Utržený ze řetězu


Utržený ze řetě­zu budiž důka­zem, že ani exhi­bi­ce mis­tra bojo­vých umě­ní nemu­sí být nut­ně plytká nuda s nená­pa­di­tým dějem.

Danny, kluk asij­ské­ho půvo­du, není vycho­vá­ván zrov­na stan­dard­ním způ­so­bem. „Strýček“ Bart, u kte­ré­ho žije, Dannyho prý kdy­si našel na uli­ci a ujal se ho – nechtěl však pomo­ci jemu, nýbrž sobě. Bart pro­to vycho­vá­vá Dannyho jako psa. Danny žije v kle­ci a v pod­sta­tě už ani není scho­pen žád­ných citů. Na krku má obo­jek, kdy­ko­liv mu obo­jek Bart sejme, neo­če­ká­vá se od Dannyho nic jiné­ho než to, že pomů­že své­mu „páníč­ko­vi“ a něko­ho zabi­je, ane­bo při­nejmen­ším důklad­ně postra­ší.

Jednou zůsta­ne Danny ve ved­lej­ší míst­nos­ti a čeká na Bartův sig­nál. Slepý pia­nis­ta Sam (postar­ší, ale skvě­le ele­gant­ní Morgan Freeman), kte­rý vstou­pí dovnitř a začne hrát, vzbu­dí v Dannym zájem o hud­bu. Danny však musí však dokon­čit svůj úkol, a poté si ho Bart odve­de zpát­ky „do kle­ce“. Danny ale dostá­vá ješ­tě jed­nu šan­ci setkat se se Samem. „Nehodu“ Bartova auta a jeho pro­stří­le­ní skrz naskrz Danny pře­ži­je a vra­cí se na toto sta­ré zná­mé mís­to. Je zra­něn, ale Sam se svo­jí „opa­t­rov­ni­cí“ Viktorií se ho ujme, na nic se ho neptá a sna­ží se ho dou­čit ale­spoň něco z toho, co Danny zameš­kal.

Danny najed­nou zjiš­ťu­je, že může dělat i jiné věci než jen mlá­tit a zabí­jet … a že mu to dokon­ce činí potě­še­ní. Kromě oblí­be­né­ho naku­po­vá­ní v super­mar­ke­tu a pojí­dá­ní zmrz­li­ny mu nej­víc uča­ru­je hra na pia­no. Láska k hud­bě se uka­zu­je být vel­mi zásad­ní pro děj fil­mu a dokon­ce pomá­há Dannymu obje­vit sta­ré city a zavzpo­mí­nat si na někte­ré zážit­ky z minu­los­ti.


Ve chví­li, kdy Sam nabíd­ne Dannymu, aby zůstal u něj v bytě, jsem se obá­val, že se z fil­mu může stát pěk­ně roz­va­ře­ná bram­bo­rač­ka… Nestane se to, nao­pak tím Utržený ze řetě­zu zís­ká jaký­si dal­ší roz­měr. V prv­ní čás­ti fil­mu jde o mlá­tič­ku, ve dru­hé se ale mění v dra­ma (pozor na mož­ná tro­chu jiný prv­ní pohled!). Tahle mlá­tič­ka je poměr­ně svě­ží, má výbor­nou bojo­vou cho­re­o­gra­fii (nevě­řil bych, jak dlou­ho se můžou dva prát na metr širo­kém záchod­ku), ode­hrá­vá se v ori­gi­nál­ních kuli­sách a s ori­gi­nál­ní­mi pro­střed­ky), ve chví­lích odde­chu může­me sle­do­vat „postup­nou pře­mě­nu“ Dannyho ze psa v lid­skou bytost.

Zajímavý nápad se sluš­ný­mi herec­ký­mi výko­ny Jet Li a Morgana Freemana by mohl uspo­ko­jit pří­z­niv­ce thrille­ru i bojo­vých umě­ní…

O filmu:

Danny The Dog
Scénář: Luc Besson
Režie: Louis Leterrier
V hlav­ních rolích: Jet Li, Morgan Freeman, Bob Hoskins, Kerry Condon
Francie, Hongkong, USA, Velká Británie 2005, 99 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Super Size Me17. března 2006 Super Size Me Režisér Morgan Spurlock si dal nelehký úkol. Po dobu jednoho měsíce se bude stravovat výhradně v McDonaldu, bude tam jíst 3 jídla denně, nesmí jíst stále to samé, rsp. musí vyzkoušet […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Tajemné okno12. května 2004 Tajemné okno Tajemné okno opět patří k filmům, které slabší jedinci obvykle nevidí úplně celé. Jsou zde scény, které jsem osobně neměla nervy ani poslouchat natož se na ně podívat. Otrlejším náturám v […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Shingeki no Kyojin - 95%14. září 2017 Shingeki no Kyojin - 95% Slyšela a četla jsem několik názorů, že prvních pár dílů se musí přetrpět, a plně s nimi souhlasím. Příběh mě začal pořádně zajímat až asi od 5. dílu. Takže pokud je mezi vámi někdo, kdo […]
  • Slender Man (když mizí středoškolačky v Massachusetts)23. srpna 2018 Slender Man (když mizí středoškolačky v Massachusetts) Slender Man jako postava patří mezi snad nejznámější creepypasty které kolují po internetu. Tyhle krátké hororové příběhy, jejichž popularita byla pár let zpět na vrcholu, mají své kouzlo […]
  • Slender Man20. srpna 2018 Slender Man Slender Man jako postava patří mezi snad nejznámější creepypasty které kolují po internetu. Tyhle krátké hororové příběhy, jejichž popularita byla pár let zpět na vrcholu, mají své kouzlo […]