8. Filmová přehlídka KINO NA HRANICI

200602161730 kino na hranici

19.-23. dub­na 2006 pro­běh­ne Českém Těšíně a para­lel­ně v pol­ském Cieszynie 8. roč­ník Filmové pře­hlíd­ky KINO NA HRANICI. Přehlídka je zamě­ře­na na pre­zen­ta­ci čes­ké a slo­ven­ské kul­tu­ry, pře­de­vším kine­ma­to­gra­fie, ale také hud­by, výtvar­né­ho umě­ní a v nepo­sled­ní řadě význam­ných osob­nos­tí ze svě­ta fil­mu a fil­mo­vé tvor­by.


Filmové pře­hlíd­ky KINO NA HRANICI

Přehlídka je zce­la neko­merč­ní a nesou­těž­ní zále­ži­tos­tí. Místy koná­ní jsou kino CENTRAL v Českém Těšíně, Kulturní a spo­le­čen­ské stře­dis­ko Střelnice. V Cieszynie je to Kino Piast, Teatr im. A. Mickiewicza, restau­ra­ce Pod Targową, COK Dom Narodowy a Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Během pře­hlíd­ky jsou v růz­ných cyk­lech pre­zen­to­vá­ny fil­mo­vé pro­duk­ce, kte­ré nejsou v Polsku pří­liš zná­mé (retrospek­ti­vy, hudeb­ní fil­my, novin­ky, doku­men­ty). Výběr je zamě­řen na neko­merč­ní fil­my, kte­ré mají vyso­kou kva­li­tu a pro­fe­si­o­nál­ní úro­veň.

Prostřednictvím pozva­ných kri­ti­ků a tvůr­ců je kaž­dý film veřej­nos­ti před­sta­vo­ván a při­blí­žen před pro­jek­cí, dále pak pro­bí­ha­jí dis­ku­se s reži­sé­ry, hos­ty a znal­ci čes­ké a slo­ven­ské tvor­by. Doprovodné akce pře­hlíd­ky tvo­ří hudeb­ní pro­duk­ce, kon­cer­ty, výsta­vy, setká­ní a spo­le­čen­ské akce na čes­ké i pol­ské stra­ně. Mezi význam­né hos­ty, kte­ré pře­hlíd­ku navští­vi­li pat­ří – Jiří Menzl, Juraj Jakubisko, Vojtěch Jasný, Juraj Herz, Vladimír Michálek, Jan Hřebejk, Agnieszka Holland. Z hudeb­ní oblas­ti – Jaroslav Hutka, Jana Koubková, Ida Kelarová a Romano Rat, Václav Koubek, Hana Hegerová, Radůza...

Více na Kritiky.cz
Já, robot V roce 2035 se roboti stali naprosto běžnou součástí lidského života. Asi jako dnes mobilní ...
Tři bratři - 68 % Kdysi dávno žili na statku otec, matka a jejich tři synové: nejstarší Jan, prostřední Pepa a...
Mezi řádky 1: Tommy Taylor a falešná identita Dostal se mi do mých rukou další komiks. Po Želvách Ninja a dalších komiksech, recenzuji pro ...
Petrov Vadim: Muž, který nevrhá stín S tímto románem se okamžitě přenesete do doby těsně po Sametové revoluci a dostanete možno...
55. ZLÍN FEST: V HLAVNÍ ROLI HONZA ...

Tento – již osmý roč­ník fil­mo­vé pře­hlíd­ky Kino na hra­ni­ci se koná 19. až 23. dub­na 2006. Na pro­gra­mu budou již tra­dič­ně fil­my čes­ké a slo­ven­ské, neza­po­mně­li jsme ovšem ani na pol­ské a maďar­ské ele­men­ty.

Hlavními posta­va­mi retrospek­tiv budou vel­mi ori­gi­nál­ní a nekok­venč­ní reži­sé­ři: Wojciech Marczewski a Elo Havetta. První z nich je jed­ním z nej­vý­znam­něj­ších pol­ských reži­sé­rů, přes­to­že na svém kon­tě má pou­ze čty­ři fil­my a něko­lik tele­viz­ních pro­duk­cí. Tvoří pou­ze teh­dy, pokud nalez­ne něco oprav­du pod­stat­né­ho, co chce ostat­ním sdě­lit. V posled­ních letech se Marczewski věnu­je pře­de­vším výcho­vě mla­dých talen­tů fil­mo­vé­ho umě­ní v Polsku, Anglii a Dánsku a jako uči­tel je vel­mi uzná­va­ný. Na pře­hlíd­ce se obje­ví jeho fil­my: Noční můry (Zmory,1978), Klíčník (Klucznik,1979), Zimnice (Dreszcze,1981), Utěk z kina Svoboda (Ucieczka z kina Wolność,1990) a Weiser (2000). Sám reži­sér bude hos­tem pře­hlíd­ky.

Elo Havetta je málo zná­mým člán­kem z legen­dár­ní čes­ko­slo­ven­ské nové vlny. Objevuje se na úrov­ni Juraje Jakubiska a Dušana Hanáka. Bohužel vzhle­dem k před­čas­né­mu úmr­tí v roce 1975 má na svém fimo­vém kon­tě pou­ze dva fil­my. Jejich poe­tič­nost a este­tič­nost však uka­zu­jí na sku­teč­nost, že jejich tvůr­ce byl oprav­du pan reži­sér. Přehlídku obo­ha­tí jeho dva fil­my: Slavnost v bota­nic­ké zahra­dě (1969) a Polní lilie (1972), a také jeho škol­ní etu­dy. Nezobvyklý doku­ment Marko Škopa a Juraje Johanidese Slavnost osa­mě­lé pal­my (Uroczystość samot­nej palmy,2005) nám také při­blí­ží jeho tvor­bu a život.

Více na Kritiky.cz
Anna Stropnická, Šárka Vaculíková, Michaela Zemánková - dryády Jak dlouho trvalo, než vznikla maska dryády?  V maskérně jsme trávily obvykle čtyři hodiny....
Samsung PS64D8000 – plazmová 3D televize, která nemá konkurenci! Skvost! Nádhera! Dokonalost! – to jsou ty správná slova, která vás napadnou, když se podív...
Zloději zelených koní Dvě nesestříhaná videa z novinářské konference  - 5.9.2016....
STAR TREK: DO TEMNOTY:Zpět na kapitánském můstku: Posádka se znovu schází Kirk: Začátek filmu „Star Trek: Do temnoty” zastihne kapitána Jamese T. Kirka na křižovatc...
Čertoviny - Kde se točilo? Natáčení nejprve štáb zavedlo do zábavního parku Čertovina nedaleko Hlinska, kde se točily ...

Něco jako malá retrospek­ti­va bude pro­jek­ce doku­men­tár­ních fil­mů čes­ké­ho reži­sé­ra Miroslava Janka. Tento reži­sér, kame­ra­man a stři­hač je tvůr­cem oso­bi­tých a komor­ních doku­men­tů. Určitě bude­te moci shléd­nout Cha-czi-pe (2005) a Vierkę (2005).

Jedním z fil­mo­vých cyk­lů pře­hlíd­ky bude také náhled na vzta­hy mezi muži a žena­mi z his­to­ric­ké­ho pohle­du a kon­krét­ně v čes­kých fil­mech. Tento cyk­lus se zatím pra­cov­ně nazý­vá Sexuální život Čechů (na plát­ně). Ukážeme kla­sic­ká fil­mo­vá díla Menzela a Formana, krát­ké fil­my a pod­nik­ne­me také exkur­zi do před­vá­leč­né­ho kina s reži­sé­rem Machatým a jeho Erotikonem (1929) nebo Extází (1933).

Samozřejmě že nemo­hou chy­bět nové fil­my čes­ké a slo­ven­ské pro­duk­ce a díla reži­sé­rů jako Švankmajer (Šílení), Morávek (Hrubeš a Mareš jsou kama­rá­di do deš­tě) nebo Sláma (Štěstí).

Připravujeme také cyk­lus zají­ma­vých pol­ských fil­mů posled­ní doby, aby měly šan­ci se pre­zen­to­vat také čes­ké­mu a slo­ven­ské­mu pub­li­ku. I zde se obje­vu­jí zná­má jmé­na jako Krzysztof Krauze, Wojtek Smarzowski, Feliks Falka nebo Dorota Kędzierzawská.

Maďarský prvek na fes­ti­va­lu bude zastu­po­vat jeden z nej­o­ri­gi­nál­něj­ších evrop­ských fil­mů posled­ních let – ani­mo­va­ný film Árona Gaudera – District.

Mimo fil­mo­vé pro­jek­ce pře­hlíd­ka nabíd­ne také setká­ní, dis­ku­se, kon­cer­ty, výsta­vy (máme vel­ké plá­ny, ale zatím je drží­me v taj­nos­ti...)

Srdečně zve­me na pře­hlíd­ku a těší­me se na setká­ní!

Organizátoři Filmové pře­hlíd­ky KINO NA HRANICI

STOWARZYSZENIE SOLIDARNOŚĆ POLSKO-CZESKO-SŁOWACKA
ODDZIAL REGIONALNY W CIESZYNIE
UL. T.REGERA 6,CIESZYN
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO STŘELNICE
STŘELNIČNÍ 1, ČESKÝ TĚŠÍN
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PŮDA, STŘELNIČNÍ 1, ČESKÝ TĚŠÍN

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Muž jménem Ove - 75 %20. listopadu 2016 Muž jménem Ove - 75 % Ove je muž, který žije na okraji města v obytném komplexu. Jeho domeček sousedí s dalšími domky, které jsou jeden od druhého k nerozeznání. Naštěstí jejich obyvatelé jsou ale různorodí a […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Pod bodem mrazu6. února 2006 Pod bodem mrazu Jeden z filmů z Dnů evropského filmu, které se právě přesouvají z Prahy do Brna a potrvají do 14. února. Pod bodem mrazu je psychologicko-kriminální drama o hledání ztraceného člověka. […]
  • Norský dům - 75 %14. února 2017 Norský dům - 75 % Na světě jsou lidé, kteří mají svůj domov, ale jsou i lidé, kteří jsou různými okolnostmi donuceni odejít ze své země a hledat si nové místo k životu. Jedním z těchto lidí je i mladý […]
  • Hranice života25. dubna 2006 Hranice života Pokud rádi hloubáte nad smyslem života a vlastně nad smyslem čehokoliv, rozhodně byste si neměli nechat ujít nový film režiséra Marca Forstera. Patří totiž do skupiny těch filmů, po jehož […]
  • Jeepers Creepers 226. ledna 2004 Jeepers Creepers 2 Pozdě, ale přece, se budeme věnovat druhému pokračování hororu Jeepers Creepers, který měl premieru loni na podzim. Od původního filmu Jeepers Creepers uplynulo právě 23 let a Creeper […]