Dobrou noc a hodně štěstíV 50. letech vzru­ši­la Ameriku afé­ra kolem sená­to­ra McCarthyho a jeho „honu na komu­nis­tic­ké čaro­děj­ni­ce. Tuto téměř his­to­ric­kou lát­ku si troufl zfil­mo­vat George Clooney; a jeho dru­hý reži­sér­ský počin bys­te si nemě­li nechat ujít.


Dobrou noc a hod­ně štěs­tí se celé ode­hrá­vá v tele­viz­ním pro­stře­dí a sou­stře­ďu­je se téměř výhrad­ně na pra­cov­ní živo­ty obje­vu­jí­cích se postav. Senátor McCarthy zachá­zí pří­liš dale­ko se svý­mi pro­ti­ko­mu­nis­tic­ký­mi akti­vi­ta­mi, a někte­ré z nich jsou namí­ře­ny pro­ti základ­ním lid­ským prá­vům. Hlavní posta­vou je slav­ný mode­rá­tor Edward R. Murrow, kte­rý se nebo­jí McCarthymu posta­vit: ve svých tele­viz­ních rela­cích, kte­ré vždy ukon­ču­je „Good Night, And Good Luck“ (tzn. odtud máme názec fil­mu), si dovo­lu­je veřej­ně komen­to­vat McCarthyho akti­vi­ty a zís­ká­vá si pod­po­ru veřej­nos­ti. S vydat­nou pomo­cí své­ho redak­tor­ské­ho týmu a za pod­po­ry vede­ní tele­vi­ze se mu boj úspěš­ně daří.


Z mého pohle­du nato­čil George Clooney zají­ma­vý film, ale roz­hod­ně ne film, kte­rý bych ozna­čil nálep­kou „dra­ma“. Těžko říct, do jaké míry k tomu při­spí­vá to, že udá­lost, o kte­ré film vyprá­ví, je nám Čechům poně­kud vzdá­le­ná (z vlast­ních škol­ních zna­los­tí neví­me, o co přes­ně šlo). I když urči­té napě­tí film evo­ku­je (víte, jaké to bylo za komu­nis­tů – zvlášť v 50. letech - a vidí­te, že na obra­zov­ce se děje cosi, s čím někdo moc­ný nesou­hla­sí nebo při­nejmen­ším nemu­sí sou­hla­sit), dějo­vé zvra­ty a zásad­ní momen­ty se dějí spí­še v záku­li­sí a do děje se dostá­va­jí způ­so­bem, že někdo při­běh­ne a řek­ne, že se sta­lo to a to…

Nic to ovšem nemě­ní na tom, že Dobrou noc a hod­ně štěs­tí je dob­rým zážit­kem vidět a) coby výbor­ný doku­ment (Clooney pou­žil napří­klad his­to­ric­ké zázna­my McCarthyho pro­je­vů!) a při­po­mín­ku komu­nis­tic­kých cen­zor­ských dob a za b) jako film s per­fekt­ní­mi herec­ký­mi výko­ny v čele s napros­to auten­tic­kým Davidem Strathairnem a s doko­na­le vystih­nu­tou atmo­sfé­rou 50. let umoc­ně­nou tím, že film je ser­ví­ro­va­ný v čer­no­bí­lé podo­bě (je nasní­ma­ný na barev­ný film, ale pře­ve­de­ný do čer­no­bí­lé for­my).

Pozoruhodný z dneš­ní­ho hle­dis­ka je také fakt, jak se v teh­dej­ší tele­vi­zi obje­vo­va­ly ciga­re­ty: nejen v rekla­mách, ale také pří­mo v rela­cích. Davida Strathairna bez typic­ké ciga­re­ty prak­tic­ky neu­vi­dí­te. Naštěstí se ale kouř vysky­tu­je pou­ze na plát­ně…

O filmu:

Oficiální strán­ka fil­mu: Good Night, and Good Luck
Scénář: Grant Heslov, George Clooney
Režie: George Clooney
V hlav­ních rolích: David Strathairn, George Clooney, Robert Downey Jr., Jeff Daniels, Patricia Clarkson
USA 2005, 93 minut

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Čtvrtečník 2004/18. ledna 2004 Čtvrtečník 2004/1 Přehled premiér prvního a druhého lednového týdne (Nesnesitelná krutost; Kdysi dávno v Mexiku; Piková trojka; Muž, který zabil; Wilbur se chce zabít; Snílci; Žádostivá těla). Premiéry […]
  • Vesnice8. října 2004 Vesnice Kdo se bojí, nesmí do lesa. A ve filmu Vesnice to platí dvojnásob: do toho lesa by neměl chodit vůbec nikdo. Sídlí tam totiž... (jak to ehmm... říct)... bubáci! Vesnice je o skupině […]
  • Kill Bill 223. dubna 2004 Kill Bill 2 Tak jsme se konečně dočkali posunuté premiéry Kill Bill 2. Pokusil jsem se recenzi napsat s chladnou hlavou, ale obávám se, že mi to moc nešlo. Když se totiž sečtou jednička a dvojka, […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty - 50 %8. června 2018 Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty - 50 % Steven Soderbergh a George Clooney si nejspíš u sklenky řekli, že už bylo dost parťáků a je potřeba ukázat, že i ženy umí loupit s vtipem a šarmem. Rozhodli se natočit film, který […]
  • Terminál15. září 2004 Terminál Viktor Navorski (Tom Hanks) se těší na dlouho plánovanou návštěvu New Yorku. Jeho plány však naruší politický převrat v jeho rodné zemi Krakozii. Díky převratu se Viktor stává pro americké […]
  • 21 gramů13. února 2004 21 gramů Už jsme mohli vidět dobré filmy, kde se dějové linie různě protínají. Mohli jsme vidět filmy, kde se začíná koncem a končí začátkem. Ba dokonce, a to je bohužel celkem normální, nemají […]