Elizabethtown


I když si člo­věk mys­lí, že je na úpl­ném dně, vždy ho může potkat neče­ka­né štěs­tí, osu­do­vá lás­ka. Jak se říká „všech­no zlé je pro něco dob­ré“…

V pří­pa­dě Elizabethtownu je ten na dně Drew (Orlando Bloom), ne zrov­na úspěš­ný návr­hář bot, díky němuž jeho zaměst­na­va­tel utr­pí mili­ar­do­vou ztrá­tu. Drew se pro­to chys­tá skon­co­vat se živo­tem, když se ovšem dozví­dá, že mu zemřel otec. Matka (neza­po­me­nu­tel­ná Susan Sarandon) se sestrou se stá­va­jí pro život napros­to nepo­u­ži­tel­né a pově­ří ho při­vést otco­vo tělo z Kentucky – kon­krét­ně z Elizabethtownu, kde byl táta na návštěvě u svých pří­buz­ných.

Záchranným lanem nešťast­né­ho Drewa se stá­vá Claire (roz­to­mi­lá Kirsten Dunst). Holka do nepo­ho­dy, kte­rá ačko­li má svých pro­blé­mů taky dost, pořád se smě­je a jako letuš­ka umí člo­vě­ka oprav­du povzbu­dit a „nakop­nout“. Drew je spíš typ „mouchy-snězte-si-mě“, kdež­to Claire je akč­ní žena činu, tak­že když si usmys­lí Drewa sba­lit (a taky mu pomo­ci v těž­ké chví­li, abychom jí nekřiv­di­li) tak to pros­tě to udě­lá :-).

Příprava na posled­ní roz­lou­če­ní s Drewovým otcem se tak mísí s ori­gi­nál­ně začí­na­jí­cím vzta­hem dvou spří­z­ně­ných duší (např. celou noc trva­jí­cí tele­fo­nic­ký roz­ho­vor vrcho­lí­cí spo­leč­ným pohle­dem na východ slun­ce). Kromě toho se Drew sezna­mu­je s otco­vý­mi podi­vín­ský­mi pří­buz­ný­mi, z nichž zvláš­tě někte­ří dáva­jí Drewově mat­ce stá­le naje­vo svůj nesou­hlas s jejich někdej­ším odcho­dem z Elizabethtownu. Drewův táta byl v měs­teč­ku roz­hod­ně vel­mi popu­lár­ní posta­va (všu­de visí pla­ká­ty ve smys­lu „Mitchi, budeš nám chy­bět“). Kromě pohřbu a milost­né záplet­ky se jako tře­tí motiv obje­vu­je ve fil­mu svat­ba jaké­ho­si Chacka, jehož sva­teb­ní hos­té zapl­ňu­jí celý hotel, kde Drew byd­lí. Smysl svat­by ve fil­mu mi není úpl­ně jas­ný, zřej­mě to má být kro­mě Claire dal­ší pod­nět pro Drewa, aby zvá­žil „odlo­že­nou“ sebe­vraž­du.

Více na Kritiky.cz
Jaká matka, taková dcera Jaká matka, taková dcera, říká se často. Je to ale skutečně tak? Matka a dcera jsou spojen...
Dan Brown: Počátek Konstrukčně asi nejčitelnější a nejlidštější Brown. Čitelností myslím to, že indicie ...
Ghostbusters (2016)   S novým filmem také přišla nová hra jménem Ghostbusters. Vydání hry moc nepřid...
Gramatika v obrázcích: Němčina Také se vám při slově gramatika v souvislosti s cizími jazyky zježí všechny chlupy, proto...
Vojtěch Dyk Vojtěch Dyk (* 23. července 1985 Praha) je český herec a hudebník. Je synem známého liter...

Každopádně scé­na, ve kte­ré Drew nená­pad­ně lou­pí Chackovo pivo a při­tom se s ním potká, pat­ří k těm zda­ři­lej­ším. Když už jsme u těch zají­ma­vých scén, tak roz­hod­ně sto­jí za zmín­ku vystou­pe­ní někdej­ší bra­tran­co­vy kape­ly, kte­ré se při posled­ním roz­lou­če­ní s otcem roz­je­de ve zbě­si­lou jízdu s pole­tu­jí­cím hoří­cím ptá­kem a spr­cho­vá­ním a eva­ku­a­cí truchlí­cích pozůsta­lých.

Elizabethtown je typ fil­mu, ve kte­rém se napra­ví všech­ny sta­ré křiv­dy (viz srd­ce­ryv­ný pro­jev Susan Sarandon na pohřbu a násled­ný aplaus), usku­teč­ní se dáv­né sny (vystou­pe­ní bra­tran­co­vy kape­ly) a najdou se ti pra­ví. Ačkoli film začí­ná poměr­ně váž­ně, v momen­tě, kdy Drew začne vyrá­bět z roto­pe­du svou sebe­vra­žed­nou zbraň, mění se spí­še v kome­dii. I ta „pohřeb­ní“ linie je brá­na s humo­rem a nad­sáz­kou (např. pou­smá­ní mrt­vo­ly; hla­ho­lí­cí pří­bu­zen­stvo, kte­ré pohřeb bere spíš jako vel­kou rodin­nou sle­zi­nu). Skoro jako úpl­ně jiný film pak vypa­dá závě­reč­ná pasáž, v níž se Drew ve sty­lu road movie vydá­vá na ces­tu domů. Na ces­tu, kte­rou mu Claire pře­dem peč­li­vě naplá­no­va­la, včet­ně hud­by, kte­rou má v ten kte­rý moment poslou­chat. Tento závěr jako­by k před­cho­zí­mu sty­lu fil­mu ani nepa­t­řil, ale vzhle­dem k tomu, že je „dílem“ Claire, nelze se čemu divit.

Jak jsem tak zazna­me­na­la, divá­ci fil­mu se dělí veskr­ze na dva hlav­ní tábo­ry. Na ty, kte­rým se vůbec nelí­bí a při­jde jim kýčo­vi­tý a na ty, kte­rým se roz­hod­ně líbí a vidí v něm hlav­ně roman­ti­ku. Tak já pat­řím ke sku­pi­ně dru­hé, ale spíš než love sto­ry v něm vidím pří­jem­ný styl humo­ru a pěk­nou hud­bu. Mno, a na pár BloomDunst se dá taky dívat :-).

O filmu:

Rok: 2005
Oficiální strán­ka fil­mu: Elizabethtown
Scénář a režie: Cameron Crowe
V hlav­ních rolích: Kirsten Dunst, Orlando Bloom, Susan Sarandon
Délka: 123 minut

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Elizabethtown16. ledna 2005 Elizabethtown I když si člověk myslí, že je na úplném dně, vždy ho může potkat nečekané štěstí, osudová láska. Jak se říká „všechno zlé je pro něco dobré“… V případě Elizabethtownu je ten na dně Drew […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Restart12. ledna 2006 Restart Ne zrovna standardní film se zrodil v českých luzích a hájích. Nebo lépe řečeno v česko-finských luzích a hájích. Děj filmu se točí kolem dívky Sylvie. Má celkem dobré zaměstnání v […]
  • Okno naproti14. ledna 2004 Okno naproti Oproti většinové americké produkci, která je v našich kinech běžně k vidění, představuje italský koprodukční film Okno naproti docela příjemnou změnu. Vzhledem k tomu, že znalost italštiny […]
  • Devátý den10. července 2006 Devátý den Devátý den je film více politický než válečný založený na skutečném příběhu z 2. světové války. Hlavním hrdinou je lucemburský kněz Kremer propuštěný "na podmínku" z koncentračního tábora […]
  • Smrtonosná past 5: Opět v akci – 55 %8. března 2013 Smrtonosná past 5: Opět v akci – 55 %   John McClane na dovolené v Rusku. Popáté a snad už naposledy. Je to sice drsné tvrzení, ale i ti nejskalnější fanoušci této slavné smrtonosné série s hláškujícím a zranitelným […]
  • Deadpool 2 - Recenze - 75%15. května 2018 Deadpool 2 - Recenze - 75% Pokračování úspěšného experimentu se sprostým (ne)hrdinou Deadpoolem je tu. Jelikož se mi zdá synopse z různých webovek stejná a stejně zavádějící, tak si pojďme nastínit situaci, ve které […]