Babel - Babylón; další Iňárritův film po Amores Perros a 21 gramech

200701221826 2006 babel 01022


Příběh Babylonu se ode­hrá­vá na tří kon­ti­ne­tech. V Maroku žijí dva syno­vé chudé­ho pas­tev­ce a při jed­né hře, způ­so­bí svou naiv­ní dětin­skou, na prv­ní pohled neškod­nou hrou s puš­kou, pro­blém, kolem kte­ré­ho se bude točit celý film. Vystřelí na ame­ric­ký auto­bus, jen kvů­li vyzkou­še­ní puš­ky, ale zasáh­nou ame­ric­kou turist­ku, kte­rá je se svým man­že­lem na dovo­le­né, kte­rá by měla urov­nat jejich pro­blémy a nesrov­na­los­ti v man­žel­ství. Poblíž mexi­ka mezi­tím hlí­dá jejich děti chů­va Amélia. Její syn se žení ale ona nemů­že nechat děti samot­né a tak se roz­hod­ne je taj­ně pře­vézt přes hra­ni­ce a navští­vit syno­vu svat­bu. V Japonsku se hlu­cho­ně­má stu­dent­ka sna­ží něja­kým způ­so­bem navá­zat kon­takt s opač­ným pohla­vím, nicmé­ně její poku­sy jsou neú­spěš­né. S jejím otcem se vzpa­ma­to­vá­vá z tra­gic­ké sebe­vraž­dy její mat­ky. Propojení jejich jinak odřízlé­ho svě­ta zaří­dí dáv­ný dar puš­ky její­ho otce v dobách, když pobý­val v Maroku, což je ta zbraň, kte­rou pou­ži­li syno­vé pas­tev­ce při zra­ně­ní ame­ric­ké turist­ky.Tento film je posled­ním z tri­lo­gie fil­mů, na kte­ré spo­lu­pra­co­va­li Alejandro Gonzáles Iňárritu a Guillermo Arriaga. Avšak opro­ti Amores Perros a 21 gra­mům se sta­ví jako dale­ko vyzrá­lej­ší a s dale­ko vět­ším citem zpra­co­va­né dílo. Iňárritova režie pev­ně drží opra­tě nad pří­bě­hem a nedo­vo­lí, aby film sklouz­nul k lev­ným pato­so­vi­tým scé­nám, což je v tom­to téma­tu – mezi­ná­rod­ním kon­flik­tu dra­ma­tu o pře­ži­tí dosti čas­tý jev. Příběh sta­ví zvol­na a nic nechce uspě­chat. Své kar­ty vyklá­dá pona­lu, ale jis­tě a kaž­dou scé­nu skon­čí přes­ně ve chví­li, aby si jí člo­věk ucho­val vry­tou v pamě­ti, ale aby neby­la kýčo­vi­tou a nesna­ži­la se jen z divá­ka za kaž­dou cenu vyždí­mat poci­ty.

Hlavní lin­kou fil­mu a také tou nej­ví­ce dra­ma­tic­kou je bez­po­chy­by osud dvou man­že­lů Racharda (Brad Pitt) a Susan (Cate Blanchett), kte­ří odje­li vyře­šit svou kri­zi v man­žel­ství ces­tou do Maroka. Oproti této dra­ma­tic­ké lin­ce sto­jí dva pří­běhy, kte­ré spí­še dokres­lu­jí atmo­sfé­ru a pomá­ha­jí pro­hlu­bo­vat důraz na pro­blém svě­to­vé­ho kon­flik­tu, kte­rý je zapo­čat blbou naiv­ní dět­skou hrou. Ovšem nemá­te pocit, že by vás reži­sér nějak šidil. Z dra­ma­tic­ky a emo­ci­ál­ně vypja­tých scén v Maroku se pře­su­ne­te do Japonska, kde žije naše hlu­cho­ně­má dív­ka. Tady se řeší zce­la jiné pro­blémy a v tom­to kon­tex­tu je asi nej­ví­ce patr­ný význam celé­ho fil­mu. Dívka má pro­blémy s komu­ni­ka­cí ve svě­tě, je zce­la odříz­nu­tá od nor­mál­ní­ho svě­ta a svou posun­ko­vou řečí není schop­ná se domlu­vit s chlap­ci, s kte­rý­mi by měla zájem se sezná­mit. Její poku­sy pak při­jdou poně­kud výstřed­ní, ale při­tom jsou zce­la pocho­pi­tel­né. Snaha o jaký­ko­liv kon­takt se svě­tem, kte­rý je jí tolik cizí.

Slovo Babylon je ozna­če­ním pro bib­lic­ký pří­běh, ve kte­rém lid sta­věl vyso­kou věž až do nebe. Bůh jim však kvů­li jejich pýše změ­nil jazyk. Začli být neschop­ní komu­ni­ko­vat a kvů­li kon­flik­tům věž nedo­sta­vě­li. Ano, to je Babylon. Tento film pojed­ná­vá o stej­né věci. O neschop­nos­ti komu­ni­ka­ce lidí mezi sebou. O nepo­cho­pe­ní dru­hé­ho, nevy­jí­tí mu vstříc... Iňárritu zde roze­hrá­vá diva­dlo, kte­ré svou aktu­ál­nos­tí až mra­zí. Aneb jak se již poví­dá v trai­le­ru: „Jestliže chce­te být pocho­pe­ni, poslou­chej­te.“

Za zmí­ně­ní roz­hod­ně sto­jí i výbor­ná hud­ba od koho jiné­ho než Gustava Santaolalla, kte­rý byl již pode­psán jak pod Amores Perros tak i 21 gra­mech. Její táh­lé a melan­cho­lic­ké tóny pod­po­ru­jí atmo­sfé­ru fil­mu a dáva­jí mu tak jedi­neč­nou výpo­věd­ní hod­no­tu. Samozřejmě i vizu­ál­ní strán­ka toho­to díla je pěk­ná, ať už mlu­vím o stři­hu, kte­rý je zpra­co­ván podob­ně jako 21 gra­mů, ale s vět­ším důra­zem na ori­en­ta­ci divá­ka, nebo kame­ře. Ta plní svůj účel doko­na­le. Rámuje pří­běh krás­ný­mi sta­tic­ký­mi cel­ky a výbor­nou kom­po­zi­cí se zábě­ry s ruč­ní mír­ně roz­kle­pa­né kame­ry, kte­rá zde pomá­há dostat do zábě­rů onu drs­nost a roz­hod­ně neru­ší, jak se z mého pohle­du bčas stá­va­lo nepří­klad u Letu 93.

Více na Kritiky.cz
Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme na 53. ročníku MFF KV herec, režisér, scenárista, producent a hudebník Tim Robbins, držitel Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu Tajemná řeka (Mystic River, 2003) a oscarové nominace za nejlepší režii filmu Mrtvý muž přichází (Dead Man Walking, 1995). Tim Robbins měl díky rodinnému zázemí blízko k uměleckému prostředí. Hereckou kariéru za...
Tisková konference – seriál Neviditelní - 2. sada fotek ...
Mimoni (The Minions) – Recenze – 60% Předem jsem se animáku Mimoni trochu bál, a to oprávněně. Ve dvojici filmů Já, padouch toti...
České dějiny mají své hrdiny Pro čtenáře od osmi let je určená publikace Pavly Šmikmátorové České dějiny mají své hr...
The Walking Dead Season 1 (epizoda 1 - epizoda 5) Hodnocení: 75% Žánr: akční adventura Jazyk: anglicky Multiplayer: off-line Výrobce...

Iňárritu doká­zal, že pat­ří mezi evrop­skou špič­ku a udr­ží si stej­ný styl fil­mu i bez opa­ko­vá­ní věcí, kte­ré řekl někde už někde jin­de. Mimo jiné tenhle film v Cannes vyhrál za režii a střih a na Zlatých gló­bech za nej­lep­ší film-drama. U nás má film pre­mi­é­ru až 22.února.

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Meruňkový ostrov - 60%21. března 2012 Meruňkový ostrov - 60% Hlavní ženskou hrdinkou je žena středního věku, která se zamiluje do staršího řidiče nákladního vozu. Náhle jejich setkávání ustane. Po nějakém čase nalezne žena v autobazaru milencovo […]
  • Dům (Dom 2011)18. června 2012 Dům (Dom 2011) Film Dům slovenské režisérky Zuzany Liové je snímkem, na který jsem se dlouho těšil. Film získal slušné kritiky a i diváci mu vyjádřili svoji návštěvou biografů přízeň. Dokonalý předpoklad […]
  • n200905151003 625. května 2009 Hellboy Převést na filmové plátno některý z Mignolových komiksů o tzv. pekelném chlapci, bylo dlouho snem jistého mexického režiséra jménem Guillermo del Toro. Ale kdo to je? Je vůbec rozumné […]
  • The Amazing Spider-Man - 55%29. června 2012 The Amazing Spider-Man - 55% Nový film s mladým hrdinou se schopnostmi pavouka opět přitahuje do kin diváky. Peter Parker ve filmu prožívá celkem zásadní přeměnou a současně se stává aktivním v přístupu ke svému […]
  • Neboj13. července 2012 Recenze - Nebojte se tmy Bohužel, když jsem minule psal recenzi na Zrcadla, tak jsem zapomněl, že po dobu neaktivity jsem zhlédl ještě jeden film a tím byl film Nebojte se tmy (Don't Be Afraid of the Dark). Tento […]
  • Amy: Film o talentované, nesmrtelné zpěvačce18. srpna 2015 Amy: Film o talentované, nesmrtelné zpěvačce Nemám ve zvyku chodit do kina na dokumentární filmy. Pro tentokrát jsem učinil výjimku a udělal jsem dobře. Nový film „Amy“ je totiž „tak trochu jiný“ dokumentární film. Smutný příběh […]
  • n200804191006 Matka25. dubna 2008 Ti druzí (The Others) Režisér španělského původu Alejandro Amenábar se do širšího povědomí diváků zapsal filmem Abre los ojos, 1997 (Otevři oči). Film se zalíbil Tomu Cruisovi, jenž neváhal a koupil práva na […]
  • Kajínek – příliš mnoho povyku9. srpna 2010 Kajínek – příliš mnoho povyku Je režijní debut herce a kaskadéra Petra Jákla ml., inspirovaný skutečným příběhem nejpopulárnějšího českého zločince posledních let, další bulvární senzací, která má jen přitáhnout […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *