Poseidon

Předělávka původ­ní­ho kata­stro­fic­ké­ho fil­mu ze 70. let o sku­pin­ce „vyvo­le­ných“, kte­ří se sna­ží ve zdra­ví dostat z pře­ko­ti­vší se vel­ké, dlou­hé zao­ce­án­ské lodi (o čemž mají sna­hu vás pře­svěd­čit prv­ní zábě­ry).

Zápletka je kla­sic­ky kata­stro­fic­ká. Hafo lidí se baví na luxus­ní lodi, sla­ví pří­chod nové­ho roku. Během pár scén pozná­me vel­mi struč­ně něko­lik jedin­ců, kte­ří se i přes dob­ré rady kapi­tá­na roz­hod­nou na vlast­ní pěst dostat z lodi, kte­rá se po zása­hu tzv. zblou­di­lé vlny ocit­la vzhů­ru noha­ma. Než se poto­pí do moř­ských hlu­bin je jen otáz­kou času, tak­že se naši dob­ro­dru­zi vydá­va­jí na ces­tu útro­ba­mi lodi dolů nebo vlast­ně naho­ru k lod­ní­mu šrou­bu, kudy jedi­ně se dá dostat ven.

Jaká náho­da, že mezi sku­pi­nou hle­da­jí­cí záchra­nu je býva­lý mari­ňák a hasič. Dále tu máme čer­nou pasa­žér­ku trpí­cí klaus­tro­fo­bií, homose­xu­á­la, kte­ré­mu dal jeho pří­tel k Novému roku sbo­hem, dce­ra ono­ho býva­lé­ho hasi­če (mimo­cho­dem taky býva­lé­ho sta­ros­ty New Yorku) a její snou­be­nec, mat­ka se synem, hor­ko­krev­ný show­man a mapa-člen posád­ky. Děj fil­mu v pod­sta­tě spo­čí­vá v opi­čí drá­ze naše­ho druž­stva skrz loď, v otví­rá­ní mno­ha dve­ří, kdy nikdy neví­te, co vás za nimi čeká a v postup­ném odpa­dá­ní „méně zají­ma­vých“ čle­nů týmu. Nechybí samo­zřej­mě mocen­ské spo­ry o vůd­cov­ství ve sku­pi­ně a rodin­né pro­blémy otec-dcera-snoubenec.

Novodobá tech­ni­ka dala tvůr­cům novo­do­bé­ho Poseidonu do rukou znač­ná esa, kte­rá však neby­la vždy ide­ál­ně vyu­ži­ta. Pár tri­ko­vých zábě­rů je efekt­ních (např. pře­chod obří vlny nebo jed­not­li­vé scé­ny, v nichž voda v lodi likvi­du­je zaří­ze­ní i lidi). Na dru­hou stra­nu někte­ré scé­ny jsou vylo­že­ně „humor­né“, a to nejen z tri­kař­ské­ho pohle­du, ale i scé­náris­tic­ké­ho. U někte­rých je vylo­že­ně trik vidi­tel­ný jako např. při pro­pa­du jakési tur­bí­ny či moto­ru skrz podlahu/strop haly. Pokud jde o scé­náris­tic­ké úle­ty pak bych oprav­du chtě­la být u toho, jak se člo­věk udr­ží na napros­to hlad­kém drža­dlem a s dal­ším člo­vě­kem na zádech pře­je­de ve sty­lu lanov­ky obrov­skou halu. Stejně tak ze „sko­ku do nezná­mé vody“, tedy do haly plné vody, neřku-li hoří­cí, by léka­ři měli radost. Největší chu­ťov­ka je ovšem záchran­ný člun v závě­reč­né scé­ně, kte­rý jako­by zázra­kem pla­ve zrov­na oko­lo :-).

Více na Kritiky.cz
Projekt 100 - Georges Méliès (1861–1938) Méliès se narodil roku 1861 do rodiny bohatého továrníka vyrábějícího obuv. Již během ml...
Taxi 121 - 50 % Matěj a Lucie jsou pár, který se zná několik let a každým dnem si užívají své manželské...
Dieta | Miloš Knor ...
Pustina - 75 % Pustina může být území, kde nikdo nežije, ale takové jméno má u nás i několik obcí nebo ...
BARBORA HRZÁNOVÁ – Geržová Za svou retardovanou Johanku v Renčově Requiem pro panenku získala ocenění na filmovém festiva...

Pozitivní je na fil­mu roz­hod­ně jeho dél­ka. Děj 97 minut pro­bí­há v poměr­ně sviž­ném tem­pu a aby ne, když jde o život. Osobně mám kata­stro­fic­ké fil­my doce­la ráda a vždyc­ky čekám, jaké neu­vě­ři­tel­né scé­ny tvůr­ci hlav­ním akté­rům zase při­pra­ví. Takže v tom­to ohle­du film roz­hod­ně nezkla­mal. A navíc, bude to znít jako klišé, když napíšu, že byl bohu­žel plný kata­stro­fic­kých klišé :-).

O filmu:

Rok: 2006
Režie: Wolfgang Petersen
Scénář: Mark Protosevich
V hlav­ních rolích: Kurt Russell, Josh Lucas, Richard Dreyfuss, Emmy Rossum, Mike Vogel
Délka: 97 minut

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Master & Commander: Odvrácená strana světa - Vítr do plachet, vyplouváme!6. dubna 2019 Master & Commander: Odvrácená strana světa - Vítr do plachet, vyplouváme! Filmové přepisy historických románů jsou zřejmě nějak v módě. Měsíc se s měsícem sešel a po Čtyřech pírkách tu máme další. Režisér Peter Weir si vzal na paškál dvacetidílnou románovou řadu […]
  • Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny16. listopadu 2018 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny Na konci prvního filmu „Fantastická zvířata a kde je najít“ byl mocný kouzelník Gellert Grindelwald uvězněn. Je to špatný kouzelník, který chce pomocí kouzel ovládnout svět. Pochopitelně, […]
  • Noční hlídka14. září 2005 Noční hlídka Vařili pejsek s kočičkou … a uvařili Noční hlídku. A tenhle mišmaš teď frčí v Rusku. Síly Světla a Tmy, představující dobro a zlo, uzavřeli kdysi na konci nic neřešící války pakt o […]
  • Madagaskar22. června 2005 Madagaskar Jako jeden z prvních vysoce očekávaných kreslených filmů letošního roku (další smršť se chystá) se nám do kina vloupali čtyři tučňáci kormidlující loď do Antarktidy a spolu s nimi zebra, […]
  • Lea31. března 2004 Lea Měsíc českého filmu na Kinomolu zakončíme melancholickým snímkem, který v roce 1997 bodoval i v Českém Lvu. Lenka Vlasáková získala cenu za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli a […]
  • Ukradená vzducholoď4. listopadu 2005 Ukradená vzducholoď Zemanovský dobrodružný film na motivy Julesa Verna o ukradené vzducholodi, nehořlavém plynu, tajuplném ostrovu, pirátech, zlatu a pětici kluků, která tohle všechno prožije. Na jubilejní […]
  • Loď duchů6. prosince 2004 Loď duchů Loď duchů je další z řady povedených béčkových hororů od Dark Castle Entertainment, který jako obvykle neprošel kritikou chudáků, co do dnes nepochopili, že béčko je již samostatný […]
  • Úniková hra (Escape Room) – Recenze – 60%1. února 2019 Úniková hra (Escape Room) – Recenze – 60% Únikové hry představují pozoruhodný způsob zážitkového trávení volného času, kdy je malá skupinka hráčů zavřena v nějaké místnosti nebo v sérii místností a musí se dostat ven za […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *