Casanova

200604141510 casanova1

Pokud půjde­te na Casanovu s podob­ným pode­zí­ra­vým oče­ká­vá­ním jako já, čeká vás pře­kva­pe­ní nad­mí­ru pří­jem­né.

Filmy reži­sé­ra Lasse Hallströma jsou kapi­to­lou samy pro sebe. Po nepří­liš­ném zná­mém, ale mož­ná o to výteč­něj­ším sním­ku „Co žere Gilberta Grapea“ (ve kte­rém Leonardo DiCaprio doká­zal, že je více než hezoun­kem z potá­pě­jí­cích se par­ní­ků) se Hallström pus­til do cit­li­vých, více­mé­ně rodin­ných fil­mů, kte­ré v sobě vždy nes­ly něja­ké hlub­ší posel­ství („Pravidla moštár­ny“, „Čokoláda“). Co však oče­ká­vat od díla, kte­ré se pokou­ší mapo­vat osu­dy pro­slu­lé­ho svůd­ní­ka Casanovy a s kte­rým se pojí pří­z­vis­ko „leh­ko­no­há kome­die“?

Hallströmovy, či spí­še Casanovovy Benátky, kam nás děj zavá­dí, jsou barev­né a živou­cí jako novo­roč­ní ohňostroj. Z počát­ku jsou mož­ná nato­lik barev­né a živou­cí, že si oko kri­tic­ké­ho divá­ka jen těž­ko při­vy­ká. Casanova, v poně­kud bez­krev­ném podá­ní Heathe Ledgera, se zve­se­la pro­há­ní po Benátských kaná­lech ve věč­ném úpr­ku před man­že­li svých „obě­tí“ (kte­ré mu samy ská­čí do náru­če), popří­pa­dě před všu­dypří­tomnou a nepří­liš výkon­nou inkvi­zi­cí, věr­ný slu­ha vždy sto­jí po boku a nedo­byt­ná krás­ka s femi­nis­tic­kým názo­rem (Sienna Miller) již čeká opo­dál, aby koneč­ně moh­la pře­svěd­čit leh­ko­my­sl­né­ho hrdi­nu o exis­ten­ci vyš­ších hod­not a vzta­hů trva­jí­cích déle než něko­lik hodin.

Potud kla­sic­ká roman­tic­ká záplet­ka, nad kte­rou vět­ši­na divác­ké popu­la­ce ohr­ne nos. Ale ouha – po nepří­liš objev­ném začát­ku a poně­kud rutin­ním před­sta­ve­ní hrdi­nů, sní­mek dostá­vá neče­ka­ný spád a divák s úža­sem zjiš­ťu­je, že se pře­kva­pi­vě dob­ře baví. Ano, své­hla­vá krás­ka zda­le­ka není tak výrazná jak by měla být, hlav­ní hrdi­na, slo­vut­ný Casanova, nemá tako­vé cha­risma, kte­ré by bylo záhod­no a s uvě­ři­tel­nos­tí „tech­nic­kých“ vymo­že­nos­tí si zjev­ně tvůr­ci hla­vu nelá­ma­li; přes­to ať chce­me nebo ne, stá­le více a více při­stu­pu­je­me na pra­vi­dla hry. A jása­vý kolo­toč záměn a pro­ple­ten­ců se zvol­na dostá­vá do dru­hé, výraz­ně lep­ší polo­vi­ny fil­mu.

Když už je snad těch věč­ných omy­lů a taj­nos­tí přespří­liš, vstu­pu­jí totiž na scé­nu sku­teč­ní hrdi­no­vé fil­mu „Casanova“ – obá­va­ný vysla­nec Říma, bis­kup Pucci (Jeremy Irons) a nechtě­ný snou­be­nec Casanovovy vyvo­le­né, signor Papprizio (Oliver Platt). Irons si své­ho zavi­lé­ho inkvi­zi­to­ra oči­vid­ně vychut­ná­vá – s navý­sost dis­tingu­va­ně pozdvi­že­ným obo­čím posí­lá své pro­fes­ní pro­tiv­ní­ky na misie k lido­žra­vým domo­rod­cům („hla­do­vě­jí­cím po…víře“) a svůj úkol, tedy zba­vit Benátky morál­ní­ho bah­na, pojí­má s tak kou­zel­nou sve­ře­postí, až vzdá­le­ně při­po­mí­ná legen­dár­ní­ho nescho­pu inspek­to­ra Clouseaua (byť v méně šaš­kov­ském vydá­ní.

S pří­cho­dem signo­ra Papprizia, vel­ko­ob­chod­ní­ka sádlem a maji­te­le vep­řo­vé­ho impé­ria, se koneč­ně obje­vu­je oprav­do­vý roman­tic­ký hrdi­na, byť v dosti netra­dič­ním pro­ve­de­ní. Obě dvě nové posta­vy doda­jí fil­mu potřeb­nou šťá­vu a posu­nou děj do akč­něj­ší a epič­těj­ší polo­hy, kte­rá sním­ku věru slu­ší mno­hem víc. Nic už tedy nebrá­ní, řítit se spo­lu s Casanovou k dosti oče­ká­ve­né­mu, ale přes­to milé­mu kon­ci (dokon­ce s dějo­vým zvra­tem navrch).

Hallström si pro ten­to­krát odpus­til sil­ný, pouč­ný pří­běh; mís­to něho stvo­řil sní­mek, jenž sice trpí mno­ha nešva­ry, ale také v sobě skrý­vá jakési podiv­né kouz­lo, kte­ré nás nutí se zájmem sle­do­vat jeho hrdi­ny. A ať už si o nich bude­me mys­let coko­liv, pota­jí vyslo­ví­me přá­ní, aby zrov­na jim, vždy fou­kal do pla­chet ten správ­ný vítr.

O filmu:

Casanova
Režie: Lasse Hallström
Scénář: Kimberly Simi, Jeffrey Hatcher
V hlav­ních rolích: Heath Ledger, Sienna Miller, Jeremy Irons, Oliver Platt, Charlie Cox, Stephen Greif
USA 2005, 108 minut

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Interview na Blu-Ray5. června 2015 Interview na Blu-Ray    Snad všichni jsme o tomto filmu slyšeli. Dílo, které rozpoutalo diplomatický konflikt mezi USA a Severní Koreou. Roztržka, jež vyvrcholila stažením snímku z kin, neprokázanými […]
  • Král zlodějů28. prosince 2005 Král zlodějů Film inspirovaný skutečnými příběhy a osudy dětí zapojených do organizovaného zločinu vzniklý v česko-slovensko-německo-francouzsko-rakouské koprodukci, oceněný 4 Českými lvy za rok 2004 […]
  • Moje tlustá řecká svatba4. prosince 2002 Moje tlustá řecká svatba Také na každé tramvaji a každém rohu vidíte poutače na novou romantickou komedii tohoto jména? Tak neváhejte a jděte se na ni podívat, protože lepší, už to nebude. Toula […]
  • Lichožrouti – 70%26. října 2016 Lichožrouti – 70% Punkoví vs. mafiánští ponožkožrouti Lichožrouti byli odhaleni, popsání a zachyceni na filmové plátno! A o koho že jde? Kdo četl trilogii Pavla Šruta, už ví, že se jedná o malé tvorečky, […]
  • Prachy dělaj člověka20. listopadu 2006 Prachy dělaj člověka Co si musí člověk uvědomit a třikrát zopakovat než usedne v kině před plátno, na kterém poběží tento film, je fakt, že vše, co uvidí je jen hodně nadsazená věc. Typicky "radkojohnovsky" […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Pod bodem mrazu6. února 2006 Pod bodem mrazu Jeden z filmů z Dnů evropského filmu, které se právě přesouvají z Prahy do Brna a potrvají do 14. února. Pod bodem mrazu je psychologicko-kriminální drama o hledání ztraceného člověka. […]