Utržený ze řetězu - Danny the Dog/Unleashed


Akční film. Pokud hod­lá­me sle­do­vat titul, kte­rý pat­ří do toho­to žán­ru, čeká­me hlav­ně a pře­de­vším divo­ké honič­ky v autech, zbě­si­lé pře­střel­ky a rych­lé pěst­ní sou­bo­je. Příběh? Dobrá, dob­rá, něja­ký by měl být. Ale vět­ši­nou je jeho hlav­ní funk­cí, aby sle­pil dohro­ma­dy sérii akč­ních scén. Utržený ze řetě­zu je akč­ní pro­jekt, jen­že ne oby­čej­ný. Jedné z hlav­ních rolí se ujal Morgan Freeman. To napo­ví, že nejde jen o oby­čej­ný biják, kte­rý sází na to, že roz­bí­je­ní hlav bude co nej­e­fek­tiv­něj­ší. Hlavního arcis­li­zou­na ztvár­nil Bob Hoskins, kte­rý také není zrov­na čas­tým jmé­nem v titul­cích akč­ních fil­mů. Hlavní role Dannyho sice při­padla Jet Liemu, kte­rý nao­pak kope rád, dob­ře a čas­to. Ale i když by bylo oče­ká­va­tel­né, že on se bude sta­rat o likvi­do­vá­ní zápo­rá­ků a Morgan Freeman a Bob Hoskins si vez­mou na sta­rost cha­rak­ter­ní herec­tví, není tomu tak. Mrštný Asiat se jim stá­vá rov­no­cen­ným spo­lu­hrá­čem a uka­zu­je, že je vyba­ve­ný nejen fyzic­ky, ale že zvlád­ne uvě­ři­tel­ně podat i psy­cho­lo­gic­ky hlub­ší posta­vy.A ten­to­krá­te to bylo potře­ba. Příběh Utrženého ze řetě­zu z pera Luca Bessona je totiž mír­ně pře­hna­ný, ale záro­veň také netra­dič­ní a  pro­myš­le­ný. Danny (Jet Li) byl od dět­ství vycho­vá­va­ný Bartem (Bob Hoskins), kte­rý se sice nechá nazý­vat jeho strýč­kem, ale ke své­mu svě­řen­ci se cho­vá jako ke zví­ře­ti. Jedná s  ním jako se psem a sou­čas­ně od něj vyža­du­je jen to, aby poté, co mu sejme obo­jek, zabil kaž­dé­ho na koho mu uká­že. Až svůj úkol spl­ní, je zavřen do své kle­ce. Danny neu­mí číst, psát, ani řád­ně mlu­vit, zvlá­dá jen něko­lik základ­ních frá­zí. Nikdy nic podob­né­ho ke své­mu živo­tu nepo­tře­bo­val. Musí být rych­lý a sil­ný. To je vše, co je po něm žádá­no. Jednoho dne je, ale Bart postře­len a Danny uprch­ne pryč v domně­ní, že je jeho pán mrt­vý. Shodou okol­nos­tí se dostá­vá ke sle­pé­mu ladi­či pian Samovi (Morgan Freeman) a jeho nevlast­ní dce­ři Victorii (Kerry Condon). Teprve tady pozná, co je to „být“ člo­vě­kem.

Můžeme dis­ku­to­vat o tom, na kolik je děj uvě­ři­tel­ný, ale jas­né je to, že záplet­ka je ori­gi­nál­ní a posky­tu­je dosta­tek pro­sto­ru pro herec­tví i akč­ní scé­ny. Určitě není pře­kva­pe­ním, že Morgan Freeman je výteč­ný jako ostat­ně téměř vždy. Ale nej­ví­ce mě okouz­lil Jet Li. Jeho Danny, kte­rý se s dětin­skou nai­vi­tou a roz­to­mi­los­tí sezna­mu­je s  reál­ným svě­tem, je výteč­ný (scé­ny, ve kte­rých se jako malý kluk scho­vá­vá pod poste­lí, jsou bez­chyb­né). Kerry Condon je jedi­ným výraz­něj­ším žen­ským ele­men­tem ve fil­mu, ale není jen sym­pa­tic­kým doplň­kem ústřed­ní tro­ji­ce, avšak dobrou herec­kou part­ner­kou. Ano, kva­lit ostat­ních ústřed­ních postav nedo­sa­hu­je, ale s ohle­dem na její věk se nebo­jím pro­hlá­sit, že za pár let z ní bude vyni­ka­jí­cí hereč­ka. Bob Hoskins sice nebu­dí strach svým vzhle­dem, ale díky tomu, že Bartovi vde­chl not­nou dáv­ku slizkos­ti, úlis­nos­ti, ale také bru­ta­li­ty, je zápo­rák, kte­ré­ho záko­ni­tě nená­vi­dět musí­te.

Jako dra­ma Utržený ze řetě­zu fun­gu­je. A jak je na tom akce? Vůbec ne špat­ně. Jet Li už se sice poma­lu vzdá­vá kari­é­ry akč­ní hvězdy (ješ­tě se může­me těšit na Fearless), přes­to neztrá­cí for­mu a stá­le doká­že dechbe­rou­cí kous­ky. Tentokrát není frek­ven­ce bojo­vých scén tak čas­tá, ale upřím­ně to vůbec neva­dí, díky herec­ké­mu kon­cer­tu hlav­ních před­sta­vi­te­lů. Kromě toho, pokud pře­ce jen bude­te tou­žit po  pořád­né bit­ce, tak se ke kon­ci dočká­te.

Utržený ze řetě­zu ješ­tě pořád pat­ří do žán­ru akč­ní­ho fil­mu. Jenže na roz­díl od drti­vé vět­ši­ny svým kon­ku­ren­tů má duši. A  díky tomu se dostá­vá před ostat­ní, i když bys­te našli titu­ly, kde jsou bojo­vé scé­ny cho­re­o­gra­fic­ky lépe zvlád­nu­té. Ovšem ten­to­krá­te vás bude zají­mat, jak budou hlav­ní hrdi­no­vé pro­ží­vat své osu­dy a nejen to, kolik záře­zů na paž­bě si udě­la­jí.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Ztraceno v překladu - Tolik nominací na Oscara, tolik zklamání..4. července 2004 Ztraceno v překladu - Tolik nominací na Oscara, tolik zklamání.. Tak jsem zase jednou doplatil na svou důvěru v názory jiných. Když jsem se poprvé dozvěděl o filmu Ztraceno v překladu, nepřisoudil jsem mu příliš ambicí na úspěch (tzv. jsem jej odvrhl […]
  • The Pyramid (2014)6. prosince 2015 The Pyramid (2014) Člověk který už nakoukal několik základních filmů, které se holedbají kolonkou "horor", má jasno. Když už tým amerických vědců vykope nějakou starou stavbu, tak je jasné, že se bude něco […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • The Rainmaker (Vyvolávač deště) 19977. ledna 2013 The Rainmaker (Vyvolávač deště) 1997 Snímek Vyvolávač deště je dílem slavného režiséra F. F. Coppoly. Bohužel, možná se jedná o jeho poslední podařený film, což u autora takových pecek jako byl Kmotr, Apokalypsa, apod. jistě […]
  • Hra na hraně | Runner Runner [50%]3. ledna 2014 Hra na hraně | Runner Runner [50%] Hazard není zas tak častým tématem kriminálních filmů. Několik kousků ale vždy za rok do kin přeci jen přijde. Většinou však tyto snímky končí jen jako solidní avšak lehce průměrné […]
  • Alexander Veliký9. července 2005 Alexander Veliký Kinopremiéru tohoto filmu provázely dvě velké aféry. Tu první vyvolali Řekové, kteří se začali rozčilovat, že jejich hrdina je znázorněný jako bisexuál (vážně jsme ve 21. století?). Druhá […]
  • Pavučina snů - Dreamcatcher20. srpna 2004 Pavučina snů - Dreamcatcher Další filmové ztvárnění hororové knihy Stephena Kinga…(Novější) Tituly inspirovaného hororovými díly tohoto autora nemají zrovna štěstí na kvalitní ztvárnění. Většinou končí jako dvoudílné […]
  • Velkej biják - Epic Movie18. května 2007 Velkej biják - Epic Movie Filmové parodie ve stylu Děsnej doják nebo Velkej biják vznikají z několika důvodů. Samozřejmě hlavně proto, že vydělávají slušné miliony, ale také, aby naštvaly kritiky (i když ti jsou […]
  • Největší z Čechů – Sedláčkova z nouze ctnost10. září 2010 Největší z Čechů – Sedláčkova z nouze ctnost Ambiciózní scenárista a režisér Robert Sedláček střídá úspěšně filmové žánry. Po debutovém psychologickém thrilleru Pravidla lži loni divákům představil komediálně laděné Muže v říji a […]