Ya yen - The Banquet


K mému vel­ké­mu potě­še­ní zača­ly před pár roky fil­my z asij­ské pro­duk­ce opět zapl­ňo­vat seda­dla i západ­ních kin. Přispěly k tomu dechbe­rou­cí hity jako Tygr a drak, Hrdina nebo Klan léta­jích dýk. Jistě, ne kaž­dý divák doká­zal pře­kous­nout to, že se hlav­ní posta­vy vzná­še­ly vzdu­chem a zvlá­da­ly tako­vé kous­ky, kte­ré by nedo­ká­zal Superman. Ale přes­to i ti, kte­rým ten­to styl nese­dl muse­li při­znat, že po vizu­ál­ní strán­ce (a pře­de­vším pak mlu­vím o cho­re­o­gra­fii sou­bo­jů) jsou hity z asij­ské pro­duk­ce bez­kon­ku­renč­ní.The Banquet pokra­ču­je v nasto­le­ném tren­du a dává si zále­žet na tom, aby stře­ty vypa­da­ly co nej­lé­pe. Nejsou tak barev­ně výraz­né jako ve zmí­ně­ném Hrdinovi a nejsou ani tak monu­men­tál­ní (maxi­mál­ní počet bojov­ní­ků se počí­tá na desít­ky, ne na stov­ky). Navíc je jich až pře­kva­pi­vě málo. I před úcty­hod­nou dél­ku Ye yan (přes dvě hodi­ny) se vět­ši­nu času nevál­čí, ale­spoň ne s pomo­cí zbra­ní. Tentokráte jsou tu hlav­ní pře­de­vším dia­lo­gy a sáhodlou­hé zábě­ry na tvá­ře ústřed­ních postav.

Osobně jsem byl z počát­ku zma­te­ný. Neustále jsem čekal, kdy se všich­ni vrh­nou do boje a vyře­ší své pro­blémy ostřím meče. Především kvů­li tomu, že úvod­ní bitva je zvlád­nu­ta na výbor­nou. Je neu­vě­ři­tel­ně poe­tic­ká, evo­ku­je spí­še tanec, avšak je také poměr­ně bru­tál­ní. Postupem času ale bude akce ubý­vat a k vlá­dě se dosta­nou slo­va. Byl jsem nejdří­ve poměr­ně zkla­mán, pro­to­že jsem oče­ká­val hlav­ně gigan­tic­ké bitvy. Ale čím více se blí­ži­lo tra­gic­ké finá­le, tím více mě vzta­hy mezi něko­li­ka hlav­ní­mi posta­va­mi zají­ma­ly více a více.

K tomu bez pochyb pomoh­lo i herec­tví před­sta­vi­te­lů ústřed­ních rolí. Křehká Ziyi Zhang, Daniel Wu, You Ge nebo Xun Zhou nepře­hrá­va­jí, nao­pak si vysta­čí s mini­ma­lis­tic­ký­mi výra­zo­vý­mi pro­střed­ky. Sázejí hlav­ně na to, že jejich emo­ci­o­nál­ní roz­po­lo­že­ní bude čitel­né z jejich očí. A fun­gu­je to i v pří­pa­dě nás, kte­ří nepo­chá­zí­me z asij­ské­ho kon­ti­nen­tu.

Je více než oči­vid­né, že inspi­ra­cí pro The Banquet se sta­ly tragé­die (film také bývá popi­so­ván jako ztra­ce­ná adap­ta­ce Hamleta). Příběh je zasa­zen do desá­té­ho sto­le­tí, když je Čína pohl­ce­na cha­o­sem. Nový císař dose­dl na trůn díky tomu, že za podiv­ných okol­nos­tí zemřel jeho bra­tr. Nový pano­vík dělá nárok nejen na trůn, ale také na jeho mla­dou man­žel­ku Wan (Ziyi Zhang). Ta je ale zami­lo­vá­na do syna mrt­vé­ho vlád­ce, své­ho nevlast­ní­ho syna Wu Luana (Daniel Wu). Ve hře je tak pomsta, tou­ha po moci i lás­ka.

Asiaté jsou kro­mě bojo­vých scén také mis­try emo­cí. Někdy je sna­ha zapů­so­bit na city pro západ­ní­ho divá­ka mož­ná až pře­hna­ná, ale stá­le ješ­tě sne­si­tel­ná. Zásluhu na tom mám také hud­ba, kte­rá je jed­nou z nej­vět­ších před­nos­tí Ye yan. Především pak finál­ní kou­sek je, i přes­to­že, mu asi málo­kdo z nás poro­zu­mí (ješ­tě, že exis­tu­jí titul­ky), fas­ci­nu­jí­cím zážit­kem.

Přesto se prav­dě­po­dob­ně v závě­ru nevy­hne­te urči­té­mu zkla­má­ní. Jak bylo zmí­ně­no, film vel­mi brzy nasto­lí poma­lé tem­po a ube­re na akč­nos­ti. I tak ale čeká­te, že se na kon­ci ode­hra­je finál­ní bitva, kte­rá vás sra­zí do kolen. Nedočkáte se. Dojde jen na men­ší střet, kte­rý je zastí­něn kon­cem, ve kte­rém vět­ši­na postav umí­rá, tak jak je v tragé­di­ích zvy­kem.

Trošku se obá­vám toho, že naše pub­li­kum Ye Yan nepři­jme. Hrdinu nebo Klan léta­jí­cích dýk plno lidí zhlédlo pro­to, že tyto fil­my nabíd­ly atrak­tiv­ní akci. Ostatní aspek­ty byly pro někte­ré divá­ky podruž­né. V The Banquet je bojo­vých scén oprav­du mini­mum, jde spí­še o komor­ní dra­ma v úchvat­ném vizu­ál­ním podá­ní, kte­ré pro něko­ho ply­ne až v pří­liš poma­lém tem­pu.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • X-Men: Poslední vzdor - Násilně vykonstruované doťuknutí úspěšné série.5. ledna 2007 X-Men: Poslední vzdor - Násilně vykonstruované doťuknutí úspěšné série. Pomyslné střídání stráží ve filmu je jen o něco málo frekventovanějším jevem než střídání stráží před prezidentským sídlem. Škatule se hejbou takřka za každým rohem, a abychom si vybavili […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • 300: Bitva u Thermopyl - Vítejte v pekle.16. dubna 2007 300: Bitva u Thermopyl - Vítejte v pekle. Když se dva perou, třetí se popcornem dáví. Tak nějak by mohl znít reklamní slogan snímku 300. Snyder naplnil očekávání (do vcelku uspokojivého množství puntíků) a potvrdil, že když […]
  • Pokémon: Detektiv Pikachu | Pokémon: Detective Pikachu9. května 2019 Pokémon: Detektiv Pikachu | Pokémon: Detective Pikachu Pokémon byl fenomén mého dětství, před kterým se prostě nedalo utéct. Ať už šlo o animovaný televizní seriál, karetní hry nebo videohry pro všechny myslitelné herní konzole. Od té doby už […]
  • Hvězdné Války: Epizoda II - Klony Útočí - So 21. 5. 2005 - Nova 20:0015. května 2005 Hvězdné Války: Epizoda II - Klony Útočí - So 21. 5. 2005 - Nova 20:00 Jen na málokterý film se člověk těší tak, že počítá každou minutu do jeho premiéry. Jen na málokterý film se člověk těší tak, že si nenechá ujít žádný dokument, žádnou zmínku o něm. Jen na […]
  • Klan létajích dýk20. března 2005 Klan létajích dýk V poslední době nejopěvovanější čínský režisér, Zhang Yimou, jehož Hrdina byl nominován na cenu Akademie vypustil do světa své další dílo, a i to má na sobě nálepku „Oscar nominee“. Klan […]
  • The Forbidden Kingdom5. června 2008 The Forbidden Kingdom The Forbidden Kingdom mělo smůlu. Na jednu stranu jeho ohlášení vyvolalo nadšení, protože se v něm měly poprvé střetnout dvě asijské hvězdy nejvyšší zářivosti – Jet Li a Jackie Chan, na té […]
  • Tohle je Sparta! - Meet The Spartans18. září 2008 Tohle je Sparta! - Meet The Spartans Děsný doják, Děsný biják to jsou filmy, které mají několik věcí společných. Kromě tvůrců také to, že je kritici nesnášejí, ale publikum docela hojně plní kina. Parodie je sice možná […]
  • Noc úplňku - Joong-cheon31. března 2008 Noc úplňku - Joong-cheon O Noci úplňku jsem něco málo četl pár měsíců před jeho vydáním, ale časem jsem na něj zapomněl. Narazil jsem na něj znovu až poté, co jsem si prohlížel přehled filmů, která se v daném […]
  • n200708281404 LDL28. srpna 2007 Říše vlků (L´Empire des Loups) Autor Purpurových řek nám tentokrát předkládá další své dílo s názvem L´Empire des Loups. Film se nedá jednoduše zaškatulkovat, či označit cedulkou Doporučeno, nebo Jen při absenci nápadů […]