Šifra mistra Leonarda


Moc dlou­ho netr­va­lo a jed­na z nej­kon­tro­verz­něj­ších knih posled­ní doby se dočka­la své fil­mo­vé podo­by. Převést na plát­no pří­běh o tom, jak Ježíš Kristus s Máří Magdalenou dítě měl, roz­ho­dl se celo­svě­to­vě uzná­va­ný reži­sér Ron Howard. A tak vzni­kl film, jenž pro­klí­nán a odsu­zo­ván byl ješ­tě dří­ve než prv­ní klap­ka padla…

O skan­dál­ní kni­ze Dana Browna Šifra mis­tra Leonarda toho už bylo napsá­no vel­mi mno­ho. A tak se tu nebu­du zdr­žo­vat všem dob­ře zná­mý­mi detai­ly o tom, jak jeho dílo obrov­ské pohor­še­ní u kato­lic­ké církve vyvo­la­lo, násled­ně se díky tomu­to best­selle­rem sta­lo, či o tom, jak Brown nálep­ku plagi­á­to­ra zís­kal a z toho stá­le vět­ší úspěch a bohat­ství čer­pal. 🙂

Už ten­to pří­běh samot­ný by byl dob­rým námě­tem na pohád­ku se šťast­ným kon­cem. I když… To, jak moc by byl ten konec šťast­ný, zále­ží spí­še na divá­cích. Šifra mis­tra Leonarda zaha­jo­va­la letoš­ní fes­ti­val v Cannes a hned po jejím uve­de­ní se do svě­ta roz­le­tě­ly ne zrov­na pozi­tiv­ní zprá­vy o tom, jak závě­reč­né titul­ky fil­mu byly dopro­vá­ze­ny iro­nic­kým posmě­chem pří­tom­ných novi­ná­řů a fil­mo­vých kri­ti­ků.

Nalijme si tedy čis­té­ho vína: ačko­li Šifra mis­tra Leonarda ve své kniž­ní podo­bě fun­gu­je jako skvě­lý thriller, o její fil­mo­vé ver­zi to říci bohu­žel nemů­že­me. Co si bude­me nalhá­vat – smrsk­nout tak sple­ti­tý děj do dvou­a­půl­ho­di­no­vé metrá­že je vel­ký risk. Zvlášť, když zde vystu­pu­je nema­lé množ­ství cha­risma­tic­kých postav, jež ani nema­jí moc pro­sto­ru k pro­je­ve­ní. Což je pří­pad zejmé­na hlav­ní­ho hrdi­ny Roberta Langdona (Tom Hanks), jenž dosta­ne tuto šan­ci až v závě­reč­né scé­ně, kte­rou mj. pova­žu­ji jako jed­nu z nej­lep­ších v celé his­to­rii kine­ma­to­gra­fie.

Langdona totiž po celý film dopro­vá­zí Sophie v pří­šer­ném podá­ní Audrey Tatou. Nikdy jsem nepo­chy­bo­va­la o jejím herec­kém talen­tu, avšak jedi­né, co o jejím výko­nu v tom­to fil­mu může­me říci, je to, že zde pou­ze kou­le­la oči­ma. Její posta­va byla nato­lik plo­chá a nevý­razná, že díky ní upa­da­la kva­li­ta celé­ho sním­ku. Leč dopře­du ji zase posou­va­ly posta­vy Silase (vyni­ka­jí­cí Paul Bettany) a sira Teabinga, jehož ztvár­nil Ian McKellen, vše­o­bec­ně zná­mý jako Gandalf z Pána prs­te­nů.

Ač se film drží své před­lo­hy doce­la věr­ně, nemo­hu opo­mi­nout to, že nás tvůr­ci o něco oši­di­li. Těch šifer tam bylo nějak podiv­ně málo a někte­ré (zvlášť ta se zrca­dlo­vým pís­mem) byly roz­luš­tě­ny až pode­zře­le brzo. Našla by se spous­ta detai­lů, malých i vel­kých, kte­rý­mi se film liší, a na něž budou všich­ni fanouš­ci před­lo­hy hla­si­tě upo­zor­ňo­vat... Ale s tím už musí počí­tat kaž­dá fil­mo­vá adap­ta­ce. Šifra mis­tra Leonarda je jed­nou z těch prů­měr­ných (nic pře­vrat­né­ho od ní oprav­du oče­ká­vat nemů­že­me), po kte­ré za něja­kou dobu ani pes neštěk­ne...

O filmu:

The Da Vinci Code
Režie: Ron Howard
Scénář: Akiva Goldsman
Námět: Dan Brown
Hudba: Hans Zimmer
Kamera: Salvatore Totino
V hlav­ních rolích: Tom Hanks, Jean Reno, Audrey Tautou, Ian McKellen, Alfred Molina, Paul Bettany, Jürgen Prochnow, Jean-Pierre Marielle
USA, 2006, 149 min

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • České filmy v Cannes 201715. května 2017 České filmy v Cannes 2017 Už za pár dní odstartuje ve francouzském přímořském letovisku největší filmová událost roku - Mezinárodní filmový festival v Cannes (17. -28. 5. 2017). V oficiálním programu a dalších […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA Myšlienke vzniku celovečerného hraného filmu Cuky Luky Film predchádzalo hneď niekoľko skutočností. Už dlhšiu dobu sme uvažovali o natočení žánrovo čistej komédie pre celú rodinu. V rámci […]
  • Muž, který zabil Dona Quijota (zpět do kraje La Mancha po 16 letech)6. července 2018 Muž, který zabil Dona Quijota (zpět do kraje La Mancha po 16 letech) I když se to ve filmu Muž, který zabil Dona Quijota stane, nikdo nemůže pochybovat, že takový rytíř nezmizí jen tak ze světa. Jednak je to představitel rytířských ctností, jednak je to […]
  • Daleko do nebe6. června 2005 Daleko do nebe Manželství Cathy a Franka vypadá ideálně. Úspěšný manžel, pohledná a pečlivá manželka. Dcera a syn, pohodlný rodinný domek se zahradou. Dvě auta. Zkrátka spokojená rodinka 50. […]
  • Mezinárodní filmový festival Sitges 2018 – První dojmy 2 (Dragged Across Concrete, Složka 64,…)11. října 2018 Mezinárodní filmový festival Sitges 2018 – První dojmy 2 (Dragged Across Concrete, Složka 64,…) Osmý den festivalu se pomalu blíží ke konci, zbývají tři dny. V tomto textu si můžete přečíst druhou várku prvních dojmů z dalších deseti filmů promítaných ve španělském […]
  • Učitelka - 65 %15. července 2016 Učitelka - 65 % Co je na tom špatného, když si lidé pomáhají? Obhajuje své vlezlé chování kadeřnice Bártová, u které se učitelka Drazdechová nechává doma česat. Za nový účes nechce zaplatit penězi, ale […]