Capote


Film začí­ná vel­mi jas­ně a inten­ziv­ně. Nález mrt­vo­ly, krát­ké před­sta­ve­ní Capotea jako úspěš­né­ho chvásta­vým způ­so­bem zábav­né­ho redak­to­ra a spi­so­va­te­le. Jeho zau­je­tí vraž­dou a roz­hod­nu­tí napsat o ní nej­pr­ve člá­nek poz­dě­ji dokon­ce celou kni­hu.

Truman Capote (Philip Seymour Hoffman) byl podi­vín div­né­ho zje­vu, skře­ho­ta­vé­ho hla­su a hlav­ně jed­ná­ní. Milující slá­vu a „svět­la reflek­to­rů“. Okolí nikdy úpl­ně přes­ně neví, co se v něm vlast­ně ode­hrá­vá. Jeho psy­cho­lo­gic­ká ana­lý­za by jis­tě vyda­la na něko­lik strá­nek. Nejsem však psy­cho­log, a tak na mě jeho způ­sob cho­vá­ní půso­bil oprav­du hod­ně nega­tiv­ně - jed­ním slo­vem bych ho ozna­či­la jako „sli­zoun“. Prvním před­po­kla­dem úspě­chu fil­mu byla samo­zřej­mě sku­teč­ná exis­ten­ce toho­to zvlášt­ní­ho člo­vě­ka, kte­ré­mu se při­zná­vá jakési otcov­ství „lite­ra­tu­ry fak­tu“. Druhým, důle­ži­těj­ším fak­tem je však způ­sob, jakým jej doká­zal Hoffman pře­svěd­či­vě zahrát.

Při psa­ní kni­hy, o níž od začát­ku „skrom­ně“ pro­hla­šu­je, že půjde o jedi­neč­né dílo a kte­rá se nako­nec oprav­du sta­ne best­selle­rem, mu pomá­há kama­rád­ka Nelle (Catherine Keener). Ta zná Capotea jako své boty a svým decent­ním jed­ná­ním tlu­mí jeho nega­tiv­ní půso­be­ní na oko­lí. Zároveň mu pomá­há se v pří­pa­du zori­en­to­vat a tak jejich vztah mís­ty při­po­mí­ná Sherlocka Holmese a jeho věr­né­ho dru­ha dok­to­ra Watsona.

Ačkoli je Capote sebestřed­ný sobec, tak je geni­ál­ní spi­so­va­tel a člo­věk, kte­rý je scho­pen zís­kat si důvě­ru rezig­no­va­né­ho člo­vě­ka odsou­ze­né­ho k smr­ti. Zejména s jed­ním z vra­hů, s Perrym Smithem (Clifton Collins Jr.), se poměr­ně spřá­te­lí, ba dokon­ce vzhle­dem ke své homose­xu­ál­ní ori­en­ta­ci si ho více než oblí­bí. Ze začát­ku se sna­ží vra­hům pomá­hat, ale postup­ně začí­ná být divák na pochy­bách, zda Smithe a jeho kum­pá­na Capote vlast­ně jen nevy­u­ží­vá pro sepsá­ní své život­ní kni­hy.

Tají Smithovi, že už má kni­hu téměř hoto­vou a pou­ze čeká, až mu Smith koneč­ně po všech těch letech poví, co se oné inkri­mi­no­va­né noci vlast­ně sta­lo (sku­teč­ný Capote strá­vil na kni­ze šest let). Na dru­hou stra­nu je vidět, že při psa­ní kni­hy trpí a po jejím stras­tipl­ném dokon­če­ní se ješ­tě dlou­ho vzpa­ma­to­vá­vá (závě­reč­né titul­ky dokon­ce tvr­dí, že již žád­nou jinou kni­hu nena­pí­še).

Po shléd­nu­tí fil­mu zůsta­la vět­ši­na divá­ků jen mlč­ky sedět. Bylo tomu jis­tě zejmé­na díky pova­ze závě­reč­né scé­ny, ale i samot­ným prů­bě­hem fil­mu a taky zřej­mě díky roz­po­ru­pl­ným dojmem z fil­mu. Alespoň mě napa­da­lo tře­ba tohle: Byl Capote zlo­či­nem tak tro­chu sadis­tic­kým způ­so­bem fas­ci­no­ván? Přitahoval ho a trýznil záro­veň. Stejně tak při psa­ní kni­hy záro­veň trpěl i si ji uží­val. Byl při­ta­ho­ván Smithem nebo jen pros­tě tou­žil po slá­vě? Co ho vlast­ně víc trá­pi­lo – nena­pl­ně­ná lás­ka nebo nemož­nost kni­hu dokon­čit a uká­zat svě­tu své vele­dí­lo? ...

O filmu:

Rok: 2005
Režie: Bennett Miller
Scénář: Dan Futterman
V hlav­ních rolích: Philip Seymour Hoffman, Catherine Keener,
Clifton Collins Jr., Chris Cooper, Bruce Greenwood, Bob Balaban, Amy Ryan, Mark Pellegrino
Délka: 98 minut

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Ten pravý, ta pravá? | Destination Wedding10. září 2018 Ten pravý, ta pravá? | Destination Wedding Poslední srpnový premiérový týden se do českých a první zářijový do slovenských kin dostala nová romantická komedie režiséra Victora Levina, která po letech před kamerou svedla opět […]
  • Ten pravý, ta pravá? | Destination Wedding14. září 2018 Ten pravý, ta pravá? | Destination Wedding Poslední srpnový premiérový týden se do českých a první zářijový do slovenských kin dostala nová romantická komedie režiséra Victora Levina, která po letech před kamerou svedla opět […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Spider-Man: Paralelní světy (Spider-Man: Into the Spider-Verse) – Recenze – 80%10. prosince 2018 Spider-Man: Paralelní světy (Spider-Man: Into the Spider-Verse) – Recenze – 80% Miles Morales je černošský teenager, syn policisty, co žije ve stejném městě jako Spider-Man. Jednoho dne Miles získá po kousnutí radioaktivním pavoukem stejné nadpřirozené schopnosti jako […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Ostrovní zprávy11. srpna 2004 Ostrovní zprávy Na motivy knihy Annie Proulx natočil režisér filmů Čokoláda nebo Pravidla moštárny i poetické drama odehrávající se převážně v divoké krajině mezi drsnými obyvateli […]
  • „Nápadník“ umí vyloudit slzu17. listopadu 2017 „Nápadník“ umí vyloudit slzu Dobře vychovaný mladík Mirek se zamiluje do půvabné Dany a jejich vzájemné sympatie napovídají, že to bude láska na celý život. Jenže lásce nepřeje Danin podezíravý otec Jindřich (známý […]
  • Solaris [DVD tip]5. dubna 2004 Solaris [DVD tip] Doktor Kelvin je psycholog, který nedávno ovdověl a snaží se sám v sobě najít odpovědi na otázky související s odchodem jeho manželky. Je však náhle vyrušen vzkazem na videozáznamu od […]