Účastníci zájezdu - recenze


ento měsíc při­šel do kin nový čes­ký film pod­le kni­hy Michala Viewegha - Účastníci zájez­du. Jaký je celo­ve­čer­ní debut naděj­né­ho mla­dé­ho reži­sé­ra Jiřího Vejdělka? Více napo­ví naše recen­ze.

Účastníci zájez­du jsou již dru­hým Vieweghovým poči­nem, kte­rý byl v tak krát­ké době zfil­mo­ván. Minulý rok totiž Filip Renč pro Novu nato­čil Román pro ženy, kte­rý se stal nej­ú­spěš­něj­ším sní­mek co do počtu divá­ků minu­lý rok a Nova vycí­ti­la, že tahle lát­ka divá­ky táh­ne, tak­že proč toho nako­nec nevy­u­žít. Sebrala tedy reži­sé­ra seri­á­lu Redakce Jiřího Vejdělka, dala mu pra­chy a řek­la: TOČ (pokud mož­no kou­ka­tel­ný poho­do­vý a vtip­ný film). A tak se Vejdělek pus­til do prá­ce.

Angažoval poměr­ně schop­nou herec­kou sesta­vu, v čele s Evou Holubovou, Bobem Kleplem, Annou Polívkovou, Květou Fialovou, Janou Štěpánkovou a dal­ší­mi, ne moc zná­mý­mi herec­ký­mi před­sta­vi­te­li. V roli gaye zau­jal Adrian Jastraban, kte­ré­ho mno­zí z vás mohou znát tře­ba z cel­kem plit­ké­ho seri­á­lu Ulice, kde hra­je něja­ké­ho ukra­jin­ské­ho při­stě­ho­val­ce. Druhého gay­use ztvár­nil Jaromír Nosek (a také sluš­ně).

Děj fil­mu bych roz­dě­lil na tři čás­ti - jíz­da z Prahy k moři; uží­vá­ní si u moře (roz­hod­ně nej­lep­ší část) a odjezd od može (roz­hod­ně nej­hor­ší část). Při odjez­du se setká­vá­me se vše­mi účast­ní­ky zájez­du. Máme tu nor­mál­ní rodin­ku, dvě sta­ré dámy, dva homose­xu­á­ly, jed­nu hudeb­ní hvězdu, dvě mla­dé inte­lek­tu­ál­ky, typic­kou čes­kou buran­skou rodi­nu, jed­no­ho podi­ví­na a jako tře­šeň na dor­tu dva kla­sic­ké řidi­če auto­bu­su. Oba se jme­nu­jí Karel a oba jsou výbor­ní. I když si Pavel Liška s Miroslavem Krobotem zahrá­li epzi­do­ní role, doká­za­li je pozved­nout tak, že bez jejich pro­blé­mů, kte­ré neu­stá­le řeší (pod­šál­ky, kolik minut nechat tur­nu­su na vyčůrá­ní apod.) by film nebyl tím, co je.

Více na Kritiky.cz
Vetřelec ³ - na Blu-ray Co byste asi čekali? Třetího Vetřelce. Nezklamu Vás. Třetí Vetřelec se  natočil v roce 19...
Sahara Matthew McConnaghey vyměnil obleky za ležérní a coby dobrodruh Dirk Pitt se spolu se svým kamar...
Akta X – S11E08 - Důvěrně známý démon (Familiar) Je dobré najít konsenzus. Tak třeba lidé napříč kulturami a náboženstvími se pravděpodobn...
Vlk a tma - 60 % Vlk vystupuje v pohádkách jako záporný hrdina a pokud je nějaké prostředí nebezpečné, pak...
TEST: Rok narození má vliv na váš charakter a karmu! Zjistěte svůj osud podle tibetského horoskopu! Křesťané věří, že smrt je začátkem věčného života s Bohem už navěky. Hindové vě...

Výborný výkon podá­vá i Anna Polívková v roli ne moc hez­ké sta­ré pan­ny a cel­kem stra­vi­tel­ná mi při­šla i Jitka Kocurová v roli prů­vod­ky­ně Pamely (kte­rá je blbá jak moto­ro­vé dudy a Kocurová tu její blbost cel­kem sluš­ně zvlá­dá). Bohužel, na to, že mají Účastníci zájez­du býti kome­dií, na prv­ní pohled to tak ani nevy­pa­dá. Občas něja­ké sluš­ná hláš­ka pad­ne, ale není to v tako­vé inten­zi­tě, kte­rou bych si před­sta­vo­val. Navíc prv­ní a posled­ní část fil­mu jsou oprav­du sla­bé, tak­že kou­ka­tel­nost zachra­ňu­je jen ten pro­stře­dek. I tak si ale mys­lím, že bys­te se při sle­do­vá­ní moh­li uvol­nit, zapo­me­nout na sta­ros­ti a snad se i tro­chu poba­vit. Jsou to tři hvězdy, ani víc, ani míň.


Účastníci zájezdu - recenze
Hodnocení: 5 - ‎2 hl.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Účastníci zájezdu - „Našli ho na pláži, ležel tam jak vyvrženej vorvaň. Už se do něj pouštěli racci.“4. května 2019 Účastníci zájezdu - „Našli ho na pláži, ležel tam jak vyvrženej vorvaň. Už se do něj pouštěli racci.“ Kdo byl alespoň jednou v životě na českém autobusovém zájezdu, a to ideálně nějakých pár let nazpátek, určitě mu budou účastníci tohoto zájezdu velmi povědomí. Pár let nazpátky proto, že […]
  • Probudím se včera – divákova noční můra (40%)16. března 2012 Probudím se včera – divákova noční můra (40%) Proč chodit zbytečně kolem horké kaše. Další pokus o českou komedii je směšný sám o sobě, ale bohužel ne zásluhou dobře napsaného scénáře, zdařilé realizace či slušných hereckých výkonů. […]
  • Kvarteto - 50 %1. prosince 2017 Kvarteto - 50 % Poněkud nesourodá čtveřice třicátníků v čele se introvertním Robertem (Lukáš Melník) zažívá společné chvíle při zkouškách na koncert soudobé hudby. Čas tráví také v legendární hospodě […]
  • Želary - Nejlepší film Ondřeje Trojana8. května 2019 Želary - Nejlepší film Ondřeje Trojana Jmenovala se Eliška. Momentálně má ale ve svých dokumentech jméno Hana a směřuje s mužem, kterého ani nezná, do hor v pohraničí, kde se má ukrýt. Probíhá druhá světová válka… Eliška […]
  • Tátova volha - 65 %7. března 2018 Tátova volha - 65 % Červenobéžová karoserie auta značky Volha Gaz 21 se soškou jelena na přední kapotě působí na silnici jako mohutný koráb, a právě takové auto si z recese koupil jazzový trumpetista Ludvík. […]
  • Teroristka - Na každou svini jednou dojde4. dubna 2019 Teroristka - Na každou svini jednou dojde Tak nějak by se dal stručně shrnout příběh o jednom zlém Machovi a hodné učitelce Marii ve filmu Teroristka. Marie je slušná osoba, která by ráda dožila svůj život tam, kde žijí její […]
  • Na střeše - Z produkčního deníku7. února 2019 Na střeše - Z produkčního deníku Scény na střeše se točily v domě v centru Prahy, který má 7 pater + schody na střechu (8 nadzemních podlaží + střechu s další nástavbou se žebříkem) Na střechu bylo nutné dopravit […]
  • Na střeše - Herci a jejich role7. února 2019 Na střeše - Herci a jejich role Kde se vzala jména postav? Jména některých postav mají docela zajímavou historii. Pan Rypar se například jmenuje podle hudebního skladatele Reného Rypara, který složil hudbu k oběma […]
  • Pustina - 75 %19. října 2016 Pustina - 75 % Pustina může být území, kde nikdo nežije, ale takové jméno má u nás i několik obcí nebo jejich místních částí, kde lidé žijí. Obec Pustina ve filmu režiséra Ivana Zachariáše není umístěna […]
  • Strašidla - Několik zajímavostí souhrnně18. srpna 2016 Strašidla - Několik zajímavostí souhrnně Kolik lokací se vystřídalo? Film byl natáčen celkem v 9 lokacích: Zámek Líšno Zámek Liteň Základní škola Františka Josefa Řezáče – Liteň Veterina "U MED.Věda" – Řevnice Prádelna […]