Bestie Karla


Laura Preponová a Misha Collins v rolích psy­cho­pa­tic­kých séri­o­vých vra­hů v dra­ma­tu pod­le sku­teč­né udá­los­ti.

Loni v létě byla po dva­nác­ti letech věze­ní pro­puš­tě­na séri­o­vá vra­žed­ky­ně, dce­ra čes­ké­ho emi­gran­ta, Karla Homolka, jež v 90. letech v Kanadě spo­leč­ně se svým man­že­lem Paulem Bernardem bru­tál­ně zavraž­di­la něko­lik mla­dých dívek. Pozůstalí zuři­li. A jejich vztek zesí­lil ješ­tě více, když se dozvě­dě­li o chys­ta­ném fil­mo­vém zpra­co­vá­ní toho­to pří­pa­du.


Karla Homolka a Paul Bernardo pro­slu­li v Kanadě jako nej­bru­tál­něj­ší zabi­já­ci moder­ní his­to­rie. Film se ale zamě­řu­je spí­še na vztah mla­dých man­že­lů – domi­nant­ní­ho Paula a sub­mi­siv­ní Karly, jež se před ním pla­zí po kole­nou a plní kaž­dé jeho přá­ní, jen aby se mu zavdě­či­la. A co na tom, že kvů­li němu chlad­no­krev­ně zabi­je svou vlast­ní sest­ru?


Na nic děsi­vě krva­vé­ho se netěš­te. Film neu­ká­že v pod­sta­tě vůbec nic, ačko­li dis­tri­bu­to­ři láka­li divá­ky prá­vě na chlad­no­krev­nost a bru­ta­li­tu. Navíc uka­zu­je Karlu spí­še jako chu­din­ku, kte­ré by měli lidé lito­vat. Jako nástroj v Paulových rukou, ačko­liv prá­vě ona byla mož­ná ješ­tě nebez­peč­něj­ší než její man­žel sám. Stála vždy v poza­dí a tiše sle­do­va­la jeho jed­ná­ní. Bestie, kte­rá nikdy neli­to­va­la svých činů a nikdy se za ně neo­mlu­vi­la.

Na celý pří­pad nazí­rá­me bohu­žel jen z jed­né stra­ny. Sledujeme jed­ná­ní Karly a Paula, jejich vztah od samot­né­ho počát­ku, od prvot­ní­ho sezná­me­ní. Jako divá­ci se účast­ní­me jejich zvrh­lých a mor­bid­ních sexu­ál­ních hrá­tek, vní­má­me jejich lás­ku a nená­vist. Vidíme mod­ři­ny a šrá­my v obli­če­ji Karly poté, co ji její milu­jí­cí muž opět zmlá­til, ale nikdo nám neu­ká­že názor dru­hé stra­ny. Jedině až v závě­reč­ných titul­cích se obje­vu­je stro­hé vyjá­d­ře­ní psy­cho­lo­ga, kte­rý posu­zo­val psy­chic­ký stav Karly kvů­li pod­mí­neč­né­mu pro­puš­tě­ní. To bylo samo­zřej­mě zamít­nu­to. Škoda nevy­u­ži­té­ho poten­ci­á­lu. Na toto téma mohl vznik­nout jis­tě zají­ma­věj­ší film.

O filmu:

Karla
Režie: Joel Bender
Scénář: Michael D. Sellers, Manette Rosenová, Joel Bender
V hlav­ních rolích: Laura Preponová, Misha Collins, Tess Harperová, Patrick Bauchau
USA, 2005, 99 min


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky: