Důkaz

200601191820 untitled2

Někdo moud­rý kdy­si řekl, že hra­ni­ce mezi geni­a­li­tou a šílen­stvím je křeh­ká. A něco na tom bude, ale­spoň pod­le fil­mu Důkaz sou­dě.

Ústřední záplet­ku fil­mu tvo­ří hned dva důka­zy. Jednak pře­vrat­ná mate­ma­tic­ká for­mu­le, tak slo­ži­tá, že zabe­re celý sešit. A jed­nak důkaz jeho autor­ství. O to se totiž mohou uchá­zet hned dva lidé. Jednak vše­o­bec­ně uzná­va­ný mate­ma­tik (Anthony Hopkins), kte­rý již pár let trpí dušev­ní poru­chou, ale vzhle­dem k jeho geni­a­li­tě z dob plných sil by mohl být auto­rem. Do hry se však dostá­vá jeho dce­ra Catherine (Gwyneth Paltrow), kte­rá se o otce posled­ních pár let před jeho smr­tí sta­ra­la. I ona kdy­si stu­do­va­la mate­ma­ti­ku, ale pově­do­mí o jejích schop­nos­tech není roz­hod­ně tak vel­ké, jako v pří­pa­dě otce.

Kromě spo­leč­né mate­ma­tic­ké záli­by se navíc zdá, že Catherine po otci podě­di­la i jakousi dušev­ní poru­chu. Alespoň její­mu oko­lí a zejmé­na její kon­zum­ně zalo­že­né sestře Claire (Hope Davis), kte­rá zde před­sta­vu­je pra­vý opak mlad­ší, obě­ta­vé a inte­li­gent­ní sest­ry. Catherine má však také spří­z­ně­nou duši, táto­va býva­lé­ho stu­den­ta Hala (Jake Gyllenhaal), kte­rý se sna­ží Catherine uvě­řit, že důkaz je jejím dílem.

Těžko ovšem pře­svěd­čit oko­lí, pokud o svých schop­nos­tech nepře­svěd­čí­te sami sebe. Poddajná a smr­tí otce zdr­ce­ná Catherine je tak zejmé­na pod vli­vem sest­ry nako­nec na pochy­bách, zda je dotyč­ný důkaz oprav­du jejím výtvo­rem. Nejde pou­ze o její suges­ci způ­so­be­nou dlou­hým sou­ži­tím s bláz­ni­vým otcem? I písmo, kte­rým je důkaz zazna­me­nán vypa­dá jako písmo její­ho otce. Bojí se navíc, že zdědila-li po otci mate­ma­tic­ké sklo­ny, nezdě­dí i jeho psy­chic­kou poru­chu?

Více na Kritiky.cz
Karlík a továrna na čokoládu - Willy Wonka je Johny Depp Podivín Willy Wonka je proslulý svou továrnou na výrobu čokolády, kterou zásobuje celý svět...
Katyň KYTYŇ.  Místo, o kterém se dlouho mlčelo.  V  dějepisu,  historii,  politice.  Jak V Pols...
Proč je Spider-Man: Paralelní světy absolutně geniální (sponzorováno) ...
Odpad/Trash [2014] - 65%   Film Stephena Daldryho (Billy Elliot, Předčítač) z roku 2014 by se dal označit jako brazils...
TV Tipy 5. - 11. května Proč nejít s davem a nevytvořit přehled filmů nastávajícího týdne? Nevím a ani po kratší...

Důkaz je zejmé­na díky své diva­del­ní před­lo­ze rela­tiv­ně jed­no­du­chý pří­běh, ode­hrá­va­jí­cí se v roz­me­zí něko­li­ka dnů. A stej­ně sviž­ně jako děj, ubí­há i film. Ani se nena­dě­je­te a je konec – v pozi­tiv­ním slo­va smys­lu. Ačkoli zde hra­je jed­nu z hlav­ních rolí mate­ma­ti­ka, roz­hod­ně jí není pře­hr­šel a jste li jejím odpůr­cem, film vás s ní roz­hod­ně nebu­de una­vo­vat. Do hlav­ní­ho děje mís­ty vstu­pu­jí vzpo­mín­ky na dobu, kdy žil Catherinin otec a kdy vzni­kal inkri­mi­no­va­ný důkaz. V těch­to retrospek­ti­vách jako by si tepr­ve Catherine uvě­do­mo­va­la, jak to vlast­ně všech­no bylo, a pří­běh se začí­ná vyjas­ňo­vat...

O filmu:

Rok: 2005
Oficiální strán­ka fil­mu: Proof
Režie: John Madden
Scénář: David Auburn, Rebecca Miller
V hlav­ních rolích: Gwyneth Paltrow, Anthony Hopkins, Jake Gyllenhaal, Hope Davis

Délka: 99 minut

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Anděl páně14. listopadu 2005 Anděl páně Po delší době se do kin dostává opět nějaká česká pohádka. Anděla Páně natočil na motivy pohádek Boženy Němcové do té doby televizní režisér a herec Jiří Strach. Odehrává v čase vánočním a […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Kašlu na lásku16. ledna 2004 Kašlu na lásku V nečekaně dobré parodii na milostné příběhy ze 60. let se setkávají nenapravitelný svůdník žen a emancipovaná slečna. Muži, pojďte do kina, ať se dozvíte, jak svést starou pannu, která se […]
  • Chartúm (Khartoum, 1966)9. ledna 2017 Chartúm (Khartoum, 1966) Bývaly časy, kdy do kin nešla přehršel filmů, kdy vypravit se do kina s sebou obnášelo i nějakou tu skleničku (čehokoli) před nebo po snímku, kdy si do kin lidé brali sváteční oblečení, […]
  • Strašpytlík18. prosince 2005 Strašpytlík V této předvánoční době na mě padla lehká melancholie a touha vrátit se alespoň na chvilku do dob dětství. Proto jsem se vypravila na pohádku z dílny Walta Disneye, na Strašpytlíka (angl. […]
  • Jak na věc17. října 2005 Jak na věc Will (Hugh Grant) je starý mládenec, který žije z autorských práv svého otce. Oproti svým dřívějším filmům Grant nehraje žádného ňoumu, ale tvrďáka, povrchního sobce, který kouká, jak […]