Gejša


Na obli­gát­ní otáz­ku „Jak se ti film líbil?“ se v pří­pa­dě Gejši snad ani nedá odpo­vě­dět nemé­ně obli­gát­ně a pros­tě líbil/nelíbil.

Gejša je totiž film vel­mi zvlášt­ní, s vel­mi sil­ným pří­bě­hem – o lás­ce, závis­ti, moci, smut­ku, a s vel­mi ponurým zpra­co­vá­ním. Ve výsled­ku tak ale­spoň na mě film půso­bit vel­mi zvlášt­ním dojmem. Okamžitě po jeho shléd­nu­tí ve mně zane­chal sklí­če­nost a smu­tek a tepr­ve postu­pem času se poma­lu začí­na­jí vytrá­cet vzpo­mín­ky na tem­něj­ší strán­ku fil­mu a do popře­dí se dostá­vá to hez­ké (co je tře­ba na obráz­cích na této strán­ce).

Ponurost fil­mu je však jis­tě záměr­ná a doko­na­le sym­bo­li­zu­je život gej­ši. Navenek krás­ná, zábav­ná a bez­sta­rost­ná dív­ka, v jejíž spo­leč­nos­ti muži zapo­mí­na­jí na stras­ti všed­ní­ho dne (pozor na poměr­ně roz­ší­ře­ný omyl – pra­vá gej­ša je uměl­ky­ně, spo­leč­ni­ce a niko­li leh­ká děva). Za vším jejím doko­na­lým zje­vem a vystu­po­vá­ním však sto­jí spous­ta dři­ny. A zatím­co hlav­ní poslá­ní gej­ši je odpou­tat muže od pozem­ských trá­pe­ní, ona sama pro­ží­vá ne zrov­na vese­lý život.

Minimálně tedy hlav­ní hrdin­ka toho­to fil­mu Sajuri (Zhang Ziyi). Nejenže byla ve vel­mi raném věku odtr­že­na od své rodi­ny, už jako malá hol­ka se nešťast­ně zami­lo­va­la, ale navíc musí svá­dět boj o mís­to na slun­ci s do té doby nej­ú­spěš­něj­ší (a star­ší) gej­šou Hatsumono (Li Gong).

Trápení, kte­ré Sajuri pro­ží­vá je ješ­tě pod­tr­že­no chu­do­bou čtvr­ti, ve kte­ré se nachá­zí její oki­je (mís­to, kde se gej­ši vycho­vá­va­jí a kde byd­lí), kři­vo­la­ký­mi ulič­ka­mi, deš­těm, větrem a sně­hem, kte­rý jako by neu­stá­le pro­vá­zel její kruš­né začát­ky. Kromě toho do živo­ta Sajuri a její­ho pří­bě­hu zasáh­ne i 2. svě­to­vá vál­ka, i když jak se nako­nec uká­že para­dox­ně pozi­tiv­ním způ­so­bem. Přesto vojá­ci na plát­ně obvykle mno­ho opti­mis­mu nedo­da­jí…

Film půso­bí také vel­mi tajem­ně, díky tra­di­cím a sym­bo­lům, kte­rým laik nemů­že zce­la rozu­mět (všech­ny zvlášt­ní ritu­á­ly a pra­vi­dla, japon­ské výra­zy, kte­ré popi­su­jí život gejš). Hlavní hrdin­ka se navíc stá­vá uhran­či­vou legen­dou, nej­slav­něj­ší gej­šou, kte­rá jed­ním pohle­dem doká­že zasta­vit muže. Přesto nebo prá­vě pro to všech­no ve mně Gejša zatím stá­le vyvo­lá­vá spí­še nepří­jem­né vzpo­mín­ky.

O filmu:

Rok: 2005
Oficiální strán­ka fil­mu: Memoirs of a Geisha
Režie: Rob Marshall
Scénář: Akiva Goldsman
V hlav­ních rolích: Zhang Ziyi, Michelle Yeoh, Li Gong, Ken Watanabe
Délka: 145 minut

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Přání k mání - 75 %26. prosince 2017 Přání k mání - 75 % Albert žije se svou maminkou a tatínkem v bytě, který trochu připomíná skladiště. Je to možná tím, že jeho rodiče se živí jako kouzelníci, iluzionisté. Pracují spolu dlouho a úspěšně, ale […]
  • Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 %29. září 2017 Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 % Ve filmu DEZERTÉR se musí členové tří vzájemně spřízněných rodin vyrovnávat s politicky vyhraněným obdobím let 1947-53. Nejvíce zvratů zažije Otto Stock, majitel noblesního kadeřnického […]
  • Kostka 011. listopadu 2005 Kostka 0 Třetí pokračování hororových filmů s tématikou ďábelského vználezu na likvidaci nepohodlných lidí. Kostka je bludiště místností ve tvaru kostky, které jsou vzájemě pospojovány chodbami […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Velká voda9. června 2005 Velká voda Každý z nás se určitě v životě ocitl v novém, neznámém a někdy nepřátelském prostředí. Zároveň zažil touhu po tom patřit někam, identifikovat se s někým. Někdy bylo tak těžké si vybrat […]
  • Dogville12. března 2004 Dogville Lars von Trier natočil film o takové (ne)normální vesničce v horách, s Nicole Kidman v hlavní roli, a já vás můžu ubezpečit, že si ji režisér nevybral proto, aby zakryl fakt, že film stojí […]
  • Smysl života podle Monty Pythona12. dubna 2004 Smysl života podle Monty Pythona Skupina Monty Python komentuje svým tradičním drsným, suchým, sarkastickým a kontraverzním humorem sedm fází lidského života (Zázrak zrození, Výchova a vzdělání, Život je boj, Střední věk, […]