Truha
Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže - A Bruckheimer se zase směje...

Piráti z Karibiku: Truhla mrt­vé­ho muže - A Bruckheimer se zase smě­je...
Ohodnoťte člá­nek

Piráti z Karibiku jsou snad čím­ko­liv, avšak roz­hod­ně ne fil­mem, kte­rý by se do kina poma­lu při­kra­dl, sko­ro neslyš­ně, v přítmí stí­nů jiných pro­jek­tů a bez jaké­ho­ko­liv zájmu ze stra­ny divá­ků. Ba nao­pak… existuje-li ukáz­ko­vý pří­klad opa­ku, pak je to prá­vě Truhla mrt­vé­ho muže. Snímek, o jehož pre­mi­é­ře, roz­počtu a obsa­ze­ní byla peč­li­vě infor­mo­vá­na i šede­sá­ti­le­tá teta z Široké Nivy upro­střed Jeseníků. A tak… neje­nom Praha sto­věža­tá, kde se potřeb­nou reklam­ní kam­pa­ní zpra­vi­dla nešet­ří, ale takřka celá repub­li­ka se nyní ocit­la v umě­le zplo­ze­ných vodách fil­mo­vé­ho showbyz­ny­su. Všudypřítomnost nasto­le­né „pirá­to­má­nie“ bych pří­liš nezleh­čo­val, pro­to­že když tak pát­rám v pamě­ti, stě­ží si vyba­vím den, kdy­by se mě celý ten hum­buk ale­spoň tro­chu netknul. Dílo Gora Verbinského je totiž den­no­den­ně pro­mí­lá­no v nej­růz­něj­ších peri­o­di­kách, zájem se k němu upí­ná i ze stran dia­me­t­rál­ně ori­en­to­va­ných masmé­dií a samo sebou, že nás nemí­jí ani šťav­na­tě sestří­ha­né spo­ty v tele­viz­ních reklam­ních blo­cích. Můžete cho­dit kaná­ly, zabo­dá­vat zrak do asfal­tu a občas si sra­bác­ky zakrý­vat hle­dí, ale vyre­tu­šo­va­ná tvář Keiry Knightley, Orlanda Blooma a Johnnyho Deppa si vás najde takřka kde­ko­liv a kdy­ko­liv. Stačí otevřít leckterý tele­viz­ní pro­gram, nalis­to­vat pat­řič­nou sek­ci v tom či onom časo­pi­se, zakot­vit ve výlo­ze libo­vol­né tra­fi­ky, nala­dit si oblí­be­nou sta­ni­ci, popř. pro­son­do­vat něko­lik inter­ne­to­vých strá­nek a oci­tá­te se chtě nechtě v pomy­sl­ných oko­vech „Filmu roku“… Koneckonců - není tomu dáv­no, co jsem na jis­tém vyhle­dá­va­či zazna­me­nal poně­kud pře­kva­pi­vé slo­že­ní „top five vyťuká­va­ných slov“. Jack Sparrow se tam skvěl na licho­ti­vém tře­tím mís­tě.

Rozpitvávat zde pří­či­ny celé­ho šílen­ství by bylo vcel­ku zby­teč­né, pro­to­že prá­vě o tohle se již posta­ral výše zmí­ně­ný zájem médií. První Piráti byli jed­no­du­še úspěš­ní, do kin vtrh­li s razan­cí taj­fu­nu a na tvá­ři Jerryho Bruckheimera vykouz­li­li úsměv nepřed­sta­vi­tel­né­ho rozpě­tí. O dvoj­ce se tak pří­liš dlou­hé deba­ty neved­ly a prá­ce na dych­ti­vě žáda­ném pří­dav­ku byly zapo­ča­ty takřka „den poté“.

Pomineme-li prů­běh natá­če­ní, pra­cov­ní pod­mín­ky a rapid­ně navý­še­ný roz­po­čet (za úče­lem nále­ži­té­ho upgrejdu vše­ho mož­né­ho) – jed­na okol­nost se za ty tři roky změ­ni­la. A to výcho­zí pod­mín­ky. Zatímco jed­nič­ka vplu­la do kinosá­lů bez jaké­ho­ko­li výsad­ní­ho posta­ve­ní a s mini­mál­ní­mi ambi­ce­mi na pře­ko­ná­vá­ní zis­ko­vých rekor­dů (což se ve výsled­ku pro­je­vi­lo něko­li­ka­ná­sob­ným pře­kro­če­ním vlast­ní­ho stí­nu), v pří­pa­dě pokra­čo­vá­ní nasta­la napros­to opač­ná situ­a­ce. Milióny natě­še­ných divá­ků, nále­ži­tě naky­nu­tá oče­ká­vá­ní a jis­tý poten­ci­ál na nej­vyš­ší finanč­ní mety…

Několik týd­nů po zámoř­ské pre­mi­é­ře a nece­lý týden po té čes­ké lze hod­no­tit Piráty z Karibiku pou­ze z něko­li­ka hle­di­sek. Nechutně vyso­ké trž­by, pohy­bu­jí­cí se jen v zámo­ří oko­lo čtyř set mili­o­nů dola­rů, jsou svým způ­so­bem nezpo­chyb­ni­tel­né a zna­me­na­jí jedi­né – Verbinského jíz­da se sta­ne po záslu­ze nej­vý­dě­leč­něj­ším titu­lem roku a nastar­tu­je tak dal­ší vlnu oče­ká­vá­ní před pre­mi­é­rou Konce svě­ta. Nejste-li však pří­mo Jerry Bruckheimer, či někdo z čle­nů natá­če­cí­ho štá­bu, jis­tě vás mno­hem více zají­má roz­ře­še­ní toli­ko poklá­da­né otáz­ky: „Překonali Piráti sami sebe i po strán­ce kva­li­ta­tiv­ní?“

Zatímco za sebe mohu říci hned teď ská­lo­pev­né a spo­ko­je­né „Ano“, na objek­tiv­něj­ší odpo­věď (danou např. zprů­měr­ňo­va­ným hod­no­ce­ním na inter­ne­to­vých ser­ve­rech) si bude­me muset ješ­tě něja­ký ten pátek počkat. Skutečná kva­li­ta fil­mu se pro­je­ví až teh­dy, jakmi­le dojde k vyvá­že­ní nezdra­vě pozi­tiv­ních ohla­sů s těmi umír­ně­něj­ší­mi a mno­hem stříz­li­věj­ší­mi.

Ale nyní již k mému sub­jek­tiv­ní­mu pohle­du 🙂

Zřejmě není zapo­tře­bí, abych si násled­ných pár odstav­ců hrál na pana tajem­né­ho, bla­fo­val, mlžil a ve výsled­ku nako­nec potvr­dil to, co jsem jas­ně vyř­kl o něko­lik řád­ků výše. Následný pří­val pís­me­nek tedy chá­pej­te jako sna­hu o zpět­né „memen­tov­ské vysvět­le­ní“.

Druzí Piráti nejsou ničím, co bys­te pohle­da­li v při­hrád­ce s nápi­sem „Intelektuálně na výši“. Mozek vám neod­va­ří, v pamě­ti dlou­ho neu­tkví, a pokud bys­te pídi­li - čis­tě ze sta­tis­tic­kých důvo­dů - po množ­ství myš­len­ko­vě sil­ných pasá­ží (v tom­to cho­du obsa­že­ných), k vyčís­le­ní by vám boha­tě posta­či­ly prs­ty jed­né ampu­to­va­né ruky. Přesto všech­no nemu­sí nikdo ze štá­bu naří­kat nad tím, čemu se to upsal, a blá­ho­vě při­vo­lá­vat „sta­ré, dob­ré časy“. Gore Verbinski sice nena­to­čil žád­nou bom­bu jako Matrix (a tedy sní­mek, kte­rý by byl hut­ný v celém svém roz­sa­hu), ale za to se zaslou­žil o něco nemé­ně hod­not­né­ho. Nasměroval do kin nená­roč­ný pop­cor­no­vý biják a štědře se tak zavdě­čil nena­ba­že­né­mu střed­ní­mu prou­du, kte­rý pat­ří v těch­to par­ných (popř. deš­ti­vých) měsí­cích k nej­čas­tě­ji obšťast­ňo­va­né­mu člán­ku zákaz­nic­ké­ho sek­to­ru. A ať už s tím sou­hla­sí­te, nebo ne (více, či méně) - Truhla mrt­vé­ho muže nabí­zí snad všech­ny poža­do­va­né ingre­di­en­ce. Od not­né dáv­ky akce, kte­rá je umně sklou­be­na s pří­pust­nou dáv­kou humo­ru, přes úsměv­ně ladě­né dia­lo­gy, až po pří­jem­ně poho­do­vou atmo­sfé­ru nedáv­né­ho dáv­no­vě­ku (na čemž má výraz­ný podíl skvě­lá výpra­va).

Přestože by se moh­lo zdát, že je Verbinského pří­da­vek čis­to­krev­nou akcí, kde se klid­ným tónem takřka neho­vo­ří (kdo viděl trai­ler, jis­tě mi dá za prav­du), výsle­dek má k této pro­gnóze poně­kud dale­ko. Adrenalinově nabu­še­né scé­ny při­chá­ze­jí na řadu až v posled­ní pět­a­čty­ři­ce­ti­mi­nu­tov­ce a do té doby mají veš­ke­ré šar­vát­ky čis­tě slov­ní cha­rak­ter (výjim­ku tvo­ří pou­ze úprk z tábo­ra lido­je­dů, nema­jí­cí v rám­ci děje výraz­něj­ší­ho opod­stat­ně­ní). V tom­to pří­pa­dě se však vel­mi plat­ně pro­ka­zu­je rče­ní, že trpě­li­vost růže při­ná­ší. Jakmile se z vody prv­ně vyno­ří Kraken, aby si smls­nul na obchod­ní lodi, po zby­tek fil­mu se je na co kou­kat. Sparrow spouš­tí pal­bu dětin­ských hlá­šek a nena­po­do­bi­tel­ných gri­mas, někdej­ší kovář Jack tasí nablýska­ný kord a vstříc jeho ostří si nad­bí­ha­jí čle­no­vé posád­ky Davyho Jonese (tako­ví pra­zvlášt­ní hyb­ri­di – z polo­vi­ny lidé a z polo­vi­ny moř­ští tvo­ro­vé).

Hrdinové se při­tom správ­ňác­ky přesku­pu­jí (v jed­nu chví­li hra­jí na té stra­ně, podru­hé zas na oné) a celá akce nepo­strá­dá nezbyt­ný spád, pre­ciz­ní ztvár­ně­ní a vskut­ku ori­gi­nál­ní cho­re­o­gra­fii (těch 230 mili­o­nů pros­tě „zapáchá“). Ostatně sou­boj na mlýn­ském kole a již jed­nou zmí­ně­ný útěk z ohniš­tě nále­ží mezi scé­ny, u nichž jsem jen nevě­říc­ně žasl nad nápa­di­tos­tí scé­náris­ty, schop­nost­mi ani­má­to­rů a nad zruč­nos­tí samot­né­ho reži­sé­ra.

Přestože je Truhla mrt­vé­ho muže jen zčás­ti napl­ně­na láka­vou akč­ní omáč­kou, roz­hod­ne to nezna­me­ná, že by vše ostat­ní spa­da­lo do sek­ce „Nudné - nebo­li nevy­ho­vu­jí­cí“. Pokračování Pirátů zís­ká­vá navrch i záslu­hou sna­hy „neod­vy­prá­vět zno­va to samé“ a neser­ví­ro­vat divá­kům vylep­še­nou ver­zi před­cho­zí­ho. Pravda… děj jako tako­vý je sil­ně uzpů­so­ben smys­lo­vé­mu vní­má­ní malé­ho divá­ka a nena­bí­zí nikterak sple­ti­té sché­ma, kte­ré by oce­ni­li pří­z­niv­ci pre­kér­ně vyhro­ce­ných podí­va­ných (hrdi­no­vé musí najít plá­nek klí­če, poslé­ze onen klíč, po něm zase truhlu…), ale vůči tomu nelze nic namí­tat. Snímek pochá­zí z díl­ny Walta Disneyho a pod jeho stře­chou se vždy natá­če­lo v úzké spja­tos­ti s tra­dič­ní „cílov­kou“.

Samostatný odsta­vec si zaslou­ží (tak tro­chu dle oče­ká­vá­ní) posta­va Johnnyho Deppa. Kapitán Jack Sparrow před­sta­vu­je i ten­to­krá­te stě­žej­ní žele­zo­be­to­no­vý pilíř, bez něhož by se Piráti pros­tě a jed­no­du­še neo­be­šli. Veškeré vlny se o něj tříští, stej­ně tak jako herec­ké nadá­ní jeho fil­mo­vých kole­gů (ne že bych Bloomovi a Keiře nevě­řil ani slo­vo, ale opět se opa­ku­je situ­a­ce z minu­la a Sparrow si kra­de celý sní­mek pro sebe). Je bez pochyb, že se Depp pro roli pitvo­ři­vé­ho pirá­ta naro­dil a že se v budouc­nu už jen stě­ží upí­še podob­ně význač­né posta­vě.

Když si tak zpět­ně pro­čí­tám výplod své prá­ce, s mír­ným údi­vem zjiš­ťu­ji, že jsem jak­si opo­mněl cosi málo vytknout a při­způ­so­bit tak člá­nek sku­teč­né kva­li­tě posu­zo­va­né­ho díla (což obvykle nedě­lá­vám:)). Piráti z Karibiku 2 se totiž roz­hod­ně neřa­dí mezi poči­ny doko­na­lé, a ačko­liv jsou před­cho­zí odstav­ce nad­mí­ru licho­ti­vé, k abso­lut­ní spo­ko­je­nos­ti stá­le něco chy­bí (krat­ší sto­páž, stá­lost ryt­mu, méně násil­ný konec…). Celkově vza­to mají však dané nedo­děl­ky zane­dba­tel­ný dopad na cel­ko­vý dojem z fil­mu. Druzí Piráti mě jakož­to pop­cor­no­vá zába­va pro střed­ní proud poba­vi­li více než dob­ře (a víc než ti prv­ní!) a krom toho mě rov­něž nažha­vi­li na část tře­tí.

A těším se jak malej!

Martin Nahlovsky

Související příspěvky:

  • Piráti z Karibiku : Na konci světa – Recenze11. června 2007 Piráti z Karibiku : Na konci světa – Recenze Piráti potřetí. Tentokrát je ve hře život Jacka Sparrowa, návrat kapitána Barbarossy, vztah Willa a Elizabeth, srdce Davy Jonese, zákeřné plány lorda Becketta, vypuštění bohyně Kalypsó, […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - Obsah | O Filmu25. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - Obsah | O Filmu             OBSAH             V novém filmu Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta se na filmová plátna v roli ikonického dobrodruha a antihrdiny Jacka Sparrowa vrací Johnny Depp. V dalším […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta25. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - Mladý herec Brenton Thwaites, který ve filmu Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta ztvárnil postavu Henryho, byl fanouškem této filmové série už jako školák v australském státě […]
  • 27. září 2004 Gladiátor Charismatický Russell Crowe ve velkolepém historickém velkofilmu z prostředí Římského impéria v režii Ridleye Scotta. Už tato dvě jména Russell Crowe a Ridley Scott, slibují, že půjde […]
  • Projekt 100 - Brazil - O filmu14. září 2017 Projekt 100 - Brazil - O filmu Gilliam sepsal první verzi devadesátistránkového scénáře již na konci 70. let minulého století. V průběhu literárního vývoje spolupracoval postupně se dvěma scenáristy. Prvním z nich byl […]
  • Muž, který zabil Dona Quijota (zpět do kraje La Mancha po 16 letech)6. července 2018 Muž, který zabil Dona Quijota (zpět do kraje La Mancha po 16 letech) I když se to ve filmu Muž, který zabil Dona Quijota stane, nikdo nemůže pochybovat, že takový rytíř nezmizí jen tak ze světa. Jednak je to představitel rytířských ctností, jednak je to […]
  • Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba - Archívní recenze na slavný film Goerge Lucase z roku 1999.6. října 2018 Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba - Archívní recenze na slavný film Goerge Lucase z roku 1999. GALAKTICKOU REPUBLIKOU ZMÍTAJÍ NEPOKOJE. VZNIKLY SPORY OHLEDNĚ ZDANĚNÍ OBCHODNÍCH CEST K ODLEHLÝM HVĚZDNÝM SOUSTAVÁM. CHAMTIVÁ OBCHODNÍ FEDERACE DOUFÁ, ŽE ZÁLEŽITOST VYŘEŠÍ JEJÍ SMRTÍCÍ […]
  • Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba12. února 2016 Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba Pro jistotu předem říkám, že nejsem a patrně ani nikdy nebudu fanouškem Star Wars. Ačkoliv jsem z určité povinnosti viděla všechny díly, tento příběh mi blízký rozhodně není, a proto bude […]
  • PROBÍHÁ NATÁČENÍ NOVÉHO DOBRODRUŽNÉHO FILMU SPOLEČNOSTI WARNER BROS. PICTURES PODLE KLASICKÉHO DÍLA KNIHA DŽUNGLÍ11. března 2015 PROBÍHÁ NATÁČENÍ NOVÉHO DOBRODRUŽNÉHO FILMU SPOLEČNOSTI WARNER BROS. PICTURES PODLE KLASICKÉHO DÍLA KNIHA DŽUNGLÍ Praha 11.března 2015 – Začalo natáčení nového celovečerního 3D filmu společnosti Warner Bros. Pictures na motivy oblíbené klasiky Rudyarda Kiplinga Kniha džunglí. V celovečerním režijním […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *