13 duchů (13 Ghosts)

13 duchů (13 Ghosts)
Ohodnoťte člá­nek

Jedna ame­ric­ká rodi­na muže ve střed­ním věku, kte­rý před pár lety ztra­til při nešťast­né náho­dě man­žel­ku, kte­rá uho­ře­la, se náh­le doví­dá o neče­ka­ném bohat­ství, jenž jim odká­zal, jejich prá­vě zesnu­lý strýc. Obě děti a jejich mla­dá chů­va mají z dědic­tví obrov­skou radost a nemo­hou se dočkat tak náh­lé­ho bohat­ství a tako­vé­ho zvra­tu v jejich chudém živo­tě. Otec rodi­ny je však v celé věci nedů­vě­ři­vý a vzhle­dem k tomu, že jejich strýc byl podi­vín a zemřel za veli­ce zvlášt­ních okol­nos­tí, zaujme k celé věci skep­tic­ký postoj. Později se uká­že, že opráv­ně­ný.

Rodina se tedy spo­leč­ně vydá­vá na mís­to, kde si má sjed­na­né bohat­ství pře­vzít. Jedná se o vel­ký, nád­her­ný a hlav­ně hod­ně dra­hý dům – pra­vý ame­ric­ký sen. Již po pří­cho­du je však jas­né, že ne všech­no je tak, jak se na prv­ní pohled zdá. Dům je ovlá­dán jaký­mi­si podiv­ný­mi mecha­nismy, klí­či, páka­mi a pohyb­li­vý­mi stě­na­mi s pra­po­div­ný­mi nápi­sy. Na scé­ně se obje­vu­je něja­ký podiv­ný chlá­pek, pře­vle­če­ný za elek­tri­ká­ře a dožá­dá se vstu­pu do domu. Jak se násled­ně uká­že, jde o strý­co­va býva­lé­ho zaměst­nan­ce, kte­rý jim vypo­ví celou straš­li­vou prav­du o tom, kdo byl jejich strýc, čím se zabý­val a nabá­dá je, aby dům oka­mži­tě opus­ti­li. Rovněž jim poví, že výsled­kem jejich spo­leč­né prá­ce je tři­náct uvěz­ně­ných duší pro­mar­ně­ných lid­ských živo­tů. A prá­vě těch­to tři­náct duchů je uvěz­ně­no v onom obrov­ském domě a všich­ni se nemo­hou dočkat toho, až si s rodi­nou „poda­jí ruce“. Všechno je to jenom jed­na vel­ká past, kte­rá prá­vě sklap­la. A otec rodi­ny zatím netu­ší, že jed­ním z oněch tři­nác­ti duchů, je také jeho zesnu­lá žena a že se osob­ně setká s mrt­vým strý­cem, kte­rý mu odha­lí, o co vlast­ně celou tu dobu šlo…

Tak schvál­ně. Nenašli jste v tom­to fil­mu jis­tou podob­nost? Ne? Opravdu ne? Chcete malou nápo­vě­du? Dobrá tedy. V názvu ono­ho podob­ně ladě­né­ho díl­ka, se rov­něž vysky­tu­je slo­víč­ko „duchů“. Pořád nic? Chytrému napo­věz a hloupé­ho kop­ni (ane­bo je to nao­pak?). Tím fil­mem je Loď duchů. Ano, samo­zřej­mě, teď už si jis­tě všich­ni vzpo­mně­li a ti z vás, kdož ten­to název sly­ší­te popr­vé, urči­tě zajdě­te do půj­čov­ny a Loď duchů si vypůj­če­te. Řekl bych, že i přes to, že 13 duchů není špat­ným fil­mem, Loď duchů je na tom ješ­tě o stu­pí­nek lépe. Každopádně podob­nost mezi těmi­to dvě­ma fil­my je patr­ná.

Snímek 13 duchů, kte­rý jsem měl mož­nost shléd­nout, není zase tak špat­ný. Není ani pří­liš špat­ný, ale není ani pří­liš dob­rý. Je tako­vý ako­rát a ničím zvlášt­ním vás nena­dchne, ale ani neu­ra­zí vaše ctě­né fil­mo­vé oko. Na otáz­ku, jest­li jsem se bál, odpo­vím rych­le a bez jaké­ho­ko­liv pře­mýš­le­ní „ne“. O horor jako tako­vý se sice jed­ná, to je prav­da, ale pohled na směš­nou tvář rádo­by mrt­vé oso­by, mě už nijak nevy­dě­sí. Spíš mi těch tři­náct jedin­ců při­jde jako něja­ká sku­pin­ka na maš­kar­ním bále v hod­ně špat­ných kos­tý­mech. Co se týče atmo­sfé­ry, tak ta děsi­vá není vůbec. Divné zvu­ky a nic neří­ka­jí­cí hud­ba, ve mně pocit báz­ně roz­hod­ně nevy­vo­la­ly. Rovněž dia­lo­gy mi mnoh­dy při­jdou trap­né, někdy až stu­pid­ní a tro­chu při­po­mí­na­jí­cí bláz­ni­vou paro­dii Scary Movie (tyto fil­my mají dokon­ce i stej­né­ho reži­sé­ra). Jediné, co snad může člo­vě­ka zaujmout, jsou cel­kem vyda­ře­né efek­ty, kva­lit­ní poda­né herec­ké výko­ny a dějo­vý námět, kte­rý mě oprav­du zau­jal, i když se ve své pod­sta­tě jed­ná o sto­krát obe­hra­nou situ­a­ci. Nicméně celý sní­mek hod­no­tím vesměs klad­ně a jeho cel­ko­vé zpra­co­vá­ní se mi zdá, až na výjim­ky, pove­de­né a pou­ta­vé.

Hodnocení toho­to fil­mu: hor­ší 1 2 3 4 5 lep­ší

Redakce Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • 5. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • 25. hodina6. května 2003 25. hodina Posledních pár hodin na svobodě.Monty Brogan je průměrný drogový dealer. Vypadá jako slušňák, který nikdy nikomu nemůže ublížit. Chce si jen rychle vydělat nějaké prachy. Někomu se to však […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Rudý úsvit | Red Dawn [45%]21. února 2013 Rudý úsvit | Red Dawn [45%] Remaky to mají relativně těžké. I když je jich v poslední době požehnaně, málokterý dokázal dostát kvalitám předlohy, natož ji vůbec překonat. U remaku Rudého úsvitu z roku 1984 to platí […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Chraň nás od zlého - 65 %2. července 2014 Chraň nás od zlého - 65 % Newyorský policista Ralph Sarchie pracuje v jedné z nejnebezpečnějších částí New Yorku, v Bronxu. Každý den tak řeší případy plné násilí, ne vždy však je jeho vyšetřování úspěšné. Jediným […]
  • Fotr je lotr - Setkání s budoucími rodiči bývá zpravidla problémové...1. února 2005 Fotr je lotr - Setkání s budoucími rodiči bývá zpravidla problémové... Pánové, budete se ženit? A patří Vaše vyvolená do skupiny rodin s klasickými tradicemi, takže byste měli její rodiče požádat o souhlas se sňatkem? Pak se snažte dodržet čtyři zásady […]
  • Transformers3. února 2008 Transformers Já jsem jich pár měl. A dost dětí z okolí mi je závidělo. Jasně, že je řeč o legendárních hraček Transformers. Moc by mě překvapilo, kdyby někdo nevěděl, co Transformers jsou, ale kdyby se […]
  • Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu? / Co jsme komu udělali?16. února 2015 Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu? / Co jsme komu udělali? Nevím, jestli je to náhoda nebo osud, že zrovna ve dnech, kdy náboženský fanatismus dosahuje v zemi galského kohouta tragických rozměrů, jsem viděla tuto podle recenzí i diváků nejlepší […]
  • Osm hrozných - 85 %7. ledna 2016 Osm hrozných - 85 % Nebyl by to Quentin Tarantino, kdyby nedal do svého nového filmu pořádnou dávku drsného humoru a nepotrápil diváky dlouhými dialogy. A nic na tom nemění fakt, že vše je pečlivě zabaleno […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *