Hranice života


Pokud rádi hlou­bá­te nad smys­lem živo­ta a vlast­ně nad smys­lem čeho­ko­liv, roz­hod­ně bys­te si nemě­li nechat ujít nový film reži­sé­ra Marca Forstera. Patří totiž do sku­pi­ny těch fil­mů, po jehož zhléd­nu­tí se kaž­dé­mu v hla­vě vyro­jí spous­ta otá­zek…

„Život je krás­ný a sto­jí za to o něj bojo­vat,“ řekl kdy­si Hemingway a pak se zastře­lil. Tutéž větu sly­ší­me ve fil­mu Hranice živo­ta z úst člo­vě­ka, jenž se před lety o sebe­vraž­du poku­sil. Poněkud úsměv­né, že? Tímto člo­vě­kem je Lila (Naomi Wats), pří­tel­ky­ně psy­chi­at­ra Sama Fostera (Ewan McGregor), jehož paci­en­tu, stu­den­tu umě­ní Henrymu (Ryan Gosling), je tato věta adre­so­vá­na.

Henry totiž plá­nu­je na den svých 21. naro­ze­nin sebe­vraž­du. Chce, aby se jeho odchod z pozem­ské­ho svě­ta stal mis­trov­ským dílem. Sam se mu to samo­zřej­mě sna­ží roz­mlu­vit, leč sám se jako malá mou­cha zaplé­tá do hus­tě protka­né pavu­či­ny, z níž se těž­ko dostá­vá ven. Ztrácí pře­hled o čase – dostá­vá se do situ­a­cí, kte­ré se již sta­ly, potká­vá se s lid­mi, kte­ří už dáv­no neži­jí a vůbec pro­ží­vá vel­mi pra­po­div­né věci.

Nutno pozdvih­nout vyni­ka­jí­cí herec­ké výko­ny, avšak nejsou to jen her­ci vede­ní reži­sé­rem, kte­ří děla­jí film tolik pou­ta­vým. Je to pře­de­vším výbor­ný střih Matta Chessea a kame­ra Roberta Schaefera. S reži­sé­rem Marcem Forsterem spo­lu­pra­co­va­li již na jeho před­cho­zích fil­mech Ples pří­šerHledání Země Nezemě. Je to prá­vě jejich záslu­ha, že jsme doko­na­le zma­te­ni a nejsme si jis­ti tím, kdo je kdo.

Tak napří­klad při scé­nách roz­ho­vo­rů Sama a Henryho je doko­na­le poru­šo­vá­no pra­vi­dlo osy. Pro lai­ky: jestli­že jsou v prv­ním zábě­ru sní­má­ny dvě posta­vy sto­jí­cí pro­ti sobě (kame­ra na ně pohlí­ží ze stra­ny) - posta­va č. 1 se dívá zle­va dopra­va a posta­va č. 2 zpra­va dole­va - musí se v kaž­dém dal­ším zábě­ru obě posta­vy dívat týmž smě­rem, aby nedo­šlo k dez­o­ri­en­ta­ci divá­ka. Leč prá­vě tohle páno­vé naschvál igno­ru­jí, což v nás vzbu­zu­je pocit, že jde o jed­nu a tutéž oso­bu. Ale to asi nebu­de tak úpl­ně prav­da…

Otázkou tedy je, co všech­no je sku­teč­nost a co už ne. Film se rov­něž zabý­vá otáz­kou iden­ti­ty člo­vě­ka a toho, kam až jsme schop­ni zajít. Kde je vlast­ně hra­ni­ce živo­ta? Zřejmě je ško­da, že ten­to film čekal dlou­ho po svém dokon­če­ní na uve­de­ní do kin, jeli­kož došlo k tvůr­čím nesho­dám. Distributoři totiž chtě­li, aby Forster pře­to­čil konec, pro­to­že byl pod­le nich pří­liš nesro­zu­mi­tel­ný, ale to on odmí­tl. Kdo ví, co by z toho nako­nec vznik­lo…

O filmu:

Stay
Režie: Marc Forster
Scénář: David Benioff
V hlav­ních rolích: Ewan McGregor, Naomi Watts, Ryan Gosling, Bob Hoskins, B.D. Wong
USA, 2005, 99 min


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Příběh o uplakaném velbloudovi16. března 2005 Příběh o uplakaném velbloudovi Za devadesátero horami, za devadesátero lesy, v jedné poušti jménem Gobi v Mongolsku, se jedné velbloudici narodilo jedno roztomilé velbloudě... A porod to byl velmi komplikovaný, […]
  • Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště25. října 2005 Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště Do té doby „pouze“ vynikající divadelní režisér Vladimír Morávek vzbudil před 2 roky obrovský rozruch se svou Nudou v Brně, s níž sklidil nemalý úspěch – z udílení Českých lvů si odnesl 5 […]
  • Dokažte mi vinu5. listopadu 2006 Dokažte mi vinu Vin Diesel v roli italského mafiána Jacka DiNorscia, souzeného za překupnictví narkotik, v dramatu podle skutečné události. Dvouhodinový film amerického režiséra Sidneyho Lumeta (Psí […]
  • Křižáček - 65 %31. července 2017 Křižáček - 65 % Je krásné slunečné ráno a malý chlapec se právě probudil. Ví, že jeho den bude jiný než ostatní. Podle oblečení poznáme, že se bude oblékat do brnění, ale to není vše. Ještě se rozloučí […]
  • Oldboy28. listopadu 2005 Oldboy Brutální snímek korejského režiséra Chan-wook Parka, jenž je podle jeho slov především úvahou o pomstě a o touze, kterou každý zažije, ale málokdo uskuteční, protože společnost ji […]
  • Mladí zabijáci (Assassination Nation) – Recenze – 40%3. listopadu 2018 Mladí zabijáci (Assassination Nation) – Recenze – 40% Americký film Mladí zabijáci, prezentovaný jako akční thriller, natočil a napsal herec, scenárista a režisér Sam Levinson, syn slavného filmaře Barryho Levinsona (Rain Man, Vrtěti psem). […]