KING KONG


Víte, fil­my mají vel­kou moc. Dokážou nás jako stá­do nahnat do nej­bliž­ší­ho bio­gra­fu (pro ty mla­dé, bio­graf = kino, cine­ma) a my jen slin­ta­jíc s ote­vře­nou pusou hltá­me dáv­ku obráz­ků, kte­ré se obje­vu­jí na plát­ně. Však to zná­te, čas­to jde­te na film, kte­ré­ho bys­te se za jiných okol­nos­tí nedo­tkli ani man­žel­kou (či man­že­lem - pozn. pro femi­nist­ky) a pak se jen diví­te. Přesto ale v kině vydr­ží­te a hlav­ně - zapla­tí­te za vstu­pen­ku. Má tako­vou moc i inter­net, tře­ba ten­to blog? Zkusíme to. Zapamatujte si toto slo­vo - Ravagavagava. Až toto slo­vo zno­vu usly­ší­te, tak jdě­te za nej­bliž­ším poli­cis­tou a řek­ně­te mu, že jste Ježíš Kristus a při­šli jste spa­sit svět. Až řek­nu tři, tak na před­cho­zí věty zapo­me­ne­te. Raz…. dva … dva a půl ……. TŘI!
Film King Kong asi nemu­sím nijak před­sta­vo­vat. Jistě jste vidě­li jeho před­cho­zí zpra­co­vá­ní (mám zato, že jsou cel­kem dvě a viděl jsem asi obě). Na tajem­ný ost­rov (Lebek) se vydá­vá ban­da civi­li­za­cí zhý­ra­lých fil­ma­řů, aby tam nato­či­li něja­ký dosud neví­da­ný film (což se jim čás­teč­ně i pove­de). Ve svém týmu mají mla­dou krás­nou hereč­ku Ann (moje oblí­be­ná Naomi Watts) a také skvě­lé­ho scé­náris­tu Jacka Driscolla (Adrian Brody), mezi kte­rý­mi to pocho­pi­tel­ně jak­si zajis­kří (aby si i roman­tic­ky zalo­že­ný divák při­šel na své). Ostrov sám je ale obý­vám jaký­mi­si divo­chy, kte­ří ale mís­to lidí spí­še při­po­mí­na­jí zom­bies. Divoši slou­ží své­mu bohu, což je prá­vě fil­mo­vá hvězda čís­lo jed­na, samot­ný King Kong. Tomu prá­vě obě­tu­jí mla­dou Ann. Co se ale nesta­ne? Stane se to, že opi­čí star se do nebo­hé Ann zami­lu­je (uznej­te, je to jak­si nerov­ný vztah) a zce­la tedy pod­leh­ne její­mu kouz­lu. Filmaři opič­ku hez­ky uspí (niko­li zaří­ká­va­dlem spi opič­ko spi, ale chlo­ro­for­mem, kte­rý je pocho­pi­tel­ně účin­něj­ší) a pře­ve­zou do USA, kde ji uka­zu­jí, jako vel­ký tahák na divá­ky. Opička se ale roz­zu­ří a ve své zuři­vos­ti počne demo­lo­vat již tak odpor­ný New York (či co to má být) v mar­né sna­ze nalézt svo­ji milou. Tu najde a také si s ní uži­je mno­ho legra­ce (tře­ba klouzá­ní se po zamrz­lém jeze­ře, je oprav­du zají­ma­vé), když tu se obje­ví jaký­si podiv­ní vojáč­ci s tou­hou opič­ku zabít, což se jim nako­nec pove­de. Ach, jed­no oko nezů­sta­ne suché. Film je plný prázd­ných frá­zí, ze kte­rých se raci­o­nál­ně uva­žu­jí­cí­mu člo­vě­ku chce zvra­cet. Některé fil­mo­vé efek­ty jsou ale vel­mi kva­lit­ně pro­ve­de­ny, srá­ží je však dolů jejich až pří­liš fan­task­ní vyzně­ní (např. růz­né pády, chy­ce­ní se za lano, to se ovšem tře­pí, dal­ší pád a …. nako­nec nás zachrá­ní rych­lá ruka vel­ké opič­ky, aby se chví­li nato vyno­ři­lo něko­lik prehis­to­ric­kých ješ­tě­rů a boj o život mohl začí­ti zno­vu, … nuda). Mně osob­ně se vel­mi líbi­la scé­na, kdy hrdi­no­vé prcha­jí před ješ­tě rych­le­ji prcha­jí­cí­mi obří­mi dino­sau­ry, kte­ří navíc prcha­jí před vel­mi rych­le běží­cí­mi otrav­ný­mi maso­žrav­ci úzkou kamen­nou sou­těs­kou, upo­zor­ňu­ji, že vel­mi, vel­mi úzkou. Asi si před­sta­ví­te, co se tam tak může ode­hrá­vat. Takovýchto scén je ale ve fil­mu až pří­liš vel­ké množ­ství, tak­že po čase už ani nepře­kva­pí, ale spí­še nudí. Když k tomu při­poč­te­te různá klišé a někdy dost otrav­né dia­lo­gy, tak…. cel­ko­vě to sice není žád­ný pro­pa­dák nebo vylo­že­ná hrůza, ale není to také nic pře­vrat­né­ho, což se asi ani od podob­né lát­ky čekat nedá.
Hodnocení: 58%
P.S. Ravagavagava J

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • King Kong - správný film na vaši velkou LCD televizi10. srpna 2015 King Kong - správný film na vaši velkou LCD televizi Co si tak pustit v letním počasí, když je vedro jako v pekle? Aktuální novinky v kinech nejsou až tak dobré. V multikině lehce nastydnete a chytnete rýmu. Nejlepší je zůstat doma a vybrat […]
  • Pán prstenů: Dvě věže21. června 2018 Pán prstenů: Dvě věže O PRODUKCI Kniha a stříbrné plátno Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže. Jeden všechny přivede, do temnoty sváže. Překlad: Stanislava Pošustová Menšíková Po desetiletí živila […]
  • Pán prstenů: Návrat krále21. června 2018 Pán prstenů: Návrat krále Pán prstenů: Návrat krále Třetí díl filmové ságy o nebezpečném putování, jehož cílem má být zničení prokletého prstenu, završuje celou cestu hobita Froda. Ten získal od svého příbuzného […]
  • Hobit: Šmakova dračí poušť - obrázky z traileru11. června 2013 Hobit: Šmakova dračí poušť - obrázky z traileru
  • Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi25. listopadu 2014 Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi Jak u Pána Prstenů před více než deseti lety, tak i pro Hobita je pro fanoušky fantasy a Petera Jacksona připraveno ne jenom jedno vydání filmu na digitálním nosiči. Standardní vydání […]
  • Hobit: Neočekávaná cesta - 60 %13. prosince 2012 Hobit: Neočekávaná cesta - 60 % V hobití vesničce sepisuje starý Bilbo Pytlík historii jedné neočekávané cesty. Nikdy netoužil být hrdinou a vydávat se vědomě na dobrodružnou cestu považoval za nerozumné. Přesto musí […]
  • Smrtelné Stroje (Mortal Engines) - Recenze - 60%5. prosince 2018 Smrtelné Stroje (Mortal Engines) - Recenze - 60% Vítejte v post-apokalyptickém světě. Světě, který si lidstvo (jak jinak) zničilo samo svými zbraněmi. Pár lidí přežilo a přežila i některé města. A z těch se za těch uplynulých cca 1000 […]
  • Pán prstenů: Dvě věže - cesta k Mordoru pokračuje!18. května 2019 Pán prstenů: Dvě věže - cesta k Mordoru pokračuje! Kamera přelétá nad Mlžnými horami a kdesi v pozadí se ozývá Gandalfův hlas. Brzy se ocitáme zpět v Morii, u můstku Khazad-dúm, kde čaroděj spolu s balrogem padl do Stínu. Kamera padá spolu […]
  • Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen.9. února 2004 Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen. Recenzi na Dvě věže jsem začínal slovy "Peter Jackson je Bůh", takže abych se neopakoval, tentokráte nastartuji úplně jinak. Peter Jackson je pan režisér. Tedy, aby nedošlo k omylu - Pan […]
  • Avengers: Age of Ultron - 70 %27. dubna 2015 Avengers: Age of Ultron - 70 % Když si tak sedím na novinářské projekci Avengers 2 (ve společnosti F.F. a A.P.), tak si říkám, bude to lepší nebo horší než první díl, kdy se slavný tým hrdinů, IT všeuměla, boha, 120. […]