Rafťáci

Tak tedy Rafťáci. Nový film s dvo­ji­cí Mádl - Kotek z díl­ny Karla Janáka. Hoši nám od Snowboarďáků tro­chu zestár­li, nic tedy nebrá­ni­lo Rafťákům poně­kud při­tvr­dit. O spor­tov­ní čin­nost (ale­spoň v tom tra­dič­ním slo­va smys­lu 🙂 tady jde oprav­du jen okra­jo­vě. To, co všech­ny hlav­ní akté­ry žene vpřed není „řeky proud“, ale tou­ha pro dru­hém pohla­ví.

Až na Danyho tatín­ka (Milan Šteindler), jenž byl coby zane­prázd­ně­ný pod­ni­ka­tel do nehos­tin­né divo­či­ny vržen díky nespo­ko­je­né mamin­ce Blance (Veronika Freimanová) a radě sexu­o­lo­ga: man­žel­ský život je nej­lé­pe oži­vit na mís­tech, kde se rodi­če kdy­si potka­li a vzplá­la jejich lás­ka.

Toto rodi­čov­ské sna­že­ní ovšem poně­kud kom­pli­ku­je situ­a­ci Danymu a Filipovi, kte­ří se vyda­li na tutéž vodu balit hol­ky, a to hlav­ně za úče­lem Filipova zasvě­ce­ní, kte­ré­mu se sho­dou nešťast­ných náhod pořád neda­ří „zasu­nout“. Krom toho, že se jim rodi­če pořád ple­tou pod nohy, Dany ješ­tě dostal na sta­rost své­ho mlad­ší­ho brá­chu Honzíka (Matyáš Valenta), kte­rý je oprav­du čer­to­vo kvít­ko a ani Dany s Filipem nena­dě­la­jí tolik ško­dy jako on.

V Rafťácích se setká­vá­me s celou řadou zají­ma­vých posta­vi­ček. Svůj herec­ký come­back sla­ví Jan Antonín Duchoslav v roli pod­ni­ka­vé­ho řidi­če ser­vis­ní­ho auto­bu­su, kte­rý vel­mi věro­hod­ně nava­zu­je na své role sígrů ze Sněženek a Machrů nebo prá­vě reprí­zo­va­né­ho seri­á­lu Třetí patro. Ze Snowboarďáků tvůr­ci při­ved­li před­sta­vi­tel­ku pozo­ru­hod­ně neu­spo­ko­ji­tel­né ženy Pavlu Tomicovou, kte­rá ten­to­krát vytvo­ři­la nemé­ně neza­po­me­nu­tel­nou posta­vu Filipovy matky-stíhačky-údernice. Do tře­ti­ce pak mož­no jme­no­vat Oldřicha Navrátila, zarpu­ti­lé­ho vodá­ka Bořka, vedou­cí­ho dív­čí­ho vodác­ké­ho kur­zu, leti­té­ho cti­te­le Blanky a otce „ošk­li­vé­ho káčát­ka“, kte­ré na kon­ci samo­zřej­mě čeká pře­rod v krás­nou labuť.

Více na Kritiky.cz
RECENZE – Ochutnávačka Autor: V. S. AlexanderPřeklad: Zdík DušekNakladatelství: AlpressRok vydání v ČR: 2018Počet s...
Mel Blanc Melvin Jerome Blank, uměleckým jménem Mel Blanc, patřil mezi největší dabingové hvězdy Holl...
DANIEL KALUUYA DANIEL KALUUYA (W'Kabi) je herec a scenárista, který se narodil v Londýně. Kaluuya se proslavil ...
Rychlá týdenní soutěž o Steam klíč! č. 4 Soutěž trvá ode dneška do 30. 7. 2017 na našem facebooku Kritiky.cz....
The Terminator - all deleted Scenes 11 minut smazaných scén z prvního dílu Terminatora...

Veronika Freimanová opět hra­je mamin­ku Vojty Kotka, tedy Danyho, a opět je nechtě­ným svěd­kem nejed­né chou­los­ti­vé scé­ny, kte­ré si lze vyklá­dat růz­ným způ­so­bem. Oproti Snowboarďákům, ten­to­krát ale pra­vý význam jed­not­li­vých výje­vů netu­ší a spíš litu­je své­ho synáč­ka, do čeho se to zase dostal (viz „zná­sil­ně­ní“ na zácho­dě, sprchy).

Pro Filipovy „úče­ly“ pak dív­čí oddíl nabí­zí zají­ma­vý výběr – již zmi­ňo­va­né ošk­li­vé káčát­ko, model­ku, ast­ma­tič­ku, inte­lek­tu­ál­ku s pou­ty a samo­zřej­mě tu jedi­nou pra­vou – Kláru (Andrea Kerestéšová). Éterickou bytost, jejíž nevin­nost měl zřej­mě pod­po­řit i čes­ký dabing, jehož kuň­ka­vost mi osob­ně lez­la doce­la na ner­vy. Po pla­ce se cel­kem pro­há­ní 11 růz­no­ro­dých vnad­ných žabek, neu­stá­le kon­zu­mu­jí­cích Kinder Bueno a popí­je­jí­cích Sprite. Product pla­ce­ment do toho­to typu fil­mu holt asi pat­ří… Schválně, kolik výrobků/firem jste ve fil­mu napo­čí­ta­li? Osobně mi při­šel doce­la ori­gi­nál­ní způ­sob jak do fil­mu pro­pa­šo­vat vyhle­dá­vač Seznam.cz v podo­bě firem­ní­ho mas­ko­ta – fle­ka­té­ho psa :-).

Takže? Rafťáci roz­hod­ně nezkla­ma­li a mají na to „zkul­to­va­tět“ podob­ně jako Snowboarďáci. Otázkou je, do jaké­ho spor­tu se hoši vrh­nou do tře­ti­ce :-).

O filmu:

Rok: 2006
Oficiální strán­ka fil­mu: Rafťáci
Režie: Karel Janák
Scénář: Tomáš Holeček, Karel Janák, Jan Prušinovský
Hudba: Miroslav Chyška
V hlav­ních rolích: Jiří Mádl, Vojta Kotek, Veronika Freimanová, Pavla Tomicová,
Milan Šteindler,Oldřich Navrátil, Andrea Kerestešová, Eliška Křenková, Jan Antonín Duchoslav
Délka: 104 minut

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Dunkerk - 80 %19. července 2017 Dunkerk - 80 % V Evropě zuří 2. světová válka, Němci se dostali na západě až do Belgie a Francie. Postupují až k městu Dunkerque (Dunkerk), které obklíčí společně s jeho okolím, a brání spojencům v […]
  • Na střeše – Recenze – 70%6. února 2019 Na střeše – Recenze – 70% Herec, režisér a scenárista Jiří Mádl režijně debutoval v roce 2014 rodinným filmem Pojedeme k moři, který byl coby sympatický, roztomilý a hravý snímek přijímán diváky i […]
  • Lásko moje, kde jsi?6. října 2004 Lásko moje, kde jsi? Na kole, na kole, křičí děti ve škole. Napadá mě text jedné reklamy. Manželství Marie Dominique a jejího manžela Bertranda totiž vypadá tak, že on neustále podniká dlouhé cyklistické túry […]
  • Dannyho parťáci 215. srpna 2005 Dannyho parťáci 2 Dannyho banda se po čas opět schází, ovšem ne zrovna dobrovolně. Majitel kasina, Terry Benedict, si nenechal líbit, že ho parta šikovných lupičů před pár lety připravila o pěkných pár […]
  • RECENZE: Jak vycvičit draka 326. února 2019 RECENZE: Jak vycvičit draka 3    Škyťák a Bezzubka se potřetí (a pravděpodobně naposledy) vracejí, aby nám po dlouhých pěti letech představili další kapitolu tohoto vikingsko-dračího soužití. Předchozí filmy se dají […]
  • Zlatý podraz - Ve filmu ožívají kromě výborných sportovních úspěchů i obyčejné lidské osudy.25. října 2018 Zlatý podraz - Ve filmu ožívají kromě výborných sportovních úspěchů i obyčejné lidské osudy. Ve filmu „Zlatý podraz“  je zachycen osud mladého basketbalisty Františka, který trénuje  v průběhu  II. světové války pod vedením trenéra Valenty. Pro Františka je trenér velký životní […]
  • Kašlu na lásku16. ledna 2004 Kašlu na lásku V nečekaně dobré parodii na milostné příběhy ze 60. let se setkávají nenapravitelný svůdník žen a emancipovaná slečna. Muži, pojďte do kina, ať se dozvíte, jak svést starou pannu, která se […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *