Piráti z Karibiku : TMM aneb vítejte v Disneylandu podruhé

Piráti z Karibiku : TMM aneb vítej­te v Disneylandu podru­hé
Ohodnoťte člá­nek

„Pane Turnere a sleč­no Swanová, zatý­kám vás za napo­má­há­ní nebez­peč­né­mu zlo­čin­ci. Určitě vám bude něco říkat jmé­no Jack Sparrow.“zeptá se aro­gant­ně lord Beckket. „Kapitán !!! Kapitán Jack Sparrow“ odpo­ví uni­so­no Keira Knightley a Orlando Bloom, aby nám se začát­kem nové­ho pirát­ské­ho dob­ro­druž­ství osvě­ži­li paměť, s kým máme po letech opět tu čest. Černá per­la vyplou­vá totiž zno­vu se svým prá­vo­plat­ným kapi­tá­nem za dob­ro­druž­stvím a Jack Sparrow má pro­blém : Lhůta jeho „kapi­tá­no­vá­ní“ už vypr­cha­la a jeho loď má být poto­pe­na báj­nou oce­án­skou pří­še­rou – Krakenem. Toho ovlá­dá lsti­vý nemrt­vý pirát Davy Johnes, muž, kte­ré­mu na krku sedí malá cho­bot­nič­ka a jehož srd­ce je zamče­né v truhle na přís­ně uta­jo­va­ném mís­tě. Jack Sparrow nemá tedy na výběr, Buď si obmo­tá kolem prs­tu padou­cha Johnese nebo půjde ke dnu. A prá­vě kapi­tá­no­va truh­la se zdá, že by mu moh­la zachrá­nit kůži. Zápletka jas­ná jako facka...s okol­nost­mi už je to těž­ší. Slavný reži­sér Gore Verbinski zajis­té věděl co dělá, když se roz­ho­dl pus­tit do pokra­čo­vá­ní pirá­tů. V někte­rých čás­tech fil­mu se ptá­te sami sebe, jest­li jeho tou­ha udě­lat výprav­něj­ší, akč­něj­ší a dob­ro­druž­něj­ší pokra­čo­vá­ní není až pří­liš vel­ká. Oproti Černé per­le je Truhla mrt­vé­ho muže výraz­ně pes­t­řej­ší, až to hra­ni­čí s kýčo­vi­tos­tí. Nemrtvá posád­ka Davyho Johnse je sice veli­ce impo­zant­ní za chví­li se vám však z ní začnou klí­žit oči. Celým film je napum­po­va­ný akč­ní­mi scé­na­mi a neu­vě­ři­tel­ný­mi video efek­ty. Pokud si ale mys­lí­te, že je zde akce na úkor děje, pak neměj­te péči. Děj ply­ne veli­ce rych­le a dochá­zí v něm a dochá­zí v něm neu­stá­le k vyso­ce impul­ziv­ním až cha­o­tic­kým změ­nám. Pokud se ve fil­mu bude­te ztrá­cet a dou­fat, že na kon­ci najde­te roz­hře­še­ní, pak věz­te, že konec vám ješ­tě více zamo­tá hla­vu.

Dvojku pirá­tů bych při­rov­nal tak tro­chu k pokra­čo­vá­ní Matrixu, a to nejen díky tomu, že se oba díly toči­ly naráz jako u tri­lo­gie bra­trů Wachovských. Je to také např. díky tomu, že ve dru­hém díle kon­čí­te v tom nej­lep­ším. A Matrix je na tom stej­ně. Oba fil­my si jsou také podob­ni svou spá­do­vos­tí a n“neučesaností“. Je to jako bys­te se v Disneylandu pro­jíž­dě­li po hor­ské drá­ze a v celém to spě­chu bys­te z oko­lí zachy­ti­li jenom pár útrž­ků. Když už jsme u toho Disneylandu a Walta Disneye samot­né­ho, musím říci, že u někte­rých scé­nek mi při­jde, že se kou­kám na hra­nou ver­zi ztřeš­tě­ných Kačeřích pří­bě­hů. Salta, kte­rá Jacka Sparrow před­vá­dí a jeho násled­né pády by totiž nikdo jiný než kres­le­ná posta­vič­ka neroz­dý­cha­la. Zkrátka a dob­ře je to Walt Disney a pro­to z  toho­to úhlu pohle­du musí­me brát film se znač­nou rezer­vou.

Pokud si ale mys­lí­te, že se z Jacka Sparrowa stal dru­hý Neo, pak vás musím uklid­nit. Reřisér Gore Verbinsky Jacka ve dvoj­ce uka­zu­je ve starém zná­mém svět­le, a co víc, kapi­tá­no­vých ztřeš­tě­ných gro­te­sek je ve dvoj­ce dvoj­ná­sob co v jed­nič­ce a Johny Depp i zde potvr­zu­je, že je neko­ru­no­va­ným krá­lem komi­ků dru­hé­ho tisíciletí.A co se týká zby­lých hlav­ních hrdi­nů ? Z  chla­pec­ké­ho Willa Orlanda Turnera Blooma vyros­tl pořád­ný kus chla­pa, kte­rý je stej­ně odhod­la­ný chrá­nit svo­jí lás­ku jako v jed­nič­ce. Elizabeth však nezů­stá­vá roz­hod­ně poza­du. Keira vymě­ni­la těs­né kor­ze­to­vé šaty za pev­nou pirát­skou tuni­ku a uka­zu­je, že i ona se umí otá­čet s mečem v ruce. Z dal­ších postav zde opět uvi­dí­te komo­do­ra Norringtona, námoř­ní­ka Gibse a Ditlihoi opi­čá­ka pirá­ta Barabrosy, kte­rý jako jedi­ný zůstal z jed­nič­ky nesmr­tel­ný. Kromě nové posta­vy Davyho Johnse se na scé­ně obje­ví i otec Willa. A jeho role nebu­de malá. Černá per­la pocho­pi­tel­ně zaví­tá také na nová mís­ta. Kromě širé­ho oce­á­nu ji uvi­dí­me na ost­ro­vě kani­ba­lů, na Tortuze, u bez­zubé čaro­dej­ni­ce či na palubě lodi Bludný Holanďan.

A co říci k Pirátům závě­rem ? Pokud se chce­te v létě dob­ře poba­vit a aspoň přes plát­no se podí­vat do Karibiku, pak nevá­hej­te. Doprovázet vás bude opět fan­tas­tic­ká hud­ba od Hanse Zimmera, kte­rá vám bude v uších znít ješ­tě něko­lik dní a to i kdy­bys­te z nepo­cho­pi­tel­ných důvo­dů kapi­tá­na Jacka Sparrowa pří­mo nesná­še­li.

Redakce Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Piráti z Karibiku: Prokletí černé perly12. června 2004 Piráti z Karibiku: Prokletí černé perly Já osobně pirátské a námořní filmy všeobecně moc rád nemám. Ale na tento snímek jsem se těšil a doufal jsem, že nebudu zklamán. A jak to dopadlo? Řekněme půl napůl.Piráti z Karibiku: […]
  • Piráti z Karibiku : Na konci světa – Recenze11. června 2007 Piráti z Karibiku : Na konci světa – Recenze Piráti potřetí. Tentokrát je ve hře život Jacka Sparrowa, návrat kapitána Barbarossy, vztah Willa a Elizabeth, srdce Davy Jonese, zákeřné plány lorda Becketta, vypuštění bohyně Kalypsó, […]
  • Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly28. srpna 2003 Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly Dlouho očekávaný pirátský velkofilm s rozporuplným očekáváním je tady… Široké, průhledné moře, stovky lodí, legendární kapitáni, hektolitry vypitého rumu, neuvěřitelné historky, […]
  • n200604150009_domino-uvod14. dubna 2006 Domino - „My name is Domino Harvey. I am a bounty hunter.“ Tony Scott se nám ukázal jako režisér s obrovskou vizuální představivostí. Po klipově střiženém Muži v ohni, ustřihl Dominu ještě více hektičnosti a natočil tak podívanou ve které ukazuje, […]
  • Habermannův mlýn – promarněná šance21. října 2010 Habermannův mlýn – promarněná šance Mlynář August Habermann byl skutečnou postavou. V jesenickém pohraničí mu za první republiky patřila velká pila. Jakožto sudetský Němec se oženil těsně před válkou s Češkou židovského […]
  • 16. dubna 2007 Piráti z Karibiku 3: Na konci světa - předobjednávka Třetí hra na motivy populární pirátské série přichází s podtitulem Na konci světa - místo poslední bitvy, kde se kapitán Jack Sparrow, kovář Will a jeho družka Elizabeth utkají se všemi […]
  • Plan 9 from outer space5. dubna 2006 Plan 9 from outer space Ano, je to tu! Hurá! Zděšeně křičí davy zoufalých lidí, jež se ve snaze dostati se v pořádku (a hlavně živí) z kin po celém světě derou do pro ně příliš úzkých dveří a zašlapávají (i […]
  • Daleko od hlučícího davu kvetou romantické představy (55 %)30. června 2015 Daleko od hlučícího davu kvetou romantické představy (55 %) Příběhy z viktoriánské Anglie mají své kouzlo a hrdiny, kteří se potýkají s tvrdými životními podmínkami nebo předsudky společnosti. Příběh Bathsheby Everdene zachycuje nejen její snahu o […]
  • Mazaný Filip23. listopadu 2004 Mazaný Filip Po ulici se linula vůně příjemná asi tak, jako kdyby na vás dýchl zarostlý mexičan, který si už ani nepamatuje, co to je, nevypít za dopoledne čtyři lahve Tequily.Do kanceláře jsem vyšel […]
  • Král Artuš19. srpna 2004 Král Artuš Historikové si po staletí mysleli, že je král Artuš pouze mýtem, avšak tato legenda byla založena na skutečném hrdinovi, jehož život byl rozvrácen vnitřním bojem mezi osobními ambicemi a […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *