Prokletí - Cursed

Prokletí - Cursed
Ohodnoťte člá­nek

Wes Craven a Kevin Williamson. Hvězdné duo horo­ro­vé­ho žán­ru para­dox­ně dost čas­to ten­to fil­mo­vý styl paro­du­je. Daří se jim jak vydě­sit, tak si pohrát s klišé hrů­zu vyvo­lá­va­jí­cích titu­lů. Však už jed­no z nej­zná­měj­ších Cravenových „dětí“ Noční můra v Elm Street měla jako ústřed­ní­ho zabi­já­ka sice krve­lač­né­ho, ale cynic­ké­ho mani­aka se smys­lem pro čer­no­čer­ný humTo, že Craven a Williamson doká­ží spo­jit jak horor, tak mír­nou paro­dii ve fun­gu­jí­cí celek, před­ved­li pře­de­vším v  sérií tee­nage­rov­ských vyvraž­ďo­va­ček Vřískot, kte­rá čítá tři díly (1996, 1997, 2000). Craven si poté na chví­li odbě­hl k mystic­ké­mu thrille­ru nazva­ném Tajemný let (2005), aby se poté opět vrá­til k tomu, co umí nej­lé­pe (ne, snad, že by se Tajemný let nepo­ve­dl). Znovu spo­jil své síly s  dvor­ním scé­náris­tou něko­li­krát zmí­ně­ným Williamsonem a  roz­hod­li se vypus­tit na plát­no oblí­be­né chlu­pá­če – vlkodla­ky.

Měl bych vás ovšem při­pra­vit na to, že ten­to­krát spí­še pře­va­žu­je humor­ný nádech, než ten horo­ro­vý. Vše začne jako kla­sic­ký pří­běh o  sra­že­ném zví­ře­ti, kte­ré se pus­tí do osád­ky auta, aby se ta násled­ně zača­la za svi­tu úplň­ku shá­nět po krva­vé hos­ti­ně. Začnete pro­to před­po­klá­dat, že půjde o stan­dard­ní horo­ro­vou podí­va­nou. Jenže to je omyl. Prokletí podob­né fil­my vese­le zesměšňu­jí a zahr­nou nás naráž­ka­mi na téma „vlčích lidí“. K tomu, aby se jim to daři­lo jsou tu i  tri­ky, kte­ré jsou oči­vid­ně pří­liš „digi­tál­ní“. To je ale troš­ku matou­cí. Nejdříve jste pře­svěd­če­ni, že půjde o oby­čej­ný stra­ši­del­ný film, ale pak se dočká­te zápla­vy růz­ných vtíp­ků a  účel­ně nepo­ve­de­ných spe­ci­ál­ních efek­tů. Následně se pak divá­ci roz­dě­lí do dvou sku­pin, ta prv­ní bude hlá­sat, že jde o nepo­ve­de­ný horor, ta dru­há při­stou­pí na hru, kte­rou tvůr­ci nastar­to­va­li a budou vní­mat Prokleté s nad­hle­dem.

Musíte ho mít i v pří­pa­dě pří­bě­hu. Ten sta­ví do stře­du pozor­nos­ti dva sou­ro­zen­ce, used­lou Ellie (Christina Ricci) a  škol­ní­ho otlou­kán­ka Jimmyho (Jesse Eisenberg). Ti jsou během auto­mo­bi­lo­vé neho­dy pokou­sá­ni nezná­mým agre­siv­ním zví­ře­tem. Ano, hádá­te správ­ně, vlkodla­kem. Jenže pře­kva­pi­vě jim to spí­še v jejich živo­tě pomů­že. Oba zís­ka­jí vět­ší sebe­dů­vě­ru, sílu, odva­hu a sexap­peal. Jenže po nich jde ten, kte­rý zane­chal otis­ky zubů a drá­pů na jejich těle.

Už od začát­ku si bude­te mys­let, že víte, kdo onen záhad­ný vlkodlak je. V pod­sta­tě si tím bude­te do finá­le napros­to jis­tí. Jenže pak pro vás děj při­pra­ví něko­lik zají­ma­vých pře­kva­pe­ní, jejichž důsled­kem bude to, že za zabi­já­ka bude­te pova­žo­vat kaž­dou dru­hou ved­lej­ší posta­vu. Samotný konec už není tak bom­bas­tic­ký a  závě­reč­ný sou­boj mohl být roz­hod­ně šťav­na­těj­ší, ale teď už s  tím asi nic nena­dě­lá­me.

Craven vstou­pil na ten­ký led. Rozhodl se dát vět­ší pro­stor iro­nii a zesměš­nit, co se jen dalo. Naneštěstí plno divá­ků to nevza­lo a Prokletí se pro ně sta­li jen nepo­ve­de­ným horo­rem. Plno jiných si uvě­do­mi­lo o  co tvůr­cům jde a skvě­le se poba­vi­li. Nebudu vám radit, kte­rá vol­ba je lep­ší, ale já osob­ně si mys­lím, že kaž­dý s  troš­kou smys­lu pro humor a něja­kým tím zhléd­nu­tým „vlkod­la­čím“ fil­mem, při­jmou Prokleté jako pří­jem­né osvě­že­ní žán­ru.

Redakce Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Mind112. října 2007 Lovci myšlenek (Mindhunters) Ten? Ten? Ten? Kdo půjde z kola ven? Film o agentech FBI na opuštěném ostrově, kde mají v rámci výcvikového programu dopadnout fiktivního zločince. Brzy ale někdo začne vraždit doopravdy - […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • 5. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Resident Evil: Apocalypse - Větší, lepší? Ano…6. ledna 2005 Resident Evil: Apocalypse - Větší, lepší? Ano… Pokud to (velkou náhodou) nevíte, tak Resident Evil: Apocalypse, je pokračováním filmu Resident Evil. Ten se dá určitě označit za povedený a mezi tituly inspirované počítačovými hrami […]
  • Tohle se stává jen druhým / Ça n’arrive qu’aux autres3. května 2013 Tohle se stává jen druhým / Ça n’arrive qu’aux autres „O jednu bytost víc, o jednu bytost míň. A na duši padl černý stín.“   Život manželů Catherine a Marcella se zhroutí ve chvíli, kdy jim náhle zemře devítiměsíční dcerka Camille. […]
  • Fakulta24. července 2005 Fakulta ...Kevin Williamson a Roberto Rodriguez,režisér filmu Desperado se spojili a natočili jeden z nejlepších sci-fi/horror filmů devadesátých let....Končí školní porada,učitelé se pakujou […]
  • Pupendo2. dubna 2003 Pupendo Držte si pupíky, do kin se právě vřítilo Hřebejkovo toužebně očekávané Pupendo. Tak jsme se konečně dočkali. Fenomén novodobé české kinematografie jménem Jan Hřebejk se nás opět rozhodl […]
  • Hitch: Lék pro moderního muže - recenze13. dubna 2005 Hitch: Lék pro moderního muže - recenze Jste válečný veterán, na jedno oko nevidíte a druhé nemáte, svoje jméno slyšíte až napotřetí a za použití megafonu a na chuť stravy v pevnějším skupenství než tekutém už jen vzpomínáte, za […]
  • 22 Jump Street - 60 %8. července 2014 22 Jump Street - 60 % Poté, co si policejní důstojníci Schmidt a Jenka zažili vyšetřování na střední škole, čeká je teď další práce. Jejich šéf, kapitán Dickson, je pověřuje případem, který se ale tentokrát […]
  • n200709291412_The_Guardian8. října 2007 Záchranáři (The Guardian) Starší záchranář profesionál Ben Randall (Kevin Costner) je po traumatu z poslední akce odvelen do střediska pro nové adepty. Jako výcvikový instruktor se pokouší připravit svěřence na ty […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *