Nezvratný osud 3 - Do třetice všeho dobrého a zlého?

Nezvratný osud 3 - Do tře­ti­ce vše­ho dob­ré­ho a zlé­ho?
Ohodnoťte člá­nek

Možná je to dílem náho­dy, že mi zrov­na teď… když píšu tuhle recen­zi… nasko­či­la píseň Never Die od sku­pi­ny Creed. A mož­ná taky ne. Jinými slo­vy – člo­věk vel­mi čas­to doplá­cí na to, když leh­ko­váž­ně opo­mí­jí zdán­li­vě bez­vý­znam­né malič­kos­ti v poza­dí.Opravdu… není rad­no se smr­ti vysmí­vat. Může číhat všu­de, za jakým­ko­liv rohem a k nastar­to­vá­ní její­ho krva­vé­ho ohňostro­je posta­čí zpra­vi­dla málo. Trocha té nepo­zor­nos­ti, špat­ně usklad­ně­né nářa­dí, pro­pa­šo­va­ná digi­tál­ní kame­ra, dře­vě­ná deska zaklí­ně­ná ve dvo­ji­ci solár­ních zaří­ze­ní, vyjuka­ný hře­bec, neza­ta­že­ná ruč­ní brz­da, neši­kov­ně odsta­ve­ný kelí­mek s kolou, hla­do­vá kry­sa u výhyb­ky, drh­nou­cí požár­ní žeb­řík, vše­mož­né pro­váz­ky a lan­ka, vyté­ka­jí­cí ben­zín skr­ze malin­kou dír­ku v nádr­ži, dělo­stře­lec­ká kou­le…

Jak mě tak napa­dá… mož­ná by neby­lo na ško­du, kdy­bych si troš­ku zkul­tur­nil stůl. A při té pří­le­ži­tos­ti i celý pokoj. Ne že bych byl para­no­id­ní a vyhle­dá­val urči­té spo­ji­tos­ti mezi prá­vě pozře­ným mate­ri­á­lem a sou­čas­ně pro­ží­va­nou rea­li­tou, ale když uvá­žím polo­hu kávy po své pra­vé ruce, nabí­je­jí­cí se mobil na levé stra­ně sto­lu, pro­bli­ká­va­jí­cí moni­tor, nepří­liš sta­bil­ní polič­ku nad hla­vou, poo­tevře­né okno, roz­pty­lo­vé pod­mín­ky, rych­lost prou­dí­cí­ho vět­ru…

Nemám ani páru, jak to spo­lu sou­vi­sí a co všech­no z toho může vze­jít, ale musím si pohnout, abych tenhle text vůbec dopsal!

Prokousávat se úva­hou, proč je série Nezvratného osu­du nato­lik úspěš­ná a copak při­mě­lo tvůr­ce k opě­tov­né­mu doje­ní již dva­krát vymač­ka­né­ho veme­na, by bylo asi zby­teč­né. Obě před­cho­zí čás­ti vydě­la­ly přes sto mili­o­nů dola­rů a obstoj­ně pošimra­ly lec­čí trá­vi­cí orga­nis­mus. Zatímco jed­nič­ka se sta­la ihned ze star­tu jakým­si nepsa­ným kul­tem pro mla­dé, kte­rý si ten­to pří­vlas­tek vybu­do­val na zákla­dě slib­ně roz­je­té záplet­ky a roz­pitva­nos­ti jed­not­li­vých úmr­tí, dvoj­ka zau­ja­la již výhrad­ně po strán­ce nijak necen­zu­ro­va­né bru­ta­li­ty. Cákající krev, vzdu­chem pole­tu­jí­cí kon­če­ti­ny, roz­máz­lé vnitř­nos­ti a zejmé­na pak neza­po­me­nu­tel­ně vykon­stru­o­va­ná dál­nič­ní havá­rie s řádí­cí­mi kme­ny stro­mů… Pokračování z roku 2003 roze­hrá­lo uči­ně­ná jat­ka a do his­to­ric­kých aná­lů se zapsa­lo nesmír­ně tuč­ným – krva­vě zabar­ve­ným - fon­tem. Vždyť za posled­ní tři roky se neob­je­vil snad jedi­ný titul, kte­rý by doká­zal jeho dras­tic­kou úder­nost pře­bít.

Příchod tře­tí­ho Nezvratného osu­du byl tak nevy­hnu­tel­ný i z jiné­ho pohle­du. Tři roky sto­ja­tá situ­a­ce a v kinech jeden horor za dru­hým, kde měla smrt stej­ně všed­ní pro­por­ce jako kaž­do­den­ní pře­pra­va MHD.

Bohužel… bohu­žel pro všech­ny, kte­ří se uká­jí na krví pro­sy­ce­ném mate­ri­á­lu a jejichž žeb­ří­ček hod­not sestá­vá z poně­kud odliš­něj­ších hod­not než u běž­né­ho main­stre­a­mo­vé­ho divá­ka – pří­cho­dem troj­ky nena­stá­vá žád­né obro­ze­ní. Nejnovější Osud zao­stá­vá za svý­mi před­chůd­ci s víc než pří­pust­nou ztrá­tou, nepřed­há­ní se v co nej­su­ges­tiv­něj­ším vyob­ra­ze­ní té či oné smr­ti a jakous takous ori­gi­na­li­tou se pro­ka­zu­je jen spo­ra­dic­ky. Zásadní pro­blém spo­čí­vá v tom, že nám tvůr­ci již potře­tí ser­ví­ru­jí to samé. Stejnou záplet­ku, iden­tic­ký vývoj, typo­vě podob­né posta­vy (zejmé­na hlav­ní hrdin­ka) a shod­né nača­so­vá­ní zásad­ních scén (hádej­te, čím to celé začí­ná a kon­čí). Divák zna­lý ori­gi­ná­lů tak těž­ko oce­ní coko­liv jiné­ho než pasá­že, v nichž se hrdi­no­vé ode­bí­ra­jí na „odchod“. Vše zby­lé je takřka totož­né a v důsled­ku toho i nepa­tr­ně nud­né.

Samozřejmě – lec­kdo by mohl namít­nout, že nulo­vě nová­tor­ská (co se výpl­ňo­vé vaty týče) byla též i dvoj­ka, ale to bych při­řkl na vrub „střel­by od boku“. Předchozí část se sice nijak neza­skvě­la v rám­ci vlast­ních zása­hů, ale účin­ně to vyna­hra­zo­va­la dech berou­cí kon­struk­tá­ží jed­not­li­vých „vražd“ a efekt­ní for­mou. A tak... pakli­že se na někte­rém roz­ces­tí odbo­či­lo špat­ně, bylo to prá­vě tady. Trojka selhá­vá přes­ně v těch par­ti­ích, kde její star­ší sou­ro­zen­ci exce­lo­va­li, a záslu­hou absen­ce kuler­vou­cí­ho koře­ní nechá­vá plně vynik­nout „ori­gi­na­li­tou“ hýří­cí děj. Problém tak netkví jen v samot­né režii, ale rov­něž v oné domi­no­vé sesta­vě, kte­rá před­chá­zí kaž­dé­mu úmr­tí. Pominu-li dob­ře nato­če­ný roz­jezd na hor­ské drá­ze a šmrn­cov­ní zaš­ně­ro­vá­ní v pod­zem­ce, nepo­hle­dá­te zde žád­nou jinou sek­ven­ci, po níž bys­te si vystra­še­ně před­se­vza­li: „Tak na tohle si dám bacha.“

Třetí Nezvratný osud se spí­še spo­lé­há na své jmé­no, než­li na „bohat­ství“ v sobě ukry­té. Nicméně i přes­to zůstá­vá kou­ka­tel­nou jed­no­hub­kou, kte­rá při jis­té kon­ste­la­ci hvězd obstoj­ně poba­ví a sem tam i potřeb­ně zne­chu­tí. Přihlédneme-li pak k béč­ko­vos­ti celé série, k čís­li­ci za názvem a ke sku­teč­nos­ti, kte­rým smě­rem vítr fou­ká (věko­vá sku­pi­na 15-18 let), usou­dí­me, že je jak­si zby­teč­né pro­ta­ho­vat dél­ku tex­tu a plýtvat tak nej­omše­lej­ší­mi kri­tic­ký­mi frá­ze­mi.

Přesto si neod­pus­tím drob­ný apel vstříc samot­ným hla­vou­nům z New Line Cinema: „Bylo to uchá­ze­jí­cí… avšak… na tu čtyř­ku se radě­ji vysmol­te.“

Martin Nahlovsky

Související příspěvky:

  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • 25. září 2002 Past Tak mesic po premiéře filmu Vám přináším snad dobrou recenzi na film Past se Seanem Connerym a Catarinou Zeta-Jones   Tak zase mám zpoždění v tom, že nestíhám psát recenze. No by […]
  • 5. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Škatuláci - 50 %16. října 2014 Škatuláci - 50 % Je jedno městečko, spíše hrad s podhradím. Jménem Sýrečkov. Nevíme, kdo tam vládne, ale místní šlechta se honosí bílými klobouky. Místní policie zase vlastní klobouky červené. Zvláštností […]
  • Hostel - Slováci byli vždycky divní... Ale že až tak - to jsem vážně netušil :)10. března 2006 Hostel - Slováci byli vždycky divní... Ale že až tak - to jsem vážně netušil :) Těžko říci, jestli jsem natolik zvrhlý, anebo jen znázorňuji typický příklad soudobého konzumenta, ale snímky ve stylu „vykuchej, rozmělni a rozmázni“ mě zpravidla uspokojují (a to i […]
  • Yamakasi 2 – Velká výzva5. května 2005 Yamakasi 2 – Velká výzva Někdy se na pultech videopůjčovny objeví filmy, o kterých jste nikdy neslyšeli. Jestliže po nich ze zvědavosti sáhnete, pak většinou litujete. Přece jen, distributoři už vědí, u kterých […]
  • Asterix a Vikingové - Aneb uspokojivý comeback klasické animace.10. listopadu 2006 Asterix a Vikingové - Aneb uspokojivý comeback klasické animace. Ááááách… omluvte mě, ale nemohu si pomoci. Při vzpomínce na ty zlaté, bezstarostné časy, kdy jsem jako malé škvrně (trošku chlupatější škvrně) usedal brzo ráno k televizoru značky […]
  • KLUB SRÁČŮ (KEVIN AND PERRY GO LARGE)18. června 2008 KLUB SRÁČŮ (KEVIN AND PERRY GO LARGE) Pokud jste viděli filmy od tvůrce MR. BEANA, tak tento film Vás zaručeně pobaví ještě víc. Je to velmi známá komedie v řadách teenagerů, ale nejen mezi nimi. Komedie KLUB SRÁČŮ je pro […]
  • Divočina a Cheryl, která se na dlouhé cestě našla5. března 2015 Divočina a Cheryl, která se na dlouhé cestě našla Když si Cheryl Strayedová rozvazuje tkaničku od pohorky, má už chůze po Pacifické dálkové trase plné zuby. Chce si především odpočinout. Jenže stačí trocha nepozornosti a k nejbližšímu […]
  • Pozice dítěte - 72 %28. září 2013 Pozice dítěte - 72 % Známá interiérová desingérka Cornelia Kerenes plánuje oslavu svých významných narozenin, na které zve rodinu a své přátele. Je úspěšná a uznávaná ve svém oboru a mezi přáteli, ale […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *