž­dém oka­mži­ku pro­tí­na­jí a nako­nec utvo­ří jeden jed­not­ný celek. První část se ode­hrá­vá v 16. sto­le­tí, když se špa­něl­ský doby­va­tel Tomas (Hugh Jackman) pokou­ší najít báj­ný Strom živo­ta, kte­rý by umož­nil jemu i jeho milo­va­né, špa­něl­ské krá­lov­ně Isabel(Rachel Weisz), žít neko­neč­ně dlou­hý život, ve kte­rém by moh­li být stá­le spo­lu… Ve dru­hé čás­ti se pře­sou­vá­me do pří­tom­nos­ti, kde se hlav­ní hrdi­na ten­to­krát jako vědec Tommy úpěn­li­vě sna­ží najít lék na rako­vi­nu, kte­rou trpí jeho žena Izzy. Tato část, respek­ti­ve její konec, je asi neje­mo­tiv­něj­ší moment celé­ho sním­ku. Je to vlast­ně tako­vý most, kte­rý spo­ju­je ostat­ní čás­ti k sobě a  pro­to u mě zřej­mě skli­dil nej­vět­ší úspěch… V posled­ní čás­ti se pře­su­ne­me do 25.století, kde se ten­to­krát setká­me s Tomem, kte­rý je na ces­tě ke vzdá­le­né hvězdě a při­tom vzpo­mí­ná a sna­ží se při­jít na odpo­vě­di k otáz­kám, kte­ré nastřá­dal během své­ho puto­vá­ní tisí­ci­le­tím… Dále již nic pro­zra­zo­vat nebu­du, neboť vás nechci při­pra­vit o  pře­kva­pe­ní, na kte­ré také samo­zřej­mě nara­zí­te.

Hlavní posta­vy ztvár­ni­li ve všech časo­vých obdo­bích Hugh Jackman (X-Men, Dokonalý trik) a Rachel Weisz (Mumie), kte­ří se pod­le mě do svých rolí vži­li vel­mi pře­svěd­či­vě. Tomu, co hra­jí oprav­du uvě­ří­te a přes­ně tohle je ten film, kte­rý to potře­bu­je ze vše­ho nej­ví­ce. Zde reži­sér oprav­du nešlá­pl ved­le.

Film, jak už jsem řekl v úvo­du, pojed­ná­vá o veli­ce závaž­ném téma­tu – Co bychom byli schop­ni udě­lat pro­to, aby náš život trval věč­ně? Co kdy­bys­te moh­li žít věč­ně? Taková je hlav­ní myš­len­ka toho­to dra­ma­tu. A věř­te, že to není žád­ná odde­cho­vá zále­ži­tost. Je to film plný emo­cí a k pocho­pe­ní bude­te muset čas­to pořád­ně pře­mýš­let. Opravdu se nejed­ná o sní­mek, kte­rý vás vede za ručič­ku od začát­ku do kon­ce a pak vám ješ­tě vše polo­pa­tě vysvět­lí a ujas­ní. To oprav­du neče­kej­te. Film má per­fekt­ní atmo­sfé­ru, kte­rá vás oka­mži­tě od začát­ku doslo­va vtáh­ne a pus­tí vás tepr­ve až u  závě­reč­ných titul­ků. Ale i poté se nad tím vším urči­tě nejed­nou poza­sta­ví­te a věř­te, že bude o čem pře­mýš­let. Stopáž je zvo­le­na cel­kem vhod­ně a čítá asi 97min. Na kla­sic­ký film málo, ale zde je to oprav­du vel­mi vhod­ná vol­ba.

Ovšem pozor, sní­mek roz­hod­ně není pro kaž­dé­ho! Pokud mezi vaše nej­ob­lí­be­něj­ší fil­my pat­ří pře­de­vším ty akč­ní, ve kte­rých teče krev po hek­to­li­t­rech a  žád­ný pří­běh nepo­tře­bu­je­te, tak o  tomhle ani náho­dou nepře­mýš­lej­te. Akci bys­te hle­da­li oprav­du těž­ko a jedi­né, co bys­te našli je nuda. Pro všech­ny ostat­ní však vře­le dopo­ru­ču­ji. Premiéra sním­ku je již 8.3.2007, tak to nepro­pás­ně­te.

Verdikt: Perfektní atmo­sfé­ra, herec­ké obsa­ze­ní, pří­běh, pros­tě všech­no, co by měl dob­rý film mít a také má. Nic tako­vé­ho tu vel­mi dlou­ho neby­lo a pokud bude­te mít mož­nost shléd­nout, vře­le dopo­ru­ču­ji.

Hodnocení: 5/5

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • A proč já? - Undiscovered11. března 2006 A proč já? - Undiscovered Už jsem vyrostl ze snů o šťastné lásce, krásném vztahu a dokonalém partnerském soužití. Můj osobní názor je, že láska je záležitostí jen na pár týdnů. Poté buďto zjistíte, že to není noc […]
  • Čtyři slunce (2012)25. března 2012 Čtyři slunce (2012) Režisér Bohdan Sláma se nám vrátil na plátna kin se svým novým snímkem. Jedná se o typickou "slámovinu", tedy o film, který primárně pojednává o společenských ztroskotancích, outsiderech, […]
  • O koních a lidech (Hross í oss) 201318. září 2014 O koních a lidech (Hross í oss) 2013 Island je zvláštní země. Malý počet obyvatel a přitom takřka každý je tam nějaký umělec. Bůhví, čím to bude. Možná tou bezprostřední láskou ke koním.. Film O koních a lidech […]
  • Nenávist (The Grudge) – Je to Kruh, není to Kruh…?10. července 2005 Nenávist (The Grudge) – Je to Kruh, není to Kruh…? Jak to ti Japonci jenom dělají? Musím říct, že Japonci mě poslední dobou hodně překvapují. Vůbec bych od asijských filmařů nečekal, že jsou schopni natočit hned několik tak dobře […]
  • n200804282120 Etiopie30. dubna 2008 Odstřelovač (Shooter) Je klidná noc. Všichni lidé dobré vůle dávno spí. Velmi by je ale překvapilo, co se teď děje na okraji města. Tam, kam nikdo nechodí bezdůvodně. Místní hřbitov je totiž svědkem činnosti […]
  • Noe v Komixu15. srpna 2015 Noe v Komixu U příležitosti premiéry filmu Noe byl vydán i komiksový příběh. Na scénáři spolupracoval i hlavní tvůrce filmu Darren Aronofsky. Spolu s ním scénář napsal i Ari Handel. Výtvarné zpracování […]
  • Matka / The Mother3. května 2013 Matka / The Mother “We’ll be like that one day. No one wanting us.” May je obyčejná penzistka, která žije svůj obyčejný život se stárnoucím a chátrajícím manželem Tootsem. Když jednoho dne sbalí kufry i […]
  • In my father´s den – 85%18. května 2011 In my father´s den – 85% Co je to přátelství? Jak a mezi kým může vzniknout? Za jakých okolností vydrží? Do novozélandského zapadákova přijíždí po sedmnácti letech válečný reportér Paul, kvůli majetkovému […]
  • n200902052011 Dav6. února 2009 Nepřítel před branami (Enemy at the Gates) 17. července roku 1942 začala jedna z největších bitev II. světové války. Bojovalo se o průmyslové město na Volze, tehdejší Stalingrad a velení obou armád - sovětské i německé - si byla […]